Year 2020, Volume 5 , Issue 4, Pages 26 - 40 2020-12-29

Job Satisfaction of Employees within the Scope of Quality Management Systems in Landscape Sector
Peyzaj Sektöründe Kalite Yönetim Sistemleri Kapsamında Çalışanların İş Doyumu

Fatih ÖZTÜRK [1] , Abdulhamit TUTAN [2]


The job satisfaction of the employees is directly proportional to the quality of the work done. The happiness of the employees increases the quality of the product or service produced. In this study, the job satisfaction of those working in the landscape sector (Engineers, Office Personnel, Technician) within the scope of quality management systems has been examined theoretically and practically. Besides job satisfaction and its importance, the factors affecting job satisfaction have been revealed, and the relationship between job satisfaction and quality management systems has been examined. The missions of the Istanbul Metropolitan Municipality operating in the landscape sector, park, garden, landscaping, basin afforestation and plant breeding for these missions have been examined within the framework of quality management systems. For this purpose, the established hypotheses, using inferential statistics methods, the job satisfaction of the business employees, its effects on work efficiency, the factors that affect job satisfaction the most and the least were examined. In addition, as a result of the research, in the light of the data obtained, the effect of demographic variables on job satisfaction was also investigated. As a result of the research; In order to increase job satisfaction, the importance of working environment, employee training, reward and promotion opportunities, relations with colleagues, relations with managers, and improving the level of financial and social opportunities have become evident.
Çalışanların iş doyumu yapılan işin kalitesi ile doğru olarak orantılıdır. Çalışanların mutluluğu üretilen ürün veya hizmetin kalitesini yükseltir. Bu çalışmada kalite yönetim sistemleri kapsamında peyzaj sektöründe çalışanların (Mühendis, Büro Personeli, Tekniker) iş tatminleri, teorik ve uygulamalı olarak incelenmiştir. İş doyumu ve öneminin yanında, iş doyumunu etkileyen unsurlar ortaya konulup, iş doyumu ile kalite yönetim sistemleri arasındaki ilişki irdelenmiştir. Peyzaj sektöründe de faaliyet gösteren İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin, park, bahçe, çevre düzenlemesi, havza ağaçlandırması ve bunlara yönelik olarak bitki yetiştirme gibi misyonları, kalite yönetim sistemleri çerçevesinde incelenmiştir. Bu doğrultuda, kurulan hipotezler çıkarımsal istatistik yöntemleri kullanılarak, işletme çalışanlarının iş doyumları, bunun iş verimine etkileri, iş doyumunu en çok ve en az etkileyen faktörlerin neler olduğu incelenmiştir. Bunun yanında, araştırma neticesinde, elde edilen veriler ışığında demografik değişkenlerin iş doyumuna etkisinin ne olduğu da araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, iş doyumunun arttırılması için, çalışma ortamı, çalışanların eğitimleri, ödül ve terfi imkânları, çalışma arkadaşları ile ilişkiler, yöneticiler ile ilişkiler, maddi ve sosyal imkânların düzeylerinin iyileştirilmesinin önemi ortaya çıkmıştır.
 • Akman, Z. (2018). Belediye Çalışanlarının İş tatmini Üzerine bir Araştırma; Erzincan Belediyesi Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.
 • Bayrak Kök, S. (2006). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 1, ss. 291-317.
 • Bekâroğlu, Ş. B. (2005). Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının ve ISO 9000 Kalite Güvencesine Sahip Olmanın Hastane Performansına Etkileri: İstanbul’daki Özel Hastaneler Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 9, ss. 18–32.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Clason, D. L. and Dormody, T. J. (1994). Analyzing data measured by individual Likert type items. Journal of Agricultural Education, Vol. 35, No:4, ss. 31-35.
 • Dağdeviren Gözen, E. (2007). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık, Sigorta Şirketleri Üzerine Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dawson, C. (2015). Araştırma Yöntemlerine Giriş. (Çev. Asım Arı), Konya:Eğitim Kitabevi yayınları. Durualp, E. ve Kaytez, N. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumlarının çocuk sevme düzeyleri ile bazı değişkenler açısından incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, Cilt: 6, say: 1, ss. 97-112.
 • Eğinli, A. T. (2009). Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3, ss. 35-52.
 • Erdoğan, İ. (1996). İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. İ.Ü İşletme Fakültesi İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul.
 • Gökkaya, S. ve Türker, N. (2018). İş Motivasyonu ile İş Tatmini Üzerine Otel İşletmelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 5, ss. 12-28.
 • İmai, M. (1999). Kaizen Japonya'nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı. İstanbul: Kalder Yayınları.
 • İnce, U., Ayvaz, B., Öztürk, F., Kuşakçı, A.O., (2018). Value Stream Mapping in Lean Production and an Application in the Textile Sector. Journal of İnternational Trade, Logistics and Law, 4(1), 111-125
 • Karaçar, E. (2019). Otel Çalışanlarının İş Tatmini ve Motivasyon Düzey Değişkenleri Üzerine Bir Araştırma: Sinop Örneği. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, ss. 55-78.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kılıç, S. (2013). Doğrusal regresyon analizi. Journal of Mood Disorders, Cilt: 3, Sayı: 2, ss. 90-92.
 • Kuşakçı, A. O., Ayvaz, B., Öztürk, F., Sofu, F., (2019). Bulanık Multimoora İle Personel Seçimi: Havacılık Sektöründe Bir Uygulama. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8(1), 96-110
 • Lee, T. W. and Mitchell, T. R. (1994). An Alternative Approach: The Unfoling Model of Voluntary Employee Turnover. Academy Of Management Review, Vol. 19, No: 1, ss. 51-89.
 • Ozturk, F., and Kaya, G. K. (2020). Personnel selection with fuzzy VIKOR: an application in automotive supply industry. Gazi University Science Journal: Part C Design and Technology, 8(1), 94–108. doi: 10.29109/gujsc.595288
 • Öztürk, F. (2014a). Qualität, Effizienzsteigerung und integrierte Managementsystemen im türkischen Eisenbahnsektor. Social and Natural Sciences Journal, Vol. 8, No: 2, ss. 14-19.
 • Öztürk, F. (2014b). RAMS/LCC Anforderungen im IRIS Standard-Herausforderung für Unternehmen aus der Schienenfahrzeugindustrie. Social and Natural Sciences Journal, Vol. 8, No: 1, ss. 7-11.
 • Tabachnick, B. G and Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics. Boston: Pearson Education Limited. Teber, M. (2017). Oyun Terapistlerinin İş Doyumu. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, ss. 38-46.
 • Tuna, F. (2016). Sosyal Bilimler İçin İstatistik, Ankara: Pegem Akademi.
 • Yaman, A. (2017). Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ile İşgören Motivasyonunun İş Tatmini Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Bir Devlet Hastanesinde Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yelboğa, .A (2007). Bireysel Demografik Değişkenlerin İş Doyumu ile İlişkisinin Finans Sektöründe İncelenmesi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, ss. 1-18.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4113-055X
Author: Fatih ÖZTÜRK (Primary Author)
Institution: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9653-1540
Author: Abdulhamit TUTAN
Institution: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 23, 2020
Acceptance Date : December 28, 2020
Publication Date : December 29, 2020

APA Öztürk, F , Tutan, A . (2020). Peyzaj Sektöründe Kalite Yönetim Sistemleri Kapsamında Çalışanların İş Doyumu . Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (4) , 26-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/farabi/issue/58908/845560