Year 2019, Volume 4 , Issue 4, Pages 132 - 137 2019-12-30

Improving students' speech in primary schools - as the main task of mother tongue education
İLKOKULLARDA ÖĞRENCİLERİN KONUŞMASININ GELİŞTİRİLMESİ – ANA DİLİ EĞİTİMİNİN ESAS GÖREVİ OLARAK

Maya KASIMOVA [1]


In this article, the ways of improving the speech of primary school students in Azerbaijani language courses; it has been mentioned that the human culture and intellectual, usefulness as an important indicator of the usefulness of the speech given to the rabbit. İt is emphasized that forming the necessary conditions for students to adopt a speaking culture by shaping their general speaking and language skills is one of the priority issues in education and training, the duties of primary school teachers are clarified in this area. To approach the work seriously for the development of speech in primary schools in order to improve students' speech at the standards set by the state, to organize the studies to be carried out in this regard for the education of the Azerbaijani language in a systematic and planned manner, taking into account the interests and tendencies of students in the content of educational materials, it is important to provide color and color in the form and methods. In order to improve the connected speech of the students, it is aimed to develop a set of skills that combine the essential aspects of the concept of "text" (knowledge-content skills, struktur- composition skills, selecting appropriate language units, writing skills) the necessity of shaping. The work system, which includes tasks in different directions to achieve this objective, didactic games that might be interesting for students have been proposed. Creativity, breeding, explanation, judgment, kinsan as an indispensable business tour and the role of fantograms is emphasized, construction issues are presented as examples.
Makalede Azerbaycan dili derslerinde ilkokul öğrencilerinin konuşmasının geliş¬tirilmesi yollarından; insanın kültür ve intellektinin, şahsiyet olarak yararlılığının önemli göstergesi olan bağlantılı konuşmaya verilen teleblerden bahsedilmiştir. Günümüzde genel konuşma ve dil becerilerini şekillendirmekle öğrencilerin konuşma kültürüne sahiplenmesi için gerekli koşulların oluşturulmasının eğitim-terbiyede öncelikli konulardan olduğu vurgulanmış, bu alanda ilkokul öğretmenlerinin görevleri netleştirilmiştir. Öğrencilerin konuşmasını devletin koyduğu standartlar seviyesinde geliştirmek için ilkokullarda konuşma gelişimi üzere işe ciddi yaklaşmak, Azerbaycan dilinin eğitimi için bu konuda yapılacak çalışmaları sistematik ve planlı şekilde düzenlemek, öğrencilerin ilgi ve eğilimlerini dikkate alarak eğitim materyallerinin içeriğinde, biçim ve yöntemlerde rengarengliyi sağlamak önemlidir. Öğrencilerin bağlantılı konuşmasını geliştirmek amacıyla onlarda "metin" kavramının esas yönlerini birleştiren bir takım becerilerin (bilgi-içerik becerileri, struktur-kompozisyon becerileri, uygun dil birimlerinin seçilmesi, yazı yoklama becerileri) şekillendirilmesinin zorunluluğu kaydedilmiştir. Bu amacın gerçekleştirilmesi için farklı yönde görevleri içeren çalışma sistemi, öğrenciler için ilginç olabilecek didaktik oyunlar önerilmiştir. Bağlantılı konuşmaya shiplenme vazgeçilmez iş türü olarak kreativ, üreme, açıklama, yargı içerikli kinsanlar ve fantogrammların rolü vurgulanmış, örnek olarak inşa konuları sunulmuştur.
  • Caferova, N. (2016). İlkokullarda Azerbaycan dilinin eğitimi metodolojisi (I kısım). Bakü: 403 s. Genel okulların I-IV sınıfları için fen kurikulumları. (2008). Bakü: “Tehsil”, 480 s. Kerimov, Y.Ş. (2013). İlkokullarda Azerbaycan dilinin eğitimi metodolojisi. Bakü, “Seda” yayınevi, 552 s. Жинкин, Н.И. (1999). Коммуникативная система человека и развитие речи в школе. М.: Знание, 204 с. Львов, М. Р. (1985). Методика развития речи младших школьников. М.: Просвещение, 176 с.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Mevcut Sayı
Authors

Orcid: 0000-0002-6129-3818
Author: Maya KASIMOVA (Primary Author)
Institution: AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Azerbaijan


Dates

Publication Date : December 30, 2019

APA KASIMOVA, M . (2019). İLKOKULLARDA ÖĞRENCİLERİN KONUŞMASININ GELİŞTİRİLMESİ – ANA DİLİ EĞİTİMİNİN ESAS GÖREVİ OLARAK. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (4) , 132-137 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/farabi/issue/51269/667821