Fiscaoeconomia
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2564-7504 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Ahmet Arif EREN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/fsecon


FSECON is a peer refereed open access international journal focusing on political economy. FSECON tries to make significant contributions about the relationship between state, economy and society and wants to became an important means of communication. In addition to book reviews, each issue contains the products of original research on economics, sociology and other related social sciences.
To the authors:
• We don't charge any fee or cost.
• This journal uses double-blind review.


Fiscaoeconomia

e-ISSN 2564-7504 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Ahmet Arif EREN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/fsecon
Cover Image


FSECON is a peer refereed open access international journal focusing on political economy. FSECON tries to make significant contributions about the relationship between state, economy and society and wants to became an important means of communication. In addition to book reviews, each issue contains the products of original research on economics, sociology and other related social sciences.
To the authors:
• We don't charge any fee or cost.
• This journal uses double-blind review.


Volume 5 - Issue 2 - May 17, 2021
 1. Firmalar ve Dünya Ekonomisi
  Pages 372 - 389
  Şiir ERKÖK YILMAZ
 2. The Free Trade Doctrine of the Classical Economists: No Unconditional Subscription to Trade Liberalisation
  Pages 390 - 403
  Heinz KURZ
 3. Eski ve Yeni Kurumsal Ekole Heterodoks Bir Bakış
  Pages 404 - 417
  Ecem TURGUT, Yeliz SARIÖZ GÖKTEN, Okyay UÇAN
 4. Feminist İktisadın Türkiye’deki Seyr-ü Seferi ve Serencamı: Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Okuma
  Pages 418 - 453
  Ebru IŞIK, Ufuk SERDAROĞLU
 5. Politik Bağlamda Yeni Eleştirel Teori: Özne ve İktidar Sorunsalları
  Pages 454 - 469
  İnan AKDAĞ
 6. Rusya İçin Gazprom’un Yerinin ve Öneminin Ekonomi-Politiği
  Pages 470 - 491
  Emek YILDIRIM-ŞAHİN
 7. Economic Effects of the First World War on Rize
  Pages 492 - 504
  Kamil Semih KALYONCUOĞLU
 8. Türkiye’de Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği
  Pages 505 - 521
  Deniz AYTAÇ, Taha Bahadır SARAÇ
 9. Dış Ticaret Yoğunluk Analizi: Türkiye ve Seçilmiş Ülkeler Analizi
  Pages 522 - 537
  Havanur ERGÜN TATAR
 10. Yoksullaştıran Büyüme Teorisinin Kuru Kayısı İhracatına Uygulanması: Türkiye Örneği
  Pages 538 - 555
  İbrahim AYTEKİN, Emre AKSOY
 11. Türkiye’de Küreselleşme ve Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki: Frekans Dağılımı Nedensellik Analizi
  Pages 556 - 578
  Fayrouz RASHED, Mehmet Vahit EREN
 12. Finansal Derinleşme ve İş Çevrimlerinin Oynaklığı Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
  Pages 579 - 594
  Muhammed Hasan YÜCEL
 13. Endogenous Money Supply: Turkish Economy (2011-2018)
  Pages 595 - 610
  Leyla BAŞTAV
 14. Analysis of Determinants of House Prices Using Hedonic Price Model: The Case of TR 71 Region
  Pages 611 - 629
  Arif İĞDELİ
 15. Vergi Kaçakçılık Suçlarında Soruşturma Evresi
  Pages 630 - 651
  Taha Emre ÇİFTÇİ
 16. Analysis of the Relationship Between Precious Metals and Stock Markets: Application on Borsa Istanbul Commercial Sectors
  Pages 652 - 669
  Mustafa UYSAL
 17. Psikolojik Sermayenin Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü
  Pages 670 - 692
  Fuad SULEYMANOV, Mehmet Ozan CİNEL
 18. İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Cam Tavan İlişkisine Türk Eğitim Sektörü’nden Niceliksel Bir Bakış: Kadın Kadının Destekçisi Mi?
  Pages 693 - 721
  Numan AKSOY
 19. Muhasebe Eğitimi Alan Önlisans Öğrencilerinin Muhasebe Derslerine Yönelik Tutumlarının ve İş Bulma Kaygılarının İncelenmesi: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
  Pages 722 - 755
  Mustafa KILLI, Mehmet Can YUMUŞAKER
 20. Mutfak Çalışanlarının Yaratıcılık Algı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 756 - 768
  Yener OĞAN
 21. Müşteri Mağaza Seçim Kriterlerinin Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkileri
  Pages 769 - 792
  Melih BAŞKOL
 22. Salgının Ekonomik Yaşama Etkileri
  Pages 793 - 800
  Erinç YELDAN