Year 2020, Volume 5 , Issue 3, Pages 55 - 64 2020-09-30

VERGİ UYUMU VE VERGİYE UYUM SAĞLAYAN MÜKELLEFLERE TANINAN VERGİ TEŞVİKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mutlu YORULDU [1]


Vergiler, vergi mükellefi olan kişilerin kullanılabilir gelirlerini azalttıkları için kişiler vergi ödeme hususunda istekli davranmayabilmektedirler. Vergi mükellefleri hissettikleri vergi yükü ve vergi baskısından dolayı vergi kaçırma, vergiden kaçınma, vergi borcunu erteletme vergi borcunu geciktirme gibi birtakım tutum ve davranışlar içerisinde bulunabilmektedirler. Yine dönem dönem yapılan kanuni düzenlemelerle getirilen mali yapılandırmalar nedeniyle vergi mükelleflerinin mükellefi oldukları vergileri usulünce ve zamanında ödememe eğilimleri artabilmektedir. Böyle bir durumda vergi uyumu yüksek olan vergilerini düzenli bir biçimde ödeyen ve bu konuda iyi niyetini belli eden vergi mükellefleri açısından vergi adaletsizliği doğabilmektedir. Dahası zaman vergiye uyumlu kişilerin vergiye uyumsuzluk gösterme eğilimlerinin artmasına neden olabilmektedir. Bu kapsamda 27.05.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 301 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde değişiklik yapan 312 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile vergiye uyumlu olan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine yıllık matrahlarından %5’lik bir indirim yapabilme imkânı tanınmıştır. Söz konusu vergi teşvikinden yararlanma şartları ise anılan Tebliğ ile düzenlenmektedir. Bu çalışmada bilimsel araştırma yöntemlerinden nitel yöntem olan betimsel araştırma yöntemi kullanılarak dokümantasyon tekniği ile analiz yapılmıştır. Çalışmada vergiye uyumlu diğer bir ifadeyle vergiye ilişkin şekli ve maddi yükümlülüklerine uyan mükelleflere tanınan vergi indimi tüm yönleriyle ele alınarak değerlendirilmiştir.
Vergi Uyumu, Vergi İndirimi, Vergi Teşviki
  • Roth, A.J., Scholz, J.T. ve Witte, A.D. (1989). Taxpayer Compliance. An Agenda for Research: University of Pennsylvania Press. Sour, L. (2004). An Economic Models of Tax Compliance with Individual Morality and Conformity, Economia Mexicana,13(1). Torgler, B. (2004). “Cross-Culture Comparison of Tax Morale and Tax Compliance: Evidence from Costa Rica and Switzerland”. International Journal of Comparative Sociology.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1010-2938
Author: Mutlu YORULDU (Primary Author)
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 12, 2020
Acceptance Date : September 25, 2020
Publication Date : September 30, 2020

APA Yoruldu, M . (2020). VERGİ UYUMU VE VERGİYE UYUM SAĞLAYAN MÜKELLEFLERE TANINAN VERGİ TEŞVİKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (3) , 55-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/farabi/issue/57080/779610