Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF UNDERGRADUATE STUDENTS: A RESEARCH ON DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHING IN TRA1 SUB-REGIONAL UNIVERSITIES

Year 2019, Volume , Issue 9, 155 - 174, 27.10.2019

Abstract

Entrepreneurship, which has increased its importance from past to present, continues to increase its vitality in terms of individual's contributing to the economy of its country and creating new employment areas. For this reason, entrepreneurship is one of the main factors in developing innovative ideas and economic growth in the competitive environment of the countries. As a result of the studies, it is revealed that education is as important as heredity and economic condition of the individuals in entrepreneurship. Universities are the main institutions where such education is given on the basis of raising potential entrepreneurs. In this context, it is necessary to emphasize the importance of entrepreneurship education by assuming that university students are potential entrepreneur candidates. The aim of this study is to determine the level of entrepreneurship of the students in the faculties of sports sciences, which can become investors and entrepreneurs in the growing sports industry. For this purpose, the level of entrepreneurship of senior students studying in the faculties of sports sciences in Erzurum Atatürk University, Bayburt University, and Erzincan Binali Yıldırım University on the basis of some demographic variables was measured with the “University Students Entrepreneurship Scale” developed by Yılmaz and Sümbül (2009). In the analysis, it was observed that the entrepreneurship scores of the students were at the level of "high" in terms of gender, university, and other variables.

References

  • Adatepe, S. (2018). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu’nda Okuyan Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Özellikleri İle Yansıtıcı Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi (Master's thesis, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).Akyurt, N. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Sağlık Örneği. Medical Sciences, 13(2), 43-57.Aminian, E. vd. (2014). “The Importance of Sports Entrepreneurship by Providing Appropriate Strategy Based on Views of Sport Managers”. International Conference on Arts, Economics and Management (ICAEM'14). March 22-23. Dubai. Avşar, M., (2007) “Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması, Çukurova Üniversitesinde Bir Uygulama”, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.Aytaç, Ö. ve İlhan, S., (2007). Girişimcilik ve Girişimci Kültür: Sosyolojik Bir Perspektif, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:18, ss:101-120.Bacak, Ç., & Dalkıran, O. (2015). A study for the evaluation of entrepreneurship level of fourth grade stu-dents in Recreation and Sports Management Department. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(1), 45-49.Canuzakov, K. vd. (2017). “Entrepreneurship Characteristics of University Students who take ‘Physical Education and Sport’ Education”. International Journal of Humanities and Social Science. Cilt: 7(2). s. 157-166. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (1997). Methodology of educational research. Athens: Ekfrasi.Dağlı Ekmekçi, Y. A. ve İrmiş, A. (2013). “ Girişimcilik ve Spor”. International Conference on Euroasian Economies. Proceding Book. s. 635-641.Demir, A. Z. (2015). “Girişimcilik ve Girişimci Üniversite: Spor Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: 34 (1). s. 190-205.Halienka, M. vd. (2018). “Sports As A Steppıng Stone For Entrepreneurshıp: Examınıng Sports Unıversıty Students”. Acta Unıversıtatıs Agrıculturae Et Sılvıculturae Mendelıanae Brunensıs. Cilt: 66 (6). s. 148-160.Kalkan, A. (2011), “Kişisel Tutum, Öznel Norm ve Algılanan Davranış Kontrolünün Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(14), ss.190Karabulut, T., (2009), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini ve Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26 (1), 331-356.Karasar, N. (2009). Scientific research method (Bilimsel araştırma yöntemi). Ankara: Nobel Printing and Distribution.Karimi, S., Biemans, H. J., Lans, T., Chizari, M., & Mulder, M. (2016). The impact of entrepreneurship education: A study of Iranian students' entrepreneurial intentions and opportunity identification. Journal of Small Business Management, 54(1), 187-209.Kaya, A. (2017). Bilişim ve İletişim Işığında Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi. Eğitim Yayınevi.Korkmaz, O., (2012), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (2), 209-226.Nabi, G., Liñán, F., Fayolle, A., Krueger, N., & Walmsley, A. (2017). The impact of entrepreneurship education in higher education: A systematic review and research agenda. Academy of Management Learning & Education, 16(2), 277-299.Naia, A. M. P. (2013). Entrepreneurship Education in Sport Sciences: Implications for Curriculum Development. Universidade De Lisboa Faculdade De Motricidade Humana, Yayınlanmamış Doktora Tezi.Nas, K. ve Temel, V. (2018). “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri”. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Cilt: 20, Sayı: 3. s.1-11.Özman, C. (2013). Spor Yöneticiliği Bölümünde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyinin Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.Öztürk, M. (2018). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Özellikleri İle Yansıtıcı Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Sakarya Üniversitesi Örneği)(Master's thesis, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).Pan, V. L., & Akay, C. (2015). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 637.Ratten, V. (2010). Developing a Theory of Sport-Based Entrepreneurship. Journal of Management and Organization. Cilt: 16. s. 557-565. Ratten, Vanessa, 2011. “Sport-based Entrepreneurship: Towards a New Theory of Entrepreneurship and Sport Management” International Entrepreneurship Management Journal, Cilt: 7. s. 57-69.Rauch, A., & Hulsink, W. (2015). Putting entrepreneurship education where the intention to act lies: An investigation into the impact of entrepreneurship education on entrepreneurial behavior. Academy of management learning & education, 14(2), 187-204.Tağraf, H., & Halis, M. (2008). Üniversitelerdeki Girişimcilik Eğitiminin ‘Girişimsel Öz Yetkinlik Algısı Üzerindeki Etkisi: Bir araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2), 91-111.Westhead, P., & Solesvik, M. Z. (2016). Entrepreneurship education and entrepreneurial intention: do female students benefit?. International Small Business Journal, 34(8), 979-1003.Yılmaz, B. S., & Günel, Ö. D.(2011). Üniversite Eğitimi ve Girişimcilik: Bireyleri Girişimciliğe Yönlendiren Etkenler Üzerine Bir Araştırma. Akademik Bakış Dergisi.1-20Yılmaz, E., & Sünbül, A. M. (2009). Üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 195-203.

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ: TRA1 ALT BÖLGESİ ÜNİVERSİTELERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Year 2019, Volume , Issue 9, 155 - 174, 27.10.2019

Abstract

Geçmişten günümüze kadar olan süreçte önemini gün geçtikçe arttıran girişimcilik, bireyin bulunduğu ülke ekonomisine katkıda bulunması, yeni istihdam alanlarını yaratması açısından önemini korumaya artarak devam etmektedir. Bu nedenle ülkelerin artan rekabet ortamında yenilikçi fikirleri ortaya koymada ve ekonomik büyüme sağlamada girişimcilik temel faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda girişimcilikte bireyin kalıtım ve ekonomik durum kadar aldığı eğitiminde önemli olduğu sonuçları ortaya çıkmıştır. Potansiyel birer girişimci yetiştirme bazında üniversiteler bu eğitimlerin verildiği başlıca kurumlardır. Bu bağlamda üniversite öğrencilerinin birer girişimci adayı oldukları varsayımı ile girişimcilik eğitimi almalarındaki önem üzerinde durmak gerekmektedir. Bu çalışmanın da amacı her geçen gün büyüme gösteren spor endüstri sektöründe birer yatırımcı ve girişimci olabilecek spor bilimleri fakültelerindeki öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin tespitidir. Bu amaçla Erzurum Atatürk Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi spor bilimleri fakültelerinde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin bazı demografik değişkenler bazında girişimcilik düzeyleri Yılmaz ve Sümbül (2009) tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği” anketi ile ölçülmüştür. Yapılan analizlerde spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin cinsiyet, üniversite ve genel olarak yüksek girişimcilik düzeyinde oldukları tespit edilmiştir.

References

  • Adatepe, S. (2018). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu’nda Okuyan Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Özellikleri İle Yansıtıcı Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi (Master's thesis, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).Akyurt, N. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Sağlık Örneği. Medical Sciences, 13(2), 43-57.Aminian, E. vd. (2014). “The Importance of Sports Entrepreneurship by Providing Appropriate Strategy Based on Views of Sport Managers”. International Conference on Arts, Economics and Management (ICAEM'14). March 22-23. Dubai. Avşar, M., (2007) “Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması, Çukurova Üniversitesinde Bir Uygulama”, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.Aytaç, Ö. ve İlhan, S., (2007). Girişimcilik ve Girişimci Kültür: Sosyolojik Bir Perspektif, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:18, ss:101-120.Bacak, Ç., & Dalkıran, O. (2015). A study for the evaluation of entrepreneurship level of fourth grade stu-dents in Recreation and Sports Management Department. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(1), 45-49.Canuzakov, K. vd. (2017). “Entrepreneurship Characteristics of University Students who take ‘Physical Education and Sport’ Education”. International Journal of Humanities and Social Science. Cilt: 7(2). s. 157-166. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (1997). Methodology of educational research. Athens: Ekfrasi.Dağlı Ekmekçi, Y. A. ve İrmiş, A. (2013). “ Girişimcilik ve Spor”. International Conference on Euroasian Economies. Proceding Book. s. 635-641.Demir, A. Z. (2015). “Girişimcilik ve Girişimci Üniversite: Spor Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: 34 (1). s. 190-205.Halienka, M. vd. (2018). “Sports As A Steppıng Stone For Entrepreneurshıp: Examınıng Sports Unıversıty Students”. Acta Unıversıtatıs Agrıculturae Et Sılvıculturae Mendelıanae Brunensıs. Cilt: 66 (6). s. 148-160.Kalkan, A. (2011), “Kişisel Tutum, Öznel Norm ve Algılanan Davranış Kontrolünün Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(14), ss.190Karabulut, T., (2009), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini ve Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26 (1), 331-356.Karasar, N. (2009). Scientific research method (Bilimsel araştırma yöntemi). Ankara: Nobel Printing and Distribution.Karimi, S., Biemans, H. J., Lans, T., Chizari, M., & Mulder, M. (2016). The impact of entrepreneurship education: A study of Iranian students' entrepreneurial intentions and opportunity identification. Journal of Small Business Management, 54(1), 187-209.Kaya, A. (2017). Bilişim ve İletişim Işığında Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi. Eğitim Yayınevi.Korkmaz, O., (2012), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (2), 209-226.Nabi, G., Liñán, F., Fayolle, A., Krueger, N., & Walmsley, A. (2017). The impact of entrepreneurship education in higher education: A systematic review and research agenda. Academy of Management Learning & Education, 16(2), 277-299.Naia, A. M. P. (2013). Entrepreneurship Education in Sport Sciences: Implications for Curriculum Development. Universidade De Lisboa Faculdade De Motricidade Humana, Yayınlanmamış Doktora Tezi.Nas, K. ve Temel, V. (2018). “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri”. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Cilt: 20, Sayı: 3. s.1-11.Özman, C. (2013). Spor Yöneticiliği Bölümünde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyinin Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.Öztürk, M. (2018). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Özellikleri İle Yansıtıcı Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Sakarya Üniversitesi Örneği)(Master's thesis, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).Pan, V. L., & Akay, C. (2015). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 637.Ratten, V. (2010). Developing a Theory of Sport-Based Entrepreneurship. Journal of Management and Organization. Cilt: 16. s. 557-565. Ratten, Vanessa, 2011. “Sport-based Entrepreneurship: Towards a New Theory of Entrepreneurship and Sport Management” International Entrepreneurship Management Journal, Cilt: 7. s. 57-69.Rauch, A., & Hulsink, W. (2015). Putting entrepreneurship education where the intention to act lies: An investigation into the impact of entrepreneurship education on entrepreneurial behavior. Academy of management learning & education, 14(2), 187-204.Tağraf, H., & Halis, M. (2008). Üniversitelerdeki Girişimcilik Eğitiminin ‘Girişimsel Öz Yetkinlik Algısı Üzerindeki Etkisi: Bir araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2), 91-111.Westhead, P., & Solesvik, M. Z. (2016). Entrepreneurship education and entrepreneurial intention: do female students benefit?. International Small Business Journal, 34(8), 979-1003.Yılmaz, B. S., & Günel, Ö. D.(2011). Üniversite Eğitimi ve Girişimcilik: Bireyleri Girişimciliğe Yönlendiren Etkenler Üzerine Bir Araştırma. Akademik Bakış Dergisi.1-20Yılmaz, E., & Sünbül, A. M. (2009). Üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 195-203.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Published Date Güze
Journal Section Research Article
Authors

Sevinç NAMLI (Primary Author)
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0003-0958-6792
Türkiye


Abdulkadir KAYA
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
0000-0001-7789-5461
Türkiye

Publication Date October 27, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume , Issue 9

Cite

APA Namlı, S. & Kaya, A. (2019). LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ: TRA1 ALT BÖLGESİ ÜNİVERSİTELERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (9) , 155-174 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/etusbed/issue/49797/603817