Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Kırsalda Öğrenim Gören Öğrencilerin Uzamsal Zekâ, Uzamsal Yetenek ve Uzamsal Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Year 2021, Volume 6, Issue 1, 31 - 45, 30.03.2021

Abstract

Bu çalışmanın ana amacı; kırsalda eğitim gören ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin uzamsal zekâ, uzamsal yetenek ve uzamsal kaygıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Türkiye kırsalında öğrenim gören ilköğretim 8.sınıf öğrencileri, örneklemini ise amaçlı ve kolay örnekleme yolu ile seçilen 191 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler “Perspective Taking / Spatial Orientation Test (Mekânsal Oryantasyon Testi)” , “Uzamsal Kaygı Ölçeği” ve “ Uzamsal Zekâ Ölçeği” ile toplanarak SPSS 20 paket programında Pearson Korelasyon analizleri yapılmıştır. Yetenek puanları ile kaygı puanları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ancak zekâ puanları ile yetenek puanları arasında ve zekâ puanları ile kaygı puanları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Basun, B , Erden, Ş . (2020). KENT MERKEZİ VE KIRSALDA YAŞAYAN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELEMESİ . Milli Eğitim Dergisi , 49 (227) , 271-288 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/56322/778269
 • Çalışkan, S., Yenilmez, K. (2012). Kırsalda Matematik Eğitiminde Çoklu Zekâ Uygulamaları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 837-848.
 • Dursun, Ö. (2010). The Relationships Among Preservice Teachers’spatial Visualization Ability,Geometry Self-efficacy, and Spatial Anxiety. (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Dündar, S. (2014). The İnvestigation Of Spatial Skills Of Prospective Teachers With Different Cognitive. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 102-112. doi: 10.14686/BUEFAD.201416209.
 • Erkek,Ö., Işıksal, M. (2015). The Role Of Spatial Anxiety, Geometry Self-Efficacy and Gender in Predicting Geometry Achievement. Elementary Education Online, 14(1), 164-180.
 • Ferguson, A. M., Maloney, E. A., Fugelsang, J., & Risko, E. F. (2015). On The Relation Between Math and Spatial Ability: The Case Of Math Anxiety. Learning and Individual Differences, 39, 1-12.
 • Garan, Ö. (2005). Kırsal Kesimdeki Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • Hauptman, H. (2010). Enhancement of spatial thinking with Virtual Spaces 1.0. Computers & Education, 54(1), 123-135.
 • Hendroanto, A., Budayasa, I. K., Abadi, A., Van Galen, F., & Van Eerde, H. A. A. (2015). Supporting students’spatial ability in understanding three-dimensional representations. In Proceeding the Third South East Asia Design/Development Research (SEA-DR) International Conference.
 • Karadeniz, İ. & Karadağ, E. (2014). Kırsal bölgelerdeki ortaokul öğrencilerinin matematik kaygı ve tutumları: korelasyonel bir araştırma. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 5(3), 259-273.
 • Kayhan, E. B. (2005). Investigation of high school students’ spatial ability. Yayımlanmamış doktora tezi, ODTÜ, Ankara.
 • Kell, H. J., Lubinski, D., Benbow, C. P., & Steiger, J. H. (2013). Creativity and technical innovation spatial ability‟s unique role. Psychological science, 24(9), 1831-1836.
 • Kösa, T. (2011). Ortaöğretim Öğrencilerinin Uzamsal Becerilerinin İncelenmesi (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Kurt, H. (2003). Türkiye’de köy-kent çelişkisi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Lawton, C. A. (1994). Gender Differences in Way-Finding Strategies: Relationship To Spatial Ability and Spatial Anxiety. Sex Roles, 30(11/12), 765-779.
 • Lawton, C. A. (1996). Strategies For İndoor Wayfinding: The Role Of Orientation. Journal Of Environmental Psychology, 16, 137-145.
 • Martin-Dorta, N., Sanchez-Berriel, I., Bravo, M., Hernandez, J., Saorin, J. S., & Contero, M. (2014). Virtual Blocks: A Serious Game For Spatial Ability İmprovement On Mobile Devices. Multimed Tools Appl, 73, 1575–1595. doi: 10.1007/s11042-013-1652-0.
 • Olkun, S. ve Altun, A. (2003). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Deneyimleri İle Uzamsal Düşünme ve Geometri Başarıları Arasındaki İlişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 2(4), 86-91.
 • Olkun S. (2003). Making Connections: Improving Spatial Abilities With Engineering Drawing Activities. International Journal of Mathematics Teaching and Learning, 3(1): 1-10. https://pdfs.semanticscholar.org/0328/1231a0411b83f44268d5c1145940067e8556.pdf
 • Özcan, K. V., Akbay, M. ve Karakus, T. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Oyun Oynama Alışkanlıklarının Uzamsal Becerilerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 37-52.
 • Ping, R. M., Bradley, C., Gunderson, E. A., Ramirez, G., Beilock, S. L., & Levine, S.C. (2011). Alleviating Anxiety About Spatial Ability in Elementary School Teachers. Retrieved from http://csjarchive.cogsci.rpi.edu/proceedings/2011/papers/0442/paper0442.pdf.
 • Rafi, A., Samsudin, K. A., & Said, C. S. (2008). Training in spatial visualization: The effects of training method and gender. Educational Technology & Society, 11(3), 127-140.
 • Ramirez, G., Gunderson, E.A., Levine, S. C., & Beilock, S. L. (2012). Spatial anxiety relates to spatial abilities as a function of working memory in children, The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 65(3), 474-487.
 • Schmitz, S. (1997). Gender-related strategies in environmental development: Effects of anxiety on wayfinding in and representation of a three-dimensional maze. Journal of Environmental Psychology 17, 215-228.
 • Terlecki, M. S., Newcombe, N. S., & Little, M. (2008). Durable and generalized effects of spatial experience on mental rotation: Gender differences in growth patterns. Applied Cognitive Psychology, 22(7), 996-1013
 • Turgut, M. (2007). İlköğretim II. Kademede Öğrencilerin Uzamsal Yeteneklerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Turgut, M. ve Yenilmez, K. (2012). Matematik Öğretmeni Adaylarının Uzamsal Görselleştirme Becerileri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 243-252.
 • Turgut, M. ve Yılmaz, S. (2012). İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneklerinin İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 69-79.
 • Van De Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2014). İlkokul ve ortaokul matematiği: gelişimsel yaklaşımla öğretim. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yenilmez, K., & Kakmaci, Ö. (2015). Investigation of the relationship between the spatial visualization success and visual/spatial intelligence capabilities of sixth grade students. International Journal of Instruction, 8(1), 189-204.
 • Yıldız, B. ve Tüzün, H. (2011). Üç Boyutlu Sanal Ortam ve Somut Materyal Kullanımının Uzamsal Yeteneğe Etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 498-508.
 • Yurt, E. ve Sünbül, A. M. (2012). Sanal Ortam ve Somut Nesneler Kullanılarak Gerçekleştirilen Modellemeye Dayalı Etkinliklerin Uzamsal Düşünme ve Zihinsel Çevirme Becerilerine Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1975-1992.

Year 2021, Volume 6, Issue 1, 31 - 45, 30.03.2021

Abstract

References

 • Basun, B , Erden, Ş . (2020). KENT MERKEZİ VE KIRSALDA YAŞAYAN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELEMESİ . Milli Eğitim Dergisi , 49 (227) , 271-288 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/56322/778269
 • Çalışkan, S., Yenilmez, K. (2012). Kırsalda Matematik Eğitiminde Çoklu Zekâ Uygulamaları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 837-848.
 • Dursun, Ö. (2010). The Relationships Among Preservice Teachers’spatial Visualization Ability,Geometry Self-efficacy, and Spatial Anxiety. (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Dündar, S. (2014). The İnvestigation Of Spatial Skills Of Prospective Teachers With Different Cognitive. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 102-112. doi: 10.14686/BUEFAD.201416209.
 • Erkek,Ö., Işıksal, M. (2015). The Role Of Spatial Anxiety, Geometry Self-Efficacy and Gender in Predicting Geometry Achievement. Elementary Education Online, 14(1), 164-180.
 • Ferguson, A. M., Maloney, E. A., Fugelsang, J., & Risko, E. F. (2015). On The Relation Between Math and Spatial Ability: The Case Of Math Anxiety. Learning and Individual Differences, 39, 1-12.
 • Garan, Ö. (2005). Kırsal Kesimdeki Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • Hauptman, H. (2010). Enhancement of spatial thinking with Virtual Spaces 1.0. Computers & Education, 54(1), 123-135.
 • Hendroanto, A., Budayasa, I. K., Abadi, A., Van Galen, F., & Van Eerde, H. A. A. (2015). Supporting students’spatial ability in understanding three-dimensional representations. In Proceeding the Third South East Asia Design/Development Research (SEA-DR) International Conference.
 • Karadeniz, İ. & Karadağ, E. (2014). Kırsal bölgelerdeki ortaokul öğrencilerinin matematik kaygı ve tutumları: korelasyonel bir araştırma. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 5(3), 259-273.
 • Kayhan, E. B. (2005). Investigation of high school students’ spatial ability. Yayımlanmamış doktora tezi, ODTÜ, Ankara.
 • Kell, H. J., Lubinski, D., Benbow, C. P., & Steiger, J. H. (2013). Creativity and technical innovation spatial ability‟s unique role. Psychological science, 24(9), 1831-1836.
 • Kösa, T. (2011). Ortaöğretim Öğrencilerinin Uzamsal Becerilerinin İncelenmesi (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Kurt, H. (2003). Türkiye’de köy-kent çelişkisi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Lawton, C. A. (1994). Gender Differences in Way-Finding Strategies: Relationship To Spatial Ability and Spatial Anxiety. Sex Roles, 30(11/12), 765-779.
 • Lawton, C. A. (1996). Strategies For İndoor Wayfinding: The Role Of Orientation. Journal Of Environmental Psychology, 16, 137-145.
 • Martin-Dorta, N., Sanchez-Berriel, I., Bravo, M., Hernandez, J., Saorin, J. S., & Contero, M. (2014). Virtual Blocks: A Serious Game For Spatial Ability İmprovement On Mobile Devices. Multimed Tools Appl, 73, 1575–1595. doi: 10.1007/s11042-013-1652-0.
 • Olkun, S. ve Altun, A. (2003). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Deneyimleri İle Uzamsal Düşünme ve Geometri Başarıları Arasındaki İlişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 2(4), 86-91.
 • Olkun S. (2003). Making Connections: Improving Spatial Abilities With Engineering Drawing Activities. International Journal of Mathematics Teaching and Learning, 3(1): 1-10. https://pdfs.semanticscholar.org/0328/1231a0411b83f44268d5c1145940067e8556.pdf
 • Özcan, K. V., Akbay, M. ve Karakus, T. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Oyun Oynama Alışkanlıklarının Uzamsal Becerilerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 37-52.
 • Ping, R. M., Bradley, C., Gunderson, E. A., Ramirez, G., Beilock, S. L., & Levine, S.C. (2011). Alleviating Anxiety About Spatial Ability in Elementary School Teachers. Retrieved from http://csjarchive.cogsci.rpi.edu/proceedings/2011/papers/0442/paper0442.pdf.
 • Rafi, A., Samsudin, K. A., & Said, C. S. (2008). Training in spatial visualization: The effects of training method and gender. Educational Technology & Society, 11(3), 127-140.
 • Ramirez, G., Gunderson, E.A., Levine, S. C., & Beilock, S. L. (2012). Spatial anxiety relates to spatial abilities as a function of working memory in children, The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 65(3), 474-487.
 • Schmitz, S. (1997). Gender-related strategies in environmental development: Effects of anxiety on wayfinding in and representation of a three-dimensional maze. Journal of Environmental Psychology 17, 215-228.
 • Terlecki, M. S., Newcombe, N. S., & Little, M. (2008). Durable and generalized effects of spatial experience on mental rotation: Gender differences in growth patterns. Applied Cognitive Psychology, 22(7), 996-1013
 • Turgut, M. (2007). İlköğretim II. Kademede Öğrencilerin Uzamsal Yeteneklerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Turgut, M. ve Yenilmez, K. (2012). Matematik Öğretmeni Adaylarının Uzamsal Görselleştirme Becerileri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 243-252.
 • Turgut, M. ve Yılmaz, S. (2012). İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneklerinin İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 69-79.
 • Van De Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2014). İlkokul ve ortaokul matematiği: gelişimsel yaklaşımla öğretim. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yenilmez, K., & Kakmaci, Ö. (2015). Investigation of the relationship between the spatial visualization success and visual/spatial intelligence capabilities of sixth grade students. International Journal of Instruction, 8(1), 189-204.
 • Yıldız, B. ve Tüzün, H. (2011). Üç Boyutlu Sanal Ortam ve Somut Materyal Kullanımının Uzamsal Yeteneğe Etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 498-508.
 • Yurt, E. ve Sünbül, A. M. (2012). Sanal Ortam ve Somut Nesneler Kullanılarak Gerçekleştirilen Modellemeye Dayalı Etkinliklerin Uzamsal Düşünme ve Zihinsel Çevirme Becerilerine Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1975-1992.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Arşiv
Authors

Kürşat YENİLMEZ (Primary Author)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-6256-4686
Türkiye


Sema KÜÇÜKAY This is me
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Türkiye

Publication Date March 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { estudamegitim885374, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi}, issn = {2548-0375}, eissn = {2548-0375}, address = {ESOGÜ}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {31 - 45}, doi = {}, title = {Kırsalda Öğrenim Gören Öğrencilerin Uzamsal Zekâ, Uzamsal Yetenek ve Uzamsal Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Yenilmez, Kürşat and Küçükay, Sema} }
APA Yenilmez, K. & Küçükay, S. (2021). Kırsalda Öğrenim Gören Öğrencilerin Uzamsal Zekâ, Uzamsal Yetenek ve Uzamsal Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi , 6 (1) , 31-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/estudamegitim/issue/62308/885374
MLA Yenilmez, K. , Küçükay, S. "Kırsalda Öğrenim Gören Öğrencilerin Uzamsal Zekâ, Uzamsal Yetenek ve Uzamsal Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 6 (2021 ): 31-45 <https://dergipark.org.tr/en/pub/estudamegitim/issue/62308/885374>
Chicago Yenilmez, K. , Küçükay, S. "Kırsalda Öğrenim Gören Öğrencilerin Uzamsal Zekâ, Uzamsal Yetenek ve Uzamsal Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 6 (2021 ): 31-45
RIS TY - JOUR T1 - Kırsalda Öğrenim Gören Öğrencilerin Uzamsal Zekâ, Uzamsal Yetenek ve Uzamsal Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Kürşat Yenilmez , Sema Küçükay Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 45 VL - 6 IS - 1 SN - 2548-0375-2548-0375 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Education in Eskisehir Osmangazi University Turkic World Apply and Research Center Kırsalda Öğrenim Gören Öğrencilerin Uzamsal Zekâ, Uzamsal Yetenek ve Uzamsal Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Kürşat Yenilmez , Sema Küçükay %T Kırsalda Öğrenim Gören Öğrencilerin Uzamsal Zekâ, Uzamsal Yetenek ve Uzamsal Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2021 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi %P 2548-0375-2548-0375 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Yenilmez, Kürşat , Küçükay, Sema . "Kırsalda Öğrenim Gören Öğrencilerin Uzamsal Zekâ, Uzamsal Yetenek ve Uzamsal Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 6 / 1 (March 2021): 31-45 .
AMA Yenilmez K. , Küçükay S. Kırsalda Öğrenim Gören Öğrencilerin Uzamsal Zekâ, Uzamsal Yetenek ve Uzamsal Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. ESTUDAM Journal of Education. 2021; 6(1): 31-45.
Vancouver Yenilmez K. , Küçükay S. Kırsalda Öğrenim Gören Öğrencilerin Uzamsal Zekâ, Uzamsal Yetenek ve Uzamsal Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi. 2021; 6(1): 31-45.
IEEE K. Yenilmez and S. Küçükay , "Kırsalda Öğrenim Gören Öğrencilerin Uzamsal Zekâ, Uzamsal Yetenek ve Uzamsal Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 31-45, Mar. 2021

ISSN: 2548-0375