Year 2020, Volume 5 , Issue 3, Pages 263 - 275 2020-09-14

Belediyelerin Sunduğu Spor Hizmetlerine Yönelik Halkın Algı ve Beklentileri – Adapazarı İlçesi Örneği

Gökhan ÇAKMAK [1] , Faik Orhun TAPŞIN [2]


Belediyeler, belirli bir coğrafyada yaşayan halkın ortak ihtiyaçlarını gidermek üzere karar organları halkça seçilen, yasalarca belirlenmiş görev ve yetkileri olan, kendine özel geliri, bütçesi ve personeli olan kamu tüzel kişileri şeklinde tanımlanabilir. Belediyelerin en önemli görevlerinden biri de sorumlu olduğu alan içerisinde yaşayan halka spor hizmetleri sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı halkın gözünde belediyeleri sunduğu spor hizmetlerinin yeterli bulunup bulunmadığının tespitidir. Bu çalışma Çoban (2002) tarafından hazırlanan ve Avcılar (2016) tarafından çeşitli çalışmalar derlenerek oluşturulan formun araştırmacılar tarafından güncellenmesiyle oluşturulan anket formu kullanılarak yapılmıştır. Çalışmaya Sakarya ili merkez ilçesi olan Adapazarı’nda ikamet eden ve kolayda örneklem yoluyla seçilen 288 kişi katılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25.0 programı kullanılmıştır. Yüzde frekans analizinin yanı sıra veriler normal dağılmadığı için parametrik olmayan testlerden Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Katılımcılara spor hizmetlerindeki eksikliklere yönelik açık uçlu bir soru sorulmuş ve bu sorunun deşifre ve analizi araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda belediyelerin spor hizmetlerini halkın beklentilerini göz önünde bulundurarak sunması gerektiği, belediyelerin spor hizmeti sunmasının halkla olan iletişimini kuvvetlendirdiği, oyun ve spor alanları yapmanın belediyelerin sorumluluğunda olduğu; katılımcıların verdikleri yanıtların yaş, eğitim durumu ve spor hizmetlerini yeterli bulup bulmama değişkenlerine göre farklılık gösterdiği; ilçede bulunan tesis sayısının halk tarafından yeterli bulunmadığı, daha nitelikli ve ücretsiz spor salonlarının yapılması gerektiği, sunulan spor hizmetlerinin çeşitlendirilerek reklam ve tanıtım faaliyetlerinin arttırılması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
Spor hizmetleri, belediye, halk algısı
 • • Akşar, T. (2010). Futbolun Ekonomi Politiği, İstanbul: Literatür Yayınları.
 • • Atalay, A., Yücel, A.S. ve Korkmaz, H.M. (2016). Türkiye’de Spor Hizmetlerinin Yerelleşmesine İlişkin Belediye Başkanlarının Görüşlerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi. 14 (1). 63-74.
 • • Atalı, L. (2015). Büyükşehir Belediyeleri Stratejik Planlarında Spor İle İlgili Amaç ve Hedeflerin Analizi. Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi. 10 (1). 48-56.
 • • Avcılar, M. (2016). Yerel Yönetimlerin Sunduğu Spor Hizmetlerine İlişkin Halkın Görüşleri (İstanbul Çekmeköy İlçesi Örneği). Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 1.Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. 24.Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • • Çoban, B. ve Devecioğlu, S. (2006). Türkiye’deki Belediye Başkanlarının Spor Hizmetlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. (1). 49-60.
 • • Çoban, B. (2002). Spor Hizmetlerine İlişkin Halkın Belediyelerden Beklentileri (Elazığ Belediyesi Örneği). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem-Analiz. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • • Kurtipek, S. ve Yenel, F. (2019). Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Spor. (2.Baskı). A. Azmi Yetim (Ed.), Yönetim ve Spor. (s.431-460). Ankara: Gazi Kitapevi.
 • • Munusturlar, S. ve Çelik, V.O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Yerel Yönetimlerin Bir Rekreasyon Faaliyeti Olarak Spor Hizmetleri Hakkında Görüşleri – Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Örneği. 1.Rekreasyon Araştırmaları Kongresi.
 • • Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory. New York: McGraw Hill.
 • • Tabachnick, B. G., ve Fidell, L. S. (1996). Using Multivariate Statistics. (3 Ed.). New York: Harper Collins.
 • • Teixeira, M.R.C. ve Riberio, T.M.P. (2016). Sport Policy and Sport Development: Study of Demographic, Organizational, Financial and Political Dimensions to the Local Level in Portugal. The Open Sports Sciences Journal. 9. (26-34).
 • • Tez, Ö., Doğan, Ö., Yavaş. Ö., Erkaya, E., Tavazar, H. ve Güzel, P. (2014). Yerel Yönetimlerde Serbest Zaman ve Rekreasyon Hizmetleri – İzmir İli Örneği. International Journal of Science Culture and Sport. Özel Sayı 1. (511-524).
 • • Üzüm, H., Yeşildağ, B., Karlı, Ü., Ünlü, H., Parlar, F.M., Çokpartal, C. ve Tekin, N. (2016). Kamu ve Özel Spor Merkezi Müşterilerinin Hizmet Kalitesi Algılarının İncelenmesi. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 16 (3). 167-180.
 • • Yücel, A.S., Atalay, A. ve Korkmaz. M. (2016). Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Spor Hizmetleri. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • • Zengin, E. ve Öztaş, C. (2010). Yerel Yönetimler ve Spor. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi. 0 (55). 49-78.
 • • www.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi: 03.12.2019).
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Rekreasyon
Authors

Orcid: 0000-0003-2307-8444
Author: Gökhan ÇAKMAK (Primary Author)
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7099-6929
Author: Faik Orhun TAPŞIN
Institution: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Yönetim Bilimleri Doktora Programı
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 14, 2020

Bibtex @research article { gaunjss688748, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2020}, pages = {263 - 275}, doi = {10.31680/gaunjss.688748}, title = {Belediyelerin Sunduğu Spor Hizmetlerine Yönelik Halkın Algı ve Beklentileri – Adapazarı İlçesi Örneği}, key = {cite}, author = {Çakmak, Gökhan and Tapşın, Faik Orhun} }
APA Çakmak, G , Tapşın, F . (2020). Belediyelerin Sunduğu Spor Hizmetlerine Yönelik Halkın Algı ve Beklentileri – Adapazarı İlçesi Örneği . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 5 (3) , 263-275 . DOI: 10.31680/gaunjss.688748
MLA Çakmak, G , Tapşın, F . "Belediyelerin Sunduğu Spor Hizmetlerine Yönelik Halkın Algı ve Beklentileri – Adapazarı İlçesi Örneği" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 (2020 ): 263-275 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/article/688748>
Chicago Çakmak, G , Tapşın, F . "Belediyelerin Sunduğu Spor Hizmetlerine Yönelik Halkın Algı ve Beklentileri – Adapazarı İlçesi Örneği". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 (2020 ): 263-275
RIS TY - JOUR T1 - Belediyelerin Sunduğu Spor Hizmetlerine Yönelik Halkın Algı ve Beklentileri – Adapazarı İlçesi Örneği AU - Gökhan Çakmak , Faik Orhun Tapşın Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31680/gaunjss.688748 DO - 10.31680/gaunjss.688748 T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 263 EP - 275 VL - 5 IS - 3 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - doi: 10.31680/gaunjss.688748 UR - https://doi.org/10.31680/gaunjss.688748 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Belediyelerin Sunduğu Spor Hizmetlerine Yönelik Halkın Algı ve Beklentileri – Adapazarı İlçesi Örneği %A Gökhan Çakmak , Faik Orhun Tapşın %T Belediyelerin Sunduğu Spor Hizmetlerine Yönelik Halkın Algı ve Beklentileri – Adapazarı İlçesi Örneği %D 2020 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 5 %N 3 %R doi: 10.31680/gaunjss.688748 %U 10.31680/gaunjss.688748
ISNAD Çakmak, Gökhan , Tapşın, Faik Orhun . "Belediyelerin Sunduğu Spor Hizmetlerine Yönelik Halkın Algı ve Beklentileri – Adapazarı İlçesi Örneği". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 / 3 (September 2020): 263-275 . https://doi.org/10.31680/gaunjss.688748
AMA Çakmak G , Tapşın F . Belediyelerin Sunduğu Spor Hizmetlerine Yönelik Halkın Algı ve Beklentileri – Adapazarı İlçesi Örneği. GUJSS. 2020; 5(3): 263-275.
Vancouver Çakmak G , Tapşın F . Belediyelerin Sunduğu Spor Hizmetlerine Yönelik Halkın Algı ve Beklentileri – Adapazarı İlçesi Örneği. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2020; 5(3): 263-275.
IEEE G. Çakmak and F. Tapşın , "Belediyelerin Sunduğu Spor Hizmetlerine Yönelik Halkın Algı ve Beklentileri – Adapazarı İlçesi Örneği", Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol. 5, no. 3, pp. 263-275, Sep. 2020, doi:10.31680/gaunjss.688748