Year 2020, Volume , Issue 14, Pages 16 - 27 2020-12-30

SOCIAL MEMORY: JOURNAL PUBLISHING MEMORIES IN TIREBOLU IN THE CONTEXT OF VAVUK EKSPRES
TOPLUMSAL HAFIZA: VAVUK EKSPRES BAĞLAMINDA TİREBOLU’DA DERGİ YAYINCILIĞI ANILARI

Ahmet Can AKGÜN [1]


Social memory, culturel, social, political, economic and so on. Acts as a mediator in transferring the devolopments to the next generetaion. It occurs when the memories of the subject who witness an event meet on a common ground. Memory studies are the archives of the city and society. Oral history technique was used as a method in this study prepared in the context of social memory. The date compiled with the oral history technique, which is a descriptive research method, were transferred while preserving their orginality Social memory studies emerge as a subject to be examined in the face of the understanding of modern society that breaks tradition. Therefore, the sample of this study is the Vavuk Ekspres magazine, which was published in the local media of Giresun province between 2007 and 2015 as a total of 10 issues. The main purpose of the study is to determine the expression field of social memory, to discuss the memory study in local media, to reveal its reflection and to convey the values of the city to future generations. According to the research findings, in expression field of social memory; emphasis on time, space, subject-object relationship, identity, culture and belonging is in foreground.
Toplumsal hafıza, geçmişle bugün arasında kültürel, sosyal, politik, ekonomik vb. gelişmelerin sonraki kuşaklara aktarılmasında aracı işlev görür. Bir olaya şahitlik eden öznelerin yaşadıkları anılarının ortak bir paydada buluşmaları sonucunda oluşur. Bellek çalışmaları kentin, toplumun arşividir. Toplumsal bellek bağlamında hazırlanan bu çalışmada yöntem olarak, sözlü tarih tekniği kullanılmıştır. Betimsel bir araştırma yöntemi olan sözlü tarih tekniğiyle derlenen veriler özgünlüğü korunarak aktarılmıştır. Modern toplumun geleneği yıkan anlayışı karşısında toplumsal hafıza çalışmaları incelenmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın örneklemini, Giresun ili yerel medyasında 2007 ile 2015 yılları arasında toplam 10 sayı yayımlanmış olan Vavuk Ekspres dergisi oluşturmaktadır. Araştırmanın ana amacı, toplumsal belleğin inşa alanını belirleyerek, bellek çalışmasını yerel medya özelinde tartışmak ve kentin değerlerinin gelecek nesillere aktarımını sağlamaktır. Araştırma bulgularına göre toplumsal belleğin ifade alanında; zaman, mekan, özne-nesne ilişkisi, kimlik, kültür ve aidiyet vurgusu ön plandadır.
 • ADAKLI, Gülseren (2006). Türkiye’de Medya Endüstrisi Neoliberalizm Çağında Mülkiyet ve Kontrol İlişkileri, Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • ASSMANN, Jan (2001). Kültürel Bellek: Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik (çev. A. Tekin), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • ATİK, Abdulkadir - BİLGİNER ERDOĞAN, Şeyda (2014). “Toplumsal Bellek ve Medya”, Atatürk İletişim Dergisi, Sayı:6, ss.1-16.
 • BAŞLAR, Gülşah (2018). “Kullanıcı Üretimi Kolektif Hafıza: Adalet Yürüyüşü Örneği”, Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, ss. 144-175.
 • BAUMAN, Zygmunt (2018). Bireyselleşmiş Toplum (çev. Yavuz Alogan), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • BEKİROĞLU, Onur (2015). “Yerel Kamuoyunun Oluşumunda Yerel Basının Rolü: Trabzon Örneğinde Bir Araştırma”, ss.131-151.
 • BİLGİN, Nuri (2008). “Geçmişin Araçsallaştırılması Tarih ve Kolektif Bellek II”, Toplumsal Tarih Dergisi, s. 34-40.
 • BOYM, Svetlana (2009). Kötülüğün Şeffaflığı (çev. Işık Ergüden), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • CHANDLER Daniel - MUNDAY Rod (2018). Medya ve İletişim Sözlüğü (çev. Babacan Taşdemir), İstanbul: İletişim Yayıncılık.
 • DERE, İlker - KIZILAY, Nurgül (2017). “Aile Tarihinin Araştırılmasında Sözlü Tarihin Kullanımı: İlkokul Öğrencilerin Tecrübeleri”, Turkish History Education Journal, ss.294-323.
 • DOĞU, Tuğba - VARKAL DELİGÖZ, Melis (2017). “Hafıza Kutusu: Bir Kentsel Kolektif Bellek Deneyi (mi)”, Megaron Dergisi, ss. 545-552
 • GİRGİN, Atilla (2009), Türkiye’de Yerel Basın, İstanbul: Der Yayınları.
 • GÜÇLÜ, Mustafa (2013). “Eğitim Tarihi Araştırmalarında Sözlü Tarih Uygulaması”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.100-113.
 • GÜNGÖR, Nazife – TELLAN, Tolga (2017). “Basında Tekelleşme ve Oligopolleşme” Türkiye’de Kitle İletişimi Dün- Bugün- Yarın, (der. Korkmaz Alemdar), Ankara: Gazeteciler Cemiyeti.
 • HALBWACHS, Maurice (2016). Hafızanın Toplumsal Çerçeveleri (çev. Büşra Uçar), İstanbul: Heretik Yayınları.
 • HORKHEIMER, Max (2018). Akıl Tutulması (çev. Orhan Koçak), İstanbul: Metis Yayıncılık. https://www.dtarih.com/toplumsal-hafiza-tarih/ Erişim Tarihi: 28.09.2020.
 • KARADUMAN, Murat (2017). “Yerel Medya Çalışanlarının Eğitim Düzeyleri ve Mesleki Yeterlilikleri: Antalya Örneği”, Akdeniz İletişim Dergisi, ss. 284-301.
 • KÖSEOĞLU, Aslı (2017). “Erzurum Haber Gazetelerinin Haber İçeriklerine Yönelik Bir İnceleme”, Atatürk İletişim Dergisi, sayı:13, ss.149-164.
 • MILLS, Barbara J. (2008). “Remembering while Forgetting: Depositional Practicesand Social Memory at Chaco”. Memory Work. (ed. Barbara J. Mills and William H. Walker. Santa) Fe: School for Advanced Research Press.
 • ÖZÇETİN, Burak (2018). Kitle İletişim Kuramları-Kavramlar, Okullar, Modeller, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • SARICA, Sevilay (2012). “Yatay Birleşmelerin Rekabet Üzerindeki Etkisi: Bir Literatür Çalışması”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt:2, Sayı:1, ss.103-119.
 • SCHILLER, Herbert (2018). Zihin Yönlendirenler (çev. Cevdet Çerit), İstanbul: Pınar Yayınları.
 • THOMPSON, John B. (2008). Medya ve Modernite (çev. Serdar Öztürk), İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • VURAL, Ali Murat (2007). “İşlev, Önem ve Misyonlarıyla Yerel Basın ve Eskişehir Örnekleminden Elde Edilen Bulgular” Türkiye’de Yerel Basın. Haz: Suat Gezgin. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, ss.337-356.
 • WERTSCH, James V. (2015). “Kolektif Bellek”, (ed: Pascal Boyer ve James V. Wertsch) Zihinde ve Kültürde Bellek, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • YAPAR GÖNENÇ, Aslı (2010). Dergi Medyası, İstanbul: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi.
 • YAZICI EMİR, İsmet (2003). Kitle İletişimde İmaj, İstanbul: İm Yayın Tasarım.
 • YUNUSOĞLU EROĞLU, Ayla - ARSLAN, Berna (2017). “Yerel Basında Kadın Gazeteciler: Mersin Yerel Basın Örneği” E. Doğan, & E. Geçgin içinde, Current Debates In Public Relations Cultural & Media Studies (ss. 267-285). London: IJOPEC Publication.
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5097-8291
Author: Ahmet Can AKGÜN (Primary Author)
Institution: Giresun Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 5, 2020
Acceptance Date : November 9, 2020
Publication Date : December 30, 2020

Bibtex @research article { euifydhed806163, journal = {Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi}, issn = {1306-1003}, eissn = {2636-8463}, address = {yenidusunceler@mail.ege.edu.tr}, publisher = {Ege University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {16 - 27}, doi = {}, title = {TOPLUMSAL HAFIZA: VAVUK EKSPRES BAĞLAMINDA TİREBOLU’DA DERGİ YAYINCILIĞI ANILARI}, key = {cite}, author = {Akgün, Ahmet Can} }
APA Akgün, A . (2020). TOPLUMSAL HAFIZA: VAVUK EKSPRES BAĞLAMINDA TİREBOLU’DA DERGİ YAYINCILIĞI ANILARI . Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi , (14) , 16-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/euifydhed/issue/58510/806163
MLA Akgün, A . "TOPLUMSAL HAFIZA: VAVUK EKSPRES BAĞLAMINDA TİREBOLU’DA DERGİ YAYINCILIĞI ANILARI" . Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2020 ): 16-27 <https://dergipark.org.tr/en/pub/euifydhed/issue/58510/806163>
Chicago Akgün, A . "TOPLUMSAL HAFIZA: VAVUK EKSPRES BAĞLAMINDA TİREBOLU’DA DERGİ YAYINCILIĞI ANILARI". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2020 ): 16-27
RIS TY - JOUR T1 - TOPLUMSAL HAFIZA: VAVUK EKSPRES BAĞLAMINDA TİREBOLU’DA DERGİ YAYINCILIĞI ANILARI AU - Ahmet Can Akgün Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 27 VL - IS - 14 SN - 1306-1003-2636-8463 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi TOPLUMSAL HAFIZA: VAVUK EKSPRES BAĞLAMINDA TİREBOLU’DA DERGİ YAYINCILIĞI ANILARI %A Ahmet Can Akgün %T TOPLUMSAL HAFIZA: VAVUK EKSPRES BAĞLAMINDA TİREBOLU’DA DERGİ YAYINCILIĞI ANILARI %D 2020 %J Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi %P 1306-1003-2636-8463 %V %N 14 %R %U
ISNAD Akgün, Ahmet Can . "TOPLUMSAL HAFIZA: VAVUK EKSPRES BAĞLAMINDA TİREBOLU’DA DERGİ YAYINCILIĞI ANILARI". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi / 14 (December 2020): 16-27 .
AMA Akgün A . TOPLUMSAL HAFIZA: VAVUK EKSPRES BAĞLAMINDA TİREBOLU’DA DERGİ YAYINCILIĞI ANILARI. Yeni Düşünceler Dergisi. 2020; (14): 16-27.
Vancouver Akgün A . TOPLUMSAL HAFIZA: VAVUK EKSPRES BAĞLAMINDA TİREBOLU’DA DERGİ YAYINCILIĞI ANILARI. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi. 2020; (14): 16-27.
IEEE A. Akgün , "TOPLUMSAL HAFIZA: VAVUK EKSPRES BAĞLAMINDA TİREBOLU’DA DERGİ YAYINCILIĞI ANILARI", Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, no. 14, pp. 16-27, Dec. 2021