Year 2017, Volume 2 , Issue 2, Pages 1 - 16 2017-06-30

Üniversite Öğrencilerinin Beden İmgesi Hoşnutluğu ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi

Münevver HACIOĞLU [1]


Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin beden imgesi hoşnutluğu ve iletişim becerilerinin yaş, cinsiyet, spor yapma durumu açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Celal Bayar Üniversitesinin BESYO, Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesinde aktif olarak öğrenim gören, tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilmiş 171’i spor yapan ve 170’i spor yapmayan 343 öğrenci katılmıştır. Katılımcılara Berscheid, Walster, Bohrnstedt (1973) tarafından geliştirilen ve Türkiye’ye uyarlaması Gökdoğan (1988) tarafından yapılan “Beden Bölgesi ve Özelliklerinden Hoşnut Olma Ölçeği” (BİHÖ) ve Ersanlı ve Balcı (1996) tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Ölçeği” (İBÖ) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucu katılımcıların beden imgelerinden hoşnutluk düzeyleri cinsiyete, spor yapma durumuna, sporla ilgilenme derecesine göre anlamlı farklılık gösterirken, yaşa göre istatistiksel olarak anlam ifade etmemektedir. İletişim becerileri de cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermezken, yaşa, spor yapma durumuna, sporla ilgilenme derecesine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Ayrıca yapılan korelasyon analizleri sonucu beden memnuniyeti ve iletişim becerileri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Beden Hoşnutluğu, İletişim Becerileri, Spor

Beden Hoşnutluğu, İletişim Becerileri
 • Abakay U., Kuru E. (2011). Profesyonel ve Amatör Futbolcuların Antrenörleri İle İletişim Düzeyi Farklılıklarının Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi.13(1):125-131
 • Aslan D. (2004) Beden Algısı İle İlgili Sorunların Oluşturabileceği Beslenme Sorunları 13(9):326-329
 • Aşçı F. H., Gökmen H., Tiryaki G., Aşçı A. , Zorba E. (1993) Sportif Katılımın Lisesi Erkek Öğrencilerin Beden Bölgelerinden Hoşnut Olma Düzeyleri Üzerine Etkisi, Spor ve Performans Dergisi 4(3):38-47
 • Atik D., Örten T.(2008), İdeal Beden İmgesini Oluşturan Sosyal ve Kurumsal Faktörler ve Bu İdealin Bireyler Üzerindeki Etkileri. Edebiyat Fakültesi Dergisi,25(1):1-31
 • Avan Z. (2015). Özel Bir Spor Merkezinde Devam Eden 18-30 Yaş Arası Bireylerin Beslenme Durumlarının ve Beden Algılarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi Ankara: Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetik Ana Bilim Dalı
 • Bayrak E. Nacar E. (2015). Profesyonel Takım Sporlarında Görev Yapan Antrenörlerin İletişim Beceri Düzeylerinin Araştırılması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(14) 391-405
 • Bilgin, N. (2007). Kimlik İnşası, Aşina Kitaplar Yayincılık, Ankara.
 • Avan Z. (2015). Özel Bir Spor Merkezinde Devam Eden 18-30 Yaş Arası Bireylerin Beslenme Durumlarının ve Beden Algılarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi Ankara: Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetik Ana Bilim Dalı
 • Croll J. , (2005). Body İmage &Adolescents. Chest (in), 40(35), 50. http://www.epi.umn.edu. Compbell A. Ve Hausenblas H. A. (2009). Effects Of Exercise İnterventions On Body İmage. Journal of Health Psychology . 14(6):780-793
 • Çavuşoğlu S. B. (2014). İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri Algı Düzeyinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi , Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi.,6(1):1309-8039
 • Çelikkol A. (2008). Egzersiz ve Benlik Kavramı. Sosyal Psikiyatri Kongresi, Kocaeli. Doi: www.celikkol.org
 • Çepikkurt F. , Coşkun F. , (2010). Social Physique Anxiety And Body İmage Satisfaction Levels Of Collegion Dengers. Pamukkale Journal Of Sport Sciences, 1(2):1
 • Çepikkurt F. Selağzı S. , (2014) , Antrenör ve Sporcu İletişim Düzeylerinin Belirlenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimler Dergisi , 9(1):11-18
 • Dalkılıç M. (2011), İlköğretim Öğrencilerinin Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeyi ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tez, Karaman: Karaman Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Dedeoglu, A. Ö., ve Savasci, İ. (2005). Tüketim Kültüründe Beden Güzelligi ve Yemek Yeme Arzulari: Kadinlarin Tüketim Pratiklerine Yansimasi. Ege Academic Review, 5(1), 77-87. ,
 • Doğan, T., Sapmaz, F., ve Totan, T. (2011). Beden İmgesi-Baş Etme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 12, 121-129.
 • Dökmen Ü. (1996). İletişim Çatışmaları ve Empati. Sistem Yayıncılık, İstanbul
 • Eraslan M., Çalışkan G. , Baş M. (2015). Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Benlik Saygılarının Yaş. Cinsiyet Ve Spor Yapma Durumlarına Göre İncelenmesi. Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi, 2(1)
 • Ersanlı K., ve Balcı S. (1998). İletişim Becerileri Envanterinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(10), 7-12.
 • Ersöz A. G. (2010). Tüketim Toplumunda ‘Sıfır Beden’ Söylemi: Neden ve Sonuçları Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 27(22):67-84.
 • Erözkan A. (2007) Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerini Etkileyen Faktörler, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, 26(26):59-72.
 • Ertürk D. Y.(2006), Bedenin İki Yanması: Bedenle İletişim, İletişimde Beden. İletişim Fakültesi Dergisi, 24.
 • Gökdoğan F. (1988). Orta Öğretime Devam Eden Ergenlerde Beden İmajından Hoşnut Olma Düzeyi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Universitesi, Ankara
 • Göksan B. (2007). Ergenlerde Beden İmajı ve Beden Dismorfik Bozukluğu. Uzmanlık Tezi. İstanbul. T. C Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği.
 • Hacıcaferoğlu S. , Korkmaz M. , Atalay A. (2015). Türkiyede Üniversiteler Voleybol 2. Liginde Oynayan Öğrenci- Sporcuların İletişim ve Performans Verimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi, Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 5(16):88-107
 • Hausenblas H. A. (2011) Comparisen Of Body İmage Betwen Athletes And Nonathletes:A Meta Analytic Review, Journal Of Applied Sport Psyhology 13:323-339
 • Hausenblas H. A. and Fallon E. A. (2006). Exercise and Body İmage: A Meta-Analysis. Psychology and Health. 21(1). 33-47. Doı:10.1080/14768320500105270
 • Heather A. Hausenblas H. A. and Downs, (2001), Associations Between Body Satisfaction And Physical Activity İn Adolescents: Implications For Programs Aimed At Preventing A Broad Spectrum Of Weight-Related Disorders. Journal Of Applıed Sport Psychology, 13: 323–339.
 • Hergüner G., Güven Ö., Yaman M. (1997). Sporun Üniversite Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi. Paü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 3: 93-101
 • Kara Z. (2012) Günahkar Bedenlerde Referans Bedenlere: İslam da Beden Algısı Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme, Din Bilimleri Akademik Araştırma Derneği, 12(1):7-41
 • Karagöz N. , Karagün E. (2015), Profesyonel Sporcuların Beden İmajı Üzerine Betimsel Bir Çalışma, Sport Sciences (Nwsasps), 10(4):34-43
 • Kalfat T. , Kıncal R.Y. (2008), Üniversite Öğrencilerinin Beden Memnuniyeti İle Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 23:41-47
 • Krishen, A. S., and Worthen, D. (2011). Body İmage Dissatisfaction and Self-Esteem: A Consumer-Centric Exploration and A Proposed Research Agenda. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 24, 90
 • Kök, E. (2005). Üniversite Öğrencilerinde Beden Algısı İle Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Kurt E., Özdilli K., Yorulmaz H. (2013 ). Body Image and Self-Esteem in Patients with Rheumatoid Arthritis. Archives of Neuropsychiatry.50: 202-208. Doi: 10.4274/npa.y6195
 • Mutlu T. O., Şentürke H. E., Zorba E. (2014). Üniversite Öğrencisi Tenisçilerde Empatik Eğilim ve İletişim Becerisi. International Journal of Science Culture and Sport. Özel Sayı 1
 • Neumark-Sztaınera, Goedena, Storya and Wallb (2010), Comparison Of Body Image Between Athletes And Nonathletes: A Meta-Analytic Review 125-137
 • Oğuz G. Y. (2005). Bir Güzellik Miti Olarak İncelik ve Kadınlarla İlgili Beden İmgesinin Televizyonda Sunumu. Selçuk İletişim Dergisi.4(1):31-37
 • Öngören, B. (2015). Sosyolojik Açıdan Sağlıklı Beden İmgesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, (34), 25- 45.
 • Örsel S., Canpolat B. I., Akdemir A., Özbay H. (2004). Diyet Yapan ve Yapmayan Ergenlerin Kendilik Algısı, Beden İmajı ve Beden Kitle İndeksi Açısından Karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi. 15(1): 5-15
 • Özdinç Ö. (2005). Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Sporun ve Spora Katılımın Sosyalleşmeyle İlişkisi Üzerine Görüşleri. Spometre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2;77-84.
 • Özşeker M. (2013). Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Benlik Saygılarının Değerlendirilmesi, İnternational Journal Of Now Trends İn Arts, Sport Ve Science Education, 2(3):29-39
 • Öztürk, Ö. T., Soytürk, M., Ada, E. N. D., ve Çamlıyer, H. (2011). Üniversite Takımlarında Sporcu Olan Öğrencilerle Spor Yapmayan Öğrencilerin İletişim Becerisi Düzeylerinin Karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 22(2), 43-53.
 • Phares, Steinberg, Thompson (2004)Genderdifference İn Peer And Parental İnfluence: Body İmage Disturbance. Self- Worth And Psychological Functioning İn Preadolescent Children. Journal Of Youth And Adoloscence. 33(5): 421- 429
 • Pollatou, E., Bakali, N., Theodorakis, Y., Goudas, M. (2010). Body İmage in Female Professional and Amateur Dancers. Research in Dance Education, 11(2): 131-137. https://www.researchgate.net/publication/264195155
 • Saygılı A. (2005). Modern Devletin Beden İdolojisi Üzerine Kısa Bir Deneme. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(54):323-340
 • Şahin, N. (2012). Elit Düzeyde Takım Sporu Ve Bireysel Spor Yapan İki Grubun İletişim Becerilerinin Karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2012, X (1) 13-16
 • Şensoy B. (2013). Medyada Beden İmajı: Bazı Televizyon Programlarından Örnekler. Yüksek Lisans Tezi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tepeköylü, Ö., Soytürk, M., Çamlıyer, H., (2009). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Öğrencilerinin İletişim Becerisi Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(3) 115-124
 • Tözün M. (2010 ) Benlik Saygısı. Geniş Açı. 53-57.
 • Ulukan H. (2012). İletişim Becerilerinin Takım ve Bireysel Sporculara Olan Etkisi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Wood K. C.,. Becker J. A., Thompson J.K. (1996) Body İmage Dissatisfaction in Preadolescent Children. Journal Of Applied Developmental Psychology .17(1), 85-100
 • Yanık M. (2015 ).Spor Türü ve Diğer Bazı Değişkenlerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi. International Journal of Human Sciences ,12 (2):1366-1376
 • Yılmaz İ. Çimen Z. (2008), Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri Düzeyi. Atatürk Journal Of Physical Education and Sport Siences. 10(3).
 • Yüksel M. (2014). Cinsiyet ve Spor. Tarih Okulu Dergisi. 7(19):663-684
Journal Section Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Authors

Author: Münevver HACIOĞLU
Institution: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2017

Bibtex @research article { gaunjss285637, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {1 - 16}, doi = {}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Beden İmgesi Hoşnutluğu ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Hacıoğlu, Münevver} }
APA Hacıoğlu, M . (2017). Üniversite Öğrencilerinin Beden İmgesi Hoşnutluğu ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 2 (2) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/29859/285637
MLA Hacıoğlu, M . "Üniversite Öğrencilerinin Beden İmgesi Hoşnutluğu ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2017 ): 1-16 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/29859/285637>
Chicago Hacıoğlu, M . "Üniversite Öğrencilerinin Beden İmgesi Hoşnutluğu ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2017 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Beden İmgesi Hoşnutluğu ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi AU - Münevver Hacıoğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 2 IS - 2 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Beden İmgesi Hoşnutluğu ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi %A Münevver Hacıoğlu %T Üniversite Öğrencilerinin Beden İmgesi Hoşnutluğu ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi %D 2017 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Hacıoğlu, Münevver . "Üniversite Öğrencilerinin Beden İmgesi Hoşnutluğu ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 / 2 (June 2017): 1-16 .
AMA Hacıoğlu M . Üniversite Öğrencilerinin Beden İmgesi Hoşnutluğu ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi. GUJSS. 2017; 2(2): 1-16.
Vancouver Hacıoğlu M . Üniversite Öğrencilerinin Beden İmgesi Hoşnutluğu ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2017; 2(2): 1-16.