Ethical Principles and Publication Policy

 Etik Kurallar Etnomüzikoloji Dergisi, Etnomüzikoloji Derneği tarafından etnomüzikoloji alanı başta olmak üzere, müzikoloji, antropoloji, vey akın disiplinlerde yüksek nitelikli bilimsel makaleleri yayımlamak amacıyla aşağıda belirtilen etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Etnomüzikoloji Dergisi’ne gönderilen makaleler çifte körleme (peer review) süreciyle değerlendirilmekte, ücretsiz erişimle elektronik olarak ve basılı olarak yayımlanmaktadır. Aşağıda yazarların, dergi editörünün, hakemlerin ve yayıncının etik sorumlulukları, rolleri ve görevleri yer almaktadır. Aşağıda yer alan etik ilkeler ve kurallar “Yayın Etiği Komitesi”nin (Committe on Publication Ethics -COPE) yönergesine göre hazırlanmıştır. Öte yandan Etnomüzikoloji Dergisi’nde intihal ve etik dışı davranışlar olarak kabul edilen durumlara ilişkin bilgi verilmiştir. Yazar(lar) • Etnomüzikoloji dergisine gönderilen makalelerin belirtilen alanlarda yapılmış yöntembilimsel niteliklere sahip olması gerekmektedir. • Makalelerde yararlanılan tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.) için doğru ve uygun bir şekilde kaynak gösterilmelidir. • Dergiye gönderilen makalelerin başka bir dergiye gönderilmediği belirtilmeli ve yayını kesinleşen makalenin telif haklarının dergiye devredildiğinin kabulü yazarlarca yazılı olarak bildirilmelidir. • Gönderilen makaleye ilişkin çıkar çatışmaları belirtilmeli ve nedeni açıklanmalıdır. • Yazarlar çalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için işbirliği kurmalıdırlar. Hakemler Etnomüzikoloji dergisine gönderilen tüm makaleler çifte körleme süreci ile değerlendirilmektedir. Çifte körleme, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Hakemlere makaleler değerlendirilmek üzere dergipark iletişim yönteminin yanı sıra, etnomüzikooji derneği mail adreslerinden iletilmektedir. Bu sistem, www.etnomuzikoloji.org ve info@etnomuzikoloji.org / etnomuzikolojidernegi@gmail.com üzerinden gerçekleştirilmektedir. Etnomüzikoloji dergisi hakemlerinin etik sorumlulukları ve rolleri aşağıdaki gibidir: • Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir. • Hakemlerden çıkar çatışmaları bulunmayan makalelere hakemlik yapmayı kabul etmeleri beklenmektedir. Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ettiklerinde editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğini yapmayı reddetmelidirler. • Hakemler makaleleri yansız ve nesnel olarak değerlendirmelidirler. • Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin dergisitesinde bulunan Makale Takip Sistemindeki formu doldurmaları gerekmekte, çifte körleme sürecine zarar vermemek için formlarda isimlerini belirtmemeleri beklenmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtmeleri gerekmektedir. • Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir. Editör Editörün “Yayın Etiği Komitesi”nin (Committe on PublicationEthics - COPE) yayınlamış olduğu “COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu” ("COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors") ve “COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu”nda ("COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors") yer alanve aşağıda listelenen etik sorumluluklara uyması gerekmektedir. Editör dergide basılan tüm makalelerden sorumludur. Editörün etik görevleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: Hakemlerle İlişkiler • Editör, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun makaleleri değerlendirmelerini istemelidir. Makalelerin alanında uzman kişilerce uygun bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır. • Editör, hakemlerin bir makaleyi değerlendirmeden önce makaleye ilişkin çıkar çatışmaları bulunmadığını belirtmelerini istemekle yükümlüdür. • Editörün hakem değerlendirme sürecine ilişkin gerekli tüm bilgileri ve hakemlerden yapması beklenenleri hakemlere iletmesi gerekmektedir. • Editör, hakem değerlendirme sürecinin çifte körleme ile sürdürüldüğünden emin olmalı ve yazarlara hakemleri, hakemlere de yazarları açıklamamalıdır. • Editör, hakemleri zamanlama ve performanslarına göre değerlendirmelidir. • Editör, hakemlere ilişkin bir veri tabanı oluşturmalı ve hakemlerin performansına göre veri tabanını güncellemelidir. • Editör, kaba ve niteliksiz yorumlarda bulunan ya da geç dönen hakemleri hakem listesinden çıkarmalıdır. • Editör, hakem listesini hakemlerin uzmanlık alanlarına göre sürekli yenilemeli ve genişletmelidir. Yazarlarla İlişkiler • Editör, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin Yazım ve Yayın İlkeleri sürekli güncellemelidir. • Editör dergiye gönderilen makaleleri dergi yazım kuralları, çalışmanın önemi, özgünlüğü açısından değerlendirmeli ve makaleyi ilk gönderim sürecinde reddetme kararı alırsa, yazarlara bunun nedenini açık ve yansız bir şekilde iletmelidir. Bu süreçte, makalenin dilbilgisi, noktalama ve/veya yazım kuralları (kenar boşlukları, uygun şekilde referans gösterme, vb.) açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine karar verilirse, yazarlar bu konuda bilgilendirilmeli ve gerekli düzeltmeleri yapabilmeleri için kendilerine zaman tanınmalıdır. Yayıncı Etnomüzikoloji Dergisi, Etnomüzikoloji Derneği tarafından yayımlanmaktadır. Yayıncının etik sorumlulukları aşağıdaki gibidir: • Yayıncı, Etnomüzikoloji dergisinde makale yayımlama sürecinde karar merciinin ve hakemlik sürecinin editörün sorumluluğu olduğunu kabul eder. • Yayıncı derginin açık, elektronik ve ücretsiz erişimini sağlar:www.etnomuzikoloji.org / info@etnomuzikoloji.org /etnomuzikolojidernegi@gmail.com İntihal ve Etik Dışı Davranışlar Etnomüzikoloji Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler basılmadan önce iThenticate (veya Turnitin) yazılım programı ile taranmaktadır. Kabul edilen en yüksek benzeşim oranı %20’dir (Shafer, 2011). Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal ya da etik dışı davranışlar tespit edilirse yayımlanması reddedilebilir. Aşağıda etik dışı bazı davranışlar listelenmiştir: • Çalışmaya fikren katkıda bulunmayan kişilerin yazar olarak belirtilmesi. • Çalışmaya fikren katkıda bulunan kişilerin yazar olarak belirtilmemesi. • Makale yazarın yüksek lisans/doktora tezinden ya da bir projeden üretilmişse bunun belirtilmemesi. • Dilimleme yapılması yani, tek bir çalışmadan birden fazla makale yayımlanması. • Gönderilen makalelere ilişkin çıkar çatışmalarının bildirilmemesi. • Çifte körleme sürecinin deşifre edilmesi.