Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 38 - 47 2016-08-31

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Türkan CİNPOLAT [1] , Fikret ALINCAK [2] , Uğur ABAKAY [3]


Bu çalışmanın amacı, Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda öğrenim gören üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının belirlenmesi ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören toplam 186 üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Çetin (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi için SPSS 22.0 programından yararlanılmıştır. İstatistiksel yöntem olarak, yüzde, frekans, Independent Samples T testi ve One Way ANOVA testi kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda; öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının olumlu olduğu, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre öğretmenlik mesleğine karşı daha olumlu tutum sergiledikleri, yaş arttıkça mesleğe karşı olumlu tutumun arttığı ve bölüm bazında yapılan değerlendirmede de öğretmenlik bölümü öğrencilerinin mesleğe karşı olumlu tutumlarının daha fazla olduğu saptanmıştır. 

 • Abbasoğlu E., Öncü, E. (2013). Beden eğitimi öğretmen adaylarının benlik saygıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2): 407-425.
 • Aşkar, P., Erden, M. (1987). Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 121: 8-11.
 • Ataünal, A. (2003). Niçin ve nasıl bir öğretmen? Milli Eğitim Vakfı Yayınları. Ankara.
 • Başçiftçi, F., Yanpınar, O., Ergül, M. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi: Selçuk Üniversitesi Örneği, International Educational Technology Conference “IETC”, 25-27 Mayıs 2011, İstanbul.
 • Celep, C. (2007). Meslek olarak öğretmenlik. C.Celep (Ed) Eğitim bilimine giriş. Anı Yayıncılık. Ankara.
 • Çapa, Y., Çil, N. (2000). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısında incelenmesi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18: 69–73.
 • Çapri, B., Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik
 • inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre
 • incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15):33-53.
 • Çelenk, S. (1988). Eğitim yüksekokulu öğrencilerinin tutumları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Konya.
 • Çetin, Ş. (2006). Öğretmenlik mesleği tutum ölçeğinin geliştirilmesi (geçerlilik ve güvenirlilik çalışması). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 18:28-37.
 • Çetinkaya, R. (2007). Türkçe Öğretmeni adaylarının Yeterlik algıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yanınlanmamış Yüksek lisans Tezi
 • Çetinkaya, Z. (2009). Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. İlköğretim Online, 8(2):298- 305.www.ilkogretim- online.org.tr
 • Demirtaş, H., Cömert, M., Özer, N. (2008). Öğretmen Adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile özyeterlik algıları arasındaki ilişki Proceedings of International Conference on Educational Science, 1, 23-25 June. Famagusta North Cyprus.
 • Duymaz, R. (2007). İdealist öğretmen. 3F Yayınları. İstanbul.
 • Güdek, B. (2007). Eğitim fakültesi müzik eğitimi anabilim dalı 1. ve 4. Sınıf öğrencilerinin müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutumlarının öğrenciye ait farklı değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, doktora tezi, Ankara.
 • Güneyli, A., Aslan, C. (2009). Evaluation of Turkish prospective teachers’ attitudes towards teaching profession (Near East University case). Procedia Social and Behavioral Sciences 1:313–319.
 • Işık, S., Yaman M., Soran, H. (2005). Biyoloji ve biyoloji öğretmenliğine karşı tutumlarına göre biyoloji öğretmen adaylarının tiplerinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29:110–116.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde insanlar ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş. Evrim Yayınları. İstanbul.
 • Karahan, H. (2005). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan coğrafya öğretmenlerinin diğer öğretmenlerle öğretmenlik tutumları açısından incelenmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, yüksek lisans tezi, İstanbul.
 • Kaya, Y. K. (2009). İnsan yetiştirme düzenimiz politika eğitim kalkınma. Pegem Akademi. Ankara.
 • Küçükahmet, L. (2003). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Oral, B. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim Araştırmaları, 15:88-98.
 • Özben, Ş. (2005). Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17:37-43.
 • Özder, H., Konedralı, G., Zeki, C.P. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2), 253-275.
 • Pehlivan, K. B. (2004). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve okul tutumları arasındaki ilişki. Eğitim Araştırmaları, 14: 211-218.
 • Sağlam, Ç. A. (2008). Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(1): 59-69.
 • Semerci, N., Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de öğretmenlik tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1): 137-146.
 • Şahin, A. E. (2007). Meslek olarak öğretmenlik. V.Sönmez (ed) Eğitim Bilimine Giriş, Anı Yayıncılık. Ankara.
 • Şen, B. (2006). Sınıf öğretmenliği adaylarının öğretmenlik tutumları ile öğrenme ve ders çalışma stratejileri arasındaki ilişki. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, yüksek lisans tezi, İstanbul.
 • Tanrıöğen, A. (1997). Buca Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. PAÜ. Eğitim Dergisi, 3:55-58.
 • Temizkan, M. (2008). Türkçe Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 6(3):461-486
 • Üstüner, M., Demirtaş, H., Cömert, M. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Örneği). Eğitim ve Bilim Dergisi, 34(151):140-155.
Journal Section Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi
Authors

Author: Türkan CİNPOLAT

Author: Fikret ALINCAK

Author: Uğur ABAKAY

Dates

Publication Date : August 31, 2016

Bibtex @ { gaunjss258877, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {38 - 47}, doi = {}, title = {Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Ci̇npolat, Türkan and Alıncak, Fikret and Abakay, Uğur} }
APA Ci̇npolat, T , Alıncak, F , Abakay, U . (2016). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 38-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/24425/258877
MLA Ci̇npolat, T , Alıncak, F , Abakay, U . "Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 (2016 ): 38-47 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/24425/258877>
Chicago Ci̇npolat, T , Alıncak, F , Abakay, U . "Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 (2016 ): 38-47
RIS TY - JOUR T1 - Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi AU - Türkan Ci̇npolat , Fikret Alıncak , Uğur Abakay Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 47 VL - 1 IS - 1 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi %A Türkan Ci̇npolat , Fikret Alıncak , Uğur Abakay %T Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi %D 2016 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Ci̇npolat, Türkan , Alıncak, Fikret , Abakay, Uğur . "Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 / 1 (August 2016): 38-47 .
AMA Ci̇npolat T , Alıncak F , Abakay U . Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. GUJSS. 2016; 1(1): 38-47.
Vancouver Ci̇npolat T , Alıncak F , Abakay U . Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2016; 1(1): 38-47.