Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ MODELİ’NE DAYALI ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMININ ÖĞRENCİLERİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Year 2019, Volume 29, Issue 1, 181 - 191, 31.01.2019
https://doi.org/10.18069/firatsbed.538674

Abstract

Bu araştırmanın genel amacı; Gagné’nin Öğretim Etkinlikleri Modeli’ne dayalı çevrimiçi öğrenme ortamının öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamına yönelik tutumlarına etkisini incelemektir. Araştırmanın modeli, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen olarak ele alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 öğretim yılı güz dönemi Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği Programında 2. sınıfta öğrenim gören ve “Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi”ne devam zorunluluğu olan 61 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrenciler Gagné’nin Öğretim Etkinlikleri Modeli’ne dayalı çevrimiçi öğrenme ortamında ders gören deney grubu ve mevcut öğretimine çevrimiçi öğrenme ortamında devam eden kontrol gruplarına yansız olarak kura ile atanmışlardır. Deney grubunda 30, kontrol grubunda 31 öğrenci yer almaktadır. Deneysel desene ilişkin öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla Erdoğan, Bayram ve Deniz (2007) tarafından geliştirilen “Web Tabanlı Öğretim Tutum Ölçeği” deney ve kontrol grubu öğrencilerine öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde Wilcoxon işaretli sıralar testi, bağımsız gruplar t-testi, bağımlı gruplar t-testi analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; Gagné’nin Öğretim Etkinlikleri Modeli’ne Dayalı Çevrimiçi Öğrenme Ortamının, öğrencilerin derse yönelik tutumları üzerinde deney grubu lehine istatistiksel fark olduğu, öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamına yönelik tutumlarında ise istatistiksel olarak anlamlı olmasa da deney grubunun aritmetik ortalamasının kontrol grubundan yüksek olduğu görülmüştür.  

References

 • Alomyan, H. & Au, W. (2004). Exploration of Instructional Strategies and Individual Difference within the Context of Web-based Learning, International Education Journal, Cilt: 4, Sayı: 4, s.86-92.
 • Arı, E., Yılmaz, V. ve Doğan, M. (2015). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Üzerinden Alışverişlerine İlişkin Tutum ve Davranışların Önerilen Bir Yapısal Eşitlik Modeliyle Araştırılması. Yönetim ve Ekonomi, 22(2), 385-399.
 • Ataizi, M. (2013). Programlama Dillerinin Çevrimiçi Öğretimi: Öğrenenlerin Tutumlarının, Memnuniyetlerinin ve Akademik Başarılarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Atıcı, B. (2004). Sosyal bilgi inşasına dayalı sanal öğrenme çevrelerinin öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Birişci, S., Metin, M. ve Demiryürek, G. (2011). İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Artvin İli Örneği. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(4).
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Deneysel Desenler: Öntest- Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi (3. Baskı). Ankara, Pegem Akademi.
 • Can, A. (2013). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecince Nicel Veri Analizi (1. Baskı). Ankara, Pegem Akademi.
 • Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
 • Daniels, M., Tyler, J. & Christie, B. (2000). On-Line Instruction in Counselor Education: Possibilities, Implications, and Guidelines. Virginia: American Counseling Association.
 • Dewan, I. & Somanathan, R. (2007). Poverty Targeting In Public Programs: A Comparison of Some Nonparametric Tests and Their Application to Indian Microfinance, Working papers 154, Centre for Development Economics, Delhi School of Economics.
 • Erdoğan, Y., Bayram, S., ve Deniz, L. (2007). Web Tabanlı Öğretim Tutum Ölçeği: Açıklayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 4(2), 1-14.
 • Erdoğan, Y. (2005). Web Tabanlı Yükseköğretimin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Tutumları Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Gagné, R. M. & Briggs, L. J. (1974). Principles of Instructional Design. Oxford, England: Holt, Rinehart & Winston.
 • Guzley, R. M., Avanzino, S. & Bor, A. (2001). Simulated Computer-Mediated/Video-İnteractive Distance Learning: A Test of Motivation, Interaction Satisfaction, Delivery, Learning and Perceived Effectiveness. Journal of Computer-Mediated Communication, 2001-Nisan Sayısı.
 • Gündüz, S. ve Sümbül, A.M. (2004). İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde, Gagné’nin Öğretim Etkinlikleri Modeline Göre Hazırlanmış Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamasının Öğrencilerin Erişi Düzeylerine Etkisi, IV. Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 444-449 s, 24-26 Kasım 2004, Sakarya.
 • Kane, G. J. (2006). Employing Cognitivist Learning Theories as a Way to Provide Meaningful Musical Experiences Within an Instrumental Music Program. http://www.mrgregkane.net/folio/ Site%20Map_files/psych_paper.pdf adresinden 24 Eylül 2015 tarihinde alınmıştır.
 • Karaatlı, M. (2010). Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi, Şeref Kalaycı (Editör). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (5. Baskı). Ankara, Asil Yayın Dağıtım.
 • Küçükahmet, L. (1998). Öğretim İlke ve Yöntemleri (9. Baskı), Ankara: Alkım Yayınları
 • Lee, J., Bray, M., Carter-Wells, J., Glaeser, B., Ivers, K. & Street, C. (2004). Discovering The Meaning of Community in an Online Master’s Degree Program. Association for Educational Communications and Technology, 27th, Chicago, IL, October 19-23
 • Manzanares, M.G. (2004). Attitudes of Counseling Students’ Use of Web-Based Instruction for Online and Supplemental Instruction in a Master’s Degree Program of Study. Colorado State University, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Fort Collins, Colorado.
 • Martin, F., Klein, J. & Sullivan, H. (2004). Effects of Instructional Events in Computerbased Instruction. Association for Educational Communications and Technology. 19 (23), 631-639.
 • Menzi, N. (2012). Gagné’nin Öğretim Durumları Modeli’ne Göre Hazırlanan İnternet Temelli Öğretim Uygulamasının İlköğretim Bilişim Teknolojileri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Neo, T., Neo, M. & Teoh, B. S. (2010). Assessing the Effects of Using Gagné’s Events of Instructions in a Multimedia Student-Centered Environment: A Malaysianexperience. Turkish Online Journal of Distance Education – TOJDE, 11(1), 20-34.
 • Olkun, S. ve Uçar, T. Z. (2014). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Ankara, Eğiten Kitap.
 • Özkök, E. (2010). Gagné’nin Öğretim Modeliyle Hazırlanan Öğretim Yazılımının İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Kareköklü Sayılar Konusundaki Akademik Başarısına ve Öğrenci Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Özonur, M. (2013). Sanal Gerçeklik Ortamı Olarak İkincil Yaşam (Second Life) Uygulamalarının Tasarlanması ve Bu Uygulamaların İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öğrenmeleri Üzerindeki Etkilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Polat, H. (2016). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sınıf Yönetiminin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Sanders, D. W. & Morrison-Shetlar, A. I. (2001). Student attitudes Toward Web-Enhanced Instruction in an Introductory Biology Course. Journal of Research on Computing in Education, Cilt: 33, No: 3, s.251-62.
 • Tanyeri, T. (2004). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Web Tabanlı Öğretime İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Trollip, S.R. & Alessi, S.M. (2001). Multimedia for Learning: Methods and Development, 3rd Edition, Allyn & Bacon, Massachusetts, s.378.

Effect of the Online Learning Environment Designed with Instruction Activities Model on Students’ Attitudes of the Online Learning Environment

Year 2019, Volume 29, Issue 1, 181 - 191, 31.01.2019
https://doi.org/10.18069/firatsbed.538674

Abstract

The general purpose of this study is to investigate the overall effect of the online learning environment which designed according to Gagné’s Instruction Activities Model on students’ attitudes of online learning environment. Pre-test and post-test control group experimental design was used in the study. The study group consists of 61 full attendance sophomore students who were studying in fall semester of the 2016-2017 academic year in the Elementary Mathematics Teaching Department of the Firat University Faculty of Education. Student groups were randomly assigned as experimental (online learning environment platform designed with Gagné’s principles) or control (traditional online learning environment platform) ones. The experimental group was consisted of 31 students and control group was consisted of 30 students. “Web Based Instructional Attitude Scale” which was developed by Erdoğan, Bayram and Deniz (2007) was applied as pre-test and post-test to experiment group and control group students in order to determine student attitudes towards online learning environment. In the analysis of quantitative data, for the statistical evaluation of the data obtained in the comparison of the Experimental Group and the Control Group, Wilcoxon signed rank test, independent groups t-test, dependent groups t-test were used. According to the findings of the study, it was seen that Online Learning Environment Based on Gagné's Teaching Activities Model constituted statistically difference in favor of the Experiment Group on attitude towards the course and although it was not statistically significant in the Online Learning Environment attitude, it was seen that the arithmetic average of the Experimental Group was higher than the Control Group.

References

 • Alomyan, H. & Au, W. (2004). Exploration of Instructional Strategies and Individual Difference within the Context of Web-based Learning, International Education Journal, Cilt: 4, Sayı: 4, s.86-92.
 • Arı, E., Yılmaz, V. ve Doğan, M. (2015). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Üzerinden Alışverişlerine İlişkin Tutum ve Davranışların Önerilen Bir Yapısal Eşitlik Modeliyle Araştırılması. Yönetim ve Ekonomi, 22(2), 385-399.
 • Ataizi, M. (2013). Programlama Dillerinin Çevrimiçi Öğretimi: Öğrenenlerin Tutumlarının, Memnuniyetlerinin ve Akademik Başarılarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Atıcı, B. (2004). Sosyal bilgi inşasına dayalı sanal öğrenme çevrelerinin öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Birişci, S., Metin, M. ve Demiryürek, G. (2011). İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Artvin İli Örneği. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(4).
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Deneysel Desenler: Öntest- Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi (3. Baskı). Ankara, Pegem Akademi.
 • Can, A. (2013). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecince Nicel Veri Analizi (1. Baskı). Ankara, Pegem Akademi.
 • Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
 • Daniels, M., Tyler, J. & Christie, B. (2000). On-Line Instruction in Counselor Education: Possibilities, Implications, and Guidelines. Virginia: American Counseling Association.
 • Dewan, I. & Somanathan, R. (2007). Poverty Targeting In Public Programs: A Comparison of Some Nonparametric Tests and Their Application to Indian Microfinance, Working papers 154, Centre for Development Economics, Delhi School of Economics.
 • Erdoğan, Y., Bayram, S., ve Deniz, L. (2007). Web Tabanlı Öğretim Tutum Ölçeği: Açıklayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 4(2), 1-14.
 • Erdoğan, Y. (2005). Web Tabanlı Yükseköğretimin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Tutumları Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Gagné, R. M. & Briggs, L. J. (1974). Principles of Instructional Design. Oxford, England: Holt, Rinehart & Winston.
 • Guzley, R. M., Avanzino, S. & Bor, A. (2001). Simulated Computer-Mediated/Video-İnteractive Distance Learning: A Test of Motivation, Interaction Satisfaction, Delivery, Learning and Perceived Effectiveness. Journal of Computer-Mediated Communication, 2001-Nisan Sayısı.
 • Gündüz, S. ve Sümbül, A.M. (2004). İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde, Gagné’nin Öğretim Etkinlikleri Modeline Göre Hazırlanmış Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamasının Öğrencilerin Erişi Düzeylerine Etkisi, IV. Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 444-449 s, 24-26 Kasım 2004, Sakarya.
 • Kane, G. J. (2006). Employing Cognitivist Learning Theories as a Way to Provide Meaningful Musical Experiences Within an Instrumental Music Program. http://www.mrgregkane.net/folio/ Site%20Map_files/psych_paper.pdf adresinden 24 Eylül 2015 tarihinde alınmıştır.
 • Karaatlı, M. (2010). Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi, Şeref Kalaycı (Editör). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (5. Baskı). Ankara, Asil Yayın Dağıtım.
 • Küçükahmet, L. (1998). Öğretim İlke ve Yöntemleri (9. Baskı), Ankara: Alkım Yayınları
 • Lee, J., Bray, M., Carter-Wells, J., Glaeser, B., Ivers, K. & Street, C. (2004). Discovering The Meaning of Community in an Online Master’s Degree Program. Association for Educational Communications and Technology, 27th, Chicago, IL, October 19-23
 • Manzanares, M.G. (2004). Attitudes of Counseling Students’ Use of Web-Based Instruction for Online and Supplemental Instruction in a Master’s Degree Program of Study. Colorado State University, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Fort Collins, Colorado.
 • Martin, F., Klein, J. & Sullivan, H. (2004). Effects of Instructional Events in Computerbased Instruction. Association for Educational Communications and Technology. 19 (23), 631-639.
 • Menzi, N. (2012). Gagné’nin Öğretim Durumları Modeli’ne Göre Hazırlanan İnternet Temelli Öğretim Uygulamasının İlköğretim Bilişim Teknolojileri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Neo, T., Neo, M. & Teoh, B. S. (2010). Assessing the Effects of Using Gagné’s Events of Instructions in a Multimedia Student-Centered Environment: A Malaysianexperience. Turkish Online Journal of Distance Education – TOJDE, 11(1), 20-34.
 • Olkun, S. ve Uçar, T. Z. (2014). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Ankara, Eğiten Kitap.
 • Özkök, E. (2010). Gagné’nin Öğretim Modeliyle Hazırlanan Öğretim Yazılımının İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Kareköklü Sayılar Konusundaki Akademik Başarısına ve Öğrenci Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Özonur, M. (2013). Sanal Gerçeklik Ortamı Olarak İkincil Yaşam (Second Life) Uygulamalarının Tasarlanması ve Bu Uygulamaların İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öğrenmeleri Üzerindeki Etkilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Polat, H. (2016). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sınıf Yönetiminin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Sanders, D. W. & Morrison-Shetlar, A. I. (2001). Student attitudes Toward Web-Enhanced Instruction in an Introductory Biology Course. Journal of Research on Computing in Education, Cilt: 33, No: 3, s.251-62.
 • Tanyeri, T. (2004). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Web Tabanlı Öğretime İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Trollip, S.R. & Alessi, S.M. (2001). Multimedia for Learning: Methods and Development, 3rd Edition, Allyn & Bacon, Massachusetts, s.378.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Issue
Authors

Vildan DONMUŞ KAYA> (Primary Author)

0000-0003-4362-393X


Bürhan AKPUNAR This is me (Primary Author)

Publication Date January 31, 2019
Application Date November 14, 2018
Acceptance Date January 10, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 29, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { firatsbed538674, journal = {Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9702}, eissn = {2149-3243}, address = {}, publisher = {Fırat University}, year = {2019}, volume = {29}, number = {1}, pages = {181 - 191}, doi = {10.18069/firatsbed.538674}, title = {ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ MODELİ’NE DAYALI ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMININ ÖĞRENCİLERİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Donmuş Kaya, Vildan and Akpunar, Bürhan} }
APA Donmuş Kaya, V. & Akpunar, B. (2019). ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ MODELİ’NE DAYALI ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMININ ÖĞRENCİLERİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ . Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 29 (1) , 181-191 . DOI: 10.18069/firatsbed.538674
MLA Donmuş Kaya, V. , Akpunar, B. "ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ MODELİ’NE DAYALI ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMININ ÖĞRENCİLERİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ" . Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 29 (2019 ): 181-191 <https://dergipark.org.tr/en/pub/firatsbed/issue/43827/538674>
Chicago Donmuş Kaya, V. , Akpunar, B. "ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ MODELİ’NE DAYALI ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMININ ÖĞRENCİLERİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 29 (2019 ): 181-191
RIS TY - JOUR T1 - Effect of the Online Learning Environment Designed with Instruction Activities Model on Students’ Attitudes of the Online Learning Environment AU - VildanDonmuş Kaya, BürhanAkpunar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18069/firatsbed.538674 DO - 10.18069/firatsbed.538674 T2 - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 191 VL - 29 IS - 1 SN - 1300-9702-2149-3243 M3 - doi: 10.18069/firatsbed.538674 UR - https://doi.org/10.18069/firatsbed.538674 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ MODELİ’NE DAYALI ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMININ ÖĞRENCİLERİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ %A Vildan Donmuş Kaya , Bürhan Akpunar %T ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ MODELİ’NE DAYALI ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMININ ÖĞRENCİLERİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ %D 2019 %J Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9702-2149-3243 %V 29 %N 1 %R doi: 10.18069/firatsbed.538674 %U 10.18069/firatsbed.538674
ISNAD Donmuş Kaya, Vildan , Akpunar, Bürhan . "ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ MODELİ’NE DAYALI ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMININ ÖĞRENCİLERİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 29 / 1 (January 2019): 181-191 . https://doi.org/10.18069/firatsbed.538674
AMA Donmuş Kaya V. , Akpunar B. ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ MODELİ’NE DAYALI ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMININ ÖĞRENCİLERİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 29(1): 181-191.
Vancouver Donmuş Kaya V. , Akpunar B. ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ MODELİ’NE DAYALI ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMININ ÖĞRENCİLERİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 29(1): 181-191.
IEEE V. Donmuş Kaya and B. Akpunar , "ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ MODELİ’NE DAYALI ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMININ ÖĞRENCİLERİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 29, no. 1, pp. 181-191, Jan. 2019, doi:10.18069/firatsbed.538674