PDF EndNote BibTex RIS Cite

Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Geçişken Bellek ile Grup Uyumu, Grup Atmosferi ve Performans Arasındaki İlişki

Year 2011, Volume 1, Issue 2, 1 - 16, 01.08.2011

Abstract

The aim of this study is to investigate the relationship between students' transactive memory scores and group cohesion, group atmosphere, and performance in computer supported collaboration learning environment. Participations are 45 undergraduate students in Department of Computer Education and Instructional Technology, Education Faculty, Hacettepe University. In this study, the groups are asked to perform a final project on the wiki platform during semester. At the end of the term, the scales of transactive memory, group cohesion and group atmosphere were applied to students. Performance calculated as author contributions to project in wiki platform. In data analysis, Kruskal Wallis and Pearson Correlation analysis were applied. According to findings, both at individual level and group level, a positive correlation was found between specialization, coordination, credibility and group cohesion. Similarly, a positive correlation was found between specialization, coordination, credibility and group atmosphere. Yet, no correlation was found between the dimensions of transactive memory and performance.

Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Geçişken Bellek ile Grup Uyumu, Grup Atmosferi ve Performans Arasındaki İlişki

Year 2011, Volume 1, Issue 2, 1 - 16, 01.08.2011

Abstract

Araştırmanın amacı, bilgisayar destekli işbirlikli öğrenme ortamında öğrencilerin geçişken bellek düzeyleri ile grup uyumu, grup atmosferi ve performansları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma grubunu 2009–2010 öğretim yılı Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde okuyan 45 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında, öğrencilerden, dönem sonu projesi olarak, bilgisayar destekli işbirlikli öğrenme ortamı olan wiki platformu üzerinde içerik geliştirmeleri istenmiştir. Dönem sonunda öğrencilere geçişken bellek ölçeği, grup uyumu ölçeği ve grup atmosferi ölçeği uygulanmıştır. Öğrencilerin performansları ise wiki ortamında proje oluşumuna yaptıkları yazar katkısı olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde Kruskal Wallis ve Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, hem bireysel düzeyde hem de grup düzeyinde geçişken belleğin uzmanlaşma, güvenirlik ve koordinasyon boyutları ile grup uyumu arasında pozitif bir ilişki vardır. Aynı şekilde, geçişken belleğin boyutları ile grup atmosferi arasında da pozitif bir ilişki vardır. Ancak, geçişken bellek boyutları ile performans arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Didem ALSANCAK This is me


Arif ALTUN This is me

Publication Date August 1, 2011
Published in Issue Year 2011, Volume 1, Issue 2

Cite

APA Alsancak, D. & Altun, A. (2011). Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Geçişken Bellek ile Grup Uyumu, Grup Atmosferi ve Performans Arasındaki İlişki . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 1 (2) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/etku/issue/6273/84233