PDF EndNote BibTex RIS Cite

Ortaöğrenim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı

Year 2012, Volume 2, Issue 2, 10 - 24, 01.08.2012

Abstract

This study aims at determining internet addiction levels of high school students and which variables are related to these levels. It was desired to find out whether the variables such as gender, education levels of the parents, ownership of personal computer and usage times of social networks are related to internet addiction or not. The work group of the study in which screening model was used is composed of the students who studied in a high school of Bursa Province of Turkey in the second term of 2010-2011 school year. According to the study results, 2,33% of the students taking place in the study group is internet addicted while 17,45% of them is internet addicted in threshold group and risk group. Gender and usage time of the social networks (more than 3 hours) were found statistically significant in internet addiction. The results of the study were discussed and some suggestions were presented in relation to practice in this direction and the future studies.

ORTAÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

Year 2012, Volume 2, Issue 2, 10 - 24, 01.08.2012

Abstract

Bu çalışmada, lise öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeylerinin ve bu düzeyin hangi değişkenlerle ilişkili olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Cinsiyet, anne ve baba öğrenim durumu, kişisel bilgisayar sahipliği ve sosyal ağları kullanım sürelerinin internet bağımlılığı ile ilişkili olup olmadığı ortaya konulmak istenmiştir. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada çalışma grubunu; 2010-2011 eğitim-öğretim yılı 2. döneminde Türkiye'de Bursa İlinde yer alan bir Lisede öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre çalışma grubunda yer alan öğrencilerin % 2,33'ü internet bağımlısı, % 17,45'i eşik ve risk grubunda internet bağımlısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Cinsiyet ve sosyal ağları kullanım süresi (3 saatten fazla) internet bağımlılığında istatistiksel olarak anlamlı fark yaratmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar tartışılmış, bu doğrultuda uygulamaya ve gelecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Şahin GÖKÇEARSLAN This is me


Mustafa Serkan GÜNBATAR This is me

Publication Date August 1, 2012
Published in Issue Year 2012, Volume 2, Issue 2

Cite

APA Gökçearslan, Ş. & Günbatar, M. S. (2012). ORTAÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 2 (2) , 10-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/etku/issue/6271/84223