Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2022, Volume 5, Issue 1, 78 - 95, 09.08.2022

Abstract

References

 • 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. (2018, Temmuz 10). Kasım 20, 2021 tarihinde Resmi Gazete: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.1.pdf adresinden alındı
 • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, < http://www .tbmm.gov.tr/kanunlar/k4691.html
 • Arık, B., Aydagül, B., & Düşkün, Y. (2018). Vizyon Belgesi Neler Getiriyor ve Nasıl Güçlendiriliyor. Eğitim Reformu Girişimi: file:///C:/Users/hp/Downloads/EĞİTİM%20REFORMU%20GELİŞİMİ adresinden alındı
 • Arkan, A., & Öztürk, N. (2018). 2023 Eğitim Vizyonunda Çocukluk Eğitimi. Seta Perspektif, 218. Eylül 15, 2021 tarihinde https://setav.org/assets/uploads/2018/11/218-2023-3.pdf adresinden alındı
 • Ayanoğlu, Ç., Demir, T., & Erdoğan, G. D. (2021). 2023 Eğitim Vizyonunun Akademik Çalışmalara Yansımaları: Bibliyometrik Bir Analiz. OPUS, 18. doi:DOI: 10.26466/opus.918815
 • Baltacı, A., ve Coşkun, M. K. (2019). Teacher Perceptions Regarding The 2023 Educational Vision. HAYEF: Journal of Education, 16(2), 130-155.
 • Bursalıoğlu, Z. (2016). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Çelik, F. (2006). Türk Eğitim Sisteminde Hedefler ve Hedef Belirlemede Yeni Yönelimler. Süleyman Demire Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi, 7(11), 1-15.
 • Delibay,S. (2017). Bilim Sanat Merkezi Sınavı – Bilsem, https://suleymandelibay.blogspot.com.tr/2017/11/bilim-sanat-merkezi-sinavi- bilsem
 • Demirci, Y. (2020). 2023 Eğitim Vizyonunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Doğan, S. (2019). 2023 Eğitim Vizyonuna İlişkin Okul Yönetici ve Öğretmen Görüşleri. Cumhuriyet Uluslarası Eğitim Dergisi, 571-592.
 • Emin, M. N. (2018, Kasım 3). Eğitimde Yeni Yol Haritası: 2023 Eğitim Vizyon Belgesi. Seta. https://www.setav.org/egitimde-yeni-yol-haritasi-2023-egitim-vizyon-belgesi/ adresinden alındı
 • Erdem, A. R. (2008). Küreselleşme Bağlamında Türkiye’de Eğitim Bilimlerinin Bugünü ve Geleceği. Üniversite ve Toplum, 8, (4), 1-7.
 • Erdem, A. R., & Sarpkaya, R. (2010). Eğitim Sistemimizin Yetiştirmek İstediği İnsan Tipi Açısından Eğitim Denetimimizin İrdelemesi. Education Sciences, 1793-18212. doi:https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsaedu/issue/19822/212244
 • Hamarat, E., & Arkan, A. (2018, Aralık). 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde Gelecek Becerileri. Seta Perspektif(222). Kasım 1, 2021 tarihinde https://setav.org/assets/uploads/2018/12/222.pdf adresinden alındı
 • Han, B., & Elçiçek, Z. (2021). Milli Eğitim BAkanlığının 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinin Eğitim Yönetime İlşkin Alanlarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
 • Hooper-Greenhill, E. (1994). Museum Education:Past, Present and Future. Towards The Museum of The Future. R. MILLES, L. ZAVALA (Eds). London and New York: Routledge Bilimler Dergisi, 5.
 • Köç., A, ve Ünal, O. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin 2023 Eğitim Vizyonuna yönelik görüşlerinin incelenmesi. Journal of Innovative Research in Social Studies, 1(2), 65-79.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım
 • MEB. (1973, Haziran 14). Resmi Gazete. Kasım 15, 2021 tarihinde Milli Eğitim Temel Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf adresinden alındı
 • MEB. (2018, Ekim 23). 2023 Eğitim Vizyonu. Ekim 1, 2021 tarihinde MEB: https://2023vizyonu.MEB.gov.tr/ adresinden alındı
 • MEB. (2021, Aralık 3). MEB: https://www.MEB.gov.tr/20-mill-egitim-srasinda-128-maddede-tavsiye-karari-alindi/haber/24741/tr adresinden alındı
 • Sözer, M. A. (2019). 2023 Vizyon Belgesinde Temel Eğitim. Seta-Perspektif(227).
 • Şimşek , H., & Yıldırım, A. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin . Uçak S. &Erdem H. (2020) Eğitimde Yeni Bir Yön Arayışı Bağlamında “21. Yüzyıl Becerileri ve Eğitim Felsefesi” Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2020, 6(1), 76-93
 • Topal M. ( 2021) 2023 Eğitim Vizyonu Belgesiyle 11.Kalkınma Plan’ında Eğitimle İlgili Hedeflerin Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi AJER - Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021, 6(1), 156-195 https://dergipark.org.tr/pub/egitim e-ISSN 2619-9351
 • Tutkun, Ö. F. (2010). 21. Yüzyılda Eğitim Felsefesi Boyutları. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3),

2023 EĞİTİM VİZYONU BELGESİNDEKİ TEMEL EĞİTİM HEDEFLERİNİN MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNUN AMAÇLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Year 2022, Volume 5, Issue 1, 78 - 95, 09.08.2022

Abstract

Bu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 yılında açıkladığı “2023 Eğitim Vizyonu” belgesindeki temel eğitim hedefleriyle 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanundaki ilköğretimin amaçlarını karşılaştırmayı amaçlamaktadır. 2023 Eğitim Vizyonu belgesi, Türk eğitim sisteminde yapılacak yenilikleri, değişim ve gelişim süreçlerini içermektedir. MEB tarafından yayınlanan bu vizyon, eğitim sisteminin temel paydaşları olan öğretmenler, okul yöneticileri, eğitim yöneticileri ve akademisyenler tarafından farklı bakış açıları ile hem bilimsel hem de tartışma temelinde değerlendirilmektedir. Bu yüzden hazırlanan belgenin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanundaki amaçlar ile örtüşüp örtüşmediğinin incelenmesi elzemdir. Bu araştırmanın deseni, doküman analizi yöntemidir. Araştırmada 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde belirlenen temel eğitimin ana hedeflerinin Milli Eğitim Temel Kanundaki genel amaçları desteklediği sonucuna ulaşılmıştır.Bu çalışma eğitimle ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesi, değiştirilmesi ve geliştirilmesi için karar mekanizmalarının hedefleri belirleme süreci açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma okulöncesi, ortaöğretim, yaygın eğitim ve yükseköğretim kademelerini dikkate alacak şekilde farklı araştırmacılar tarafından tasarlanabilir. Ayrıca farklı eğitim kademelerindeki hedefler arasındaki ilişkiler açısından da değerlendirilebilir.

References

 • 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. (2018, Temmuz 10). Kasım 20, 2021 tarihinde Resmi Gazete: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.1.pdf adresinden alındı
 • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, < http://www .tbmm.gov.tr/kanunlar/k4691.html
 • Arık, B., Aydagül, B., & Düşkün, Y. (2018). Vizyon Belgesi Neler Getiriyor ve Nasıl Güçlendiriliyor. Eğitim Reformu Girişimi: file:///C:/Users/hp/Downloads/EĞİTİM%20REFORMU%20GELİŞİMİ adresinden alındı
 • Arkan, A., & Öztürk, N. (2018). 2023 Eğitim Vizyonunda Çocukluk Eğitimi. Seta Perspektif, 218. Eylül 15, 2021 tarihinde https://setav.org/assets/uploads/2018/11/218-2023-3.pdf adresinden alındı
 • Ayanoğlu, Ç., Demir, T., & Erdoğan, G. D. (2021). 2023 Eğitim Vizyonunun Akademik Çalışmalara Yansımaları: Bibliyometrik Bir Analiz. OPUS, 18. doi:DOI: 10.26466/opus.918815
 • Baltacı, A., ve Coşkun, M. K. (2019). Teacher Perceptions Regarding The 2023 Educational Vision. HAYEF: Journal of Education, 16(2), 130-155.
 • Bursalıoğlu, Z. (2016). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Çelik, F. (2006). Türk Eğitim Sisteminde Hedefler ve Hedef Belirlemede Yeni Yönelimler. Süleyman Demire Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi, 7(11), 1-15.
 • Delibay,S. (2017). Bilim Sanat Merkezi Sınavı – Bilsem, https://suleymandelibay.blogspot.com.tr/2017/11/bilim-sanat-merkezi-sinavi- bilsem
 • Demirci, Y. (2020). 2023 Eğitim Vizyonunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Doğan, S. (2019). 2023 Eğitim Vizyonuna İlişkin Okul Yönetici ve Öğretmen Görüşleri. Cumhuriyet Uluslarası Eğitim Dergisi, 571-592.
 • Emin, M. N. (2018, Kasım 3). Eğitimde Yeni Yol Haritası: 2023 Eğitim Vizyon Belgesi. Seta. https://www.setav.org/egitimde-yeni-yol-haritasi-2023-egitim-vizyon-belgesi/ adresinden alındı
 • Erdem, A. R. (2008). Küreselleşme Bağlamında Türkiye’de Eğitim Bilimlerinin Bugünü ve Geleceği. Üniversite ve Toplum, 8, (4), 1-7.
 • Erdem, A. R., & Sarpkaya, R. (2010). Eğitim Sistemimizin Yetiştirmek İstediği İnsan Tipi Açısından Eğitim Denetimimizin İrdelemesi. Education Sciences, 1793-18212. doi:https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsaedu/issue/19822/212244
 • Hamarat, E., & Arkan, A. (2018, Aralık). 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde Gelecek Becerileri. Seta Perspektif(222). Kasım 1, 2021 tarihinde https://setav.org/assets/uploads/2018/12/222.pdf adresinden alındı
 • Han, B., & Elçiçek, Z. (2021). Milli Eğitim BAkanlığının 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinin Eğitim Yönetime İlşkin Alanlarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
 • Hooper-Greenhill, E. (1994). Museum Education:Past, Present and Future. Towards The Museum of The Future. R. MILLES, L. ZAVALA (Eds). London and New York: Routledge Bilimler Dergisi, 5.
 • Köç., A, ve Ünal, O. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin 2023 Eğitim Vizyonuna yönelik görüşlerinin incelenmesi. Journal of Innovative Research in Social Studies, 1(2), 65-79.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım
 • MEB. (1973, Haziran 14). Resmi Gazete. Kasım 15, 2021 tarihinde Milli Eğitim Temel Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf adresinden alındı
 • MEB. (2018, Ekim 23). 2023 Eğitim Vizyonu. Ekim 1, 2021 tarihinde MEB: https://2023vizyonu.MEB.gov.tr/ adresinden alındı
 • MEB. (2021, Aralık 3). MEB: https://www.MEB.gov.tr/20-mill-egitim-srasinda-128-maddede-tavsiye-karari-alindi/haber/24741/tr adresinden alındı
 • Sözer, M. A. (2019). 2023 Vizyon Belgesinde Temel Eğitim. Seta-Perspektif(227).
 • Şimşek , H., & Yıldırım, A. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin . Uçak S. &Erdem H. (2020) Eğitimde Yeni Bir Yön Arayışı Bağlamında “21. Yüzyıl Becerileri ve Eğitim Felsefesi” Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2020, 6(1), 76-93
 • Topal M. ( 2021) 2023 Eğitim Vizyonu Belgesiyle 11.Kalkınma Plan’ında Eğitimle İlgili Hedeflerin Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi AJER - Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021, 6(1), 156-195 https://dergipark.org.tr/pub/egitim e-ISSN 2619-9351
 • Tutkun, Ö. F. (2010). 21. Yüzyılda Eğitim Felsefesi Boyutları. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3),

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Rabia AKDAĞ> (Primary Author)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIRŞEHİR
0000-0002-0763-4060
Türkiye


Onur DOĞAN>
AKSARAY UNIVERSITY
0000-0002-8109-4728
Türkiye


Enis AKDAĞ>
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIRŞEHİR
0000-0002-1798-6916
Türkiye

Publication Date August 9, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @review { eyyad1113078, journal = {Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {2667-5390}, address = {eyyadergisi@gmail.com}, publisher = {Ahmet DURMAZ}, year = {2022}, volume = {5}, number = {1}, pages = {78 - 95}, title = {2023 EĞİTİM VİZYONU BELGESİNDEKİ TEMEL EĞİTİM HEDEFLERİNİN MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNUN AMAÇLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Akdağ, Rabia and Doğan, Onur and Akdağ, Enis} }
APA Akdağ, R. , Doğan, O. & Akdağ, E. (2022). 2023 EĞİTİM VİZYONU BELGESİNDEKİ TEMEL EĞİTİM HEDEFLERİNİN MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNUN AMAÇLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 5 (1) , 78-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/eyyad/issue/72044/1113078
MLA Akdağ, R. , Doğan, O. , Akdağ, E. "2023 EĞİTİM VİZYONU BELGESİNDEKİ TEMEL EĞİTİM HEDEFLERİNİN MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNUN AMAÇLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ" . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 (2022 ): 78-95 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eyyad/issue/72044/1113078>
Chicago Akdağ, R. , Doğan, O. , Akdağ, E. "2023 EĞİTİM VİZYONU BELGESİNDEKİ TEMEL EĞİTİM HEDEFLERİNİN MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNUN AMAÇLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 (2022 ): 78-95
RIS TY - JOUR T1 - 2023 EĞİTİM VİZYONU BELGESİNDEKİ TEMEL EĞİTİM HEDEFLERİNİN MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNUN AMAÇLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - RabiaAkdağ, OnurDoğan, EnisAkdağ Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 95 VL - 5 IS - 1 SN - 2667-5390- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 2023 EĞİTİM VİZYONU BELGESİNDEKİ TEMEL EĞİTİM HEDEFLERİNİN MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNUN AMAÇLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Rabia Akdağ , Onur Doğan , Enis Akdağ %T 2023 EĞİTİM VİZYONU BELGESİNDEKİ TEMEL EĞİTİM HEDEFLERİNİN MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNUN AMAÇLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2022 %J Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P 2667-5390- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Akdağ, Rabia , Doğan, Onur , Akdağ, Enis . "2023 EĞİTİM VİZYONU BELGESİNDEKİ TEMEL EĞİTİM HEDEFLERİNİN MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNUN AMAÇLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 / 1 (August 2022): 78-95 .
AMA Akdağ R. , Doğan O. , Akdağ E. 2023 EĞİTİM VİZYONU BELGESİNDEKİ TEMEL EĞİTİM HEDEFLERİNİN MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNUN AMAÇLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ. EYYAD. 2022; 5(1): 78-95.
Vancouver Akdağ R. , Doğan O. , Akdağ E. 2023 EĞİTİM VİZYONU BELGESİNDEKİ TEMEL EĞİTİM HEDEFLERİNİN MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNUN AMAÇLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2022; 5(1): 78-95.
IEEE R. Akdağ , O. Doğan and E. Akdağ , "2023 EĞİTİM VİZYONU BELGESİNDEKİ TEMEL EĞİTİM HEDEFLERİNİN MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNUN AMAÇLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ", Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 78-95, Aug. 2022