Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

An Investigation of Secondary School 8th Grade Students' Anxiety about Science Lesson in Terms of Some Variables

Year 2021, Volume: 4 Issue: 2, 141 - 154, 30.05.2021

Abstract

Students' concerns about science may be caused by the environment, school or family. In this context, this study examining the anxiety levels of secondary school 8th grade students for science class was conducted with 335 secondary school 8th grade students studying in public and private schools in Ankara and Ağrı in the 2019-2020 academic year. The research was carried out by survey method, which is the sub-branch of descriptive research model. In the research, Science Anxiety Scale and the questionnaire that measure demographic information were used as data collection tools. The function of the scale, which consists of one dimension, is to measure students' anxiety levels in general. Independent t-test and One Way ANOVA tests were used for the data obtained in the research. As a result of the research, it was observed that the students with low academic achievement averages had higher levels of anxiety towards the science course than those with high academic achievement. In addition, it has been determined that the level of anxiety towards science lesson differs on the basis of the educational background of the person who helps the students study within the family, and the level of anxiety towards the science lesson of the students, who are helped by a person with low level of education, is higher. As a difference, the last finding is that the anxiety levels of the students studying in public and village schools are higher than those studying in private schools.

References

 • Akgül, S. (2008). Akgül, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik kaygıları ile algıladıkları öğretmen sosyal desteğinin cinsiyete göre matematik başarılarını yordama gücü. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Akgün, A., Gönen, S. & Aydın, M. (2007). İlköğretim fen ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 283-299.
 • Arı, G. S., Bal, H. & Bal, E. Ç. 2010. İşe bağlılığın tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti ilişkisindeki aracılık etkisi: Yatırım uzmanları üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), 143-166.
 • Baymur, F. (1994). Genel Psikoloji. İnkılâp Kitapevi, İstanbul.
 • Boyacıoğlu, N. E. (2010). Ergenlerde mantık dışı inançlar ve sınav kaygısı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Buckle, R.C. (1970). Examination anxiety. Biennial Conference of the Australian and New Zealand Student Health Association, Auckland.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri.
 • Cüceloğlu, D. (2006). İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Goleman, D. (1999). Working With Emotional Intelligence. Bloomsbury Paperbacks, New York.
 • Gömleksiz, M. N. & Yüksel, Y. (2003). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine ilişkin kaygıları. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 1(3), 71-81.
 • Greenburg, S. L. & Mallow, J. V. (1982) Science anxiety: Causes and remedies. Journal of College Science Teaching, 11(6), 356-358.
 • Kağıtçı, B. (2014). Fen dersine yönelik kaygı ölçeği geliştirilmesi ve ortaokul öğrencilerinin fen dersi kaygı ile tutum puanlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Kağıtçı, B. & Kurbanoğlu, N. İ. (2013). Fen ve teknoloji dersine yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Journal of Turkish Science Education, 10(3), 95-107.
 • Kaptan F. & Korkmaz, H. (2001). Mevcut fen bilgisi programı ile 2001-2002 öğretim yılında uygulamaya konulacak olan yeni fen bilgisi programının karşılaştırılması. Çağdaş Eğitim, 273, 33-38.
 • Kara, H. & Acet, M. (2012). Spor yöneticilerinde durumluk kaygısının otomatik düşünceler üzerindeki etkisinin incelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 7 (4), 244-258.
 • Kavak, N. & Köseoğlu, F. (2001). Fen öğretiminde yapılandırıcı yaklaşım. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 139-148.
 • Köknel, Ö. (2013). Kaygıdan Korkuya. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Köseoğlu, F., Atasoy, B., Kavak, N., Tümay, H., Akkuş, H., Kadayıfçı, H., Budak, E. & Taşdelen, U. (2003) Yapılandırıcı öğrenme ortamı için bir fen ders kitabı nasıl olmalı?. Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Mallow, J. V. & Greenburg, S. L. (1983). Science anxiety and science learning. The Physics Teacher, 21(2), 95-99.
 • Mallow, J. V. (1986). Science Anxiety: Fear Of Science And How To Overcome İt, Clearwater, H & H Publishing Co.
 • Okur, M. & Bahar, H. H. (2010). Learning styles of primary education prospective mathematics teachers; states of trait-anxiety and academic success. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 3632-3637.
 • Oludipe, D. & Awokoy, J. O. (2010). Effect of cooperative learning teaching strategy on the reduction of students’ anxiety for learning chemistry. Journal of Turkish Science Education, 7(1), 30-36.
 • Özer, K. (2012). Kaygı: Sınanma Duygusuyla Baş Edebilme. Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Öztürk, A. (2014). Sosyal kaygıyı açıklayan yaklaşımlar. Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48), 15-26.
 • Raymond, R. W. & Wells, B. S. (2003). The development of an instrument to assess chemistry perceptions. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Graduate Faculty of Texas Tech University.
 • Saban, F. (2010). Zihinsel Engelli Kardeşe Sahip Olan ve Olmayan Çocukların Benlik Saygısı ve Kaygı Durumlarının İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Seligman, M. E., Walker, E.F. & Rosenhan, D.L. (2001). Abnormal Psychology. Norton, New York.
 • Spielberger, C. D. & Smith, L. H. (1966). Anxiety, stress, and serial-position effects in serial-verbal Learning. Journal of Experimental Psychology, 72, 589-595.
 • Udo, M. K., Ramsey, G. P. & Mallow, J. V. (2004). Science anxiety and gender in students taking general education science courses. Journal Of Science Education And Technology, 13(4), 435-446.
 • Uzbay, İ. T. (2002). Anksiyetenin nörobiyolojisi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 5(1), 5-13.
 • Üldaş, İ. (2005). Öğretmen ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Matematik Kaygı Ölçeği (MKÖÖ)’nin Geliştirilmesi ve Matematik Kaygısına İlişkin Bir Değerlendirme (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Wynstra, S. & Cummings, C. (1990). Science anxiety: Relation with gender, year in chemistry class. Achievement And Test Anxiety.
 • Yenilmez, K., & Özbey, N. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 431-448.
 • Zeybek, F. (2012). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin temel derslere yönelik durumluk kaygı ve tutumlarının cinsiyet ve akademik başarılarına göre incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi.

Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Kaygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Year 2021, Volume: 4 Issue: 2, 141 - 154, 30.05.2021

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik kaygılarının öğretmen ve öğrenci cinsiyeti, okul türü, yaşadığı yer, öğrencilere aile içerisinde ders çalışmasında yardımcı olan kişilerin eğitim durumu ve okuldaki fen bilgisi akademik başarısının öğrenci kaygısına etkisinin olup olmadığı incelenmesidir. Bu kapsamda çalışma 2019-2020 eğitim öğretim yılı Ankara ve Ağrı ilinde öğrenim gören 335 ortaokul 8. Sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma betimsel araştırma modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Fen Bilimleri Dersi Kaygı ölçeği ve demografik özellikleri ölçen anket kullanılmıştır. Tek boyuttan oluşan ve çalışmada kullanılan ölçeğin fonksiyonu genel olarak öğrencilerin fen bilimleri dersi kaygı düzeylerini ölçmektir. Araştırmada bağımsız t-test ile Tek Yönlü ANOVA testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda akademik başarı ortalaması düşük öğrencilerin yüksek olanlara göre fen bilimleri dersine yönelik kaygı düzeylerinin daha fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilere aile içerisinde ders çalışmasında yardımcı olan kişinin eğitim durumu bazında fen bilimleri dersine olan kaygı düzeylerinin farklılaştığı ve aile içerisinde ders çalışmasında yardımcı olan kişinin eğitim durumu düşük olan öğrencilerin fen bilimleri dersine kaygı düzeylerinin daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Farklılık olarak son bulgu resmi ve köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik kaygı düzeylerinin özel okullarda okuyan öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olduğudur.

References

 • Akgül, S. (2008). Akgül, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik kaygıları ile algıladıkları öğretmen sosyal desteğinin cinsiyete göre matematik başarılarını yordama gücü. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Akgün, A., Gönen, S. & Aydın, M. (2007). İlköğretim fen ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 283-299.
 • Arı, G. S., Bal, H. & Bal, E. Ç. 2010. İşe bağlılığın tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti ilişkisindeki aracılık etkisi: Yatırım uzmanları üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), 143-166.
 • Baymur, F. (1994). Genel Psikoloji. İnkılâp Kitapevi, İstanbul.
 • Boyacıoğlu, N. E. (2010). Ergenlerde mantık dışı inançlar ve sınav kaygısı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Buckle, R.C. (1970). Examination anxiety. Biennial Conference of the Australian and New Zealand Student Health Association, Auckland.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri.
 • Cüceloğlu, D. (2006). İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Goleman, D. (1999). Working With Emotional Intelligence. Bloomsbury Paperbacks, New York.
 • Gömleksiz, M. N. & Yüksel, Y. (2003). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine ilişkin kaygıları. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 1(3), 71-81.
 • Greenburg, S. L. & Mallow, J. V. (1982) Science anxiety: Causes and remedies. Journal of College Science Teaching, 11(6), 356-358.
 • Kağıtçı, B. (2014). Fen dersine yönelik kaygı ölçeği geliştirilmesi ve ortaokul öğrencilerinin fen dersi kaygı ile tutum puanlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Kağıtçı, B. & Kurbanoğlu, N. İ. (2013). Fen ve teknoloji dersine yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Journal of Turkish Science Education, 10(3), 95-107.
 • Kaptan F. & Korkmaz, H. (2001). Mevcut fen bilgisi programı ile 2001-2002 öğretim yılında uygulamaya konulacak olan yeni fen bilgisi programının karşılaştırılması. Çağdaş Eğitim, 273, 33-38.
 • Kara, H. & Acet, M. (2012). Spor yöneticilerinde durumluk kaygısının otomatik düşünceler üzerindeki etkisinin incelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 7 (4), 244-258.
 • Kavak, N. & Köseoğlu, F. (2001). Fen öğretiminde yapılandırıcı yaklaşım. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 139-148.
 • Köknel, Ö. (2013). Kaygıdan Korkuya. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Köseoğlu, F., Atasoy, B., Kavak, N., Tümay, H., Akkuş, H., Kadayıfçı, H., Budak, E. & Taşdelen, U. (2003) Yapılandırıcı öğrenme ortamı için bir fen ders kitabı nasıl olmalı?. Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Mallow, J. V. & Greenburg, S. L. (1983). Science anxiety and science learning. The Physics Teacher, 21(2), 95-99.
 • Mallow, J. V. (1986). Science Anxiety: Fear Of Science And How To Overcome İt, Clearwater, H & H Publishing Co.
 • Okur, M. & Bahar, H. H. (2010). Learning styles of primary education prospective mathematics teachers; states of trait-anxiety and academic success. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 3632-3637.
 • Oludipe, D. & Awokoy, J. O. (2010). Effect of cooperative learning teaching strategy on the reduction of students’ anxiety for learning chemistry. Journal of Turkish Science Education, 7(1), 30-36.
 • Özer, K. (2012). Kaygı: Sınanma Duygusuyla Baş Edebilme. Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Öztürk, A. (2014). Sosyal kaygıyı açıklayan yaklaşımlar. Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48), 15-26.
 • Raymond, R. W. & Wells, B. S. (2003). The development of an instrument to assess chemistry perceptions. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Graduate Faculty of Texas Tech University.
 • Saban, F. (2010). Zihinsel Engelli Kardeşe Sahip Olan ve Olmayan Çocukların Benlik Saygısı ve Kaygı Durumlarının İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Seligman, M. E., Walker, E.F. & Rosenhan, D.L. (2001). Abnormal Psychology. Norton, New York.
 • Spielberger, C. D. & Smith, L. H. (1966). Anxiety, stress, and serial-position effects in serial-verbal Learning. Journal of Experimental Psychology, 72, 589-595.
 • Udo, M. K., Ramsey, G. P. & Mallow, J. V. (2004). Science anxiety and gender in students taking general education science courses. Journal Of Science Education And Technology, 13(4), 435-446.
 • Uzbay, İ. T. (2002). Anksiyetenin nörobiyolojisi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 5(1), 5-13.
 • Üldaş, İ. (2005). Öğretmen ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Matematik Kaygı Ölçeği (MKÖÖ)’nin Geliştirilmesi ve Matematik Kaygısına İlişkin Bir Değerlendirme (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Wynstra, S. & Cummings, C. (1990). Science anxiety: Relation with gender, year in chemistry class. Achievement And Test Anxiety.
 • Yenilmez, K., & Özbey, N. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 431-448.
 • Zeybek, F. (2012). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin temel derslere yönelik durumluk kaygı ve tutumlarının cinsiyet ve akademik başarılarına göre incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Mehmet Akif HAŞILOĞLU
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4267-3006
Türkiye


Suna GÖĞEBAKAN This is me
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3757-5740
Türkiye

Publication Date May 30, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 4 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { fmgted888624, journal = {Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi}, issn = {2667-5323}, address = {}, publisher = {Oregda}, year = {2021}, volume = {4}, number = {2}, pages = {141 - 154}, title = {Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Kaygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Haşıloğlu, Mehmet Akif and Göğebakan, Suna} }
APA Haşıloğlu, M. A. & Göğebakan, S. (2021). Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Kaygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi . Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi , 4 (2) , 141-154 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/fmgted/issue/62218/888624
MLA Haşıloğlu, M. A. , Göğebakan, S. "Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Kaygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi" . Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 4 (2021 ): 141-154 <https://dergipark.org.tr/en/pub/fmgted/issue/62218/888624>
Chicago Haşıloğlu, M. A. , Göğebakan, S. "Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Kaygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 4 (2021 ): 141-154
RIS TY - JOUR T1 - An Investigation of Secondary School 8th Grade Students' Anxiety about Science Lesson in Terms of Some Variables AU - Mehmet AkifHaşıloğlu, SunaGöğebakan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 154 VL - 4 IS - 2 SN - 2667-5323- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Science Mathematics Entrepreneurship and Technology Education Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Kaygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Mehmet Akif Haşıloğlu , Suna Göğebakan %T Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Kaygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2021 %J Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi %P 2667-5323- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Haşıloğlu, Mehmet Akif , Göğebakan, Suna . "Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Kaygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 4 / 2 (May 2021): 141-154 .
AMA Haşıloğlu M. A. , Göğebakan S. Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Kaygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. FMGT Eğitimi Dergisi. 2021; 4(2): 141-154.
Vancouver Haşıloğlu M. A. , Göğebakan S. Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Kaygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi. 2021; 4(2): 141-154.
IEEE M. A. Haşıloğlu and S. Göğebakan , "Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Kaygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 141-154, May. 2021