Year 2019, Volume , Issue 12, Pages 33 - 43 2019-12-31

TÜRKİYE’NİN AKDENİZ BÖLGESİ’NDEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI

Sefer KALAMAN [1] , Cuma KEKLİK [2] , Rüveyda ÖZKUL [3]


Araştırmada, Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’ndeki ortaokul öğrencilerinin internete yönelik epistemolojik inançlarının ne düzeyde olduğunu ortaya çıkarmak ve öğrencilerin internet kullanım örüntülerini tespit etmek amaçlanmaktadır. Araştırmada verileri elde etmek için anket tekniği kullanılmıştır. Anket hazırlanırken Strømsø ve Bråten (2010) tarafından revize edilip son haline getirilen “İnternete Yönelik Epistemolojik İnanç Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Anket çalışması, Şubat 2019 - Nisan 2019 tarihleri arasında yapılmış ve veriler katılımcılarla yüz yüze anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini, Akdeniz Bölgesi’ndeki okullarda öğrenim gören yaklaşık 300 bin ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Adana ve Hatay illerindeki ortaokullarda bulunan 400 öğrenci ise araştırmanın örneklemini temsil etmektedir. Örneklem, tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde Sıklık Analizi, Normallik Analizi, T Testi ve Anova Testi kullanılmıştır. Analizden elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin internete yönelik epistemolojik inançları yüksek olmaktadır. Epistemolojik inanç düzeyi, öğrencilerin cinsiyetleri ve yaşadıkları şehirlere göre farklılık göstermemektedir. Ancak epistemolojik inanç düzeyi, öğrencilerin yaşları ve bulundukları sınıfa göre farklılık göstermektedir. Yaş, sınıf ve internet kullanım seviyesi arttıkça öğrencilerin internete yönelik epistemolojik inançları da artış göstermektedir.
Türkiye, İnternet, Epistemolojik İnanç
  • AYPAY, Ayşe (2011). Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin Türkiye Uyarlaması ve Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı 12 (1), 1-15.BRÅTEN, Ivar ve STRØMSØ , Helge (2006). Epistemological Beliefs, İnterest, and Gender as Predictors of Internet-Based Learning Activities. Computers in Human Behavior. Sayı: 22, 1027-1042.BRÅTEN, Ivar, STRØMSØ, Helge ve SAMUELSTUEN, Marit S. (2005). The Relationship Between Internet-Specific Epistemological Beliefs and Learning Within Internet Technologies. Journal of Educational Computing Research. Sayı: 33 (2), 141-171.CHIU Yen-Lin, LIANG Jyh-Chong ve TSAI, Chin-Chung (2016). Exploring the Roles of Education and Internet Search Experience in Students' Internet-Specific Epistemic Beliefs. Computers in Human Behavior. Sayı: 62, 286-291.ÇAKMAK, Ebru K., YILMAZ, F. Gizem K. ve YILMAZ, Ramazan (2015). İnternete Yönelik Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Uyarlama Çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi. Sayı: 5 (1), 55-71.ÇELEN, Fatma K. ve SEFEROĞLU, Süleyman S. (2017). İnternet ortamında Öğrencilerin Bilgi Arama Biçimleri: Stratejiler, Tarzlar, Tutumlar, Gözlemler ve Sorunlarla İlgili Bir Değerlendirme. Ö. Demirel ve S. Dinçer (Ed.) Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışı, (s. 1147-1160). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.DERYAKULU, Deniz (2004). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. Sayı: 38, 230-249.DERYAKULU, Deniz (2004). Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Ankara: Nobel Yayınları.GÜLSOY, Vesile G. B., EROL, Osman, AKBAY, Tuncer (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 35, 1-28.HANÇERLİOĞLU, Orhan (1977). Felsefe Ansiklopedisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.HOFER, Barbara K. ve PINTRICH, Paul R. (1997). The Development of Epistemologieal Theories: Beliefs About Knowledge and Knowing and Their Relation to Learning. Review of Educational Research. Sayı: 67 (1), 88-140.İRA, Nejat, GEÇER, Aynur K. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Web Ortamında Bilgi Arama ve Yorumlama Stratejileri İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı: 8 (2), 58-74.KAMMERER Yvonne, BRÅTEN, Ivar, GERJETS, Peter, STRØMSØ, Helge (2013). The Role of Internet-Specific Epistemic Beliefs in Laypersons’ Source Evaluations and Decisions During Web Search on a Medical Issue. Computers in Human Behavior. Sayı: 29, 1193-1203.KAMMERER, Yvonne ve GERJETS, Peter (2012). Effects of Search Interface and Internet-Specific Epistemic Beliefs on Source Evaluations During Web Search for Medical Information: an Eye-tracking Study. Behaviour & Information Technology. Sayı: 31 (1), 83-97.PARK, Young ve LİM, Hyunjin (2012). Meaning of Epistemological Belief Through Online Communication: Exploratory Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Sayı: 46, 3254-3258.SCHOMMER, Marlene (1990). Effects of Beliefs about the Nature of Knowledge on Comprehension. Journal of Educational Psychology. Sayı: 82 (3), 498-504.SCHOMMER, Marlene (1993). Epistemological Development and Academic Performance Among Secondary Students. Journal of Educational Psychology. Sayı: 85, 406-411.SCHOMMER, Marlene (1994). Synthesizing Epistemological Belief Research: Tentative Understandings and Provocative Confusions. Educational Psychology Review. Sayı: 6 (4), 293-319.SCHOMMER, Marlene (1998). The Influence of Age and Schooling on Epistemological Beliefs. The British Journal of Educational Psychology. Sayı: 68, 551-62.SCHOMMER-AIKINS, Marlene ve EASTER, Marilyn (2006). Ways of Knowing and Epistemological Beliefs: Combined effect on Academic Performance. Educational Psychology. Sayı: 26 (3), 411-423.SCHOMMER-AIKINS, Marlene ve EASTER, Marilyn (2008). Epistemological Beliefs’ Contributions to Study Strategies of Asian Americans and European Americans. Journal of Educational Psychology. Sayı: 100 (4), 920-929.SCHOMMER-AIKINS, Marlene ve HUTTER, Rosetta (2002). Epistemological Beliefs and Thinking About Everyday Controversial Issues. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied. Sayı: 136 (1), 5-20.SCHOMMER-AIKINS, Marlene, DUELL, Orpha K. ve BARKER, Sue (2003). Epistemological Beliefs Across Domains Using Biglan’s Classifıcation of Academic Disciplines. Research in Higher Education. Sayı: 44 (3), 347-366.STRØMSØ, Helge ve BRÅTEN, Ivar (2010). The Role of Personal Epistemology in the Self-Regulation of İnternet-Based Learning. Metacognition Learning. Sayı: 5, 91-111.TABACHNICK, Barbara G., FIDELL, Linda S. (2013). Using Multivariate Statistics. United States: Pearson Education.TÜRK DİL KURUMU (2019). Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option= com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5d7cb21068c235.31091860 Erişim Tarihi: 27.08.2019.TÜRK, Eylem Gökçe (2011). Ergenlerin Düşünme Biçemlerini Yordayan Faktörler: Anne Baba, Üstbiliş vee Epistemolojik İnançlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Eğitim Psikolojisi Programı, Ankara.YILMAZ, Ramazan (2016). Öğretmenlerin İnternete Yönelik Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize.
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2761-1229
Author: Sefer KALAMAN (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6226-6873
Author: Cuma KEKLİK
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1705-0058
Author: Rüveyda ÖZKUL
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

Bibtex @research article { euifydhed636883, journal = {Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi}, issn = {1306-1003}, eissn = {2636-8463}, address = {yenidusunceler@mail.ege.edu.tr}, publisher = {Ege University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {33 - 43}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’NİN AKDENİZ BÖLGESİ’NDEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI}, key = {cite}, author = {KALAMAN, Sefer and KEKLİK, Cuma and ÖZKUL, Rüveyda} }
APA KALAMAN, S , KEKLİK, C , ÖZKUL, R . (2019). TÜRKİYE’NİN AKDENİZ BÖLGESİ’NDEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi , (12) , 33-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/euifydhed/issue/51506/636883
MLA KALAMAN, S , KEKLİK, C , ÖZKUL, R . "TÜRKİYE’NİN AKDENİZ BÖLGESİ’NDEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2019 ): 33-43 <https://dergipark.org.tr/en/pub/euifydhed/issue/51506/636883>
Chicago KALAMAN, S , KEKLİK, C , ÖZKUL, R . "TÜRKİYE’NİN AKDENİZ BÖLGESİ’NDEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2019 ): 33-43
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’NİN AKDENİZ BÖLGESİ’NDEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI AU - Sefer KALAMAN , Cuma KEKLİK , Rüveyda ÖZKUL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 43 VL - IS - 12 SN - 1306-1003-2636-8463 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi TÜRKİYE’NİN AKDENİZ BÖLGESİ’NDEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI %A Sefer KALAMAN , Cuma KEKLİK , Rüveyda ÖZKUL %T TÜRKİYE’NİN AKDENİZ BÖLGESİ’NDEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI %D 2019 %J Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi %P 1306-1003-2636-8463 %V %N 12 %R %U
ISNAD KALAMAN, Sefer , KEKLİK, Cuma , ÖZKUL, Rüveyda . "TÜRKİYE’NİN AKDENİZ BÖLGESİ’NDEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi / 12 (December 2020): 33-43 .
AMA KALAMAN S , KEKLİK C , ÖZKUL R . TÜRKİYE’NİN AKDENİZ BÖLGESİ’NDEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI. Yeni Düşünceler Dergisi. 2019; (12): 33-43.
Vancouver KALAMAN S , KEKLİK C , ÖZKUL R . TÜRKİYE’NİN AKDENİZ BÖLGESİ’NDEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi. 2019; (12): 43-33.