Research Article
BibTex RIS Cite

Eğitim Bilişim Ağı Kullanımının (EBA) Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi

Year 2018, Volume: 3 Issue: 1, 61 - 68, 31.03.2018

Abstract

Bu araştırmada “Eğitim Bilişim Ağı”nın (EBA) ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarına etkisi incelenmiştir. Araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Bursa Yenişehir Yusuf Ateş İmam Hatip Ortaokulu ve Bursa Yenişehir Söylemiş Ortaokulunda öğrenim gören 48 6. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında araştırmacılar tarafından yürütülen 4 haftalık uygulama sürecinde deney grubunda Türkçe dersleri EBA kullanılarak, kontrol grubunda doğrudan anlatım yöntemiyle işlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Topçuoğlu Ünal ve Köse (2014) tarafından geliştirilen “Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler Bağımsız Örneklemler T- Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda EBA’nın ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.

References

 • Aktay S., Keskin, T. (2016). Eğitim bilişim ağı (eba) incelemesi, Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi. 2 (3): 27-44.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri felsefe-yöntem-analiz. Ankara: Seçkin Yay.
 • İnceoğlu, M. (2000). Tutum-algı iletişim. Ankara: İmaj Yayıncılık.
 • Kaya, A. İ., Arslantaş, H. İ. ve Şimşek, N. (2009). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine karşı tutumlarının değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C. 8, S. 30, (376-387).
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Timur, B; Yılmaz, Ş; İşseven, A. (2017) Ortaokul öğrencilerinin eğitim bilişim ağı (eba) sistemini kullanmalarına yönelik görüşleri. Asya Öğretim Dergisi, 5(1), 44-54.
 • Tutar, M. (2015). Eğitim bilişim ağı (EBA) sitesine yönelik olarak öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi, (Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Tüysüz, C. ve Çümen, V. (2016). Eba Ders Web Sitesine İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 278-296.
 • URL-1. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda
 • URL-2. http://www.eba.gov.tr/hakkinda/tam
 • URL-3. http://www.tdk.gov.tr
 • Ünal, F. T. ve Köse, M. (2014). Türkçe dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi: Bir geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, s. 233-249.
Year 2018, Volume: 3 Issue: 1, 61 - 68, 31.03.2018

Abstract

References

 • Aktay S., Keskin, T. (2016). Eğitim bilişim ağı (eba) incelemesi, Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi. 2 (3): 27-44.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri felsefe-yöntem-analiz. Ankara: Seçkin Yay.
 • İnceoğlu, M. (2000). Tutum-algı iletişim. Ankara: İmaj Yayıncılık.
 • Kaya, A. İ., Arslantaş, H. İ. ve Şimşek, N. (2009). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine karşı tutumlarının değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C. 8, S. 30, (376-387).
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Timur, B; Yılmaz, Ş; İşseven, A. (2017) Ortaokul öğrencilerinin eğitim bilişim ağı (eba) sistemini kullanmalarına yönelik görüşleri. Asya Öğretim Dergisi, 5(1), 44-54.
 • Tutar, M. (2015). Eğitim bilişim ağı (EBA) sitesine yönelik olarak öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi, (Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Tüysüz, C. ve Çümen, V. (2016). Eba Ders Web Sitesine İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 278-296.
 • URL-1. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda
 • URL-2. http://www.eba.gov.tr/hakkinda/tam
 • URL-3. http://www.tdk.gov.tr
 • Ünal, F. T. ve Köse, M. (2014). Türkçe dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi: Bir geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, s. 233-249.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Arşiv
Authors

Emre Can

Fulya Topçuoğlu

Publication Date March 31, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Can, E., & Topçuoğlu, F. (2018). Eğitim Bilişim Ağı Kullanımının (EBA) Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama Ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, 3(1), 61-68.

ISSN: 2548-0375