Fiscaoeconomia
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2564-7504 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ahmet Arif EREN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/fsecon


FSECON is a peer refreed open access international journal focusing on political economy. FSECON tries to make significant contributions about the relationship between state, economy and society and wants to became an important means of communication. In addition to book reviews, each issue contains the products of original research on economics, sociology and other related social sciences.

Fiscaoeconomia

e-ISSN 2564-7504 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ahmet Arif EREN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/fsecon
Kapak Resmi


FSECON is a peer refreed open access international journal focusing on political economy. FSECON tries to make significant contributions about the relationship between state, economy and society and wants to became an important means of communication. In addition to book reviews, each issue contains the products of original research on economics, sociology and other related social sciences.

Cilt 5 - Sayı 1 - 10 Oca 2021
 1. Küresel Finansal Elit, Ana Akım İktisat ve Ana Akım Dışı İktisat
  Sayfalar 1 - 20
  Ersan BOCUTOĞLU
 2. Kapitalizm Sahnesinde Yeni Bir Aktör: Sosyal Girişimler
  Sayfalar 21 - 37
  Güneş KURTULUŞ, Mustafa İNCİ
 3. Sombart in the Turkish Mirror: A Case of Sabri F. Ülgener
  Sayfalar 38 - 55
  Mesut SERT
 4. Ecevit Döneminde CHP Halkçılığı ve Yol Siyaseti: Köylüye Ulaşım Projesi (KUP) Örneği
  Sayfalar 56 - 86
  Evren HASPOLAT, Deniz YILDIRIM
 5. Kuşak-Yol Projesi ve Türkiye Üzerine Etkileri
  Sayfalar 87 - 98
  Ulaş Birkan ÇAKILCI
 6. A New Approach to the Consumption Society: Frugalism and Financial Freedom
  Sayfalar 99 - 112
  Mustafa Şeref AKIN
 7. Ricardo-Barro Hipotezine Karşı Arz Yanlı Ekonomi Yaklaşımının Türkiye’de Geçerliliği
  Sayfalar 113 - 135
  Emek Aslı CİNEL
 8. Kapitalist Üretim İlişkilerinde Suriyeli Sığınmacıların Rolü: Şanlıurfa Örneği
  Sayfalar 136 - 152
  Ayşe CEBECİ, Emine ÇELİK
 9. Gıda Güvencesi Bağlamında Gıda Bankacılığı: İngiltere ve Kanada Ülke Örnekleri
  Sayfalar 153 - 176
  Hikmet Gülçin BEKEN
 10. Gümrük Birliği ve Tarım Ürünleri: Türkiye Üzerine Bir Armington Modeli Analizi
  Sayfalar 177 - 194
  Mert ŞAKI, Hakkı Ozan ERUYGUR
 11. Asya-Pasifik Ülkelerinde Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Piyasası Gelişmişliğine Etkisi
  Sayfalar 195 - 218
  Gökhan ÖZKUL, Muhammed KASIM
 12. Turizm Gelirleri ve Reel Döviz Kuru Arasındaki Asimetrik İlişkinin Analizi
  Sayfalar 219 - 237
  Mustafa Caner TİMUR, Nilcan MERT
 13. İnovasyonun Doğrudan ve Dolaylı İhracat Eğilimi Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 238 - 261
  Seda EKMEN ÖZÇELİK
 14. Kooperatif Bankacılığı ve Türkiye'de Uygulanabilirliği
  Sayfalar 262 - 279
  Gökhan SÜMER
 15. COVID-19 Pandemisinin Dış Ticaret Üzerine Etkisi: İstatiksel Bir Yaklaşım
  Sayfalar 280 - 295
  Uğur YILDIRIM
 16. Covid-19 Salgınında İnsani Yardım Lojistiğinin ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Önemi
  Sayfalar 296 - 308
  Gül SENİR
 17. Türkiye’de Dijital Bankacılık Kullanımı Üzerinde Covid-19 Pandemisinin Etkileri
  Sayfalar 309 - 323
  Uğur UZUN
 18. Market Markalı Ürünlerin Marka Algısı ve Tüketici Kümeleri
  Sayfalar 324 - 342
  Bilge DOĞANLI
 19. Muhasebe Meslek Mensuplarının Entegre Raporlama ile İlgili Farkındalık Düzeylerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma
  Sayfalar 343 - 358
  Zeki DOĞAN, Asuda YUNUSOVA
 20. Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Konut Satışlarının İncelenmesi: Ankara İli Örneği
  Sayfalar 359 - 371
  Şeyma Nur GÜNER
Indexes

i2or

Eurasian Scientific Journal Index

Rootindexing

Scientific World Index

RePEc

ResearchBib

Scientific Indexing Services

CEEOL

Socionet

Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

Arastirmax

Journal Factor

DOAJ

Academic Keys

COSMOS IF

ASOS Index

ROAD

Neliti

OpenAIRE

MIAR

SciLit

WorldCat

International Scientific Indexing

Plagiarism Detection

FSECON is following an instant policy on rejection those received papers with plagiarism rate of more than 15%. So, All of authors and contributors must check their papers before submission to making assurance of following our anti-plagiarism policies.

Publishing Policy

FSECON is a triannual publication (January, May, September)