Year 2020, Volume 5 , Issue 2, Pages 70 - 84 2020-06-25

Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Alışveriş Merkezi Seçimi: Konya Örneği

İlkay ALTINDAĞ [1] , Canan EKİNCİLER [2]


Kişiler yaşamı boyunca sürekli bir şeylere karar vermek zorunda kalmaktadır. Karar verme sürecinde çözüm yolları aranır ve bu çözüm yollarına hızlı bir şekilde ulaşmak hedeflenir. Matematiksel anlamda karar verme kavramında ise çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlara Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri (ÇKKV) denmektedir. ÇKKV Yöntemleri hayatın birçok alanında karar vermek için yardımcı seçenekler sunmaktadır. Bu yöntemleri kullanmak, karar verilirken daha doğru alternatifi seçmeyi mümkün kılmaktadır. Günümüzde alışveriş, doğal gereksinimlerin karşılanmasını sağlayan bir eylem değil, aynı zamanda, psikolojik rahatlama, eğlenme, dinlenme ve boş zamanların değerlendirildiği bir faaliyet niteliğini de taşımaktadır. Bundan dolayı kişiler alışveriş merkezi (AVM) seçimi yaparken daha özenli davranmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ÇKKV yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Sürecini kullanarak Konya ilinde bulunan alışveriş merkezlerinin tercih edilme sırasını belirlemektir.
Çok Kriterli Karar Verme, Analitik Hiyerarşi Süreci, Alışveriş Merkezi Seçimi
 • Akay, Ö. (2011). Cep telefonu seçiminin bulanık analitik hiyerarşi ve bulanık analitik ağ süreci ile belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Akay, Ö. ve Yapıcı, Pehlivan, N. (2018). Cep Telefonu Seçiminin Bulanık Analitik Hiyerarşi ve Bulanık Analitik Ağ Süreci ile Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (40), 161-175.
 • Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Resmi Sitesi, http://www.ayd.org.tr/avm-ciro-endeksi-kas%C4%B1m (08.02.2020).
 • Barış, N. , Şimşek, C. ,Gündüz, O. ve Elçi, A., (2007). Cumaovası Yüzeysel Su Kalitesinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) İle Değerlendirilmesi, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Yaşam Çevre Teknoloji, İzmir, 229-237.
 • Benmouss, K., Laaziri, M., Khoulji, S., Kerkeb, M. L. and El Yamami, A. (2019). AHP-based approach for evaluating ergonomic criteria. Procedia Manufacturing, 32, 856-863.
 • Can, G. F. and Kılıç, Delice, E. (2018). A task-based fuzzy integrated MCDM approach for shopping mall selection considering universal design criteria. Soft Computing, 22(22), 7377-7397.
 • Çevik, E. (2009). Yatırım Projelerinin Belirsizlik Altında Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi, PhD Thesis. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Dağdeviren, M. (2007). Bulanik analitik hiyerarşi prosesi ile personel seçimi ve bir uygulama. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22(4).
 • Evren, R. ve Ülengin, F. (1992). Yönetimde çok amaçlı karar verme. İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Gupta, S., Dangayach, G. S., Singh, A. K. and Rao, P. N. (2015). Analytic hierarchy process (AHP) model for evaluating sustainable manufacturing practices in Indian electrical panel industries. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 189, 208-216.
 • Haq, A. N. and Kannan, G. (2006). “Fuzzy analytical hierarchy process for evaluating and selecting a vendor in a supply chain model”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 29(7-8), 826-835.
 • Karaatlı, M., Ömürbek, N. ve Köse, G. (2014). Analitik Hiyerarşi Süreci Temelli Topsis Ve Vikor Yöntemleri İle Futbolcu Performanslarinin Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(1), 25-61.
 • Kecek, G. ve Yüksel, R. (2016). Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ve Promethee Teknikleriyle Akıllı Telefon Seçimi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (49), 46-62.
 • Korucuk, S. ve Memiş, S. (2018). Tedarik Zinciri Yönetimindeki Risk Faktörlerinin AHP ile Ölçülmesi: Erzurum İli Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 1036-1051.
 • Nebati, E. ve Ekmekçi, İ. (2018). Alışveriş merkezleri için yeşil bina performans ölçüm model önerisi. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD), 4(3), 241-255.
 • Nguyen, A. T., Nguyen, L. D., Le-Hoai, L. and Dang, C. N. (2015). Quantifying the complexity of transportation projects using the fuzzy analytic hierarchy process. International journal of project management, 33(6), 1364-1376.
 • Ömürbek, N. ve Şimşek, A. (2014). Analitik hiyerarşi süreci ve analitik ağ süreci yöntemleri ile online alişveriş site seçimi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 12(22), 306-327.
 • Özden, Ü. (2008). Analitik hiyerarşi yöntemi ile ilkokul seçimi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(1).
 • Saaty, T. L. (2008). The analytic hierarchy and analytic network measurement processes: applications to decisions under risk. European journal of pure and applied mathematics, 1(1), 122-196.
 • Saaty, T. L., Peniwati, K. and Shang, J. S. (2007). The analytic hierarchy process and human resource allocation: Half the story. Mathematical and Computer Modelling, 46(7-8), 1041-1053.
 • Seyrek, İ. H. ve Akşahin, A. (2016). Mobil Bankacılık Uygulamaları Kalite Faktörlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Karşılaştırılması. International Review of Economics and Management, 4(3), 47-61.
 • Subaşı, H. (2011). Çok kriterli karar vermede kullanılan topsis ve ahp yöntemlerinin karşılaştırılması ve bir uygulama, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Supçiller, A. ve Çapraz, O. (2011). AHP-TOPSIS yöntemi̇ne dayali tedari̇kçi̇ seçi̇mi̇ uygulamasi. Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, (13), 1-22.
 • Şahin, M. ve Yurdugül, H. (2018). Eğitim araştırmalarında analitik hiyerarşi sürecinin kullanılmasına yönelik bir içerik analizi çalışması. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 9(4), 376-392.
 • Ünlükara, T. ve Berköz, L. (2016). Alışveriş Merkezlerinin Yer Seçimi Kriterleri: İstanbul Örneği. Megaron, 11(3).
 • Wolnowska, A. E. and Konicki, W. (2019). Multi-criterial analysis of oversize cargo transport through the city, using the AHP method. Transportation Research Procedia, 39, 614-623.
 • Yıldırım, B. F. ve Önder, E. (2018). İşletmeciler, Mühendisler Ve Yöneticiler İçin Operasyonel, Yönetsel Ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. Dora Yayınları, Bursa.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Mevcut Sayı
Authors

Orcid: 0000-0001-5359-8964
Author: İlkay ALTINDAĞ (Primary Author)
Institution: Necmettin Erbakan Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7149-2423
Author: Canan EKİNCİLER
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 25, 2020

APA Altındağ, İ , Eki̇nci̇ler, C . (2020). Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Alışveriş Merkezi Seçimi: Konya Örneği . Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (2) , 70-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/farabi/issue/55179/730567