Research Article
BibTex RIS Cite

GÜVEN ESASLI SOSYAL SERMAYE FAKTÖRÜNÜN KALKINMA POLİTİKALARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Year 2021, Volume: 6 Issue: 4, 906 - 916, 31.12.2021
https://doi.org/10.29106/fesa.1034897

Abstract

Kalkınma ülkelerin temel ekonomik sorunları arasında sayılmaktadır. Büyüme hedefleri kalkınma ile birlikte düşünülmekte ve kalkınmanın ana unsurları arasında sosyal sermaye önemli bir yere sahip olmaktadır. Zira güven unsurunun önceliklediği ve iş yapma becerisi olarak kabul edilen sosyal sermaye iktisadi kalkınmanın temel dinamikleri arasında görülmektedir. Sosyal sermayenin kalkınmaya katkıları; asimetrik bilginin azalması, işlem maliyetlerinin düşmesi, güven, bilgi paylaşımı, rekabet gücü, siyasal hayata ve toplumsal faaliyetlere katılımın artması, gelir dağılımının düzeltilmesi, iktisadi büyümenin hızlanması gibi konularda ön plana çıkmaktadır. Son yıllarda sosyal sermaye üzerine yapılan çalışmalar kalkınma ile ilişkilendirilmekte ve ülkelerin kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli bir rolü üstlendiği iddia edilmektedir.
Bu çalışma Türkiye’nin de içinde bulunduğu seçili 20 OECD ülkesinin güven endeksi ile kişi başına düşen gelir miktarları ve İnsani Kalkınma Endeksi oranları karşılaştırılarak sosyal sermayenin kalkınmaya etkisini açıklamayı amaçlamaktadır. Araştırma sonucunda sosyal sermayenin kalkınma üzerinde yaratmış olduğu pozitif etki dikkate alınarak kalkınmanın önemli bir dinamiği olarak kabul edilebileceği kanaatine ulaşılmıştır.

References

 • AKTAN, C. C. ve VURAL, İ. Y. (2002) Gelir Dağılımında Adalet(siz)lik Ve Gelir Eşit(siz)liği: Terminoloji, Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri, Coşkun Can Aktan (Ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri (s. 19-38), Hak-iş Konfederasyonu Yayınları, Ankara
 • ASLAN, S. (2016) , Türkiye’de Sosyal Sermaye Bileşenlerinden Güven Hakkında Bir Değerlendirme, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 17, Sayı 2; 181-204
 • AYDEMİR, M.A. (2011) Sosyal Sermaye- Topluluk Duygusu ve Sosyal Sermaye Araştırması, Konya: Çizgi Kitabevi
 • BERBER, M. (2006) İktisadi Büyüme ve Kalkınma, 3. Baskı, Trabzon: Derya Kitapevi,
 • COLEMAN, J. (1988) Social Capital in the Creation of Human Capital, The American Journal of Sociology, Sayı:94; 95-120.
 • EROĞLU, İ. ve KANGAL N. (2016) Can Social Capital Be the New Dynamics of Economic Development, Annales. Ethics in Economic Life, Sayı: 19(4); 51-64
 • EŞKİ, H. (2009) Sosyal Sermaye- Önemi, Üretimi ve Ölçümü-Üzerine Bir Alan Araştırması, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya
 • FIELD, J. (2008) Sosyal Sermaye. (Çeviren: Bahar Bilgen ve Bayram Şen), 2. Baskı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 • FLAMMANG, R. A. (1979) “Economic Growth and Economic Development; Counterparts or Competitors?”, Economic Development and Cultural Change, Vol: 28, No: 1.
 • FUKUYAMA, F. (1998), Güven, Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması, (Çev: Ahmet Buğdaycı) Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • FUKUYAMA, F. (2005) Güven, Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • GÜNAY, K., E. (2020) OECD Ülkelerinde Sosyal Sermayenin Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi, 3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), Bolu. 20-22 Temmuz 2020
 • HARRIS, J. M. (2011) Sürdürülebilir Kalkınmanın Temel Prensipleri, Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, Çev: Emine Özmete http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/?page=makaleler (Erişim Tarihi: 28.02.2020)
 • KANGAL, N. (2013) Sosyal Sermaye Teorileri ve Sosyal Sermaye Kalkınma İlişkisi: Türkiye Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • KARAGÜL, M. (2012) Sosyal Sermaye: Kapitalizmin Kör Noktası, 1. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları
 • KARAGÜL, M. ve DÜNDAR, S. (2006), “Sosyal Sermaye ve Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Akdeniz İİBF Dergisi (12); 61-78.
 • KARAGÜL, M.ve MASCA, M (2005), Sosyal Sermaye Üzerine Bir İnceleme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 1; 37-52.
 • KARAKURT, E. (2008) Sürdürülebilir Bir Kentsel Yaşam Açısından Sosyal Sermayenin Önemi”, İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Cilt:10 Sayı:2; 76-100.
 • KAYNAK, M. (2009), Kalkınma İktisadı, Üçüncü Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • LEGATUM PROSPERİTY INDEX REPORT (2019), https://www.prosperity.com/about/resources (Erişim Tarihi: 03.11.2021)
 • OECD (2001) The Well-being of Nations, the Role of Human and Social Capital, OECD: Paris. http://www.google.com/books?hl=tr&lr=&id=yHH1YgJla6wC&oi=fnd&pg=PA7&ots=i5cHLqozfz&sig=RjvR4mDmJtaFVocT-zVR4WhieKg#v=onepage&q&f=false (07.09.2021)
 • ÖZCAN, B. (2011) Sosyal Sermaye ve Ekonomik Kalkınma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • ÖZDEMİR, A (2007) Sosyal Ağ Özellikleri Bakış Açısıyla Sosyal Sermaye ve Bilgi Yaratma İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Yapılan Bir Alan Araştırması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir
 • PUTNAM, R. D. (1995) Bowling Alone: America's Declining Social Capital, Journal of Democracy, 6: 1; 65-78.
 • ŞAŞMAZ, M Ü ve YAYLA, Y. E (2018) Ekonomik Kalkınmanın Belirleyicilerinin Değerlendirilmesi: Ekonomik Faktörler, International Journal of Public Finance, Sayı: 3(2)
 • TÜYSÜZ, N. (2011) Sosyal Sermayenin Ekonomik Gelişme Açısından Önemi ve Sosyal Sermaye Endeksinin Hesaplanması.(Uzmanlık Tezi). Ankara: Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü UNDP (2019) http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf (Erişim Tarihi: 03.12.2021)
 • WORLD BANK (1998) The Initiative on Defining, Mentoring and Measuring Social Capital: Overview And Program Description, Social Capital Initiative Working Paper, Vol; 1: 1-33
 • WORLD BANK (2019) https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# (Erişim Tarihi: 03.11.2021)
 • WORLD SOCIAL CAPİTAL MONITOR (2019), https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents /commitments/6686_11706_commitment_World%20Social%20Capital%20Monitor%202019.pdf (Erişim Tarihi: 03.12.2021)
 • YILDIZ, Z. ve TOPUZ, H. (2011) Sosyal Sermaye Ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi Açısından Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Sosyal Siyaset Konferansları / Journal of Social Policy Conferences, Sayı / Issue: 61 – 2011/2; 201–226.
 • ZAK, P. J ve KNACK, S (2001) Trust and Growth. The Economic Journal, Vol. 111, No. 470; 295-321
Year 2021, Volume: 6 Issue: 4, 906 - 916, 31.12.2021
https://doi.org/10.29106/fesa.1034897

Abstract

References

 • AKTAN, C. C. ve VURAL, İ. Y. (2002) Gelir Dağılımında Adalet(siz)lik Ve Gelir Eşit(siz)liği: Terminoloji, Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri, Coşkun Can Aktan (Ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri (s. 19-38), Hak-iş Konfederasyonu Yayınları, Ankara
 • ASLAN, S. (2016) , Türkiye’de Sosyal Sermaye Bileşenlerinden Güven Hakkında Bir Değerlendirme, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 17, Sayı 2; 181-204
 • AYDEMİR, M.A. (2011) Sosyal Sermaye- Topluluk Duygusu ve Sosyal Sermaye Araştırması, Konya: Çizgi Kitabevi
 • BERBER, M. (2006) İktisadi Büyüme ve Kalkınma, 3. Baskı, Trabzon: Derya Kitapevi,
 • COLEMAN, J. (1988) Social Capital in the Creation of Human Capital, The American Journal of Sociology, Sayı:94; 95-120.
 • EROĞLU, İ. ve KANGAL N. (2016) Can Social Capital Be the New Dynamics of Economic Development, Annales. Ethics in Economic Life, Sayı: 19(4); 51-64
 • EŞKİ, H. (2009) Sosyal Sermaye- Önemi, Üretimi ve Ölçümü-Üzerine Bir Alan Araştırması, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya
 • FIELD, J. (2008) Sosyal Sermaye. (Çeviren: Bahar Bilgen ve Bayram Şen), 2. Baskı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 • FLAMMANG, R. A. (1979) “Economic Growth and Economic Development; Counterparts or Competitors?”, Economic Development and Cultural Change, Vol: 28, No: 1.
 • FUKUYAMA, F. (1998), Güven, Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması, (Çev: Ahmet Buğdaycı) Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • FUKUYAMA, F. (2005) Güven, Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • GÜNAY, K., E. (2020) OECD Ülkelerinde Sosyal Sermayenin Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi, 3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), Bolu. 20-22 Temmuz 2020
 • HARRIS, J. M. (2011) Sürdürülebilir Kalkınmanın Temel Prensipleri, Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, Çev: Emine Özmete http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/?page=makaleler (Erişim Tarihi: 28.02.2020)
 • KANGAL, N. (2013) Sosyal Sermaye Teorileri ve Sosyal Sermaye Kalkınma İlişkisi: Türkiye Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • KARAGÜL, M. (2012) Sosyal Sermaye: Kapitalizmin Kör Noktası, 1. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları
 • KARAGÜL, M. ve DÜNDAR, S. (2006), “Sosyal Sermaye ve Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Akdeniz İİBF Dergisi (12); 61-78.
 • KARAGÜL, M.ve MASCA, M (2005), Sosyal Sermaye Üzerine Bir İnceleme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 1; 37-52.
 • KARAKURT, E. (2008) Sürdürülebilir Bir Kentsel Yaşam Açısından Sosyal Sermayenin Önemi”, İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Cilt:10 Sayı:2; 76-100.
 • KAYNAK, M. (2009), Kalkınma İktisadı, Üçüncü Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • LEGATUM PROSPERİTY INDEX REPORT (2019), https://www.prosperity.com/about/resources (Erişim Tarihi: 03.11.2021)
 • OECD (2001) The Well-being of Nations, the Role of Human and Social Capital, OECD: Paris. http://www.google.com/books?hl=tr&lr=&id=yHH1YgJla6wC&oi=fnd&pg=PA7&ots=i5cHLqozfz&sig=RjvR4mDmJtaFVocT-zVR4WhieKg#v=onepage&q&f=false (07.09.2021)
 • ÖZCAN, B. (2011) Sosyal Sermaye ve Ekonomik Kalkınma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • ÖZDEMİR, A (2007) Sosyal Ağ Özellikleri Bakış Açısıyla Sosyal Sermaye ve Bilgi Yaratma İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Yapılan Bir Alan Araştırması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir
 • PUTNAM, R. D. (1995) Bowling Alone: America's Declining Social Capital, Journal of Democracy, 6: 1; 65-78.
 • ŞAŞMAZ, M Ü ve YAYLA, Y. E (2018) Ekonomik Kalkınmanın Belirleyicilerinin Değerlendirilmesi: Ekonomik Faktörler, International Journal of Public Finance, Sayı: 3(2)
 • TÜYSÜZ, N. (2011) Sosyal Sermayenin Ekonomik Gelişme Açısından Önemi ve Sosyal Sermaye Endeksinin Hesaplanması.(Uzmanlık Tezi). Ankara: Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü UNDP (2019) http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf (Erişim Tarihi: 03.12.2021)
 • WORLD BANK (1998) The Initiative on Defining, Mentoring and Measuring Social Capital: Overview And Program Description, Social Capital Initiative Working Paper, Vol; 1: 1-33
 • WORLD BANK (2019) https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# (Erişim Tarihi: 03.11.2021)
 • WORLD SOCIAL CAPİTAL MONITOR (2019), https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents /commitments/6686_11706_commitment_World%20Social%20Capital%20Monitor%202019.pdf (Erişim Tarihi: 03.12.2021)
 • YILDIZ, Z. ve TOPUZ, H. (2011) Sosyal Sermaye Ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi Açısından Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Sosyal Siyaset Konferansları / Journal of Social Policy Conferences, Sayı / Issue: 61 – 2011/2; 201–226.
 • ZAK, P. J ve KNACK, S (2001) Trust and Growth. The Economic Journal, Vol. 111, No. 470; 295-321
There are 31 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Nalan Kangal 0000-0001-9160-0797

İlhan Eroğlu 0000-0003-4711-1165

Fatih Yeter 0000-0001-8769-9122

Early Pub Date December 31, 2021
Publication Date December 31, 2021
Submission Date December 9, 2021
Acceptance Date December 26, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 6 Issue: 4

Cite

APA Kangal, N., Eroğlu, İ., & Yeter, F. (2021). GÜVEN ESASLI SOSYAL SERMAYE FAKTÖRÜNÜN KALKINMA POLİTİKALARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Finans Ekonomi Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4), 906-916. https://doi.org/10.29106/fesa.1034897