Year 2020, Volume 5 , Issue 4, Pages 94 - 102 2020-12-29

İmalat Sanayisi ile VIX Endeksi İlişkisinin Analizi: Türkiye Örneği
The Impact of Covid-19 Pandemic on Manufacturing Industry of Turkey

Tayfun SERVİ [1] , Zafer DÖNMEZ [2] , Yusuf Ekrem AKBAŞ [3]


Bu çalışmada, Kovid-19 salgının Türkiye’nin imalat sanayisi üzerinde etkili olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Kovid-19 salgınını temsilen çalışmada VIX korku endeksi kullanılmıştır. İmalat sanayiyi temsilen ise PMI imalat sanayi endeksi kullanılmıştır. Analiz için yapısal kırılmayı dikkate alan zaman serisi yöntemleri kullanılmıştır. Analizin sonucunda, Kovid-19 salgının meydana geldiği 2019 yılı Nisan ayında yapısal kırılma tespit edilmiş ve bu kırılmanın imalat sanayi üretimini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, VIX endeksi ile PMI endeksi arasında anlamlı ve negatif ilişki tespit edilmiştir. Yani, Kovid-19 salgınının Türkiye’nin imalat sanayi üzerinde olumsuz etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
This study is conducted to determine whether the Kovid-19 pandemic is effective on Turkey's manufacturing industry. The VIX fear index was used in the study to represent the Kovid-19 pandemic. The PMI manufacturing industry index was used to represent the manufacturing industry. Time series methods that take structural break into account were used for analysis. As a result of the analysis, a structural break was detected in April 2019, when the Kovid-19 pandemic occurred, and it was concluded that this break negatively affected the manufacturing industry production. In addition, a significant and negative relationship was found between the VIX index and the PMI index. It is concluded that Kovid-19 pandemic has the negative impact on Turkey's manufacturing industry.
 • Akdağ, S. (2019). VIX korku endeksinin finansal göstergeler üzerindeki etkisi: Türkiye örneği. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1): 235-256
 • Akbaş, Y.E., Zeren, F. ve Özekicioğlu, H. (2013). Türkiye’de Parasal Aktarım Mekanizması: Yapısal VAR Analizi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(2): ss.187-198.
 • Şimşek, A. (2007). Küreselleşme Sürecinde Finansal Krizler ve Maliye Politikaları: Latin Amerika Deneyimi. Bilgi Dergisi; Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1): 69.
 • Alper, F. Ö. (2018). Petroleum Prıces, Food Prıces And Inflatıon Relatıonshıp: Fındıngs Of Structural Var Analysıs. Turkish Studies Economics, Finance and Politics, 13(22): 3-74.
 • Kaya, A. ve Çoşkun, A. (2015). VIX endeksi menkul kıymet piyasalarının bir nedeni midir? Borsa İstanbul örneği. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(1): 175-186.
 • Kuzu, S. (2019). Volatilite Endeksi (VIX) İle BİST 100 Arasındaki Johansen Eş-Bütünleşme ve Frekans Alanı Nedensellik Analizi, Turkish Studies, 14(1), DOI: 10.7827/.14943 ISSN: 1308-2140: 479-493.
 • Huang, T. C. and Wang, K. Y. (2017). Investors’ fear and herding behavior: evidence from the taiwan stock market. Emerging Markets Finance and Trade, 53(10): 2259-2278.
 • Kaya, A. ve Çoşkun, A. (2015). VIX endeksi menkul kıymet piyasalarının bir nedeni midir? Borsa İstanbul örneği. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(1): 175-186.
 • Kula, V. ve Baykut, E. (2017). Borsa İstanbul kurumsal yönetim endeksi (XKURY) ile korku endeksi (Chicago board options exchange volatility index-VIX) arasındaki ilişkinin analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2): 27-37.
 • Ozair, M. (2014). What does the VIX actually measure? An analysıs of the causation of SPX and VIX. ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives, 3(2): 83–132.
 • Sarwar, G. (2012). Is VIX an investor fear gauge in BRIC equity markets?. Journal of Multinational Financial Management, 22(3): 55-65.
 • Öner, H. (2018). Altın, petrol, döviz kuru, faiz ve korku endeksi arasındaki ilişki üzerine bir çalışma. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10(19): 396-404.
 • Sadeghzadeh, K. (2018). Borsanın psikolojik faktörlere duyarlılığı: Oynaklık endeksi (VIX) ve tüketici güven endeksi (TGE) ile BIST 100 endeksi arasındaki ilişkiler. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2): 238-253.
 • Öner, H. (2019). Korku Endeksi ile Gelişmekte Olan Ülke Tahvil Piyasaları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21(1): 140-15.
 • Hacıhasanoğlu, E. ve Soytaş, U. (2009). “Global Risk Algılamasının Gelişmekte Olan Piyasalara Etkisi: Türkiye Örneği”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(1): 39-50.
 • AKGÜN, E., ZURNACI, C., MERT, M. (2016).” Uluslararası Piyasalardaki Dalgalanmaların Türkiye Toplam Sanayi ve Enerji Üretim Endeksleri Üzerine Uzun Dönem İlişkisinin İncelenmesi: Sınır Testi Yaklaşımı”. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(1), ss. 99-110.
 • Akdağ, S. (2019). VIX korku endeksinin finansal göstergeler üzerindeki etkisi: Türkiye örneği. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1): 235-256.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3173-327X
Author: Tayfun SERVİ (Primary Author)
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9748-4149
Author: Zafer DÖNMEZ
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9355-2802
Author: Yusuf Ekrem AKBAŞ
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 22, 2020
Acceptance Date : November 24, 2020
Publication Date : December 29, 2020

APA Servi̇, T , Dönmez, Z , Akbaş, Y . (2020). İmalat Sanayisi ile VIX Endeksi İlişkisinin Analizi: Türkiye Örneği . Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (4) , 94-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/farabi/issue/58908/798701