Year 2020, Volume 5 , Issue 3, Pages 206 - 218 2020-09-14

Rekreatif Egzersiz ve Motivasyon: Fitness Merkezleri Üzerine Amprik Bir Çalışma

Pınar GÜZEL [1] , Melike ESENTAŞ [2] , Özge YAVAŞ TEZ [3]


Bu araştırma “Rekreatif egzersiz amaçlı katılımda etkili olan motivasyon faktörlerinin fitness merkezi katılımcıları üzerindeki etkilerinin incelenmesi” amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunda toplam 1242 fitness merkezi katılımcısı yer almıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, “Egzersiz Motivasyon Anketi” (REMM) kısa formu kullanılmıştır. Verilerin analizi için betimsel istatistikler, güvenirlik analizi, MANOVA analizi kullanılmıştır. MANOVA analiz sonuçları, cinsiyet ve yaş değişkeninin “REMM” nin tüm alt boyutlarında (sağlık, rekabet, vücut ve dış görünüm, sosyal ve eğlence, beceri gelişimi) temel etkisinin anlamlı olduğu belirlenmiştir. Gelir düzeyi değişkenine göre “rekabet” ve “beceri gelişimi” alt boyutlarının temel etkisinin anlamlı olduğu belirlenmiştir. Eğitim düzeyi ve egzersiz türü, egzersiz süresi değişkenlerine göre “rekabet” alt boyutu hariç tüm alt boyutlar üzerinde temel etkisinin anlamlı olduğu belirlenmiştir. Besin takviyesi değişkenine göre REMM’in “sağlık” ile “sosyal ve eğlence” alt boyutları hariç tüm alt boyutları üzerindeki temel etkisinin anlamlı olduğu belirlenmiştir. Rekreatif egzersiz amaçlı katılımda bireysel farklılıkların motivasyon faktörleri üzerinde etkisi olduğu ve bu farklılıkların katılımcıların negatif ya da pozitif tutumlarından kaynaklandığı söylenebilir.
Serbest Zaman, Motivasyon, Fitness
 • Broughton, K., & Beggs, B. A. (2007). Leisure satisfaction of older adults. Activities, Adaptation & Aging, 31(1), 1-18.
 • Carroll, B., & Alexandris, K. (1997). Perception of constraints and strength of motivation: Their relationship to recreational sport participation in Greece. Journal of Leisure Research, 29(3), 279-299.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-360.
 • Coleman, D., & Iso-Ahola, S. E. (1993). Leisure and health: The role of social support and self-determination. Journal of Leisure Research, 25(2), 111–128. Dinç, S.C., ve Yavaş-Tez, Ö. (2019) Rekreasyonel egzersize motivasyon ölçeği‟nin (REMM) çocuk sporcular için geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi: Kısa form. Türk Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 74-85. Caglar, E., Canlan, Y., & Demir, M. (2009). Recreational exercise motives of adolescents and young adults. Journal of Human Kinetics, 22, 83-89. Kaya, E. (2019). Investigation of motivation levels of individuals doing fitness and kickbox for recreative activity purpose in terms of some variables. Journal of Education and Training Studies, 7(10), 11-18. Gürbüz, B., Aşçı, F. H., & Çelebi, M. (2006, November). The reliability and validity of the Turkish Version of the recreational exercise motivation measure. In The 9th International Sports Sciences Congress (3-5 November), Congress Proceedings. Muğla (Vol. 1044).
 • Roberts K. (2006). Leisure in contemporary society (2. baskı) Wallingford, UK: Cabi. Tezcan NM. (1994). Boş zamanları değerlendirme sosyolojisi. Ankara: Atilla Kitabevi. Türk Dil Kurumu (2020) Erişim Tarihi: 28.03.2020 https://sozluk.tdk.gov.tr/ Demirel, H. (2013). Rekreasyonel spor/fitness programı sunan işletmelerde hizmet kalitesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Hamer, M., Karageorghis, C. I., & Vlachopoulos, S. P. (2002). Motives for exercise participation as predictors of exercise dependence among endurance athletes.
 • Mutlu, İ., Yılmaz, B., Güngörmüş, H. A., Sevindi, T., & Gürbüz, B. (2011). Bireyleri rekreasyonel amaçlı egzersize motive eden faktörlerin çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(1), 54-61. Aydın, İ., & Yaşartürk, F. (2017). Fitnes katılımcıların rekreasyonel etkinliklere yönelik motivasyon düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 3(Special Issue 2), 142-152. Esentaş, M. (2018). Metaphorical perceptions of the academicians working in the field of recreation regarding the concept of “recreation”. Journal of Education and Training Studies, 6(12), 42-47. Lapa T.Y., Ağyar E., Bahadır Z. (2012). Yaşam tatmini, serbest zaman motivasyonu, serbest zaman katılımı: beden eğitimi ve spor öğretmenleri üzerine bir inceleme (Kayseri ili örneği). Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(2), 53-59. Güdül N. (2008). Fitness salonlarına giden bireylerin beklentileri. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Afyon. Afthinos Y., Theodorakis N.D., Nassis P. (2005). Customers’ expectations of service in Greek fitness centers: gender, age, type of sport center, and motivation differences. Managing Service Quality: An International Journal, 15(3), 245-258. Çuhadar, A., Yusuf, E. R., Demirel, M., & Demirel, D. H. (2019). Bireyleri rekreasyonel amaçli egzersize motive eden faktörlerin incelenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(3), 153-161. Doi: 10.33689/spormetre.562233 Patry, D. A., Blanchard, C. M., & Mask, L. (2007). Measuring university students’ regulatory leisure copaing styles: Planned breathers or avoidance? Leisure Sciences, 29, 247–265. doi: https://doi.org/10.1080/ 01490400701257963
 • Sağıroğlu, İ., & Ayar, H. (2017). Fitness ve crossfit merkezlerine rekreatif egzersiz amaçlı katılımda etkili olan motivasyon faktörlerinin incelenmesi. Uluslararası Anadolu Spor Bilimleri Dergisi, Ağs(3).
 • Ağyar, E., Kalkan, A., Çerez, H. (2012). Sağlık çalışan¬larının sportif rekreasyona katılımlarının ince¬lenmesi (Antalya Araştırma ve Eğitim Hastanesi Örneği). I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Ke¬mer/ Antalya.
 • Yetim, G. ve Argan, M. (2018). Boş zaman ilgilenim faktörleri ile fitness merkezine yönelik tatmin ve sadakat arasındaki ilişki. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (1) , 49-62 . DOI: 10.18037/ausbd.550625.
 • Güner, B. (2015). Kadınların spor ve serbest zaman etkinliklerine katılım sorunlarının değerlendirilmesi. Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi , 1(1). JEL CODE: I1, I10, L83.
 • Eraslan, M , Aydoğan, H . (2016). Vücut geliştirme ve fitness merkezinde spor yapan bireylerin beden bölgelerinden hoşnut olma düzeylerinin yaş ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11 (2).
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Rekreasyon
Authors

Orcid: 0000-0001-5982-2816
Author: Pınar GÜZEL
Institution: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8980-5662
Author: Melike ESENTAŞ
Institution: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1948-1620
Author: Özge YAVAŞ TEZ (Primary Author)
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 14, 2020

Bibtex @research article { gaunjss712108, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2020}, pages = {206 - 218}, doi = {10.31680/gaunjss.712108}, title = {Rekreatif Egzersiz ve Motivasyon: Fitness Merkezleri Üzerine Amprik Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Güzel, Pınar and Esentaş, Melike and Yavaş Tez, Özge} }
APA Güzel, P , Esentaş, M , Yavaş Tez, Ö . (2020). Rekreatif Egzersiz ve Motivasyon: Fitness Merkezleri Üzerine Amprik Bir Çalışma . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 5 (3) , 206-218 . DOI: 10.31680/gaunjss.712108
MLA Güzel, P , Esentaş, M , Yavaş Tez, Ö . "Rekreatif Egzersiz ve Motivasyon: Fitness Merkezleri Üzerine Amprik Bir Çalışma" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 (2020 ): 206-218 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/article/712108>
Chicago Güzel, P , Esentaş, M , Yavaş Tez, Ö . "Rekreatif Egzersiz ve Motivasyon: Fitness Merkezleri Üzerine Amprik Bir Çalışma". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 (2020 ): 206-218
RIS TY - JOUR T1 - Rekreatif Egzersiz ve Motivasyon: Fitness Merkezleri Üzerine Amprik Bir Çalışma AU - Pınar Güzel , Melike Esentaş , Özge Yavaş Tez Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31680/gaunjss.712108 DO - 10.31680/gaunjss.712108 T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 206 EP - 218 VL - 5 IS - 3 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - doi: 10.31680/gaunjss.712108 UR - https://doi.org/10.31680/gaunjss.712108 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Rekreatif Egzersiz ve Motivasyon: Fitness Merkezleri Üzerine Amprik Bir Çalışma %A Pınar Güzel , Melike Esentaş , Özge Yavaş Tez %T Rekreatif Egzersiz ve Motivasyon: Fitness Merkezleri Üzerine Amprik Bir Çalışma %D 2020 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 5 %N 3 %R doi: 10.31680/gaunjss.712108 %U 10.31680/gaunjss.712108
ISNAD Güzel, Pınar , Esentaş, Melike , Yavaş Tez, Özge . "Rekreatif Egzersiz ve Motivasyon: Fitness Merkezleri Üzerine Amprik Bir Çalışma". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 / 3 (September 2020): 206-218 . https://doi.org/10.31680/gaunjss.712108
AMA Güzel P , Esentaş M , Yavaş Tez Ö . Rekreatif Egzersiz ve Motivasyon: Fitness Merkezleri Üzerine Amprik Bir Çalışma. GUJSS. 2020; 5(3): 206-218.
Vancouver Güzel P , Esentaş M , Yavaş Tez Ö . Rekreatif Egzersiz ve Motivasyon: Fitness Merkezleri Üzerine Amprik Bir Çalışma. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2020; 5(3): 206-218.
IEEE P. Güzel , M. Esentaş and Ö. Yavaş Tez , "Rekreatif Egzersiz ve Motivasyon: Fitness Merkezleri Üzerine Amprik Bir Çalışma", Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol. 5, no. 3, pp. 206-218, Sep. 2020, doi:10.31680/gaunjss.712108