PDF EndNote BibTex RIS Cite

İlköğretim 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri Dersinin Öğretiminde Drama Öğretim Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi

Year 2012, Volume 2, Issue 2, 1 - 9, 01.08.2012

Abstract

The aim of this research is to investigate whether drama method teaching makes a significant effect in the teaching of "Information Technologies" class. The unit with the title of "computer systems" was chosen as the unit which would be taught with the method of drama. There wasn't a significant difference between the knowledge levels of the two groups according to the readiness test which was implemented just before the experiment. After the unit was taught through "drama method teaching" for the experimental group and traditional method for the control group, it was found that the success rates of the experimental group were significantly better than the ones of control group.

References

 • Ay, S. O. (1997). Yabancı dil öğretiminde dramanın kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ay, T. S. (2005). İlköğretim hayat bilgisi öğretiminde yaratıcı drama ve geleneksel öğretim yöntemlerinin öğrenci başarısı ve hatırda tutma düzeyi üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Gönen, M. (1999). Çocuk Eğitiminde Drama ve Uygulamalar. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Gönen, M. & Dalkılıç, N. (2003). Çocuk Eğitiminde Drama Yöntem ve Uygulamalar. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Güneysu, S. (1991). Eğitimde drama. Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. Eskişehir, 84-88.
 • Güzel, H. E. (2001). İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi dersinde dramatizasyon yönteminin başarıya etkisi. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Hatipoğlu, Y. Y. (2006). İlköğretim 5.sınıf matematik ders konularının öğretiminde drama yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kaf, Ö. (2000). Hayat bilgisi dersinde bazı sosyal becerilerin kazandırılmasında yaratıcı drama yönteminin etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6(6), 173184.
 • Kavcar, C. (1985). Örgün eğitimde dramatizasyon. Eğitim ve Bilim, 56, 32-41.
 • Koç, M. & Dikici H. (2003). Eğitimde dramanın bir yöntem olarak kullanılması. İlköğretiOnline Öğretim Uygulamaları Serisi. http://ilkogretimonline.org.tr/vol2say1/ou1/ou1.pdf adresinden 10 Ocak 2010 tarihinde alınmıştır.
 • Levent, T. (1999). Drama kültürü oluşturmak. Eğitimde Tiyatroda Yaratıcı Drama Dergisi, 2, 7-9.
 • McNaughton, M. J. (2004). Educational drama in the teaching of education for sustainability. Environmental Education Research, 10 (2), 139-155.
 • MEB. (1999). İlköğretimde Drama 1. MEB Yayınları, Ankara.
 • Okvuran, A. (1995). Çağdaş insanı yaratmada yaratıcı drama eğitiminin önemi ve empatik eğilim düzeylerine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27(1), 185194.
 • Okvuran, A. (2001). Okulöncesi Dönemde Yaratıcı Drama. http://www.egitim.com/egitimciler/0753/0753.1/d_0753.1.yaraticidrama.p01.asp?BID=01 adresinden 11 Kasım 2009 tarihinde alınmıştır.
 • Önder, A. (1999). Yaşayarak Öğrenme için Eğitici Drama. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • San, İ. (1994). “Daha çağdaş, daha demokratik, daha hoşgörülü bir eğitim için” drama ve öğretimi bilgisi. Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayın Dizisi, 5, 9.
 • San, İ. (1999). Türkiye’de yaratıcı drama çalışmalarının dünü ve bugünü. Cumhuriyet ve Çocuk, 2. Ulusal Çocuk Kültürleri Kongresi. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, 267-273.
 • Yılmaz, T. (2000). Türkçe öğretiminde yaratıcı drama yöntemi ile diksiyon becerileri kazandırmaya ilişkin bir model önerisi yaklaşımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

İLKÖĞRETİM 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNİN ÖĞRETİMİNDE DRAMA ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Year 2012, Volume 2, Issue 2, 1 - 9, 01.08.2012

Abstract

Bu araştırmada bilişim teknolojileri öğretiminde drama yönteminin kullanılmasının akademik başarıya etkisi incelenmektedir. Araştırmada "bilgisayar sistemleri" ünitesi drama yöntemi ile işlenmiştir. Araştırmada ön-test/son-test kontrol gruplu yarı-deneysel desen kullanılmıştır. Ön-test olarak bir hazır-bulunuşluk testi uygulanmıştır. Deney grubuna drama öğretim yöntemi, kontrol grubuna geleneksel ders anlatım yöntemi ile işlenen ünite sonrasında uygulanan başarı testinin sonucunda elde edilen başarı puanlarının deney grubu lehine olduğu görülmüştür.

References

 • Ay, S. O. (1997). Yabancı dil öğretiminde dramanın kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ay, T. S. (2005). İlköğretim hayat bilgisi öğretiminde yaratıcı drama ve geleneksel öğretim yöntemlerinin öğrenci başarısı ve hatırda tutma düzeyi üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Gönen, M. (1999). Çocuk Eğitiminde Drama ve Uygulamalar. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Gönen, M. & Dalkılıç, N. (2003). Çocuk Eğitiminde Drama Yöntem ve Uygulamalar. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Güneysu, S. (1991). Eğitimde drama. Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. Eskişehir, 84-88.
 • Güzel, H. E. (2001). İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi dersinde dramatizasyon yönteminin başarıya etkisi. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Hatipoğlu, Y. Y. (2006). İlköğretim 5.sınıf matematik ders konularının öğretiminde drama yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kaf, Ö. (2000). Hayat bilgisi dersinde bazı sosyal becerilerin kazandırılmasında yaratıcı drama yönteminin etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6(6), 173184.
 • Kavcar, C. (1985). Örgün eğitimde dramatizasyon. Eğitim ve Bilim, 56, 32-41.
 • Koç, M. & Dikici H. (2003). Eğitimde dramanın bir yöntem olarak kullanılması. İlköğretiOnline Öğretim Uygulamaları Serisi. http://ilkogretimonline.org.tr/vol2say1/ou1/ou1.pdf adresinden 10 Ocak 2010 tarihinde alınmıştır.
 • Levent, T. (1999). Drama kültürü oluşturmak. Eğitimde Tiyatroda Yaratıcı Drama Dergisi, 2, 7-9.
 • McNaughton, M. J. (2004). Educational drama in the teaching of education for sustainability. Environmental Education Research, 10 (2), 139-155.
 • MEB. (1999). İlköğretimde Drama 1. MEB Yayınları, Ankara.
 • Okvuran, A. (1995). Çağdaş insanı yaratmada yaratıcı drama eğitiminin önemi ve empatik eğilim düzeylerine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27(1), 185194.
 • Okvuran, A. (2001). Okulöncesi Dönemde Yaratıcı Drama. http://www.egitim.com/egitimciler/0753/0753.1/d_0753.1.yaraticidrama.p01.asp?BID=01 adresinden 11 Kasım 2009 tarihinde alınmıştır.
 • Önder, A. (1999). Yaşayarak Öğrenme için Eğitici Drama. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • San, İ. (1994). “Daha çağdaş, daha demokratik, daha hoşgörülü bir eğitim için” drama ve öğretimi bilgisi. Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayın Dizisi, 5, 9.
 • San, İ. (1999). Türkiye’de yaratıcı drama çalışmalarının dünü ve bugünü. Cumhuriyet ve Çocuk, 2. Ulusal Çocuk Kültürleri Kongresi. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, 267-273.
 • Yılmaz, T. (2000). Türkçe öğretiminde yaratıcı drama yöntemi ile diksiyon becerileri kazandırmaya ilişkin bir model önerisi yaklaşımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Okan ATALAY This is me


Sami ŞAHİN This is me

Publication Date August 1, 2012
Published in Issue Year 2012, Volume 2, Issue 2

Cite

APA Atalay, O. & Şahin, S. (2012). İLKÖĞRETİM 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNİN ÖĞRETİMİNDE DRAMA ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 2 (2) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/etku/issue/6271/84222