Year 2020, Volume 5 , Issue 3, Pages 286 - 298 2020-09-14

Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin fiziksel aktiviteye katılım motivasyonu düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Bitlis Toki Ortaokulu’unda 5., 6., 7.,ve 8. sınıfta eğitimine devam eden 110’u kadın, 104’ü erkek olmak üzere toplam 214 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu ile Demir ve Cicioğlu (2018) tarafından geliştirilen Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Ölçeği (FAKMÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma; t-test ile pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular ışığında, yaş değişkeni ile fiziksel aktiviteye katılım motivasyonu arasında Çevresel Nedenler alt boyutu arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı farklılık saptanmıştır. Cinsiyete göre erkek öğrencilerin kadın öğrencilerden Bireysel Nedenler puanlarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonucunda ortaokul öğrencilerinin yaşı arttıkça fiziksel aktiviteye katılım motivasyonunun arttığı, erkeklerin kadınlara kıyasla bireysel nedenler puanlarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır.
Beden Eğitimi ve Spor, Fiziksel aktivite, Motivasyon, Fiziksel aktiviteye katılım motivasyonu
 • Akpınar Dellal, N. ve Günak, D. (2009). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenen Öğrencilerin Öğrenme Motivasyonları. Dil Dergisi, 143, 20-41.
 • Aşçı, H., Oyar, Z.B., Çelebi, M. ve Mülazımoğlu, Ö. (2001). Spora Katılım Güdüsü Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. of Spor Sciences, 12 (2), 21 – 32.
 • Barber, H., Sukhi, H.& White, S. A. (1999). The İnfluence of Parent-Coaches on Participant Motivation and Compelitive Anxiety in Yout Sport Participants. Journal of Sport Behavior, 22(2), 162-181.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Booth, M.L., Owen, N., Bauman A., Gore C.J. (1997) Physical activity preferences, preferred sources of assistance and perceived barriers to increased activity among physically inactive Australians. Pre Med. 26:131-137.
 • Bottenburg, M. (2011) Sport participation in the EU: trends and differences, p., 19.
 • Çakır, E. (2019). Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonları ile Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(1-A), 30-39.
 • Çakır, E. ve Şenel, Ö. (2017). Effect of cold water immersıon on performance. European Journal of Physical Education and Sport Science. 3 (12) 419-428.
 • Çeker, A., Çekin, R., ve Ziyagil, M. A. (2013). Farklı Yaş Gruplarındaki Kadın ve Erkeklerin Düzenli Fiziksel Aktiviteye Katılım Davranışının Değişim Basamakları. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(1), 11-20.
 • Deci, E. L. ve Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Selfdetermination in Human Behavior. New York: Plenum Press.
 • Demir, G. T., ve İlhan, E. L. (2020). Engelli Sporcularda Spora Katılım Motivasyonu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 1-21.
 • Demir, G. T. ve Bozkurt, T. M. (2019). Dijital Oyun Oynama Tutumu Ölçeği (Dootö): Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-18
 • Demir, G. T., ve Cicioğlu, H. İ. (2018). Motivation Scale For Participation In Physical Activity (MSPPA): A study of validity and reliability Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Ölçeği (FAKMÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 15(4), 2479-2492.
 • Demir, G. T.ve Hazar, Z. (2018). Dijital Oyun Oynama Motivasyonu Ölçeği (Doomö): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması1. Journal Of Physical Education & Sports Science/Beden Egitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(2).
 • Demir, T. G. ve İlhan, E. L. (2019). Spora Katılım Motivasyonu: Görme Engelli Sporcular Üzerine Bir Araştırma, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 157-170.
 • Gömleksiz, M. N. ve Serhatlıoğlu, B. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik İnançlarına İlişkin Görüşleri. Electronic Turkish Studies 8.7.
 • Hazar, Z., Demir, G. T., Namlı, S. ve Türkeli, A. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılığı ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(3), 320-332.
 • İlhan, E. L. (2009). Voleybolda Servis Becerisi Öğretimine Motivasyonel Bir Yaklaşım, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 196-203.
 • İlhan, E. L. (2010). Hareketsiz Yaşamlar Kültürü ve Beraberinde Getirdikleri, Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, 10(3), 195-210.
 • İlhan, E. L. ve Gencer, E. (2013). Liselerarası Badminton Müsabakalarına Katılan Sporcu-Öğrencilerin Spora Katılım Motivasyonlarının Belirlenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(4), 1-6.
 • Kaya, Ö., Cicioğlu, H. İ.ve Demir, G. T. (2018). The Attıtudes of Unıversıty Students Towards Sports: Attıtude and Metaphorıcal Perceptıon. European Journal Of Physical Education And Sport Science, 5(1), 115-133.
 • Meliha, U. Z. U. N., Yurdadön, Ü., İmamoğlu, O., Musa, Ç. O. N., Çavuşoğlu, G., ve Taşmektepligil, M. Y. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Sportif Etkinliklere Katılma ve Fiziksel Aktiviteden Hoşlanma Durumlarının Belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 38-52.
 • Murcia, J.A.M., Blanco, M.D.S., Galindo, C.M., Villodre, N.A., Coll, D.G.C. (2007). Effects of the gender, the age and the practice frequency in the motivation and the enjoyment of the physical exercise. Fitness & Performance Journal, 6(3), 140-146.
 • Namli, S., ve Demir, G. T. (2020). The Relationship between Attitudes towards Digital Gaming and Sports. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 19(1), 40-52.
 • Paffenbarger R.S., Blair S.N., Lee, I.M. ve Hyde, R.T. (1993). Measurement of physical activity to assess health effects free-living populations. Med Sci Sports Exerc, 25, 60-70.
 • Polat, E. ve Yalçın, H. B. (2014). Spor Seyircileri İçin Dışsal Güdü Ölçeği ve Spor Seyircileri İçin İçsel Güdü Ölçeği Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. International Journal of Human Sciences, 11(1), 105-127. doi: 10.14687/ijhs.v11i1.2693.
 • Reigal R.E., Videra, A., ve Gil, J. (2014). Physical exercise, general self-efficacy and life satisfaction in adolescence. International Journal of Medicine and Science of Physical Activity and Sport, 15(55), 561-575.
 • Seefeldt, V., Ewing, M. ve Walk, S. E. (1992). An Overview of Youth Sports. Washington:DC.
 • Stilwell, J. L. ve Willgoose, C. E. (1997). The Physical Education Curriculum. Boston:Allyn and Bacon.
 • Tekkurşun Demir, G. ve Cicioğlu, H.İ. (2019). Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu İle Dijital Oyun Oynama Motivasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,
 • Tekkurşun, D. G., İlhan, E. L., Esentürk, O. K. ve Kan, A. (2018). Engelli Bireylerde Spora Katılım Motivasyonu Ölçeği (ESKMÖ): Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Spormetre, 16(1), 95-106.
 • Zorba, E. ve Saygın, Ö. (2017). Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk. (4. Baskı). Ankara: Perspektif.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Authors

Orcid: 0000-0001-8663-2188
Author: Tuğba MUTLU BOZKURT (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2258-5831
Author: Kemal TAMER
Institution: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 14, 2020

Bibtex @research article { gaunjss759018, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2020}, pages = {286 - 298}, doi = {10.31680/gaunjss.759018}, title = {Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Düzeyi}, key = {cite}, author = {Mutlu Bozkurt, Tuğba and Tamer, Kemal} }
APA Mutlu Bozkurt, T , Tamer, K . (2020). Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Düzeyi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 5 (3) , 286-298 . DOI: 10.31680/gaunjss.759018
MLA Mutlu Bozkurt, T , Tamer, K . "Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Düzeyi" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 (2020 ): 286-298 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/article/759018>
Chicago Mutlu Bozkurt, T , Tamer, K . "Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Düzeyi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 (2020 ): 286-298
RIS TY - JOUR T1 - Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Düzeyi AU - Tuğba Mutlu Bozkurt , Kemal Tamer Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31680/gaunjss.759018 DO - 10.31680/gaunjss.759018 T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 286 EP - 298 VL - 5 IS - 3 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - doi: 10.31680/gaunjss.759018 UR - https://doi.org/10.31680/gaunjss.759018 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Düzeyi %A Tuğba Mutlu Bozkurt , Kemal Tamer %T Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Düzeyi %D 2020 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 5 %N 3 %R doi: 10.31680/gaunjss.759018 %U 10.31680/gaunjss.759018
ISNAD Mutlu Bozkurt, Tuğba , Tamer, Kemal . "Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Düzeyi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 / 3 (September 2020): 286-298 . https://doi.org/10.31680/gaunjss.759018
AMA Mutlu Bozkurt T , Tamer K . Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Düzeyi. GUJSS. 2020; 5(3): 286-298.
Vancouver Mutlu Bozkurt T , Tamer K . Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Düzeyi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2020; 5(3): 286-298.
IEEE T. Mutlu Bozkurt and K. Tamer , "Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Düzeyi", Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol. 5, no. 3, pp. 286-298, Sep. 2020, doi:10.31680/gaunjss.759018