Year 2019, Volume 4 , Issue 4, Pages 1 - 12 2019-12-30

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI OLARAK OKUTULAN KİTAPLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Mustafa TENEKECİ [1] , Hikmet DURSUN [2]


Ders kitabı; hem öğreticiler hem de öğreniciler için bir kılavuz, eğitim ve öğretim sürecinin önemli bir unsuru, bir bilgi kaynağı ve eğitim öğretimin genel ve kalıcı olması için vazgeçilmez bir materyaldir. Eğitimdeki bütün ilerlemelere ve gelişmelere rağmen müfredatın istediği kazanımların öğrenciye verilmesinde en temel materyal ders kitabıdır. Bu durum bir eğitim kurumu olarak okullar var olduğu ilk günden bugüne kadar değişmeden süregelmiştir. Ders kitaplarının ulaşımının kolay olması, verilmek istenen kazanımı düzenlenmiş bir plan içinde ve aşamalı olarak öğrenciye sunabilmesi, öğretmene dersi işleme sürecindeki yardımcılık işlevi ile ders kitabı eğitim ve öğretimdeki önemini hep korumuştur. Eğitim ve öğretim politikalarını, eğitim ve öğretimde meydana gelen yenilikleri, eğitim ve öğretimde benimsenen öğretim yaklaşımlarının en iyi yansıdığı eğitim materyali ders kitabıdır. Aynı zamanda bu yaklaşımları en iyi yansıtan unsurlardan biri de ders kitabıdır. Bu çalışmanın amacı 2018-2019 eğitim - öğretim yılında ortaokul 6. sınıflarda Türkçe Ders Kitabı olarak okutulan biri MEB’e biri özel bir yayınevine ait olan iki ders kitabına yönelik kitabı derslerde kullanan Türkçe öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırmada öğretmen görüşlerinin alınması için Çetin Semerci tarafından geliştirilen “İlköğretim Türkçe ve Matematik Ders Kitaplarını Genel Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmenlerin ön yargı ile yaklaşımları ihtimalini ortadan kaldırmak için her katılımcıdan sadece kendisinin derste kullandığı ders kitabına yönelik değerlendirme yapması istenmiştir. Çalışmada MEB yayını olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nı kullanan öğretmenlerin genel olarak kitabı kriterlere uygun buldukları ve bu ders kitabını kullanmaktan memnuniyet duydukları; özel yayınevine ait ders kitabını kullanan öğretmenlerin ise birçok açıdan kitabı yetersiz buldukları belirlenmiştir. 

Kitap, Ders kitabı, Öğretmen görüşleri, Türkçe
 • Akyüz, Y. (2005). Türk Eğitim Tarihi “M.Ö. 1000-M.S. 2004”. Ankara: Pegem A Yayıncılık Ticaret Ltd Şti.
 • Kılıç, A. ve Seven, S. (2003). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Arı, G. (2014). Türkçe Ders Kitaplarında Fiziksel ve Biçimsel Görünüm. H. Ülker (Editör) Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Batur, Z. (2010). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Bulut, M., & Orhan, S. (2012). Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil ve Kültür Aktarımındaki Rolü ve Önemi Üzerine Bir İnceleme. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 297-311.
 • Çeçen, M. A. Çiftçi, Ö. (2007), İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür Ve Tema Açısından İncelenmesi. Millî Eğitim. S.173
 • Çilenti, K. (1996). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim, Ankara: Yargıcı Matbaası.
 • Demirel, Ö. ve Kıroğlu, K. (2005). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ertürk, S. (2013). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Edge Akademi Yayıncılık
 • Evin, İ. ve Kafadar, O. (2004). İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının ve Ders Kitaplarının Ulusal ve Evrensel Değerler Yönünden İçerik Çözümlemesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt:32, Sayı:2.
 • Güneş, F. (2002). Ders Kitaplarının İncelenmesi, Ankara: Ocak Yayınları.
 • Hesapçıoğlu, M. (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Programları ve Öğretim Ankara: Nobel Yayınları.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi (23. baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kaya, Z. (2002), Uzaktan Eğitim, Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
 • Keser, H. (2004). İlköğretim 4. Sınıf Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2004, Cilt:2, Sayı:3.
 • Semerci, Ç. (2004a) İlköğretim (1.-5. Sınıf) Türkçe Ders Kitaplarının Genel Bir Değerlendirmesi.
 • Semerci, Ç. (2004b). “İlköğretim Türkçe Ve Matematik Ders Kitaplarını Genel Değerlendirme Ölçeği”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs. Cilt: 28 No:1.
 • Tekışık, H.H. (1986), Ders Kitabı Nedir, Seçimi Nasıl Olmalı? Çağdaş Eğitim, 11(110): 1-3
 • Tertemiz, N. ERCAN, L. ve KAYABAŞI, Y. ( 2001). “Ders kitabı ve Eğitimdeki Önemi: Bölüm1” Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu: Editör: Leyla Küçükahmet, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım A.Ş
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Mevcut Sayı
Authors

Orcid: 0000-0002-7770-7691
Author: Mustafa TENEKECİ (Primary Author)
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5059-6047
Author: Hikmet DURSUN
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

APA TENEKECİ, M , DURSUN, H . (2019). 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI OLARAK OKUTULAN KİTAPLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (4) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/farabi/issue/51269/598952