Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

QUALITY OF ANIMAL LIFE AND APPLICATION IN TURKEY

Year 2019, Volume , Issue 9, 1 - 16, 27.10.2019

Abstract

Due to the increasing number of animals in urban and rural areas, various legislative provisions have been put into practice at the international and national level in order to prevent people and animals from getting mutually damaged. Based on this fact, the Universal Declaration of Animal Rights, which was announced on the 15th of October 1978, is of great importance since it sheds light on animal rights and aims to prevent people and animals from getting mutually harmed. Provisions of national legislation enacted under the sovereignty of the countries associated with this declaration and the examination of the implementation of these provisions constitute an important point for the research.

Significant developments related to animal rights in Turkey have been recorded from past to present. Being the concrete output of these developments, The Law no. 5199 on the Protection of Animals, which came into force in 2004, constitutes the logical framework of the research. From this point of view, legislations, which are in force in Turkey, related to the quality of life of animals will be discussed in the research. In addition, the determination of problems resulting from legislation and providing solutions to those problems will be aimed.

References

 • Albayrak, M. (2008). Şikâyete Tabi Suçların Özellikleri ve Bu Suçlara Bağlanan Hukuki Sonuçlar. Türkiye Barolar Birliği Dergisi(77), 282-284.
 • Bahadır, S., Terzioğlu, S., Didinen, B. I., & Yiğit, N. (2011). Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Dostu Üretim. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 3(1), 107-113.
 • Çavdar, Y. (2009). Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Desteklemeler. Yunus Araştırma Bülteni(4), 12-14.
 • Dönmez, B. (2013). Hayvanlara Yönelik İşlenen Suçlar. Yaşar Üniversitesi Dergisi(Özel), 213-214.
 • Erişgin, Ö. S., & Koçhisarlıoğlu, C. (2003). Hayvanın Hukuki Konumu. Yaşar Üniversitesi Dergisi, 8(Özel ), 1691-1723.
 • Gürkan, Ş., & Uğuz, A. (2007). Yeni Ceza Yasamızda Cinsel Suçlar. Adalet Dergisi(27), 179.
 • Gürocak, İ. (2011). Türk Ceza Kanunu’nda Mala Zarar Verme ve İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme Suçları(94), 159.
 • Özgür, A. (2010). Türk Hukuk Sisteminde Hayvanlar. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi(81), 33.
 • Özmen, R. (2012). Anayasa, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve İnfaz Kanunu (38. b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Parlar, A., & Hatipoğlu, M. (2007). 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1924, 03 18). 442 Sayılı Köy Kanunu. 10 01, 2018 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.442.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1932, 06 09). 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu. 10 21, 2018 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1961, 01 04). 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu. 09 03, 2018 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.211.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1971, 03 22). 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu . 09 17, 2018 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1380.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1982, 11 09). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası . 10 20, 2018 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1983, 08 11). 2872 Sayılı Çevre Kanunu . 10 14, 2018 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2872.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2004, 07 01). 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu. 10 21, 2018 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5199-20100611.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2004, 10 12). Türk Ceza Kanunu. 10 12, 2018 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2006, 05 12). Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği. 10 21, 2018 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10300&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvanlar%C4%B1n%20korunmas%C4%B1 adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2010, 06 11). 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu. 10 17, 2018 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5996.pdf adresinden alındı
 • Uyumaz, A. (2016). Bir Hukuk Sorunsalı Olarak Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Hayvan Hakları. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,(3), 171.Yılmaz, H. (2006). Hayvan Haklarına Bakış. Türkiye Barolar Birliği Dergisi(62), 219-220.

TÜRKİYE’DE HAYVAN YAŞAM KALİTESİ MEVZUATI VE UYGULAMALARI

Year 2019, Volume , Issue 9, 1 - 16, 27.10.2019

Abstract

Kentsel ve kırsal alanlarda hayvan ve insan popülasyonlarında meydana gelen değişikler sonucu karşılıklı olarak zarar gören insan ve hayvanların zararlarının önlenmesi amacıyla gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde çeşitli mevzuat hükümleri yürürlüğe konulmuştur. Bu noktadan hareketle 15 Ekim 1978 tarihinde ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi hayvan haklarına genel bir bakış açısı getirmesi insan ve hayvanların birbirlerinden gördükleri karşılıklı zararların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu beyanname ile bağlantılı ülkelerin kendi egemenlik sınırları içerisinde yürürlüğe giren ulusal mevzuat hükümleri ve bu hükümlerin uygulanmasının incelenmesi araştırma için önemli bir noktayı oluşturmaktadır. Geçmişten günümüze Türkiye’de hayvan haklarıyla ilgili önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 2004 yılında yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu bu gelişmelerin somut bir çıktısı olup araştırmanın mantıksal çerçevesini oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle araştırmada Türkiye’de yürürlükte olan hayvan yaşam kalitesiyle ilişkili mevzuat hükümlerine değinilecektir. Ayrıca mevzuat kaynaklı sorunların tespit edilmesi ve mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmesi de amaçlanmıştır.


References

 • Albayrak, M. (2008). Şikâyete Tabi Suçların Özellikleri ve Bu Suçlara Bağlanan Hukuki Sonuçlar. Türkiye Barolar Birliği Dergisi(77), 282-284.
 • Bahadır, S., Terzioğlu, S., Didinen, B. I., & Yiğit, N. (2011). Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Dostu Üretim. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 3(1), 107-113.
 • Çavdar, Y. (2009). Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Desteklemeler. Yunus Araştırma Bülteni(4), 12-14.
 • Dönmez, B. (2013). Hayvanlara Yönelik İşlenen Suçlar. Yaşar Üniversitesi Dergisi(Özel), 213-214.
 • Erişgin, Ö. S., & Koçhisarlıoğlu, C. (2003). Hayvanın Hukuki Konumu. Yaşar Üniversitesi Dergisi, 8(Özel ), 1691-1723.
 • Gürkan, Ş., & Uğuz, A. (2007). Yeni Ceza Yasamızda Cinsel Suçlar. Adalet Dergisi(27), 179.
 • Gürocak, İ. (2011). Türk Ceza Kanunu’nda Mala Zarar Verme ve İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme Suçları(94), 159.
 • Özgür, A. (2010). Türk Hukuk Sisteminde Hayvanlar. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi(81), 33.
 • Özmen, R. (2012). Anayasa, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve İnfaz Kanunu (38. b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Parlar, A., & Hatipoğlu, M. (2007). 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1924, 03 18). 442 Sayılı Köy Kanunu. 10 01, 2018 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.442.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1932, 06 09). 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu. 10 21, 2018 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1961, 01 04). 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu. 09 03, 2018 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.211.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1971, 03 22). 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu . 09 17, 2018 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1380.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1982, 11 09). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası . 10 20, 2018 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1983, 08 11). 2872 Sayılı Çevre Kanunu . 10 14, 2018 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2872.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2004, 07 01). 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu. 10 21, 2018 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5199-20100611.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2004, 10 12). Türk Ceza Kanunu. 10 12, 2018 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2006, 05 12). Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği. 10 21, 2018 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10300&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvanlar%C4%B1n%20korunmas%C4%B1 adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2010, 06 11). 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu. 10 17, 2018 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5996.pdf adresinden alındı
 • Uyumaz, A. (2016). Bir Hukuk Sorunsalı Olarak Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Hayvan Hakları. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,(3), 171.Yılmaz, H. (2006). Hayvan Haklarına Bakış. Türkiye Barolar Birliği Dergisi(62), 219-220.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sociology
Published Date Güze
Journal Section Research Article
Authors

Kıvanç DEMİRCİ
0000-0001-6598-6673
Türkiye

Publication Date October 27, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume , Issue 9

Cite

APA Demirci, K. (2019). TÜRKİYE’DE HAYVAN YAŞAM KALİTESİ MEVZUATI VE UYGULAMALARI . Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (9) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/etusbed/issue/49797/498244