Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

A VIEWS OF THE SOCIAL STUDIES TEACHERS' ON TECHNOPEDAGOGICAL EDUCATION COMPETENCIES

Year 2019, Volume , Issue 9, 105 - 136, 27.10.2019

Abstract

This study aims at revealing the views of the social studies teachers' on technopedagogical training competencies. It was designed as a mixed study in which both quantitative and qualitative data were collected. The participants of the study were 101 social studies teachers working at public secondary schools in Afyonkarahisar. The data were collected through the administration of the scale of technopedagogical education competetions and interview form developed by Kabakçı-Yurdakul et. al. (2012). The quantitative data of the study were analysed using a statistics program based on the descriptive statistics terms, including arithmetic mean, percentage, frequency, t-test for independent samples and one-way analysis of variance. The qualitative data were examined using the content analysis.  The findings indicate that the participants have an advanced level of techno pedagogical education competencies.  Their technopedagogical competencies are found not to vary based on the gender and age of the participants. However, it is also found that their technopedagogical competencies significantly vary depending on their competency of using computer and receiving information technologies education. The qualitative findings also indicate that the participants perceive themselves as competent in terms of technological, pedagogical and content knowledge and that they efficiently employ technology in the education process.

References

 • Altun, T. (2013). Examination of Classroom Teachers' Technological Pedagogical and Content Knowledge on the Basis of Their Demographic Profiles. Crotian Journal of Education, 15(2), 365-397.
 • Bal, M. S. ve Karademir, N. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) konusunda öz-değerlendirme seviyelerinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 15-32.
 • Bilici, S. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi düzeylerinin etkileşimli tahta ve diğer öğretim teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Bozkurt, N. (2016). Tarih öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisine yönelik özgüvenlerinin belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 153- 167.
 • Burmabıyık, Ö. (2014). Öğretmenlerin teknolojik pedagojik içerik bilgilerine yönelik öz-yeterlilik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yalova ili örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Creswell, J. W. (2017). Karma yöntem araştırmalarına giriş (M. Sözbilir, Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W., & Garrett, A. L. (2008). The “movement” of mixed methods research and the role of educators. South African Journal of Education, 28, 321–333.
 • Çakır, R. & Yıldırım, S. (2009). What do computer teachers think about the factors affecting technology integration in schools? İlköğretim Online, 8(3), 952-964.
 • Çam, E. (2017). İlköğretim öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) düzeylerinin yaşam boyu öğrenme, özyeterlik düzeyleri ve hizmet içi eğitim gereksinimleri açısından incelenmesi (Muş/Bulanık örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Amasya Üniversitesi, Amasya.
 • Çoklar A.N., Kılıçer, K. ve Odabaşı, H.F. (2007). Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış: Teknopedagoji. 7. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bildiri Kitabı (39-44), Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşe.
 • Çoklar, A. N. (2014). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliklerinin cinsiyet ve bit kullanım aşamaları bağlamında incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(175), 319–330. doi: 10.15390/EB.2014.3464
 • Dereli, İ.(2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının teknopedagojik alan bilgisi ve teknolojiye yönelik inançlarının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.
 • Fırat, M., Kabakçı Yurdakul, I., ve Ersoy, A. (2014). Bir eğitim teknolojisi araştırmasına dayalı olarak karma yöntem araştırması deneyimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 65-86
 • Hsu, S. (2010). The Relationship between Teacher's technology integration ability and usage. Journal of Educational Computing Research, 43(3), 309 – 325.İlkay, N. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerine yönelik özyeterliklerinin incelenmesi (Sakarya üniversitesi örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Jang, S. J. & Tsai, M. F. (2012). Exploring the TPACK of Taiwanese elementary mathematics and science teachers with respect to use of ınteractive whiteboards. Computers & Education, 59(2), 327-338.
 • Kabakçı-Yurdakul, I. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 397-408.
 • Kabakçı-Yurdakul, I., Odabaşı, H.F., Kılıçer, K, Çoklar, A.N., Birinci, G., Kurt, A.A. (2012). The development, validity and reliability of TPACK-deep: A technological pedagogical content knowledge scale. Computers & Education, 58 (3), 964-977.
 • Kabaran, H. (2016). Öğretim elemanlarının teknolojik pedagojik alan bilgileri (TPAB) ile öğretme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Karadeniz, Ş. ve Vatanartıran S. (2015). Primary school teachers’ technological pedagogical content knowledge. Elementary Education Online, 14(3), 1017-1028.Karakaya, Ç. (2013). Fatih Projesi kapsamında pilot okul olarak belirlenen ortaöğretim kurumlarında çalışan kimya öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterlikleri. (Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Karalar, H., Aslan-Altan, B. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliklerin ve öğretmen özyeterliklerinin incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 5 (USOS Özel Sayı), 15 – 30
 • Karataş, A. (2014). Lise öğretmenlerinin FATİH projesi‟ni uygulamaya yönelik teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliliklerinin incelenmesi( Adıyaman ili örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya
 • Karataş, F., Aslan, İ., Tutak, F. (2017). Lise Matematik Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagoji Alan Bilgileri ve Teknolojiyi Bütünleştirme Öz Yeterlikleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 37, 180-198.
 • Kazu, I. Y. ve Erten, P. (2014). Teachers’ technological pedagogical content knowledge self-efficacies. Journal of Education and Training Studies, 2(2), 126–144. doi: 10.11114/jets.v2i2.261
 • Koh, J. H. L., Chai, C. S. & Tsai, C. C. (2014). Demographic factors, TPACK constructs, and teachers’ perceptions of constructivist-oriented TPACK. Educational Technology and Society, 17(1), 185–196.
 • Kula, A. (2015). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) yeterliliklerinin incelenmesi: Bartın üniversitesi örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 395–412.
 • Kuş, B. B. (2005). Öğretmenlerin bilgisayar öz-yeterlilik inançları ve bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
 • Mutluoğlu, A. ve Erdoğan, A. (2016). İlköğretim matematik öğretmenlerinin öğretim stili tercihlerine göre teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(10), 100-123.
 • Sabo, K., and Archambault, L. (2012). Tessellations in TPACK: Comparing technological pedagogical content knowledge levels among K-12 online and traditional teachers. In Society For Information Technology & Teacher Education International Conference, 2012 (1), 4751-4756.
 • Sezer, B. (2015). Examining technopedagogical knowledge competencies of teachers in terms of some variables. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 208–215. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.648
 • Shin, T., Koehler, M., Mishra, P., Schmidt, D., Baran, E., & Thompson, A. (2009). Changing technological pedagogical content knowledge (TPACK) through course experiences. In Society For Information Technology & Teacher Education International Conference, 2009 (1),4152-4159.
 • Şad, S.N. & Göktaş, Ö. (2014). Preservice teachers’ perceptions about using mobile phones and laptops in education as mobile learning tools. British Journal of Educational Technology-BJET, 45(4), 606–618
 • Şad, S.N. & Özhan, U. (2012). Honeymoon with iwbs: a qualitative insight in primary students’ views on instruction with interactive whiteboard. Computers and Education, 59(4), 1184-1191.
 • Turgut, T. (2017). Sosyal bilgiler öğretmelerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterlilikleri: Karabük ili örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karabük Üniversitesi, Karabük.
 • Wang, Q. & Woo, H.L. (2007). Systematic planning for ICT integration in topic learning. Educational Technology and Society, 10(1), 148-156.
 • Wang, Q. (2008). A generic model for guiding the integration of ICT into teaching and learning. Innovations in Education and Teaching International, 45(4), 411-419.
 • Yalın, H. İ., Karadeniz, Ş. & Şahin, S. (2007). Barriers to information and communication technologies integration into elemaentary schools in Turkey, Journal of Applied Sciences, 7(24), 4036-4039.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Year 2019, Volume , Issue 9, 105 - 136, 27.10.2019

Abstract

Bu çalışmada, sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterliklerine ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Hem nicel hem nitel verilerin bir arada değerlendirildiği karma yöntemin kullanıldığı araştırmanın evrenini Afyonkarahisar merkeze bağlı ortaokullarda görev yapan 101 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri Kabakçı-Yurdakul, ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilen Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Ölçeği ve Görüşme Formu aracılığı ile toplanmıştır. Çalışmanın nicel verileri bir istatistik programı ile analiz edilmiştir. Nicel verilerin analizinde aritmetik ortalama, yüzde, frekans, bağımsız örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmış, nitel veriler üzerinde ise içerik analizi yapılmıştır.  Elde edilen sonuçlara göre Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterliklerinin ileri düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin teknopedagojik eğitim yeterliklerinin cinsiyete ve yaşa göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Öğretmenlerin teknopedagojik eğitim yeterliklerinin bilgisayar kullanım yeterliklerine ve bilgi teknolojileri eğitimi alma durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. Nitel sonuçlara dayanarak öğretmenlerin teknolojik, pedagojik ve içerik bilgisi bakımından kendilerini yeterli gördükleri, teknolojiyi etkin biçimde kullandıkları söylenebilir. 

References

 • Altun, T. (2013). Examination of Classroom Teachers' Technological Pedagogical and Content Knowledge on the Basis of Their Demographic Profiles. Crotian Journal of Education, 15(2), 365-397.
 • Bal, M. S. ve Karademir, N. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) konusunda öz-değerlendirme seviyelerinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 15-32.
 • Bilici, S. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi düzeylerinin etkileşimli tahta ve diğer öğretim teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Bozkurt, N. (2016). Tarih öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisine yönelik özgüvenlerinin belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 153- 167.
 • Burmabıyık, Ö. (2014). Öğretmenlerin teknolojik pedagojik içerik bilgilerine yönelik öz-yeterlilik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yalova ili örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Creswell, J. W. (2017). Karma yöntem araştırmalarına giriş (M. Sözbilir, Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W., & Garrett, A. L. (2008). The “movement” of mixed methods research and the role of educators. South African Journal of Education, 28, 321–333.
 • Çakır, R. & Yıldırım, S. (2009). What do computer teachers think about the factors affecting technology integration in schools? İlköğretim Online, 8(3), 952-964.
 • Çam, E. (2017). İlköğretim öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) düzeylerinin yaşam boyu öğrenme, özyeterlik düzeyleri ve hizmet içi eğitim gereksinimleri açısından incelenmesi (Muş/Bulanık örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Amasya Üniversitesi, Amasya.
 • Çoklar A.N., Kılıçer, K. ve Odabaşı, H.F. (2007). Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış: Teknopedagoji. 7. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bildiri Kitabı (39-44), Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşe.
 • Çoklar, A. N. (2014). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliklerinin cinsiyet ve bit kullanım aşamaları bağlamında incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(175), 319–330. doi: 10.15390/EB.2014.3464
 • Dereli, İ.(2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının teknopedagojik alan bilgisi ve teknolojiye yönelik inançlarının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.
 • Fırat, M., Kabakçı Yurdakul, I., ve Ersoy, A. (2014). Bir eğitim teknolojisi araştırmasına dayalı olarak karma yöntem araştırması deneyimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 65-86
 • Hsu, S. (2010). The Relationship between Teacher's technology integration ability and usage. Journal of Educational Computing Research, 43(3), 309 – 325.İlkay, N. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerine yönelik özyeterliklerinin incelenmesi (Sakarya üniversitesi örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Jang, S. J. & Tsai, M. F. (2012). Exploring the TPACK of Taiwanese elementary mathematics and science teachers with respect to use of ınteractive whiteboards. Computers & Education, 59(2), 327-338.
 • Kabakçı-Yurdakul, I. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 397-408.
 • Kabakçı-Yurdakul, I., Odabaşı, H.F., Kılıçer, K, Çoklar, A.N., Birinci, G., Kurt, A.A. (2012). The development, validity and reliability of TPACK-deep: A technological pedagogical content knowledge scale. Computers & Education, 58 (3), 964-977.
 • Kabaran, H. (2016). Öğretim elemanlarının teknolojik pedagojik alan bilgileri (TPAB) ile öğretme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Karadeniz, Ş. ve Vatanartıran S. (2015). Primary school teachers’ technological pedagogical content knowledge. Elementary Education Online, 14(3), 1017-1028.Karakaya, Ç. (2013). Fatih Projesi kapsamında pilot okul olarak belirlenen ortaöğretim kurumlarında çalışan kimya öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterlikleri. (Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Karalar, H., Aslan-Altan, B. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliklerin ve öğretmen özyeterliklerinin incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 5 (USOS Özel Sayı), 15 – 30
 • Karataş, A. (2014). Lise öğretmenlerinin FATİH projesi‟ni uygulamaya yönelik teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliliklerinin incelenmesi( Adıyaman ili örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya
 • Karataş, F., Aslan, İ., Tutak, F. (2017). Lise Matematik Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagoji Alan Bilgileri ve Teknolojiyi Bütünleştirme Öz Yeterlikleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 37, 180-198.
 • Kazu, I. Y. ve Erten, P. (2014). Teachers’ technological pedagogical content knowledge self-efficacies. Journal of Education and Training Studies, 2(2), 126–144. doi: 10.11114/jets.v2i2.261
 • Koh, J. H. L., Chai, C. S. & Tsai, C. C. (2014). Demographic factors, TPACK constructs, and teachers’ perceptions of constructivist-oriented TPACK. Educational Technology and Society, 17(1), 185–196.
 • Kula, A. (2015). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) yeterliliklerinin incelenmesi: Bartın üniversitesi örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 395–412.
 • Kuş, B. B. (2005). Öğretmenlerin bilgisayar öz-yeterlilik inançları ve bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
 • Mutluoğlu, A. ve Erdoğan, A. (2016). İlköğretim matematik öğretmenlerinin öğretim stili tercihlerine göre teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(10), 100-123.
 • Sabo, K., and Archambault, L. (2012). Tessellations in TPACK: Comparing technological pedagogical content knowledge levels among K-12 online and traditional teachers. In Society For Information Technology & Teacher Education International Conference, 2012 (1), 4751-4756.
 • Sezer, B. (2015). Examining technopedagogical knowledge competencies of teachers in terms of some variables. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 208–215. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.648
 • Shin, T., Koehler, M., Mishra, P., Schmidt, D., Baran, E., & Thompson, A. (2009). Changing technological pedagogical content knowledge (TPACK) through course experiences. In Society For Information Technology & Teacher Education International Conference, 2009 (1),4152-4159.
 • Şad, S.N. & Göktaş, Ö. (2014). Preservice teachers’ perceptions about using mobile phones and laptops in education as mobile learning tools. British Journal of Educational Technology-BJET, 45(4), 606–618
 • Şad, S.N. & Özhan, U. (2012). Honeymoon with iwbs: a qualitative insight in primary students’ views on instruction with interactive whiteboard. Computers and Education, 59(4), 1184-1191.
 • Turgut, T. (2017). Sosyal bilgiler öğretmelerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterlilikleri: Karabük ili örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karabük Üniversitesi, Karabük.
 • Wang, Q. & Woo, H.L. (2007). Systematic planning for ICT integration in topic learning. Educational Technology and Society, 10(1), 148-156.
 • Wang, Q. (2008). A generic model for guiding the integration of ICT into teaching and learning. Innovations in Education and Teaching International, 45(4), 411-419.
 • Yalın, H. İ., Karadeniz, Ş. & Şahin, S. (2007). Barriers to information and communication technologies integration into elemaentary schools in Turkey, Journal of Applied Sciences, 7(24), 4036-4039.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Published Date Güze
Journal Section Research Article
Authors

Mehmet Tamer KAYA (Primary Author)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-5803-8755
Türkiye


Hakkı YAZICI
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-8631-6126
Türkiye

Publication Date October 27, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume , Issue 9

Cite

APA Kaya, M. T. & Yazıcı, H. (2019). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (9) , 105-136 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/etusbed/issue/49797/604094