Year 2018, Volume 2 , Issue 1, Pages 186 - 203 2018-01-31

A Literature Review on Higher Education Policy in Turkey and Policy Transfer as a Key Term for Analysis

Cenay BABAOĞLU [1]


In this study, the concept of policy transfer that have a profound effect on Turkish higher education policy will be used as a key term. New public management and governance approaches will form the basis of this research. Therewithal evaluations will be made in the context of similarities between different countries’ higher education policy. First of all, the concept of policy transfer is explained and neo-liberal policies and effects on higher education are questioned. To that end, literature review of how neoliberalism affects higher education policy in Turkey will be discussed. It is expected that this study may provide a vision for future analysis of higher education policies.
Higher Education, Policy Transfer, Public Policy, Reform, Internationalization
 • Arap, İ. ve Erat, V. (2017). “Türkiye’nin Bilim Politikası: TÜBİTAK Üzerinden Bir Çözümleme”, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 32 (1), 323-339.
 • Bauer, M. ve Henkel, M. (1997). ‘Responses of Academe to Quality Reforms in Higher Education: A Comparative Study of England and Sweden’, Tertiary Education and Management, 3 (3), 211-228.
 • Bennett, C. J. (1991). ‘What is Policy Convergence and What Causes It?’, British Journal of Political Science, 21 (2), 215-233.
 • Bulmer, S. ve Padgett, S. (2005). ‘ Policy Transfer in the European Union: An Institutionalist Perspective’. British Journal of Political Science, 35 (1), 103-126.
 • Bozeman, B. (2000). ‘Technology Transfer and Public Policy: A Review of Research and Theory’. Research Policy, 29, 627-655.
 • Bural, N. İ. (2007). ‘Avrupa Birliği Yükseköğretim Politikaları ve Türkiye (Avrupa Yükseköğretim Alanı, Erasmus ve Türkiye İlişkileri)’, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Common, R. (2001). Public Management and Policy Transfer in Southeast Asia. Hull: Ashgate.
 • Cook, I. R. (2008). ‘Mobilising Urban Policies: The Policy Transfer of US Business Improvement Districts to England and Wales’. Urban Studies Journal Foundation, 45 (4), 773-795.
 • Coşkun, S. (2008). ‘Kamu Yönetiminde Yönetişim Yaklaşımı’, iç. Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, (Ed. A. Balcı, A. Nohutçu, N. K. Öztürk ve B. Coşkun) Ankara: Seçkin, 67-83.
 • Çelik, Z. (2012). ‘Bologna Süreci’nin Avrupa Yükseköğretim Sistemi Üzerine Etkileri’, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2, (2), 100-105.
 • Dikmen B.; Yardımcı S. ve Yıldırım Ş. (2011) Sakatlık Çalışmaları: Sosyal Bilimlerden Bakmak, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Di Maggio, P. J., ve Powell, W. W. (1983). ‘Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields’, American Sociological Review, 48, 147-160.
 • Dolowitz, D. P. (2003). ‘A Policy-Maker’s Guide to Policy Transfer’. The Political Quarterly 2003, 101-108.
 • Dolowitz, D. P. ve Marsh, D. (2000). ‘Learning From Abroad: The Role of Policy Transfer in Comtemporary Policy-Making’. Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions, 13 (1), 5-24.
 • Dolowitz D. P. (2000) Policy Transfer and British Policy, Learning From The USA, Buckingham: Open University Press.
 • Dunleavy, P.; Margetss, H.; Bastow, S. ve Tinkler, J. (2005). ‘New Public Management Is Dead-Long Live Digital-Era Governance’, Journal of Public Administration Research and Theory, 16, 467-494.
 • Dünya Bankası. (2005). Higher Education in Latin America: The International Dimension, Washington: DB.
 • Erdem, A. R. (2012). ‘Globalization: Effects on Turkish Higher Education’, Yükseköğretim Dergisi, 2 (2), 109-117.
 • Ersöz, D. (2010). ‘Değişen Devlet Dönüşen Sağlık: Kamu Işletmeciliği Ve Polika Transferi Bağlamında Sağlıkta Dönüşüm Programı’, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Esping-Andersen, Gɵsta (1990). The Three Worlds of Capitalism, New Jersey: Princeton University Press.
 • Evans, M. ve Davies, J. (1999). ‘Understanding Policy Transfer: A Multi-Level, Multi-Disciplinary Perspective’. Public Administration, 77 (2), s: 361-385.
 • Eyestone, R. (1977). ‘Confusion, Diffusion, and Innovation’, The American Political Science Review, 71 (2), s: 441-447.
 • European University Association (2017). Key Considerations for Cross-Border Quality Assurance in the European Higher Education Area, http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/key-considerations-for-cross-border-quality-assurance-in-the-hea.pdf?sfvrsn=0, 05.01.2018
 • European University Association (2012). Europe- Africa Quality Connect: Building Institutional Capacity Through Partnership, http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/EUA_QA_Connect_ENG_web.pdf?sfvrsn=2, 12.10.2017
 • European University Association (2007). Managing the University Community: Exploring Good Practice, http://www.eua.be/typo3conf/ext/bzb_securelink/pushFile.php?cuid=400&file=fileadmin/user_upload/files/Publications/Managing_the_University_Community.pdf, 12.10.2017
 • European University Association (2006). Handbook of Responsible Partnering, http://www.eua.be/typo3conf/ext/bzb_securelink/pushFile.php?cuid=400&file=fileadmin/user_upload/files/EUA1_documents/Responsible_Partnering_rp-2006-v102_2_.pdf, 11.10.2017
 • Fawcett, H. (2006). “Social Policy: Pensions”, iç. Handbook of Public Policy, (Ed: Guy Peters ve Jon Pierre), Londra: Sage, s: 187-201.
 • Gökçe, O. ve Kutlu, Ö. (2002). “Kamu Sektöründe Verimlilik Sorunu ve Son Yirmi Yıllık Dönemde Buna Yönelik Çalışmalar”, II. Orta Anadolu Kongresi: Küresel Rekabette Yeni Verimlilik Stratejileri, Ankara: MPM yayınları.
 • Gray, A. ve Jenkins, B. (1995). ‘From Public administration to public Management: Reassesing a revolution?’, Public Administration, 73, Spring, 75-99.
 • Gray, V. (1973). ‘Innovation in the States: A Diffusion Study’, The American Political Science Review, 67 (4), 1174-1185.
 • Huang, F. (2007). ‘Internationalization of Higher Education in the Developing and Emerging Countries: A Focus on Transnational Higher Education in Asia’, Journal of Studies in International Education, 11 (3/4), 421-432.
 • Johnson, D. (2006). ‘Comparing The Trajectories of Educational Change and Policy Transfer in Developing Countries’, Oxford Review of Education, 32 (5), 679-696.
 • Karakurt, A. (2007). ‘Düşünce Kurulu şları ve Politika Sürecindeki Rolleri’. Amme İdaresi Dergisi, 40 (2), 1-20.
 • Karip, E. (2005). ‘Küreselleşme ve Lizbon Eğitim 2010 Hedefleri’, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 42, 195-209.
 • Kapucu, N. ve Kösecik M. (2003) “Ülkeler Arasında Yönetsel Reform Transferi: Yeni Kamu Yönetimi Örneği”, iç. Küresel Sistemde Siyaset Yönetim Ekonomi” (Ed. A. Çukurçayır), Çizgi, Konya, 187-225
 • Knight, J. (2006). ‘Crossborder Education: An Analytical Framework For Program and Provider Mobility’, Higher Education: Handbook of Theory and Research Vol XXI, J. C. Smart (ed.), Hollanda: Springer, 345-395.
 • Kurtaran, Ş. (2011) “Yerel Yönetimlerde Bir Politika Transfer Aracı Olarak Benchmarking: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kutlu, A. C. (2007). ‘Üniversite Yönetiminde İdari Bürokrasinin Yeniden Yapılandırılması ve Bir Model Önerisi’, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kutlu, Ö. (2008). ‘İdari Reform Transferi: Ülkelerin Birbirlerinden Kamu Politikaları Transfer Etmeleri ve Öğrenmeleri’, (Ed. A. Balcı, Ahmet Nohutçu, Namık Kemal Öztürk ve Bayram Coşkun), Ankara: Seçkin, s: 125-155.
 • Küçükcan, T. ve Gür, B. S. (2009). Türkiye’de Yükseköğretim: Karşılaştırmalı Bir Analiz, Ankara: SETA.
 • Mossberger K. ve Wolman, H. (2003). ‘Policy Transfer as a Form of Prospective Policy Evaluation: Challenges and Recomendations’. Public Administration Review, 63 (4), 428-440.
 • OECD. (2008). Higher Education Management and Policy, 20 (1), Paris: OECD.
 • OECD. (2007). Higher Education Management and Policy, 19 (1), Paris: OECD.
 • OECD. (2006). Higher Education: Quality, Equity and Efficiency, Meeting of OECD Education Ministers, 27-28 June 2006, Athena.
 • OECD. (2004). ‘Internationalization of Higher Education’, Policy Brief OECD, August, 2004, 1-24
 • OECD. (2001). Higher Education Management, 13 (3), Paris:OECD.
 • OECD. (1995). Governance in Transition: Public Management Reforms in OECD Countries, Paris: OECD.
 • O’Flynn, J. (2007). ‘From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and Managerial Implications’, The Australian Journal of Public Administration, 66 (3), 353-366.
 • Osborne, D. ve Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector, Reading: Addison-Wesley,
 • Ömürgönülşen, U. (2004). ‘Kamu Sektörünün Yönetimi Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Yeni Kamu İşletmeciliği’, (Ed. M. Acar ve H. Özgür), Çağdaş Kamu Yönetimi, Ankara: Nobel, 3-44.
 • Övgün, B. (2007). ‘Bir Politika Transferi Örneği’, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62 (3), 233-255.
 • Pollitt, C. ve Dan, S. (2011). The Impacts of the New Public Management in Europe: A Meta-Analysis, European Commission European Research Area.
 • Porter, P. ve Vidovich, L. (2000). ‘Globalization and Higher Education Policy’, Educational Theory, 50 (4), 449-465.
 • Radaelli, C. M. (2000). ‘Policy Transfer in the European Union: Institutional Isomorphism As A Source of Legitimacy’. Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions, 13 (1), 25-43.
 • Rhoades, G. ve Sporn, B. (2002). ‘Quality Assurance in Europe and the U.S.: Professional and Political Economic Framing of Higher Education Policy’, Higher Education, 43, 355-390.
 • Rose, R. (1993). Lesson Drawing in Public Policy: A Guide to Learning Across Time and Space, Chatham, N.J., Chatham House.
 • Scharpf, F. (1997). Games Real Actors Play: Actor-Centred Institutionalism in Policy Research, Boulder: Westview.
 • Scott, P. (1995) University-state relations in Britain: paradigm of autonomy. in J. E. Mauch and P. L. W. Sabloff (eds) Reform and Change in Higher Education: International Perspectives. New York: Garland.
 • Sezgin, Ş. (2010). ‘Politika Transferi ve Türkiye’de Özelleştirme’. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 67-76.
 • Shin, C. J. ve Harman, G. (2009). ‘New Challenges for Higher Education: Global and Asia-Pasific Perspectives’, Asia-Pacific Educational Review, 10, 1-13.
 • Sobacı, Z. M. (2011). ‘Politika Transferi Bağlamında Kamu Yönetiminde Neo-Liberal Reformların Yayılması: Açık Toplum Enstitüsünün Rolü’. Sosyo-Ekonomi, 2011-2, 191-210.
 • Sobacı, M. Z. (2009). ‘Politika Transferi Bağlamında Ulusal ve Global Düzeydeki İdari Reformların Analizi’, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Sobacı, M. Z. (2007). ‘Uluslararası Politika Yakınsaması: Kavramsal Çerçeve’, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62 (3), 145-159.
 • Stillman II, R. J. (1997). ‘American vs. European Public Administration: Does Public Administration Maket the Modern State, or Does the State Make Public Administration?’, Public Administration Review, 57 (4), 332-338.
 • Stone, D. (2004). ‘Transfer Agents and Global Networks In The ‘Transnationalization’ of Policy’. Journal of European Public Policy, 11 (3), 545-566.
 • Stone, D. (2001). ‘Learning Lessons, Policy Transfer and The International Diffusion of Policy Ideas’. CSGR Working Paper, No 69/01.
 • Stone, D. (2000). ‘Non-Governmental Policy Transfer: The Strategies of Independent Policy Institutes’, Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions, 13 (1), 45-62.
 • Süngü, H. ve Bayrakçı, M. (2010). ‘Bolonya Süreci Sonrası Yükseköğretimde Akreditasyon Çalışmaları’, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (4), 895-912.
 • Taylor, S. ve Henry, M. (2000). ‘Globalization and Educational Policymaking: A Case Study’, Educational Theory, 50 (4), 487-503.
 • Teichler, U. (2009). ‘Internationalisation of Higher Education: European Experiences’, Asia-Pacific Educational Review, 10, 93-106.
 • Teichler, U. (2004). ‘The Changing Debate on Internationalisation of Higher Education’, Higher Education, 48, 5-26.
 • Teichler, U. (1996). ‘Comparative Higher Education: Potentials and Limits’, Higher Education, 32, 431-465.
 • Trowler, P. R. (Ed.) (2002). Higher Education Policy and Institutional Change, Buckingham: The Society for Research into Higher Education/Open University Press.
 • Umakoshi, T. (1997). ‘Internationalization of Japanese Higher Education in the 1980’s and Early 1990’s’, Higher Education, 34, 259-273.
 • Van der Wende, M. (2007). ‘Internationalization of Higher Education in the OECD Countries: Challenges and Opportunities for the Coming Decade’, Journal of Studies in International Education, 11, (3/4), 274-289.
 • Van der Wende, M. C. (2003). ‘Globalisation and Access to Higher Education’, Journal of Studies in Internatiınal Education, Summer 2003, 193-206.
 • Van Damme, D. (2002). ‘Trends and Models in International Quality Assurance and Accreditation in Higher Education in Relation to Trade in Education Services’, OECD/US Forum on Trade in Educational Services, 23-24 May 2002, Washington, D.C./ABD.
 • Van Damme, D. (2001). ‘Quality Issues in the Internationalisation of Higher Education’, Higher Education, 41, 415-441.
 • Volet, S. (2003). ‘Challenges of internationalisation: Enhancing intercultural competence and skills for critical reflection on the situated andnon-neutral nature of knowledge’, In: Biennial Language and Academic Skills in Higher Education Conference, 24 - 25 November 2003, Student Learning Centre, Flinders University, Adelaide.
 • Waldschmidt, Anna (2009). “Disability Policy of the European Union: The Supranational Level”, Alter-European Journal of Disability Research, 3 (1), 8-23.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5864-6731
Author: Cenay BABAOĞLU
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2018

APA Babaoğlu, C . (2018). A Literature Review on Higher Education Policy in Turkey and Policy Transfer as a Key Term for Analysis . Fiscaoeconomia , 2 (1) , 186-203 . DOI: 10.25295/fsecon.2018.01.009