Year 2018, Volume 3 , Issue 4, Pages 109 - 121 2018-12-28

Aktif Video Oyunları ve Wobble Board Denge Antrenmanının 6 Yaş Çocuklarda Dinamik Dengeye Etkisinin Karşılaştırılması

Abdurrahman DEMİR [1] , Manolya AKIN [2]


Bu çalışmanın amacı, çocukların denge özelliklerini geliştirebileceği öngörülen aktif video oyunları ve hareketli zemin wobble bord denge antrenmanlarının etkisini inceleyerek karşılaştırmaktır. Araştırmaya, 6 yaşında 54 çocuk, Mersin Üniversitesi etik kurulundan izin alınarak katılmıştır. Çalışma benzer fiziksel özellikte 3 grupla yürütülmüştür. Denge antrenmanları 8 hafta  ‘wobble board’ denge tahtası ve aktif video oyunları ‘nintendo wii oyun konsolu’ ile uygulanmıştır. Kontrol grubu ise herhangi bir fiziksel aktiviteye katılmayarak standart okul programına devam etmiştir. Tüm grupların ön-son test dinamik denge ölçümleri  ’Techno-Body Cihazı’ kullanılarak ölçülmüş, gruplar arasındaki farklara bakılmıştır.  Parametrik sonuçlar için iki yönlü varyans analizi, non-parametrik sonuçlar için ise kruskall wallis’ testi kullanılmıştır. Ön test ölçümlerde gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (p>,05).  Antrenmanlar sonrası ölçümlerde dinamik denge gelişimi açısından aktif video oyunu ile wobble board denge grupları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>,05). Antrenman yapmayan kontrol grubunda ise dinamik denge gelişimi gözlenmemiş ve antrenman gruplarından farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<,01). Hem wobble board hem de aktif video oyunları nintendo wii denge antrenmanlarının çocuklarda dinamik dengeyi benzer şekilde geliştirdiği bulgusundan hareketle sportif amaçlı ülkemizde henüz kullanılmayan Nintendo wi aktif video oyunlarının da alternatif bir yöntem olarak kullanılabileceği önerilebilir.

Aktif Video Oyunu, Wobble Board, Dinamik Denge
 • Akın, M. (2013). Effect of gymnastics training on dynamic balance abilities in 4-6 years of age children. International Journal of Academic Research, 5(2).
 • Aksoy, C, C. (2015). Diz Ekleminde Kronik Ortopedik Problemi Olan Hastalarda Nintendi Wii ile Yapılan Eğitimin Dengeye Etkisinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Denizli.
 • Atılgan, O. E., Akın, M., Alpkaya, U. ve Pınar, S. (2012). Elit bayan cimnastikçilerin denge aletindeki denge kayıpları ile denge parametreleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Human Sciences, (9)2: 1260-1271
 • Barnett, L. M., Hinkley, T., Okely, A. D., Hesket, K., & Salmon, J. O. (2012). Use of electronic games by young children and fundamental movement skills. Perceptual and motor skills, 114(3), 1023-1034.
 • Brumels, K. A., Blasius, T., Cortright, T., Oumedian, D., & Solberg, B. (2008). Comparison ofefficacy between traditional and video game based balance programs. Clinical Kinesiology: Journal of the American Kinesiotherapy Association, 62(4), 26-32.
 • Cone, B. L., Levy, S. S., & Goble, D. J. (2015). Wii Fit exer-game training improves sensoryweighting and dynamic balance in healthy young adults. Gait & posture, 41(2), 711-715.
 • Çekok, F, B. (2014)Hemiplejik Hastalarda Nintendo Wii Oyunlarının Denge ve Üst EkstremiteFonksiyonlarına Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Ekici, D, K. (2017). Bağımsız Yürüyen Serebral Palsili Çocuklarda Nintendo Wii Fit Eğitiminin Denge Üzerine Etkileri. Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Forslund, M. (1992). Growth and motor performance in preterm children at 8 years of age. Acta Paediatrica, 81(10), 840-842.
 • Gao, Z., Zhang, T., & Stodden, D. (2013). Children's physical activity levels and psychologicalcorrelates in interactive dance versus aerobic dance. Journal of Sport and Health Science, 2(3), 146-151.
 • George, A. M., Rohr, L. E., & Byrne, J. (2016). Impact of Nintendo Wii games on physicalliteracy in children: Motor skills, physical fitness, activity behaviors, and knowledge. Sports, 4(1), 3.
 • Goble, D. J., Cone, B. L., & Fling, B. W. (2014). Using the Wii Fit as a tool for balanceassessment and neurorehabilitation: the first half decade of “Wii-search”. Journal of neuroengineering and rehabilitation, 11(1), 12.
 • Graf, D. L., Pratt, L. V., Hester, C. N., & Short, K. R. (2009). Playing active video games increases energy expenditure in children. Pediatrics, 124(2), 534-540.
 • Granacher, U., Gollhofer, A., & Kriemler, S. (2010). Effects of balance training on posturalsway, leg extensor strength, and jumping height in adolescents. Research quarterly for exercise and sport, 81(3), 245-251
 • Granacher, U., Muehlbauer, T., Maestrini, L., Zahner, L., & Gollhofer, A. (2011). Can balance training promote balance and strength in prepubertal children. The Journal of Strength Conditioning Research, 25(6), 1759-1766.
 • Graves, L., Stratton, G., Ridgers, N. D., & Cable, N. T. (2008). Energy expenditure inadolescents playing new generation computer games. British journal of sports medicine, 42(7), 592-594.
 • Haksever B. (2012). Hamstringtendongrefti ile ACL rekonstrüksiyonu sonrası Wii terapi ilestandart rehabilitasyon protokolünün karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor FizyoterapistliğI Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Hansen, L., Sanders, S. (2008). Interactive gaming: Changing the face of fitness. FloridaAlliance for Health, Physical Education, Recreation, Dance & Sport Journal, 46(1), 38-41.
 • Harringe, M. L., Halvorsen, K., Renström, P., & Werner, S. (2008). Postural control measuredas the center of pressure excursion in young female gymnasts with low back pain or lower extremity injury. Gait & posture, 28(1), 38-45.
 • Johnson, T. M., Ridgers, N. D., Hulteen, R. M., Mellecker, R. R., & Barnett, L. M. (2016).Does playing a sports active video game improve young children's ball skill competence.. Journal of science and medicine in sport, 19(5), 432-436.
 • Karasu, A, U. (2011). Hemiplejide Nintendo Wii İle Sanal Gerçeklik Uygulamalarının DengeÜzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma.Uzmanlık Tezi.Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Kesilmiş, İ., Akın, M. (2016). Dört-Altı Yaş Çocuklarda Jimnastik Antrenmanının Biyomotor Yetiler Üzerine Etkisi. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 8(1), 15-21.
 • Kidgell, D. J., Horvath, D. M., Jackson, B. M., & Seymour, P. J. (2007). Effect of six weeks ofdura disc and mini-trampoline balance training on postural sway in athletes with functional ankle instability. Journal of Strength and Conditioning Research, 21(2), 466.
 • Lanningham-Foster, L., Foster, R. C., McCrady, S. K., Jensen, T. B., Mitre, N., & Levine, J. A.(2009). Activity-promoting video games and increased energy expenditure. The Journal of pediatrics, 154(6), 819-823.
 • Lanningham-Foster, L., Jensen, T. B., Foster, R. C., Redmond, A. B., Walker, B. A., Heinz, D.,& Levine, J. A. (2006). Energy expenditure of sedentary screen time compared with active screen time for children. Pediatrics, 118(6), e1831-e1835.
 • Lwin, M. O.,& Malik, S. (2012). The efficacy of exergames-incorporated physical educationlessons in influencing drivers of physical activity: a comparison of children and pre-adolescents. Psychology of Sport and Exercise, 13(6), 756-760.
 • Maddison, R., Mhurchu, C. N., Jull, A., Jiang, Y., Prapavessis, H., & Rodgers, A. (2007).Energy expended playing video console games: an opportunity to increase children’s physical activity?. Pediatric exercise science, 19(3), 334-343.
 • Mellecker, R. R., & McManus, A. M. (2008). Energy expenditure and cardiovascular responsesto seated and active gaming in children. Archives of pediatrics & adolescent medicine, 162(9), 886-891.
 • Mellecker, R. R., & McManus, A. M. (2014). Active video games and physical activityrecommendations: A comparison of the Gamercize Stepper, XBOX Kinect and XaviX J-Mat. Journal of science and medicine in sport, 17(3), 288-292.
 • Neyzi, O., Bundak, R., Gökçay, G., Günöz, H., Furman, A., Darendeliler, F., & Baş, F. (2015).Reference values for weight, height, head circumference, and body mass index in Turkish children. Journal of clinical research in pediatric endocrinology, 7(4), 280.
 • Sheehan, D. P., & Katz, L. (2012). The Impact of a Six Week Exergaming Curriculum onBalance with Grade Three School Children using the Wii FIT+™. International Journal of Computer Science in Sport (International Association of Computer Science in Sport), 11(3).
 • Sheehan, D. P., & Katz, L. (2013). The effects of a daily, 6-week exergaming curriculum onbalance in fourth grade children. Journal of Sport and Health Science, 2(3), 131-137.
 • Spirduso, W. W., Francis, K. L., & MacRae, P. G. (1995). Physical dimensions of aging. Human Kinetics. Champaign. Illinois. USA.
 • Sun, H. (2012). Exergaming impact on physical activity and interest in elementary schoolchildren. Research quarterly for exercise and sport, 83(2), 212-220
 • Sun, H.,& Gao, Y. (2016). Impact of an active educational video game on children's motivation,science knowledge, and physical activity. Journal of Sport and Health Science, 5(2), 239-245
 • Ürgen S, M. (2013). Hemiparatik Serebral Palsili Çocuklarda Sanal Gerçeklik YöntemininDenge ve İleri Düzey Motor Beceriler Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Vernadakis, N., Gioftsidou, A., Antoniou, P., Ioannidis, D., & Giannousi, M. (2012). Theimpact of Nintendo Wii to physical education students' balance compared to the traditional approaches. Computers & Education, 59(2), 196-205.
 • Vernadakis, N., Kouli, O., Tsitskari, E., Gioftsidou, A., & Antoniou, P. (2014). University students' ability-expectancy beliefs and subjective task values for exergames. Computers & Education, 75, 149-161.
 • Vernadakis, N., Papastergiou, M., Zetou, E., & Antoniou, P. (2015). The impact of anexergame-based intervention on children's fundamental motor skills. Computers & Education, 83, 90-102.
 • White, K., Schofield, G., & Kilding, A. E. (2011). Energy expended by boys playing activevideo games. Journal of science and medicine in sport, 14(2), 130-134
 • Who, (2017). Body mass index – BMI. 16/12/2017 tarihindehttp://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-/body-mass-index-bmi. adresinden erişildi.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Hareket ve Antrenman Bilimleri
Authors

Author: Abdurrahman DEMİR (Primary Author)
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Manolya AKIN
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 28, 2018

Bibtex @research article { gaunjss461858, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {109 - 121}, doi = {10.31680/gaunjss.461858}, title = {Aktif Video Oyunları ve Wobble Board Denge Antrenmanının 6 Yaş Çocuklarda Dinamik Dengeye Etkisinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {DEMİR, Abdurrahman and AKIN, Manolya} }
APA DEMİR, A , AKIN, M . (2018). Aktif Video Oyunları ve Wobble Board Denge Antrenmanının 6 Yaş Çocuklarda Dinamik Dengeye Etkisinin Karşılaştırılması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 3 (4) , 109-121 . DOI: 10.31680/gaunjss.461858
MLA DEMİR, A , AKIN, M . "Aktif Video Oyunları ve Wobble Board Denge Antrenmanının 6 Yaş Çocuklarda Dinamik Dengeye Etkisinin Karşılaştırılması". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 3 (2018 ): 109-121 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/40714/461858>
Chicago DEMİR, A , AKIN, M . "Aktif Video Oyunları ve Wobble Board Denge Antrenmanının 6 Yaş Çocuklarda Dinamik Dengeye Etkisinin Karşılaştırılması". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 3 (2018 ): 109-121
RIS TY - JOUR T1 - Aktif Video Oyunları ve Wobble Board Denge Antrenmanının 6 Yaş Çocuklarda Dinamik Dengeye Etkisinin Karşılaştırılması AU - Abdurrahman DEMİR , Manolya AKIN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31680/gaunjss.461858 DO - 10.31680/gaunjss.461858 T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 121 VL - 3 IS - 4 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - doi: 10.31680/gaunjss.461858 UR - https://doi.org/10.31680/gaunjss.461858 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Aktif Video Oyunları ve Wobble Board Denge Antrenmanının 6 Yaş Çocuklarda Dinamik Dengeye Etkisinin Karşılaştırılması %A Abdurrahman DEMİR , Manolya AKIN %T Aktif Video Oyunları ve Wobble Board Denge Antrenmanının 6 Yaş Çocuklarda Dinamik Dengeye Etkisinin Karşılaştırılması %D 2018 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 3 %N 4 %R doi: 10.31680/gaunjss.461858 %U 10.31680/gaunjss.461858
ISNAD DEMİR, Abdurrahman , AKIN, Manolya . "Aktif Video Oyunları ve Wobble Board Denge Antrenmanının 6 Yaş Çocuklarda Dinamik Dengeye Etkisinin Karşılaştırılması". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 3 / 4 (December 2018): 109-121 . https://doi.org/10.31680/gaunjss.461858
AMA DEMİR A , AKIN M . Aktif Video Oyunları ve Wobble Board Denge Antrenmanının 6 Yaş Çocuklarda Dinamik Dengeye Etkisinin Karşılaştırılması. GUJSS. 2018; 3(4): 109-121.
Vancouver DEMİR A , AKIN M . Aktif Video Oyunları ve Wobble Board Denge Antrenmanının 6 Yaş Çocuklarda Dinamik Dengeye Etkisinin Karşılaştırılması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 3(4): 121-109.