Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

TÜRKİYE’DEKİ ÇOCUKLARIN ERİŞİM, KULLANIM VE ETKİNLİKLER BAĞLAMINDA MOBİL İNTERNET DENEYİMLERİ

Year 2019, Volume 9, Issue 2, 349 - 371, 31.07.2019
https://doi.org/10.17943/etku.512137

Abstract

Araştırmanın amacı, Türkiye’de 9-16 yaş aralığındaki çocukların mobil İnternet erişim, kullanımı, etkinlikleri ve sosyal ağ kullanım alışkanlıklarının ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli benimsenmiştir. Çalışmanın örneklemini, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre belirlenmiş 12 bölgeden seçilen 9-16 yaş aralığındaki 784 çocuk oluşturmuştur. Çalışmada anket yoluyla toplanan veriler betimsel istatistik teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, Türkiye’de çocukların İnternet’e erişim sağladıkları mekânların başında evlerinin ve evlerinde de kendi odalarının geldiğini ve İnternet’e daha çok akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarla erişim sağladıklarını ortaya koymuştur. Çocukların İnternet’te daha çok sosyal ağ kullanma, çevrimiçi film izleme/müzik dinleme, anlık mesajlaşma gibi eğlence ve iletişim amaçlı etkinlikler gerçekleştirdikleri ortaya çıkmıştır.

References

 • Akbulut, Y. ve Eristi, B. (2011). Cyberbullying and victimisation among Turkish university students. Australasian Journal of Educational Technology, 27(7), 1155-1170.
 • Arslan, E., Bütün, P., Doğan, M., Dağ, H., Serdarzade, C. ve Arıca, V. (2014). Çocukluk çağında bilgisayar ve İnternet kullanımı. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Dergisi, 4(3), 195-201.
 • Aslan, A. ve Karakuş Yılmaz, T. (2017). Türkiye’de Güvenli İnternet Uygulamalarına Yönelik Uygulamalar. Dumlupınar Sosyal Bilimler Dergisi, 53, 121-143.
 • Burnukara, P. ve Uçanok, Z. (2010). Ergenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım olanakları ile sanal ortamda meydana gelen zorbalığa ilişkin betimsel bir inceleme. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 21(2), 47-62.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) (2018). Pazar verileri raporu. https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/pazar-verileri/2018-1ceyrekraporu-kurumdisi.pdf adresinden 8 Ocak 2019 tarihinde alınmıştır.
 • Chaudron, S. (2015) Young children (0–8) and digital technology: a qualitative exploratory study across seven countries. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC93239 adresinden 1 Ocak 2016 tarihinde alınmıştır.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson.
 • Croll, J. (2016). Let’s play it safe children and youths in the digital world. http://www.ictcoalition.eu/medias/uploads/source/available%20here.pdf adresinden 15 Şubat 2016 tarihinde alınmıştır.
 • Çakmak, T. ve Yalçın, H. (2013). Üniversite öğrencilerinin mobil teknoloji kullanımı: Hacettepe Üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü örneği. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 2013 Bahar (18), 47-61
 • Çalışkan, N. (2018, 27 Ağustos). Türkiye 5G'ye ne zaman geçecek?. Habertürk. https://www.haberturk.com/turkiye-5g-ye-ne-zaman-gececek-2119171-ekonomi adresinden 8 Ocak 2019 tarihinde alınmıştır.
 • Durak, H. ve Seferoğlu, S.S. (2018). Ortaokul öğrencilerinin akıllı telefon kullanımları ve bağımlılık düzeyleriyle ilgili unsurlar. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 1-23.
 • Ekici, S. ve Uçak, N. Ö. (2012). İlköğretim öğrencilerinin internette bilgi arama davranışları. Türk Kütüphaneciliği, 26(1), 78-96.
 • Eren, E. (2015). Ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimde tablet bilgisayar kullanımına ilişkin algıları ile görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 409-428.
 • Gerpott, T. J., & Thomas, S. (2014). Empirical research on mobile Internet usage: A meta-analysis of the literature. Telecommunications Policy, 38(3), 291-310.
 • Gökçearslan, Ş. ve Günbatar, M. S. (2012). Ortaöğrenim öğrencilerinde internet bağımlılığı. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(2), 10-24.
 • Hargittai, E., & Hinnant, A. (2008). Digital inequality differences in young adults’ use of the Internet. Communication Research, 35(5), 602–621.
 • Hasdemir, T. (2013). Çocukların geleneksel medya ve yeni medya ile ilişkileri üzerine bir çalışma. I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 1 (s.445-472). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Hasebrink, U., Livingstone, S., Haddon, L., & Olafsson, K. (2009). Comparing children’s online opportunities and risks across Europe: Cross-national comparisons for EU Kids Online. LSE, London: EU Kids Online (2nd edition).
 • Hjorth, L., Burgess, J., & Richardson, I. (2012) Studying the mobile. Locating the field. Larissa Hjorth, Jean Burgess ve Ingrid Richardson (Eds.), Studying Mobile Media. Cultural Technologies, Mobile Communication and the iPhone in (pp. 1-7) . London: Routledge.
 • ITU. (2015). ITU releases 2015 ICT figures. http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/17.aspx#.VqZ8v_mLSM8 adresinden 25 Aralık 2015 tarihinde alınmıştır.
 • Karahisar, T. (2014). İnternette çocukları bekleyen riskler ve medya okuryazarlığı. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 4(4), 82-95.
 • Kaşıkçı, D., Çağıltay, K., Karakuş, T., Kurşun, E. ve Ogan, C. (2014). Türkiye ve Avrupa'daki çocukların İnternet alışkanlıkları ve güvenli İnternet kullanımı. Eğitim ve Bilim, 39(171), 230.
 • Kelleci, M. (2008). İnternet, cep telefonu, bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençlerin ruh sağlığına etkileri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(3), 253-256.
 • Koçak, H. ve Köse, Z. (2014). Ergenlerin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları ve sosyalleşme süreçleri üzerine bir araştırma (Kütahya ili örneği). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kütahya Özel Sayısı Kasım 2014, 21-32.
 • Kuzu, A. (2011). İnternet ve aile. Aile ve Toplum Dergisi, 7(27), 9-31.
 • Lenhart, A. (2015). Teen, social media and technology overview. Pew Research Center, USA. http://www.pewinternet.org/files/2015/04/PI_TeensandTech_Update2015_0409151.pdf adresinden 15 Aralık 2015 tarihinde alınmıştır.
 • Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011). Risks and safety on the internet: The perspective of European children. Full Findings. LSE, London: EU Kids Online.
 • Mascheroni, G., & Ólafsson, K. (2014). Net Children Go Mobile: Risks and opportunities. Second Edition. Milano: Educatt.
 • McMillan J.H., & Schumacher S. (2010). Research in education: Evidence-Based inquiry (7th ed.). London: Pearson.
 • Ólafsson, K., Livingstone, S., & Haddon, L. (2014). Children’s use of online technologies in Europe. A review of the European evidence base. LSE, London: EU Kids Online. Revised edition.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B. ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet pc ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822. doi: 10.12738/estp.2013.3.1734
 • Pappas, S. (2012). Parents in the dark about teens' online activities, survey finds. http://www.livescience.com/21156-parents-teens-online-activity.html adresinden 12 Ocak 2016 tarihinde alınmıştır.
 • Park, Y. J. (2014). My whole world’s in my palm! The second-level divide of teenagers’ mobile use and skill. New Media & Society, 1-19. doi: 10.1177/1461444813520302
 • RTÜK. (2013). Türkiye'de çocukların medya kullanma alışkanlıkları araştırması. İstanbul: Bizim Matbaa.
 • Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupils. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(4), 376-385.
 • Soydaş, D. K. ve Uçanok, Z. (2014). Do the Characteristics for the Adolescent Use of Information and Communication Technologies Explain Involvement in Cyberbullying?. Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, 21(1), 17-32.
 • Sozio, M. E., Ponte, C., Sampaio, I. V., Senne, F., Ólafsson, K., Alves, S. J., et. al. (2015). Children and Internet use: A comparative analysis of Brazil and seven European countries. http://netchildrengomobile.eu/ncgm/wp-content/uploads/2013/07/FullReportBrazilNCGM.pdf adresinden 28 Ocak 2016 tarihinde alınmıştır.
 • Subrahmanyam, K., & Greenfield, P. (2008). Online communication and adolescent relationships. The Future of Children, 18(1), 119-146.
 • Şeker, H. ve Gençdoğan, B. (2006). Psikolojide ve eğitimde ölçme aracı geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Teijlingen van, E., & Hundley, V. (2001). The importance of pilot studies. Social Research Update 35, Department of Sociology, University of Surrey.
 • Tomczyk, L., & Kopecký, K. (2016). Children and youth safety on the Internet: Experiences from Czech Republic and Poland. Telematics and Informatics, 33(3), 822-833. doi:10.1016/j.tele.2015.12.003
 • TÜİK, (2005). Türkiye istatistiki bölge birimleri sınıflaması. http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/GYKA_2014/turkce/images/istatiksel.jpg adresinden 10 Eylül 2015 tarihinde alınmıştır.
 • TÜİK, (2018). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması, 2018. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27819 adresinden 20 Nisan 2018 tarihinde alınmıştır.
 • Vincent, J. (2015). Mobile opportunities: exploring positive mobile opportunities for European children. POLIS, The London School of Economics and Political Science, London, UK.
 • We Are Social (WAS) (2018) Digital in 2018: Global overview. https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 adresinden 10 Ekim 2018 tarihinde alınmıştır.
 • Yılmaz, E., Şahin, Y. L., Haseki, H. İ. ve Erol, O. (2014). Lise öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Balıkesir ili örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 133-144.
 • Yılmaz, G., Şar A. H. ve Civan, S. (2015). Ergenlerde mobil telefon bağımlığı ile sosyal kaygı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying, 2(2), 20-37.

MOBIL INTERNET EXPERIENCES OF TURKISH CHILDREN IN THE CONTEXTS OF ACCESS, USE AND ACTIVITIES

Year 2019, Volume 9, Issue 2, 349 - 371, 31.07.2019
https://doi.org/10.17943/etku.512137

Abstract

The purpose of this study is to reveal mobile Internet access, usage, activities and social network habits of children with 9-16 age in Turkey. Survey research design, which is one of the quantitative research methods, was administrated in the study. The sample of study was determined according to Turkey Statistical Region Units Classification of Turkish Statistics Institution, consisting of 784 children of ages 9-16, selected from 12 regions. Data were collected through a questionnaire and analyzed using descriptive statistics techniques. It was seen that children in Turkey access to the Internet mostly through mobile devices such as smart phones and tablets. It was observed that the main locations where children access the Internet are their homes and their own rooms. It was emerged that children tend to perform entertainment and communication oriented activities such as social networking, watching movies or listening to music online, instant messaging on the Internet.  

References

 • Akbulut, Y. ve Eristi, B. (2011). Cyberbullying and victimisation among Turkish university students. Australasian Journal of Educational Technology, 27(7), 1155-1170.
 • Arslan, E., Bütün, P., Doğan, M., Dağ, H., Serdarzade, C. ve Arıca, V. (2014). Çocukluk çağında bilgisayar ve İnternet kullanımı. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Dergisi, 4(3), 195-201.
 • Aslan, A. ve Karakuş Yılmaz, T. (2017). Türkiye’de Güvenli İnternet Uygulamalarına Yönelik Uygulamalar. Dumlupınar Sosyal Bilimler Dergisi, 53, 121-143.
 • Burnukara, P. ve Uçanok, Z. (2010). Ergenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım olanakları ile sanal ortamda meydana gelen zorbalığa ilişkin betimsel bir inceleme. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 21(2), 47-62.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) (2018). Pazar verileri raporu. https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/pazar-verileri/2018-1ceyrekraporu-kurumdisi.pdf adresinden 8 Ocak 2019 tarihinde alınmıştır.
 • Chaudron, S. (2015) Young children (0–8) and digital technology: a qualitative exploratory study across seven countries. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC93239 adresinden 1 Ocak 2016 tarihinde alınmıştır.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson.
 • Croll, J. (2016). Let’s play it safe children and youths in the digital world. http://www.ictcoalition.eu/medias/uploads/source/available%20here.pdf adresinden 15 Şubat 2016 tarihinde alınmıştır.
 • Çakmak, T. ve Yalçın, H. (2013). Üniversite öğrencilerinin mobil teknoloji kullanımı: Hacettepe Üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü örneği. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 2013 Bahar (18), 47-61
 • Çalışkan, N. (2018, 27 Ağustos). Türkiye 5G'ye ne zaman geçecek?. Habertürk. https://www.haberturk.com/turkiye-5g-ye-ne-zaman-gececek-2119171-ekonomi adresinden 8 Ocak 2019 tarihinde alınmıştır.
 • Durak, H. ve Seferoğlu, S.S. (2018). Ortaokul öğrencilerinin akıllı telefon kullanımları ve bağımlılık düzeyleriyle ilgili unsurlar. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 1-23.
 • Ekici, S. ve Uçak, N. Ö. (2012). İlköğretim öğrencilerinin internette bilgi arama davranışları. Türk Kütüphaneciliği, 26(1), 78-96.
 • Eren, E. (2015). Ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimde tablet bilgisayar kullanımına ilişkin algıları ile görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 409-428.
 • Gerpott, T. J., & Thomas, S. (2014). Empirical research on mobile Internet usage: A meta-analysis of the literature. Telecommunications Policy, 38(3), 291-310.
 • Gökçearslan, Ş. ve Günbatar, M. S. (2012). Ortaöğrenim öğrencilerinde internet bağımlılığı. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(2), 10-24.
 • Hargittai, E., & Hinnant, A. (2008). Digital inequality differences in young adults’ use of the Internet. Communication Research, 35(5), 602–621.
 • Hasdemir, T. (2013). Çocukların geleneksel medya ve yeni medya ile ilişkileri üzerine bir çalışma. I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 1 (s.445-472). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Hasebrink, U., Livingstone, S., Haddon, L., & Olafsson, K. (2009). Comparing children’s online opportunities and risks across Europe: Cross-national comparisons for EU Kids Online. LSE, London: EU Kids Online (2nd edition).
 • Hjorth, L., Burgess, J., & Richardson, I. (2012) Studying the mobile. Locating the field. Larissa Hjorth, Jean Burgess ve Ingrid Richardson (Eds.), Studying Mobile Media. Cultural Technologies, Mobile Communication and the iPhone in (pp. 1-7) . London: Routledge.
 • ITU. (2015). ITU releases 2015 ICT figures. http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/17.aspx#.VqZ8v_mLSM8 adresinden 25 Aralık 2015 tarihinde alınmıştır.
 • Karahisar, T. (2014). İnternette çocukları bekleyen riskler ve medya okuryazarlığı. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 4(4), 82-95.
 • Kaşıkçı, D., Çağıltay, K., Karakuş, T., Kurşun, E. ve Ogan, C. (2014). Türkiye ve Avrupa'daki çocukların İnternet alışkanlıkları ve güvenli İnternet kullanımı. Eğitim ve Bilim, 39(171), 230.
 • Kelleci, M. (2008). İnternet, cep telefonu, bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençlerin ruh sağlığına etkileri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(3), 253-256.
 • Koçak, H. ve Köse, Z. (2014). Ergenlerin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları ve sosyalleşme süreçleri üzerine bir araştırma (Kütahya ili örneği). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kütahya Özel Sayısı Kasım 2014, 21-32.
 • Kuzu, A. (2011). İnternet ve aile. Aile ve Toplum Dergisi, 7(27), 9-31.
 • Lenhart, A. (2015). Teen, social media and technology overview. Pew Research Center, USA. http://www.pewinternet.org/files/2015/04/PI_TeensandTech_Update2015_0409151.pdf adresinden 15 Aralık 2015 tarihinde alınmıştır.
 • Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011). Risks and safety on the internet: The perspective of European children. Full Findings. LSE, London: EU Kids Online.
 • Mascheroni, G., & Ólafsson, K. (2014). Net Children Go Mobile: Risks and opportunities. Second Edition. Milano: Educatt.
 • McMillan J.H., & Schumacher S. (2010). Research in education: Evidence-Based inquiry (7th ed.). London: Pearson.
 • Ólafsson, K., Livingstone, S., & Haddon, L. (2014). Children’s use of online technologies in Europe. A review of the European evidence base. LSE, London: EU Kids Online. Revised edition.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B. ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet pc ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822. doi: 10.12738/estp.2013.3.1734
 • Pappas, S. (2012). Parents in the dark about teens' online activities, survey finds. http://www.livescience.com/21156-parents-teens-online-activity.html adresinden 12 Ocak 2016 tarihinde alınmıştır.
 • Park, Y. J. (2014). My whole world’s in my palm! The second-level divide of teenagers’ mobile use and skill. New Media & Society, 1-19. doi: 10.1177/1461444813520302
 • RTÜK. (2013). Türkiye'de çocukların medya kullanma alışkanlıkları araştırması. İstanbul: Bizim Matbaa.
 • Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupils. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(4), 376-385.
 • Soydaş, D. K. ve Uçanok, Z. (2014). Do the Characteristics for the Adolescent Use of Information and Communication Technologies Explain Involvement in Cyberbullying?. Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, 21(1), 17-32.
 • Sozio, M. E., Ponte, C., Sampaio, I. V., Senne, F., Ólafsson, K., Alves, S. J., et. al. (2015). Children and Internet use: A comparative analysis of Brazil and seven European countries. http://netchildrengomobile.eu/ncgm/wp-content/uploads/2013/07/FullReportBrazilNCGM.pdf adresinden 28 Ocak 2016 tarihinde alınmıştır.
 • Subrahmanyam, K., & Greenfield, P. (2008). Online communication and adolescent relationships. The Future of Children, 18(1), 119-146.
 • Şeker, H. ve Gençdoğan, B. (2006). Psikolojide ve eğitimde ölçme aracı geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Teijlingen van, E., & Hundley, V. (2001). The importance of pilot studies. Social Research Update 35, Department of Sociology, University of Surrey.
 • Tomczyk, L., & Kopecký, K. (2016). Children and youth safety on the Internet: Experiences from Czech Republic and Poland. Telematics and Informatics, 33(3), 822-833. doi:10.1016/j.tele.2015.12.003
 • TÜİK, (2005). Türkiye istatistiki bölge birimleri sınıflaması. http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/GYKA_2014/turkce/images/istatiksel.jpg adresinden 10 Eylül 2015 tarihinde alınmıştır.
 • TÜİK, (2018). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması, 2018. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27819 adresinden 20 Nisan 2018 tarihinde alınmıştır.
 • Vincent, J. (2015). Mobile opportunities: exploring positive mobile opportunities for European children. POLIS, The London School of Economics and Political Science, London, UK.
 • We Are Social (WAS) (2018) Digital in 2018: Global overview. https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 adresinden 10 Ekim 2018 tarihinde alınmıştır.
 • Yılmaz, E., Şahin, Y. L., Haseki, H. İ. ve Erol, O. (2014). Lise öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Balıkesir ili örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 133-144.
 • Yılmaz, G., Şar A. H. ve Civan, S. (2015). Ergenlerde mobil telefon bağımlığı ile sosyal kaygı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying, 2(2), 20-37.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Yiğit Emrah TURGUT> (Primary Author)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6306-4090
Türkiye


Engin KURŞUN>
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5649-8595
Türkiye

Publication Date July 31, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Turgut, Y. E. & Kurşun, E. (2019). TÜRKİYE’DEKİ ÇOCUKLARIN ERİŞİM, KULLANIM VE ETKİNLİKLER BAĞLAMINDA MOBİL İNTERNET DENEYİMLERİ . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 9 (2) , 349-371 . DOI: 10.17943/etku.512137