Year 2018, Volume 8 , Issue 2, Pages 212 - 231 2018-07-15

GENÇ NESİL ARASINDA YAYGINLAŞAN BİR BAĞIMLILIK: AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Nazire Burçin HAMUTOĞLU [1] , Deniz Mertkan GEZGİN [2] , Yavuz SAMUR [3] , Soner YILDIRIM [4]


Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı düzeylerini cinsiyet, mobil oyun oynama ve akademik başarı düzeyi açısından incelenmektir. Çalışmanın katılımcılarını bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 301 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Demirci, Orhan, Demirdaş, Akpınar ve Sert (2014) tarafından dilimize uyarlanan “Akıllı Telefon Bağımlılığı” ölçeği ile veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Bulgular incelendiğinde, üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı düzeylerinde cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunmazken, mobil oyun oynayan ve mobil oyun oynama süresi yüksek olan üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı düzeyinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Akademik başarı düzeyi açısından incelendiğinde akademik başarı düzeyi açısından başarı düzeyi düşük olan öğrencilerin, başarı düzeyi daha yüksek olan öğrencilere göre akıllı telefon bağımlılık riskinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırmada öğrencilerin akıllı telefonu kullandıkları yer ile kullanma amaçlarına yönelik bulgular da yer almaktadır.

Akademik başarı, akıllı telefon bağımlılığı, mobil oyun oynama
 • Akıllı, G. K., & Gezgin, D. M. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri ile Farklı Davranış Örüntülerinin Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(40).
 • Aktaş H. & Yılmaz N. (2017). Üniversite gençlerinin yalnızlık ve utangaçlık unsurları açısından akıllı telefon bağımlılığı. International Journal of Social Sciences and Education Research, vol 3(1),85-100.
 • Bae, S. (2017). The relationship between the type of smartphone use and smartphone dependence of Korean adolescents: National survey study. Children and Youth Services Review, 81, 207–211. doi:10.1016/j.childyouth.2017.08.012
 • Bian, M., & Leung, L. (2015). Linking loneliness, shyness, smartphone addiction symptoms, and patterns of smartphone use to social capital. Social Science Computer Review, 33(1), 61-79.
 • Bianchi, A., & Phillips, J. G. (2005). Psychological predictors of problem mobile phone use. CyberPsychology & Behavior, 8(1), 39-51.
 • Bolle, C. L. (2014). Who is a smartphone addict ? The impact of personel factors and type of usage on smartphone addiction in a Dutch population.
 • Bulut, S. (2017). Aday Sınıf Öğretmenlerinde Problemli Akıllı Telefon Kullanımının İncelenmesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (4), 1670-1682.
 • Chen Y F, Katz J. (2009) Extending family to school life: college students use of the mobile phone. HumanComputer Studies, vol.67.
 • Chen T. H. ve Kim, Y. (2013). Problematic Use of Social Network Sites: The Interactive Relationship Between Gratifications Sought and Privacy Concerns. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. November 2013, 16(11): 806-812. https://doi.org/10.1089/cyber.2011.0608
 • Çağan, Ö. Ünsal, A., ve Çelik, N. (2014). Evaluation of College Students'the Level of Addiction to Cellular Phone and Investigation on the Relationsship Between the Addiction and the Level of Depression. 4th World Conference on Psychology, Counselling and Guidance WCPCG, Procedia - Social and Behavioral Sciences 114, 831 – 839.
 • Çakmak, T., & Yalçın, H. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Mobil Teknoloji Kullanımı: Hacettepe üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü örneği. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2013 Bahar (18), 47-61.
 • Çakır, Ö., & Oğuz, E. (2017). Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişki. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 31(1).
 • Corbonell, X., Oberst, U., & Beranuy, M. (2013). The cell phone in the twenty-first century: A risk for addiction or neccesary tool. Principles of addiction, 1, 901-909.
 • Deloitte, 2015. Global Mobil Kullanıcı Anketi. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/technology-media-telecommunications/deloitte-global-mobil-kullanici-anketi-2015-f.pdf adresinden 01.02.2018 tarihinde çevrimiçi olarak elde edilmiştir.
 • Deloitte, 2017. Dijitalleşen Hayatımızda Mobil Teknolojilerin Yeri. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/technology-media-telecommunications/deloitte_gmcs_2017.pdf adresinden 01.02.2018 tarihinde çevrimiçi olarak elde edilmiştir.
 • Demirci S, Demirci K, Akgonul M. (2016). Headache in smartphone users: a cross-sectional study. J Neurol Psychology 4(1), 5.
 • Demirci, K., Orhan, H., Demirdas, A., Akpınar, A., ve Sert, H. (2014). Validity and reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a younger population. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 24(3), 226 234.
 • Dixit, S., Shukla, H., Bhagwat, A. K., Bindal, A., Goyal, A., Zaidi, A. K., & Shrivastava, A. (2010). A study to evaluate mobile phone dependence among students of a medical college and associated hospital of central India. Indian journal of community medicine: official publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine, 35(2), 339.
 • Doğan, U., ve İlter-Tosun, N. (2016). Lise öğrencilerinde problemli akıllı telefon kullanımının sosyal kaygı ve sosyal ağların kullanımına aracılık etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 99-128.
 • Emanuel, R., Bell, R., Cotton, C., craig, J., Drummond, D., Gibson, S., .. & Williams, A. (2015). The Truth Abouth Smartphone Addiction. College Student Journal, 49(2), 291-299.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education (8th edt.). New York: McGram-Hill Companies.
 • Fullwood, C., Quinn, S., Kaye, L. K., ve Redding, C. (2017). My virtual friend: A qualitative analysis of the attitudes and experiences of Smartphone users: Implications for Smartphone attachment. Computers in Human Behaviour, 75, 347-355.
 • Gezgin, D. M., & Çakır, Ö. (2016). Analysis of nomofobic behaviors of adolescents regarding various factors. Journal of Human Sciences, 13(2), 2504-2519.
 • Griffiths, M. D. Ve Hunt, N. (1995). Computer game playing in adolescence: Prevalence and demographic indicators. Journal of Community & Applied Social Psychology, 5, 189-193.
 • Griffiths, M.D. (1996). Gambling on the internet: a brief note. Journal of Gambling Studies 12:471–473. 29.
 • Hawi, N. S., & Samaha, M. (2016). To excel or not to excel: Strong evidence on the adverse effect of smartphone addiction on academic performance. Computers & Education, 98, 81-89.
 • Haug, S., Castro, R. P., Kwon, M., Filler, A., Kowatsch, T., & Schaub, M. P. (2015). Smartphone use and smartphone addiction among young people in Switzerland. Journal of behavioral addictions, 4(4), 299-307.
 • Horzum, M. B. (2011). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36, 159, 56-68.
 • İnal, E. E., Çetintürk, A., Akgönül, M., & Savaş, S. (2015). Effects of smartphone overuse on hand function, pinch strength, and the median nerve. Muscle & nerve, 52(2), 183-188.
 • Jeong, S., Kim, H., Yum, J., & Hwang, Y. (2016). What type of content are smartphone users addicted to?: SNS vs. games. Computers in Human Behavior, 54, 10–17. doi:10.1016/j.chb.2015.07.035
 • Junco, R. ve Cotten, S. R. (2012). No A 4 U: The relationship between multitasking and academic performance, Computers & Education, 59, 505-514.
 • Kibona, L., & Mgaya, G. (2015). Smartphones’ effects on academic performance of higher learning students. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 2(4), 777-784.
 • Kuss, D. J. Ve Griffiths, M. D. (2011). Online Social Networking and Addiction- A review of the Psychological Literature. Int. J. Environ. Res. Public Health 2011, 8(9), 3528-3552; doi:10.3390/ijerph8093528.
 • Kwon, M., Kim, D. J., Cho, H., ve Yang, S. (2013a). The smartphone addiction scale: development and validation of a short version for adolescents. PloS one,8(12), e83558.
 • Kwon M, Lee JY, Won WY, Park JW, Min JA, Hahn C, et al.(2013b). Development and validation of a smartphone addiction scale (SAS). PLoS One 2013; 8(2).
 • Lee, S., Lee, C., & Lee, C. (2016). Smartphone addiction and application usage in Korean adolescents: Effects of mediation strategies. Social Behavior and Personality, 44(9), 1525–1534. doi:10.2224/sbp.2016.44.9.1525.
 • Lee, C. ve Lee, S. J. (2017). Prevalence and predictors of smartphone addiction proneness among Korean adolescents. Children and Youth Services Review, 77, 10-17.
 • Lepp, A., Barkley, J. E., & Karpinski, A. C. (2014). The relationship between cell phone use, academic performance, anxiety, and satisfaction with life in college students. Computers in Human Behavior, 31, 343-350.
 • Lepp, A., Barkley, J. E., Sanders, G. J., Rebold, M., & Gates, P. (2013). The relationship between cell phone use, physical and sedentary activity, and cardiorespiratory fitness in a sample of US college students. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 10(1), 79.
 • Lin, Y. H., Chang, L. R., Lee, Y. H., Tseng, H. W., Kuo, T. B., & Chen, S. H. (2014). Development and validation of the smartphone addiction inventor, SPAI.
 • Mok, J. Y., Choi, S. W., Kim, D. J., Choi, J. S., Lee, J., Ahn, H., ... & Song, W. Y. (2014). Latent class analysis on internet and smartphone addiction in college students. Neuropsychiatric Disease And Treatment, 10, 817.
 • Noyan C.O., Darçın A.E., Nurmedov S., Yılmaz O., & Dilbaz N.(2015). Akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin kısa formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi,16 (Özel sayı.1), 73-81.
 • Padır, M. A. (2017). Teknolojinin Olumsuz Etkileri (editör: Ayas, T. ve Horzum, M. B.)(3. Baskı). Akıllı Telefon Bağımlılığı. Vize Yayıncılık: Ankara.
 • Pearson C. & Hussain Z. (2016). “Smartphone Addiction and Associated Psychological Factors”. Addicta: The Turkish Journal of Addictions 3/2 (2016) 193-207.
 • Sanal, Y., & Özer, Ö. (2017). Smartphone Addiction and the Use of Social Media among University Students Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Sosyal Ağ Kullanımı: Bir Durum Değerlendirmesi. Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr VII/2 (2017) 367-377.
 • Samaha M. & Hawi N. S (2016). “Relationships among Smartphone Addiction, Stress, Academic Performance, and Satisfaction with Life”. Computers in Human Behavior 57 (2016) 321-325
 • Şar, A.H. (2013). Examination of loneliness and mobil phone addiction problem observed in teenagers from the some variables. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, 6(2). 1207-1220.
 • Su, Y. S., Chiang, W. L., Lee, C. T. J., & Chang, H. C. (2016). The effect of flow experience on player loyalty in mobile game application. Computers in Human Behavior, 63, 240–248. doi:10.1016/j.chb.2016.05.049
 • Takao, M., Takahashi, S., ve Kitamura, M. (2009). CyberPsychology & Behavior. 12(5), 501-507. https://doi.org/10.1089/cpb.2009.0022.
 • Tindell, D. R., & Bohlander, R. W. (2012). The use and abuse of cell phones and text messaging in the classroom: A survey of college students. College Teaching, 60(1), 1-9.
 • Walsh, P. S., White, M. K., ve Ross M.Young, M. R. (2008). Over-connected? A qualitative exploration of the relationship between Australian youth and their mobile phones. Journal of Adolesence, 31(1), 77-92.
 • Wood, R. T. A., Griffiths, M. D. Ve Parke, A. (2007). Experiences of time loss among videogame players: An emprical study. Cyberpsychology & Behaviou, 10(1), 38-44.
 • Yılmaz, D., Çinar, H. G., & Özyazıcıoğlu, N. (2017). Hemşirelik Öğrencilerinde Akıllı Telefon ve İnternet Bağımlılığı ile Üst Ekstremite Fonksiyonel Aktivite Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(3), 34-39.
 • Young, K. S. (2004). Internet addiction: A new clinical phenomenon and its consequences. American Behavioral Scientist, 48(4), 402-415.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0941-9070
Author: Nazire Burçin HAMUTOĞLU (Primary Author)
Institution: Sakarya Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4688-043X
Author: Deniz Mertkan GEZGİN
Institution: Trakya Üniversitesi

Orcid: 0000-0003-4269-7099
Author: Yavuz SAMUR
Institution: Bahçeşehir Üniversitesi

Orcid: 0000-0002-3167-2112
Author: Soner YILDIRIM
Institution: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Dates

Publication Date : July 15, 2018

Bibtex @research article { etku397112, journal = {Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama}, issn = {2147-1908}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {212 - 231}, doi = {10.17943/etku.397112}, title = {GENÇ NESİL ARASINDA YAYGINLAŞAN BİR BAĞIMLILIK: AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Hamutoğlu, Nazire Burçin and Gezgi̇n, Deniz Mertkan and Samur, Yavuz and Yıldırım, Soner} }
APA Hamutoğlu, N , Gezgi̇n, D , Samur, Y , Yıldırım, S . (2018). GENÇ NESİL ARASINDA YAYGINLAŞAN BİR BAĞIMLILIK: AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 8 (2) , 212-231 . DOI: 10.17943/etku.397112
MLA Hamutoğlu, N , Gezgi̇n, D , Samur, Y , Yıldırım, S . "GENÇ NESİL ARASINDA YAYGINLAŞAN BİR BAĞIMLILIK: AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ" . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (2018 ): 212-231 <https://dergipark.org.tr/en/pub/etku/issue/38335/397112>
Chicago Hamutoğlu, N , Gezgi̇n, D , Samur, Y , Yıldırım, S . "GENÇ NESİL ARASINDA YAYGINLAŞAN BİR BAĞIMLILIK: AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (2018 ): 212-231
RIS TY - JOUR T1 - GENÇ NESİL ARASINDA YAYGINLAŞAN BİR BAĞIMLILIK: AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Nazire Burçin Hamutoğlu , Deniz Mertkan Gezgi̇n , Yavuz Samur , Soner Yıldırım Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17943/etku.397112 DO - 10.17943/etku.397112 T2 - Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 212 EP - 231 VL - 8 IS - 2 SN - 2147-1908- M3 - doi: 10.17943/etku.397112 UR - https://doi.org/10.17943/etku.397112 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama GENÇ NESİL ARASINDA YAYGINLAŞAN BİR BAĞIMLILIK: AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Nazire Burçin Hamutoğlu , Deniz Mertkan Gezgi̇n , Yavuz Samur , Soner Yıldırım %T GENÇ NESİL ARASINDA YAYGINLAŞAN BİR BAĞIMLILIK: AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2018 %J Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama %P 2147-1908- %V 8 %N 2 %R doi: 10.17943/etku.397112 %U 10.17943/etku.397112
ISNAD Hamutoğlu, Nazire Burçin , Gezgi̇n, Deniz Mertkan , Samur, Yavuz , Yıldırım, Soner . "GENÇ NESİL ARASINDA YAYGINLAŞAN BİR BAĞIMLILIK: AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 / 2 (July 2018): 212-231 . https://doi.org/10.17943/etku.397112
AMA Hamutoğlu N , Gezgi̇n D , Samur Y , Yıldırım S . GENÇ NESİL ARASINDA YAYGINLAŞAN BİR BAĞIMLILIK: AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU). 2018; 8(2): 212-231.
Vancouver Hamutoğlu N , Gezgi̇n D , Samur Y , Yıldırım S . GENÇ NESİL ARASINDA YAYGINLAŞAN BİR BAĞIMLILIK: AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 2018; 8(2): 212-231.