Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Fen Eğitiminde STEM Etkinliklerinin Masal Senaryolarıyla Desteklenmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Year 2022, Volume: 5 Issue: 3, 185 - 198, 30.09.2022

Abstract

Son yıllarda eğitim alanında en sık duyduğumuz çalışmalardan birisi olan STEM birden fazla disiplinin bir arada kullanılarak uygulandığı etkinlikleri içermektedir. Ülkelerin gelecekteki ilerleme hedefleri açısından STEM eğitimi önemli bir yere sahip olmakla beraber özellikle gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerde bir model olarak değil bir yaşam tarzı olarak okullarda uygulanmaktadır. Bu yaklaşımın temel nedeni bilgiyi ezber sisteminden çıkarıp bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliğini sağlamak, yaratıcılık özelliklerinin öne çıkartılması hedef alınarak öğrencileri uygulamada başarılı hale getirmektir. Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrendiği, öğrenilen bilgileri somutlaştırarak kullanılabilir hale getirdiği bir öğretim modelidir. Ülkemizde de son yıllarda farklı eğitim kademelerinde çeşitli STEM etkinliklerinin yürütüldüğü görülmektedir. Bu çalışmada STEM eğitimi ile ilgili yapılan araştırmalardan yola çıkılarak STEM etkinliklerini masal senaryolarıyla desteklemek, farklı bir yaklaşımla uygulamak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, STEM etkinliklerinin masallarla uygulanmasına yönelik öğrencilerle 8 hafta boyunca etkinlikler yapılmış ve sürecin sonunda görüşleri alınmıştır. Çalışmaya İzmir ilinde bulunan 4 farklı ilkokul ve ortaokuldan 8 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme kullanılarak toplanmış, içerik analiziyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda STEM etkinliklerinin masallarla uygulanması sürecinde öğrencilerin derslere daha ilgili ve istekli oldukları, etkinlikleri daha iyi anladıkları gözlenmiştir. Öğrencilerin çoğu STEM etkinliklerinin masallarla daha eğlenceli geçtiğini, motive olduklarını ve öğrenilen bilgilerin akılda kalıcılığının arttığını ifade etmişlerdir.

References

 • Ayhan, M. S. & Arslan, M. (2014). Edebi metin olarak masalların yabancılara türkçe öğretiminde dilsel ve kişisel becerilerinin gelişimine etkisi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 543-559.
 • Baş, B. (2015). Türkçe Öğretimi Açısından Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Dilidüzgün, S. (1996). Çağdaş Çocuk Yazını. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Eroğlu, S. & Bektaş, O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin STEM temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(3), 43-67.
 • Guzey, S. S., Harwell, M. & Moore, T. (2014). Development of an instrument to assess attitudes toward science, technology, engineering, and mathematics (STEM). School Science and Mathematics, 114 (6), 271-279.
 • Karahan, E. (2019). STEM Eğitimi Yaklaşımı. Ed. Balım, A. G. Fen Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar (ss. 171-186). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Knezek, G., Christensen, R., & Tyler-Wood, T. (2011). Contrasting perceptions of STEM content and careers. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 11(1), 92-117.
 • MEB (2015). Millî Eğitim Bakanlığı 2015–2019 stratejik planı. 12 Temmuz 2021 tarihinde, https://sgb.meb.gov.tr/www/mill-egitim-bakanligi-2015-2019-stratejik-planiyayinlanmistir/icerik/181, adresinden alınmıştır.
 • MEB (2017). Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) STEM Eğitimi Öğretmen El Kitabı. Ankara.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research (Second edition). San Francisco: Jossey-Bass.
 • National Science Board. (2007). A National action plan for addressing the critical needs of the u.s. science, technology, engineering, and mathematics education system. 12 Temmuz 2021 tarihinde, http://www.nsf.gov/nsb/stem/ adresinden alınmıştır.
 • Obama, B. (2009). President Barack Obama addresses the 146th Annual Meeting of the National Academy of Sciences. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(24), 9439 – 9543.
 • OECD (2006). Assessing scientific, reading and mathematical literacy: A framework for PISA 2006. Paris: OECD Publishing.
 • Oğuz, S. G. (2017). Masalların birleştirilme yoluyla ortaokul öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Osborne, J. & Dillon, J (2008). Science education in Europe: Critical reflections. A report to the Nuffield Foundation. London: King’s College.
 • Öztürk, E. & Duran, E. (2018). Etkileşimli masal anlatım tekniğinin ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerine etkisi. Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 2(2), 60-84.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (Third Edition). California: Sage Publications.
 • Sadler, P. M., Sonnert, G., Hazari, Z. & Tai, R. (2012). Stability and volatility of STEM career interest in high school: A gender study. Science Education, 96(3), 411-427.
 • Sarı, D. & Katrancı, M. (2020). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin STEM etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Turkish Journal of Primary Education, 5(2), 119-132.
 • Sjoberg, S. & Schreiner, C. (2005). How do learners in different cultures relate to science and technology? Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 6(2), 121-130.
 • Thomas, T. A. (2014). Elementary teachers’ receptivity to ıntegrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education in the elementary grades. (Doctoral dissertation). Retrieved from Proquest. (3625770).
 • Urhan, O. (2016). Ortaokul 8. sınıf Türkçe derslerinde masalların yaratıcı yazma becerisine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Wang, H. (2012). A New era of science education: science teachers‘ perceptions and classroom practices of science, technology, engineering, and mathematics (STEM) ıntegration. (Doctoral dissertation). Retrieved from Proquest. (3494678)
 • Yavuz, M. H. (2002). Masallar ve Eğitimsel İşlevleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Student Opinions on Supporting STEM Activities with Fairy Tale Scenarios in Science Education

Year 2022, Volume: 5 Issue: 3, 185 - 198, 30.09.2022

Abstract

STEM is one of the most frequently heard studies in the education field in recent years, including activities in which more than one discipline is used together. Although STEM education has an essentıal place in terms of the future progress goals of the countries, it is applied in schools as a lifestyle, not as a model, especially in countries with a high level of development. The main reason for this approach is to get the information off the memorization system so it can ensure the applicability of the information in real life, making students successful in practice by aiming to highlight the creativity features. It is a teaching model in which students learn by doing and experiencing, and make the learned information usable by concretizing. In our country, it is noticed that various STEM activities have been applied to different education levels in recent years. This study is aimed to support STEM activities with fairy tale scenarios by implementing them with a different approach, based on research on STEM education. In this direction, activities were held for 8 weeks with students for the execution of STEM activities with fairy tales, and their opinions were taken at the end of the process. 8 students from 4 different primary and secondary schools in İzmir has participated in the study. In the research, data were collected using semi-structured interviews and analyzed with content analysis. As a result of the research, it was observed that during the implementation of STEM activities with fairy tales, the students were more interested and willing to the lessons, for they understood the activities better. Most of the students stated that STEM activities were more fun with fairy tales, they were motivated and the retention of the learned information increased.

References

 • Ayhan, M. S. & Arslan, M. (2014). Edebi metin olarak masalların yabancılara türkçe öğretiminde dilsel ve kişisel becerilerinin gelişimine etkisi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 543-559.
 • Baş, B. (2015). Türkçe Öğretimi Açısından Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Dilidüzgün, S. (1996). Çağdaş Çocuk Yazını. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Eroğlu, S. & Bektaş, O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin STEM temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(3), 43-67.
 • Guzey, S. S., Harwell, M. & Moore, T. (2014). Development of an instrument to assess attitudes toward science, technology, engineering, and mathematics (STEM). School Science and Mathematics, 114 (6), 271-279.
 • Karahan, E. (2019). STEM Eğitimi Yaklaşımı. Ed. Balım, A. G. Fen Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar (ss. 171-186). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Knezek, G., Christensen, R., & Tyler-Wood, T. (2011). Contrasting perceptions of STEM content and careers. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 11(1), 92-117.
 • MEB (2015). Millî Eğitim Bakanlığı 2015–2019 stratejik planı. 12 Temmuz 2021 tarihinde, https://sgb.meb.gov.tr/www/mill-egitim-bakanligi-2015-2019-stratejik-planiyayinlanmistir/icerik/181, adresinden alınmıştır.
 • MEB (2017). Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) STEM Eğitimi Öğretmen El Kitabı. Ankara.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research (Second edition). San Francisco: Jossey-Bass.
 • National Science Board. (2007). A National action plan for addressing the critical needs of the u.s. science, technology, engineering, and mathematics education system. 12 Temmuz 2021 tarihinde, http://www.nsf.gov/nsb/stem/ adresinden alınmıştır.
 • Obama, B. (2009). President Barack Obama addresses the 146th Annual Meeting of the National Academy of Sciences. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(24), 9439 – 9543.
 • OECD (2006). Assessing scientific, reading and mathematical literacy: A framework for PISA 2006. Paris: OECD Publishing.
 • Oğuz, S. G. (2017). Masalların birleştirilme yoluyla ortaokul öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Osborne, J. & Dillon, J (2008). Science education in Europe: Critical reflections. A report to the Nuffield Foundation. London: King’s College.
 • Öztürk, E. & Duran, E. (2018). Etkileşimli masal anlatım tekniğinin ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerine etkisi. Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 2(2), 60-84.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (Third Edition). California: Sage Publications.
 • Sadler, P. M., Sonnert, G., Hazari, Z. & Tai, R. (2012). Stability and volatility of STEM career interest in high school: A gender study. Science Education, 96(3), 411-427.
 • Sarı, D. & Katrancı, M. (2020). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin STEM etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Turkish Journal of Primary Education, 5(2), 119-132.
 • Sjoberg, S. & Schreiner, C. (2005). How do learners in different cultures relate to science and technology? Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 6(2), 121-130.
 • Thomas, T. A. (2014). Elementary teachers’ receptivity to ıntegrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education in the elementary grades. (Doctoral dissertation). Retrieved from Proquest. (3625770).
 • Urhan, O. (2016). Ortaokul 8. sınıf Türkçe derslerinde masalların yaratıcı yazma becerisine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Wang, H. (2012). A New era of science education: science teachers‘ perceptions and classroom practices of science, technology, engineering, and mathematics (STEM) ıntegration. (Doctoral dissertation). Retrieved from Proquest. (3494678)
 • Yavuz, M. H. (2002). Masallar ve Eğitimsel İşlevleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Gözde ENDAM
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
0000-0003-2980-7345
Türkiye

Publication Date September 30, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 5 Issue: 3

Cite

Bibtex @research article { fmgted1057856, journal = {Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi}, issn = {2667-5323}, address = {}, publisher = {Oregda}, year = {2022}, volume = {5}, number = {3}, pages = {185 - 198}, title = {Fen Eğitiminde STEM Etkinliklerinin Masal Senaryolarıyla Desteklenmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri}, key = {cite}, author = {Endam, Gözde} }
APA Endam, G. (2022). Fen Eğitiminde STEM Etkinliklerinin Masal Senaryolarıyla Desteklenmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri . Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi , 5 (3) , 185-198 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/fmgted/issue/72834/1057856
MLA Endam, G. "Fen Eğitiminde STEM Etkinliklerinin Masal Senaryolarıyla Desteklenmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri" . Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 5 (2022 ): 185-198 <https://dergipark.org.tr/en/pub/fmgted/issue/72834/1057856>
Chicago Endam, G. "Fen Eğitiminde STEM Etkinliklerinin Masal Senaryolarıyla Desteklenmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 5 (2022 ): 185-198
RIS TY - JOUR T1 - Student Opinions on Supporting STEM Activities with Fairy Tale Scenarios in Science Education AU - GözdeEndam Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 198 VL - 5 IS - 3 SN - 2667-5323- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Science Mathematics Entrepreneurship and Technology Education Fen Eğitiminde STEM Etkinliklerinin Masal Senaryolarıyla Desteklenmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri %A Gözde Endam %T Fen Eğitiminde STEM Etkinliklerinin Masal Senaryolarıyla Desteklenmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri %D 2022 %J Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi %P 2667-5323- %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Endam, Gözde . "Fen Eğitiminde STEM Etkinliklerinin Masal Senaryolarıyla Desteklenmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 5 / 3 (September 2022): 185-198 .
AMA Endam G. Fen Eğitiminde STEM Etkinliklerinin Masal Senaryolarıyla Desteklenmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri. FMGT Eğitimi Dergisi. 2022; 5(3): 185-198.
Vancouver Endam G. Fen Eğitiminde STEM Etkinliklerinin Masal Senaryolarıyla Desteklenmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi. 2022; 5(3): 185-198.
IEEE G. Endam , "Fen Eğitiminde STEM Etkinliklerinin Masal Senaryolarıyla Desteklenmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri", Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, vol. 5, no. 3, pp. 185-198, Sep. 2022