Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

CHANGING SECURITY ENVIRONMENT AND NEW APPROACHES IN LAW ENFORCEMENT TRAINING

Year 2018, Volume 3, Issue 5, 155 - 170, 05.05.2018

Abstract

At the present day, the future security environment is tried be defined throughout the world by requisitioning the sense of security. In the new security environment that the concept of threat and thought patterns have changed and the treat is qualified as disseminating, complicated and uncertain, the law enforcement agencies should prepare themselves to the necessities of the subject environment with a new viewpoint. In the same manner, some new understandings concerning the training area are in question and it’s evaluated that reflection of these understandings on the law enforcement area would contribute considerably to the training of the personnel that are eligible for the necessities of the new environment.

According to the new understanding based on the training of the individual; dependency on the person, place and time is decreasing and the use of knowledge and generating new knowledge from that all done instead of conveying the knowledge has been gaining importance. In this understanding, the role of the trainer is also questioned and he/she is demanded to individualize the trainees, compel the students intellectually and force them to think, made them gain critical way of thinking by reasoning and direct them to correlate the ideas and phenomenon in a different way so as to make them establish cause and effect relation.

In the recent environment a new and different type of war, which removes the borders between the goverment officials and the civilian and has uncertain front, has emerged beyond the traditional war. In this environment the systems, that cannot reveal the ambition and creativity of their personnel and bring out their best, fail. Also the leaders that will command this conflict are supposed to be trained as the leaders that have learned to learn and comprehended the information operations, which can take and implement the decisions that are appropriate to the environment by evaluating the cases rapidly by themselves when required.  

References

 • ABD Ordusu Harekât Talimnamesi FM 3-24.
 • Avoseh, M.B.M. (2001). Learning to be Active Citizens, Lessons of Traditional Africa, For Lifelong Learning. USA: International Journal of Lifelong education. Bacaklı, H. (2006). Duyuşsal Davranış Eğitimi. 3. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Barutçugil. İ. (2002). Eğiticinin Eğitimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık. Başaran, E. (1994). Eğitime Giriş. Dördüncü Basım, Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Brookfield, S. (2000). The Concept of Critically Reflective Practice. In A.L. Wilson&ER. Hayes (Eds.), Handbook of adult on the continuing education, San Francisco: Jessey Bass.
 • Brown, T. (1999). Challenging. Globization as Discourse and Phenomeno. USA: International Journal of Lifelong Education, 18 (1).
 • Demirel, Ö. (2010). Yabancı Dil Öğretimi. 5’inci Baskı, Ankara: Pegem Yayınları.
 • Demirel, Ö. Başbay, A. Ve Erdem E. (2006). Eğitimde Çoklu Zekâ, Kuram ve Uygulama. 1’inci Baskı, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Dökmen, Ü. (1994). İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Duman, A. (2000). Yetişkinler Eğitimi. Birinci Basım, Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Erden M. ve Akman Y.(1995). Eğitim Psikolojisi-Gelişim-Öğrenme-Öğretme. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Erdoğan, İ. (2008). Öğrenmenin Gücü. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Erkuş, A. (1998). “Goleman’ın Duygusal Zeka Görünüşünün Psikometrik Açıdan Eleştirisi ve Dinamik Etkileşimsel Model Önerisi”. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi. Ankara: 31-40. European Commission, 2001;2003 a.
 • Friedman, T.L. (2005). The World is Flat: A Brief History of Twenty Century. New York: Farrar, Straus and Giroux.
 • Genesee, F. (2004). “What Do We Know About Bilingual Education For Majority Language Student”, In T.K. Bhatia&W.Ritchie (Eds). Handbook of Bilingualism and Multiculturalism. Madlen, Ma: Blackwell.
 • Gutek, L.G. (2006). Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar. Çev. Nesrin Kale. Üçüncü Basım, Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Hamel, G. (2007). Yönetimin Geleceği. İstanbul: Mess Yayınları No:536.
 • Hemmes, X.T. (2004), The Sling and The Stone: On War in The 21 st Century. Minesota: Zenith Pres.
 • Hungtington, S.P. (2006) Asker ve Devlet. Çev. K.Uğur Kızılaslan, 2. Baskı, İstanbul: Salyangoz Yayınları.
 • İzzet, M.N. (2003). Sözsüz İletişim. Çev. Ramazan Önal, İstanbul: Bilge Yayıncılık.
 • Kavrakoğlu, İ. (2006). Yönetimde Devrimin Rehberi, İnnovasyon. İstanbul: Atea Yayınları.
 • Marshall T. (2018). Coğrafya Mahkumları. Çev.Mert Doğruer. Birinci Basım, İstanbul:Epsilon Yayınevi.
 • Özden, Y. (2005). Eğitimde Yeni Değerler. 6. Baskı, Ankara: Pagem Yayıncılık.
 • Porter, G. (1995). Environmental Security Issue as a National Security. USA: Current History, 92/592
 • Tansel, A. (1999). Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde Eğitimin Getirisi. ODTÜ Gelişim Dergisi, Ankara:26(3 - 4)
 • Sekman, M. (2007). Kesintisiz Öğrenme. 8. Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları. Ulusal Strateji Dergisi, (Mart/Nisan 1999)
 • Ülgen, G. (1997). Eğitim Psikolojisi. Üçüncü Baskı, İstanbul: Kurtis Matbaası.
 • Yalçınkaya, H. (2010). Savaş, Farklı Disiplinlerde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • 3M Corparation Research (2001).www.3m.Com/meetingnetwork/quidehtml.

DEĞİŞEN GÜVENLİK ANLAYIŞI VE KOLLUK EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Year 2018, Volume 3, Issue 5, 155 - 170, 05.05.2018

Abstract

Günümüzde tüm dünyada güvenlik anlayışı yeniden sorgulanarak, geleceğin güvenlik ortamı tanımlanmaya çalışılmaktadır. Tehdit kavramı ve düşünce kalıplarının değişmesi ve tehdidin yayılması sonucunda karmaşıklık ve belirsizlik olarak nitelendirilen yeni güvenlik ortamında, kolluk kuvvetlerinin de kendilerini yeni bir bakış açısıyla bu ortamın gereklerine göre hazırlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde eğitim alanında da birtakım yeni anlayışlar söz konusudur. Bu yeni anlayışların kolluk eğitimine yansıtılması, yeni ortamın gereklerine uygun personelin eğitimine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

Bireyin eğitilmesine yönelik ortaya çıkan yeni anlayışa göre, eğitimde kişi, yer ve zamana bağlılık azalmakta, bilgiyi aktarmaktan ziyade, onu kullanarak yeni bilgiler üretme son derece önem kazanmaktadır. Bu anlayışta öğretenin rolü de sorgulanmakta, ondan öğrencileri bireyselleştirmesi, öğrenciyi zihinsel açıdan zorlaması, düşünmeye sevk etmesi, akıl yürüterek eleştirel düşünme tarzı kazandırması, neden sonuç ilişkileri kurduracak şekilde düşünce ve olguları farklı şekilde ilişkilendirmeye yöneltmesi istenilmektedir.

Geleneksel savaşın ötesinde cephesi belli olmayan, siviller ve devlet görevlileri arasındaki sınırları ortadan kaldıran yeni ve değişik bir savaş türünün ortaya çıktığı günümüz ortamında, çalışanlardaki tutku ve yaratıcılığı ve verebileceklerinin en iyisini ortaya çıkaramayan sistemler başarısız olmaktadır. Gelecekteki çatışma ortamlarını yürütecek liderlerin de, belirtilen yeni bakış açısına uygun olarak, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgi harekâtını kavrayan, kendi kendine hızlı bir şekilde olayları değerlendirip gerektiğinde yeni ortama uygun kararları alabilen ve uygulayabilen liderler olarak yetiştirilmesi gerekmektedir. 

References

 • ABD Ordusu Harekât Talimnamesi FM 3-24.
 • Avoseh, M.B.M. (2001). Learning to be Active Citizens, Lessons of Traditional Africa, For Lifelong Learning. USA: International Journal of Lifelong education. Bacaklı, H. (2006). Duyuşsal Davranış Eğitimi. 3. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Barutçugil. İ. (2002). Eğiticinin Eğitimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık. Başaran, E. (1994). Eğitime Giriş. Dördüncü Basım, Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Brookfield, S. (2000). The Concept of Critically Reflective Practice. In A.L. Wilson&ER. Hayes (Eds.), Handbook of adult on the continuing education, San Francisco: Jessey Bass.
 • Brown, T. (1999). Challenging. Globization as Discourse and Phenomeno. USA: International Journal of Lifelong Education, 18 (1).
 • Demirel, Ö. (2010). Yabancı Dil Öğretimi. 5’inci Baskı, Ankara: Pegem Yayınları.
 • Demirel, Ö. Başbay, A. Ve Erdem E. (2006). Eğitimde Çoklu Zekâ, Kuram ve Uygulama. 1’inci Baskı, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Dökmen, Ü. (1994). İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Duman, A. (2000). Yetişkinler Eğitimi. Birinci Basım, Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Erden M. ve Akman Y.(1995). Eğitim Psikolojisi-Gelişim-Öğrenme-Öğretme. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Erdoğan, İ. (2008). Öğrenmenin Gücü. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Erkuş, A. (1998). “Goleman’ın Duygusal Zeka Görünüşünün Psikometrik Açıdan Eleştirisi ve Dinamik Etkileşimsel Model Önerisi”. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi. Ankara: 31-40. European Commission, 2001;2003 a.
 • Friedman, T.L. (2005). The World is Flat: A Brief History of Twenty Century. New York: Farrar, Straus and Giroux.
 • Genesee, F. (2004). “What Do We Know About Bilingual Education For Majority Language Student”, In T.K. Bhatia&W.Ritchie (Eds). Handbook of Bilingualism and Multiculturalism. Madlen, Ma: Blackwell.
 • Gutek, L.G. (2006). Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar. Çev. Nesrin Kale. Üçüncü Basım, Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Hamel, G. (2007). Yönetimin Geleceği. İstanbul: Mess Yayınları No:536.
 • Hemmes, X.T. (2004), The Sling and The Stone: On War in The 21 st Century. Minesota: Zenith Pres.
 • Hungtington, S.P. (2006) Asker ve Devlet. Çev. K.Uğur Kızılaslan, 2. Baskı, İstanbul: Salyangoz Yayınları.
 • İzzet, M.N. (2003). Sözsüz İletişim. Çev. Ramazan Önal, İstanbul: Bilge Yayıncılık.
 • Kavrakoğlu, İ. (2006). Yönetimde Devrimin Rehberi, İnnovasyon. İstanbul: Atea Yayınları.
 • Marshall T. (2018). Coğrafya Mahkumları. Çev.Mert Doğruer. Birinci Basım, İstanbul:Epsilon Yayınevi.
 • Özden, Y. (2005). Eğitimde Yeni Değerler. 6. Baskı, Ankara: Pagem Yayıncılık.
 • Porter, G. (1995). Environmental Security Issue as a National Security. USA: Current History, 92/592
 • Tansel, A. (1999). Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde Eğitimin Getirisi. ODTÜ Gelişim Dergisi, Ankara:26(3 - 4)
 • Sekman, M. (2007). Kesintisiz Öğrenme. 8. Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları. Ulusal Strateji Dergisi, (Mart/Nisan 1999)
 • Ülgen, G. (1997). Eğitim Psikolojisi. Üçüncü Baskı, İstanbul: Kurtis Matbaası.
 • Yalçınkaya, H. (2010). Savaş, Farklı Disiplinlerde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • 3M Corparation Research (2001).www.3m.Com/meetingnetwork/quidehtml.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Political Science
Journal Section Research Article
Authors

Güray ALPAR This is me (Primary Author)

Publication Date May 5, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 3, Issue 5

Cite

APA Alpar, G. (2018). DEĞİŞEN GÜVENLİK ANLAYIŞI VE KOLLUK EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR . Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (5) , 155-170 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/etusbed/issue/36888/421052