Research Article
BibTex RIS Cite

Nesneleşmiş Kültürel Sermaye Bağlamında Salihli Kazak Türklerinde Temel Kimliksel Bileşen Olarak Dombra

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 43 - 62, 31.07.2023

Abstract

Bu makale, Salihli Kazak Türklerinin müzik pratiklerini, bu pratikleri icra ederken öne çıkan ve kültürel kimliğin tanınma, tanıma, temsil süreçlerinde rol oynayan en önemli müziksel bi- leşen ve sembol olan dombrayı Bourdieu’nün kültürel sermaye kavramı ile irdeler. Kimliklerin oluşum, devamlılık ve pekişme sürecinde bir sembol olan, geleneğin önemli bir parçası ve taşı- yıcısı olarak görülen çalgılar, kültürel kimliğin köklülüğünün dayanağı olarak görülür. Diasporik bir topluluk olan Salihli Kazak Türkleri için dombra, köken kültür ile bağa kurmaları- nı sağlamada bir araç, kendilerini ait hissettikleri topluluk ile “bir” olma, diğer topluluklarla farklılaşmasını sağlayan kültürel bir nesnedir. Salihli Kazak Türkü kültürel kimliğinin inşasın- da Türkiye’deki diğer Kazak Türklerinde olduğu gibi Kazakmüziği ve onun önemli değerlerinden bir nesne olan dombra ve dombraya ait sermayeye sahip olmak önemli bir rol oynar. Bu çalışmada dombranın Salihli Kazak Türklerinin kültürel kim- liklerinin inşa, temsil, süreklilik ve değişim süreçlerinde nasıl bir rol oynadığı, Bourdieu’nün nesneleşmiş sermaye kavramı bağlamında irdelenecektir.

References

 • Referans1 , A. (2002). Popüler Müziği Anlamak: Kültürel Kimlik Bağlamında Popüler Müzikte Anlam. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Referans2 ________. (2018). İslam Alevilik Ve Müzik. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. GÜVENÇ, B. (1993). Türk Kimliği: Kültür Tarihinin Kaynakları. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Referans3 KARA, A. & Bekonov, N. (2019). Türkiye’deki Kazakların Ezgi Ve Şarkıları (Notalarıyla). İstanbul: Akademi Tütüz Yayınevi.
 • Referans4 KARACA, H. (2019). Kazak Enderi Üzerine Bir İnceleme (yayınlanmamış yükseklisans tezi). Bartın Üniversitesi, Bartın.
 • Referans5 KAYA, A. (2005)). Din Sosyolojisi Bağlamında, Fransız Sosyolog Pıerre Bourdieu-Klasik Sosyoloji İlişkisi (yayınlanmamış doktora tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
 • Referans6 KONUKÇU, E. (1977). Yayın Hayatında Salihli Kazakları. Yağmur, (2), 15-17. ONAT, H. (2021). Geleneksel Kazak Müziği İcracıları Ve Performans Özelliklerinin Performans Teori Açısından İncelenmesi (yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Referans7 ÖGEL, B. (2000). Türk Kültür Tarihine Giriş Türk Halk Musikisi Aletleri (Uygur Devleti’nden Osmanlılara) (Cilt IX). Ankara: Gazi Üniversitesi lletişim Fakültesi Basımevi.
 • Referans8 SMITH, P. (2005). Kültürel Kuram. (Çev, Güzelsan, S. & Gündoğdu, İ.) İstanbul:Babil Yayınları.

Dombra As Main Identific Component In Salihli Kazakh Turks

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 43 - 62, 31.07.2023

Abstract

This article examines the musical practices of the Salihli Ka- zakh Turks,’’The Dombra’’,which is the most important mu- sical component and symbol that stands out while performing these practices and plays a role in the process of recognition and representation of cultural identity, with Bourdieu’s concept of cultural capital. Instruments, which are a symbol in the pro- cess of formation, continuity and consolidation of identities, and seen as an important part and carrier of tradition, are seen as the basis of cultural identity rootedness. For the Kazakh Turks from Salihli, who are a diasporic community,’Dombra’ is a tool for establishing a bond with the origin culture and also a cultural object that enables them to become “one” with the community they feel they belong to, and differentiate them with other com- munities. In the construction of the cultural identity of the Sa- lihli Kazakh Turks as in other Kazakh Turks in Turkey, to have Kazakh music and an object of its important values ‘Dombra’ and its capital, plays an important role. In this study, the role of dombra in the construction, representation, continuity and change processes of the cultural identities of the Salihli Kazakh Turks will be examined in the context of Bourdieu’s concept of objectified capital.

References

 • Referans1 , A. (2002). Popüler Müziği Anlamak: Kültürel Kimlik Bağlamında Popüler Müzikte Anlam. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Referans2 ________. (2018). İslam Alevilik Ve Müzik. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. GÜVENÇ, B. (1993). Türk Kimliği: Kültür Tarihinin Kaynakları. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Referans3 KARA, A. & Bekonov, N. (2019). Türkiye’deki Kazakların Ezgi Ve Şarkıları (Notalarıyla). İstanbul: Akademi Tütüz Yayınevi.
 • Referans4 KARACA, H. (2019). Kazak Enderi Üzerine Bir İnceleme (yayınlanmamış yükseklisans tezi). Bartın Üniversitesi, Bartın.
 • Referans5 KAYA, A. (2005)). Din Sosyolojisi Bağlamında, Fransız Sosyolog Pıerre Bourdieu-Klasik Sosyoloji İlişkisi (yayınlanmamış doktora tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
 • Referans6 KONUKÇU, E. (1977). Yayın Hayatında Salihli Kazakları. Yağmur, (2), 15-17. ONAT, H. (2021). Geleneksel Kazak Müziği İcracıları Ve Performans Özelliklerinin Performans Teori Açısından İncelenmesi (yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Referans7 ÖGEL, B. (2000). Türk Kültür Tarihine Giriş Türk Halk Musikisi Aletleri (Uygur Devleti’nden Osmanlılara) (Cilt IX). Ankara: Gazi Üniversitesi lletişim Fakültesi Basımevi.
 • Referans8 SMITH, P. (2005). Kültürel Kuram. (Çev, Güzelsan, S. & Gündoğdu, İ.) İstanbul:Babil Yayınları.
There are 8 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Musicology and Ethnomusicology
Journal Section Research Articles
Authors

Emin Yıldırım This is me 0000-0002-9767-7880

İlhan Ersoy 0000-0002-2912-1821

Publication Date July 31, 2023
Submission Date April 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Yıldırım, E., & Ersoy, İ. (2023). Nesneleşmiş Kültürel Sermaye Bağlamında Salihli Kazak Türklerinde Temel Kimliksel Bileşen Olarak Dombra. Etnomüzikoloji Dergisi, 6(1), 43-62.