Research Article
BibTex RIS Cite

Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Year 2018, Volume: 30 Issue: 1, 1 - 6, 01.03.2018

Abstract

Bu çalışma, Temmuz 2012 - Haziran 2013 tarihleri
arasında Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde (2000 hektar) yapılmıştır. Araştırmanın
amacı, Kemaliye Bölgesinde avlanan balık tür ve alttürleri ile bunların yıllık
verimliliklerini tespit etmektir. Çalışmanın sonucunda, Keban Baraj Gölü
Kemaliye Bölgesinde 7 tür balığın avlandığı tespit edilmiştir. Bu türler
ekonomik değeri olan (Capoeta trutta,
Cyprinus carpio, Luciobarbus xanthopterus, Luciobarbus
esocinus
, Oncorhynchus mykiss, Leuciscus cephalus, Chalcalburnus mossulensis) balıklardır. Keban Baraj Gölü Kemaliye
Bölgesi'nden bir avlanma sezonunda 15,897 kg balık avlandığı belirlenmiştir.
Hektara düşen balık miktarı 7,95 kg'dır. Ayrıca avlanma sezonunda (Temmuz-
Ağustos- Eylül 2012) 7934 kg kerevitin avlanıldığı ve hektara 3,9 kg kerevit
olduğu da tespit edilmiştir.

References

  • 1. Duman, E. (2012). Dünya Balıkçılığı Ders Notları.Fırat Üniv., Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ, 30 s. 2. Avşar, D. (2000). Ekonomik Deniz Balıkları ve Balıkçılığı Ders Notları. Çukurova Üniv. Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, Deniz Biyolojisi, Adana. 3. Anonim, (1982). Keban Baraj Gölü Limnolojik Etüd Raporu. D.S.İ. Genel Müdürlüğü İşl.Bak. Dai. Başkanlığı Yayını, Ankara,80 s. 4. Anonim, (1994). Keban Baraj Gölü Limnolojik Raporu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı D.S.İ. Genel Müdürlüğü IX. Bölge Müdürlüğü, Su Ürünleri Baş Mühendisliği, Elazığ ,137 s. 5. Ekingen, G. ve Sarıeyyüpoğlu, M.(1981). Keban Baraj Gölü Balıkları. F. Ü.Vet. Fak. Derg. ,6:(1-2), 7-22. 6. Özdemir, N., D. Şen, E. Duman ve Yapar, A. (1993). Keban Baraj Gölü' nde Yaşayan Chalcalburnus mossullensis ( Heckel, 1843 )' de Yaş-Boy, Yaş-Ağırlık ve Boy-Ağırlık İlişkileri Üzerine Bir Araştırma. Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum,13-21. 7. Celayir, Y., Pala, M.ve Yüksel, F. (2006). Keban Baraj Gölü Balıkçılığı I.Balıklandırma Rezervuarı Sempozyumu. 7-9 Şubat, Antalya, s. 259-267. 8. Kuru, M. (1975). Dicle-Fırat, Kura-Aras, Van Gölü ve Karadeniz Havzası Tatlı Sularında Yaşayan Balıkların ( Pisces ) Sistematik ve Zoocoğrafik Yönden İncelenmesi. Doktora Tezi,Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi, 181 s. 9. Geldiay, R. ve Balık, S. (1996). Türkiye Tatlısu Balıkları. Ege Üni. Su Ür. Fak. Yayınları No: 46, 532 s. 10. Pala, M. (2002). Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesinde Avlanan Ekonomik Öneme Haiz Beş Balık Türünün Avcılığında Kullanılan Monofilament Sade Ağların Seçicilik Özellikleri, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 96 s. 11. Dartay, M. ve Duman E. (2005). Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi'nde Kullanılan Balık Yakalama Aletlerinin Yapısı ve Verimlilikleri. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 53 s. 12. Çelik, A. ve Duman E. (2001). Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesinde Kullanılan Balık Yakalama Aletlerinin Yapısı. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 18 ( 3-4), 407-419. 13. Anonim, (1995). Karakaya Baraj Gölü Limnoloji Raporu. T. C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı D.S.İ. Genel Müd. IX. Böl. Müd. Su Ürünleri Baş Müh., Elazığ, 58 s. 14. Pala, M. (1996). Keban Baraj Gölü Ova Bölgesinde Kullanılan Balık Yakalama Aletlerinin Yapısı ve Verimlilikleri. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, 69 s 15. Topalfaki, C. (1997). Atatürk Barajında Su Ürünleri Çalışmaları. Su Ürünleri Eğitim Semineri ( 21-24 Ekim ), T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı D.S.İ. Gen. Müd. D.S.İ. XVI. Bölge Müd., Bozova / Şanlıurfa, 12 s. 16. Templeton, R. G. (1984). Freshwater Fisheries Management. Fishing New Books Ltd.Norwich. 17. Kılıç, A. (1998). Keban Baraj Gölü Ağın Bölgesinde Kerevit Avcılığı. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 60 s.
Year 2018, Volume: 30 Issue: 1, 1 - 6, 01.03.2018

Abstract

References

  • 1. Duman, E. (2012). Dünya Balıkçılığı Ders Notları.Fırat Üniv., Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ, 30 s. 2. Avşar, D. (2000). Ekonomik Deniz Balıkları ve Balıkçılığı Ders Notları. Çukurova Üniv. Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, Deniz Biyolojisi, Adana. 3. Anonim, (1982). Keban Baraj Gölü Limnolojik Etüd Raporu. D.S.İ. Genel Müdürlüğü İşl.Bak. Dai. Başkanlığı Yayını, Ankara,80 s. 4. Anonim, (1994). Keban Baraj Gölü Limnolojik Raporu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı D.S.İ. Genel Müdürlüğü IX. Bölge Müdürlüğü, Su Ürünleri Baş Mühendisliği, Elazığ ,137 s. 5. Ekingen, G. ve Sarıeyyüpoğlu, M.(1981). Keban Baraj Gölü Balıkları. F. Ü.Vet. Fak. Derg. ,6:(1-2), 7-22. 6. Özdemir, N., D. Şen, E. Duman ve Yapar, A. (1993). Keban Baraj Gölü' nde Yaşayan Chalcalburnus mossullensis ( Heckel, 1843 )' de Yaş-Boy, Yaş-Ağırlık ve Boy-Ağırlık İlişkileri Üzerine Bir Araştırma. Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum,13-21. 7. Celayir, Y., Pala, M.ve Yüksel, F. (2006). Keban Baraj Gölü Balıkçılığı I.Balıklandırma Rezervuarı Sempozyumu. 7-9 Şubat, Antalya, s. 259-267. 8. Kuru, M. (1975). Dicle-Fırat, Kura-Aras, Van Gölü ve Karadeniz Havzası Tatlı Sularında Yaşayan Balıkların ( Pisces ) Sistematik ve Zoocoğrafik Yönden İncelenmesi. Doktora Tezi,Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi, 181 s. 9. Geldiay, R. ve Balık, S. (1996). Türkiye Tatlısu Balıkları. Ege Üni. Su Ür. Fak. Yayınları No: 46, 532 s. 10. Pala, M. (2002). Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesinde Avlanan Ekonomik Öneme Haiz Beş Balık Türünün Avcılığında Kullanılan Monofilament Sade Ağların Seçicilik Özellikleri, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 96 s. 11. Dartay, M. ve Duman E. (2005). Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi'nde Kullanılan Balık Yakalama Aletlerinin Yapısı ve Verimlilikleri. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 53 s. 12. Çelik, A. ve Duman E. (2001). Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesinde Kullanılan Balık Yakalama Aletlerinin Yapısı. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 18 ( 3-4), 407-419. 13. Anonim, (1995). Karakaya Baraj Gölü Limnoloji Raporu. T. C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı D.S.İ. Genel Müd. IX. Böl. Müd. Su Ürünleri Baş Müh., Elazığ, 58 s. 14. Pala, M. (1996). Keban Baraj Gölü Ova Bölgesinde Kullanılan Balık Yakalama Aletlerinin Yapısı ve Verimlilikleri. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, 69 s 15. Topalfaki, C. (1997). Atatürk Barajında Su Ürünleri Çalışmaları. Su Ürünleri Eğitim Semineri ( 21-24 Ekim ), T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı D.S.İ. Gen. Müd. D.S.İ. XVI. Bölge Müd., Bozova / Şanlıurfa, 12 s. 16. Templeton, R. G. (1984). Freshwater Fisheries Management. Fishing New Books Ltd.Norwich. 17. Kılıç, A. (1998). Keban Baraj Gölü Ağın Bölgesinde Kerevit Avcılığı. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 60 s.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section FBD
Authors

Yelda Karlıdağ This is me

Erdal Duman

Publication Date March 1, 2018
Submission Date March 14, 2017
Published in Issue Year 2018 Volume: 30 Issue: 1

Cite

APA Karlıdağ, Y., & Duman, E. (2018). Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 30(1), 1-6.
AMA Karlıdağ Y, Duman E. Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. March 2018;30(1):1-6.
Chicago Karlıdağ, Yelda, and Erdal Duman. “Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde Avlanan Balıklar Ve Verimlilikleri”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 30, no. 1 (March 2018): 1-6.
EndNote Karlıdağ Y, Duman E (March 1, 2018) Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 30 1 1–6.
IEEE Y. Karlıdağ and E. Duman, “Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri”, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 30, no. 1, pp. 1–6, 2018.
ISNAD Karlıdağ, Yelda - Duman, Erdal. “Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde Avlanan Balıklar Ve Verimlilikleri”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 30/1 (March 2018), 1-6.
JAMA Karlıdağ Y, Duman E. Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2018;30:1–6.
MLA Karlıdağ, Yelda and Erdal Duman. “Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde Avlanan Balıklar Ve Verimlilikleri”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 30, no. 1, 2018, pp. 1-6.
Vancouver Karlıdağ Y, Duman E. Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2018;30(1):1-6.