Year 2020, Volume , Issue 10, Pages 89 - 103 2020-04-29

ANADOLU VE SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Serkan DUMAN [1] , Elif KARAGÜN [2] , Sabit SELVİ [3]


Bu araştırmanın amacı, Anadolu lisesi ve Spor Lisesinde okuyan öğrencilerin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumlarını belirlemektir. Belirlenen bu tutumların da sosyo-demografik değişkenler, lisanslı spor yapma, spor dışı bir etkinliğe katılım ve ailesinde spor yapan olup olmamasına göre farklaşıp farklılaşmadığını değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda gerekli izinler alındıktan sonra Anadolu lisesi ve spor lisesinde araştırma hakkında öğrencilere bilgilendirme yapılmıştır. Araştırmaya gönüllü katılmak isteyenlere Demirhan ve Altay (2001) tarafından geliştirilen Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği, 58 spor lisesi ve 82 anadolu lisesi olmak üzere toplam 140 lise öğrenciye uygulanmıştır. Veriler SPSS 16.00 Paket programında analiz edildiğinde normal dağılım gösterdiğinden parametrik testlerle analiz edilmiştir. Araştırmada; 10. sınıftakiler, düzenli spor dışı etkinliğe katılanlar, 15-16 yaş grubunda olanlar, spor lisesinde okuyanlar lehine sonuçlar anlamlı bulunurken. Yaşanılan yer, anne ve baba eğitimi, gelir düzeyi, okul başarısı, cinsiyet, lisanslı spor yapma durumuna göre sonuçlar anlamsız bulunmuştur.
Beden eğitimi ve spor, Tutum, Anadolu lisesi, Spor lisesi
 • Acar, M. (2009). Zihinsel ve fiziksel özürlü çocuğa sahip anne ve babaların yaşam doyumu ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı.
 • Alpaslan, S. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi öğretmenlerinin sergilediği öğretim davranışlarına karşı algıları ve öğrencilerin bu derse karşı geliştirdikleri tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Balyan, M., Balyan, K. Y., & Kiremitçi, O. (2012). Farklı sportif etkinliklerin ilköğretim 2. kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum, sosyal beceri ve öz yeterlik düzeylerine etkileri. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14(2), 196-201.
 • Belli, E., Bedir, F. & Turan, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. ETÜ Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi (ETÜSBED), 9, 89-103.
 • Clement, D., Brooks, D., & Wilmoth, B. (2009). Parental attitudes towards physical activity: A preliminary analysis. Fitness Society of India, 5(2), 1- 11.
 • Çelik, Z. & Pulur, A. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumları. VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı,115-121.
 • Çöndü, A. (2204) Beden eğitimi ve sporda özel öğretim yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Demirhan, G. & Altay, F. (2001) Lise birinci sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutum ölçeği. H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi, 12 (2), 9-20.
 • Elçi, G. & Ballı, Mülazımoğlu, Ö. (2014). Ebeveynlerin çocuklarının serbest zaman aktiviteleri ve spora katılımlarıyla ilgili görüş ve beklentileri. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 36-46.
 • Gökalp, M., Şahenk, S. S. & Türkmen, M. (2011). Beden eğitimi derslerinde uygulanabilecek çok kültürlü oyun örnekleri. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 23-31.
 • Göksel, A. G., Çağdaş, C. A. Z., Yazıcı, Ö. F., & İkizler, H. C. (2017). Farklı bölümlerdeki öğrencilerin spora yönelik tutumlarının karşılaştırılması: Marmara üniversitesi örneği. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 8(2), 123-134.
 • Göksel, A., G. & Caz, Ç. (2016). Anadolu lisesi öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-9.
 • Güllü, M. & Güçlü, M. (2009). Orta öğretim öğrencileri için beden eğitimi dersi tutum ölçeği geliştirilmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3 (2), 138-151.
 • Gürbüz, A. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarının belirlenmesi (Muğla il örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gürbüz, A., & Özkan, H. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarının belirlenmesi (Muğla il örneği). Pamukkale Journal of Sport Sciences, 3(2),78-89.
 • İnceoğlu M.( 2004) Tutum, algı, iletişim. Ankara: Kesit Tanıtım Ltd. Şti.
 • İmamoğlu, C. (2011) Aktif olarak spor yapan ve spor yapmayan lise öğrencilerinin beden eğitimi dersine karşı tutumlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kangalgil, M., Hünük, D. & Demirhan, G. (2006). İlköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumlarının karşılaştırılması. H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi, 17 (2), 48-57.
 • Karagün, E. (2016). Gençlik Dönemi Ruh Sağlığı Açısından Beden Eğitimi Ve Spor Dersi. A. Görgün Baran, M. Çakır (Ed.) İnter-Disipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri içinde (ss.391-412). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Klausmaier, H.J. & Goodwin , W.(1966). Leaming and human abilities. Newyork: Harper and Row.
 • Keskin, Ö. (2015). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi: Sakarya ili örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kızılkaya, A. (2009). Lise öğrencilerinin spora katılımında ailenin etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Koçak, F., Tuncel, S., & Tuncel, F. (2015). Spor alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sporda sürdürülebilirliğe ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 29-39.
 • Koçak, F. (2014). Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları: Bir ölçek geliştirme çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 59-69. Morgan, C. T. (2000). Psikolojiye giriş (Çev. S. Karakaş). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Özkara, A. B., Kalkavan, A. & Çavdar, S. (2015). Spor bilimleri alanında eğitim alan üniversite öğrencilerinin yaşam doyum düzeylerinin araştırılması. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS). July: Special Issue, 3, 336-346.
 • Ryan, S., Fleming, D. & Maina, M. (2003). Attitudes of middle school students toward their physical education teachers and classes. Phys Educ, 60(2), 28-42.
 • Şişko, M. & Demirhan, G. (2002). İlköğretim okulları ve liselerde öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 205-210.
 • Shajie, K., Raoof, M., Nayerabadi, M., & Houshyar, K. (2014). Effect of parental attitude toward physical activity on sport participation of their children in school. Advances inenvironmental Biology, 2211-2216.
 • Sivrikaya, Ö. & Kılçık, M. (017). İlköğretim okulları 2. kademe öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarının belirlenmesi (Düzce Örneği). CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12 (1), 1-15.
 • Subramaniam, P.R. & Silverman, S. (2000). Validation of scores from an ınstrument assessing student attitude toward physical education. Meas Physical Educ Excer Sci, 4, 29-43.
 • Tanrıverdi, H. (2012). Spor ahlakı ve şiddet. The Journal of Academic Social Science Studies. 5(8),1071-1093.
 • Taşgın, Ö. & Tekin, M., (2009). Çeşitli değişkenlere göre ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutum ve görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (2), 457-466.
 • Tavlaş, S. (2012). Erzurum ilindeki ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Türk Dil Kurumu (2019). Beden eğitimi. Erişim Tarihi: 15 Ekim 2019 https://sozluk.gov.tr/.
 • Toros, T. (2001). Elit ve elit olmayan erkek basketbolcularda hedef yönelimi, güdüsel (motivasyonel) iklim ve hedeflerin özgünlük ve güçlük derecesi özelliklerinin yaşam doyumuna etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
 • Türkmen, M., Abdurahimoğlu, Y., Varol, S., & Gökdağ, M. (2016). İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının incelenmesi. Bartın Üniversitesi örneği). Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 48-59.
 • Van Wersch A. K., Trew, E. & Turner, I. (1992). Post-pri mary school pupil's interest in physical education: age and gender differences. British Journal of Educational Psychology, 62(1),56-72.
 • Yanık, M., & Çamlıyer, H. (2015). Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumları ile okula yabancılaşma düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, 1(1), 9- 19.
 • Yetim, A. (2014). Sosyoloji ve Spor. (6. Baskı). Ankara: Berikan Yayınevi.
Primary Language tr
Subjects Psychology, Sociology
Journal Section Research Article
Authors

Author: Serkan DUMAN
Institution: Muş Milli Eğitim Müdürlüğü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1974-4117
Author: Elif KARAGÜN (Primary Author)
Institution: Kocaeli Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


Author: Sabit SELVİ
Institution: kocaeli üniversitesi
Country: Turkey


Supporting Institution yok
Project Number yok
Dates

Publication Date : April 29, 2020

APA DUMAN, S , KARAGÜN, E , SELVİ, S . (2020). ANADOLU VE SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (10) , 89-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/etusbed/issue/54037/699089