Year 2019, Volume 4 , Issue 2, Pages 190 - 198 2019-06-28

Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi

Sihmehmet YİĞİT [1] , Mihriay MUSA [2] , İbrahim DALBUDAK [3]


Araştırmanın amacı: Üniversitede okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin atılganlık düzeylerinin ortaya konulması ve farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın örneklemini 2016-2017 Eğitim/Öğretim döneminde Uşak üniversitesinde öğrenim gören 113 Erkek 35 Kadın toplam 148 yabancı öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında sosyo demografik özellikleri belirlemeye yönelik kişisel bilgi formu ile 1980 yılında Voltan (1980) tarafından geçerlilik ve güvenirliliği yapılmış rathus atılganlık ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 22.00 İstatistik paket programıyla, diğer değişkenler ise tek yönlü varyans (ANOVA) analizi ile incelenmiştir. Anlamlı farkın olması durumunda varyans analiz sonuçları Tukey testi kullanılarak karşılaştırılmıştır.

Araştırmanın sonucunda; Uşak üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin demografik özelliklerine göre atılganlık düzeyleri incelenmiş ve değerlendirilmiştir.  Değerlendirmeler sonucunda; yaş, cinsiyet, ülkelere göre, okudukları sınıf, düzenli spor yapıp yapmama durumuna göre, kaç yıldır spor yaptıklarına bakıldığında anlamlı farklılaşmaların olmadığı görülmüştür. Atılgalık kavramı öğrencilerin hayata daha anlamlı bir şekilde tutunabilmelerini sağlanması atılganlık düzeylerinin tespiti açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Spor, Atılganlık, Öğrenci.000 

Spor, Atılganlık
  • KaynakçaAlberti, R. & Emmons, M. (2002). Atılganlık “Kendinize Yatırım Yapın” .Hyb Yayıncılık, (Çev. : Serap Katlan) Ankara.Arı, R. (1989). Üniversite öğrencilerinin baskın ben durumları ile bazı özlük niteliklerinin ben durumlarına, atılganlık ve uyum düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.Aydın, B. (1991). Cinsiyet ve Cinsiyet Rolleri Açısından Atılganlık Seviyesinin İncelenmesi. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi. 3:25-36.Ayhan G. (2012). Hemşirelerde psikolojik şiddet (mobbing) ile atılganlık düzeyi ilişkisi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Yüksek Lisans Tezi. İzmir.Bal, E. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Benlik Algıları İle Atılganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Bilge J, Aslan. A. Akılcı olmayan düşünce düzeyleri farklı üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerini değerlendirmeleri. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 1999;(13):18.Dinçer, M. (2005). Kişilerarası İletişimde Sorun Çözücü Bir iletişim Becerisi Olarak Atılganlık. Edi: Gürüz D, Temel A. İletişime Yeni Yaklaşımlar. Nobel Basımevi, 1. Baskı,İzmir.Eraslan E. Üniversite spor bölümü öğrencilerinin atılganlık ve karar verme stillerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015;4(1):214-223.Eşkin, M. (2003). Self-reportedassertiveness in Swedishand Turkis hadolescents: A cross-culturalcomparison. Scandinavian Journal Of Psychology, 44(1): 7-12.Furnham, A. (1979). Assertiveness in three cultures: Multidimensionality and cultural differences. Journal of Clinical Psychology, 35: 522- 527.Gündoğdu, C,. Tüfekçi, Ş,. & Çelebi, E. (2016). Gençlik merkezlerine üye olan gençlerin atılganlık düzeylerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi;3(1):1-9.Kamaraj, I. (2004). Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Beş Yaş Çocuklarının Atılganlık Sosyal Becerisini Kazanmalarında Eğitimci Drama Programının Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Kaplanoğlu A. E. (2006). Yönetici Hemşirelerin Atılganlık Düzeyleri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.İstanbul.Kul M, & Demirel M. (2015). Lise öğrencilerinin spor değişkenine göre sosyal beceri ve atılganlık düzeylerinin karşılaştırılması. International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS);1:41-54.Mcleod, (1987). K. Wilson & C. Gallois (1993). Assertion and Its Social Context. Pergamon Press.Pektekin, Ç. (1993). İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulunda uygulanan eğitimin öğrencilerin davranışları ve benlik saygısı üzerine etkisi. III. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu. İstanbul-Türkiye, 8-13 Eylül 1993:38-45Toruncu, B. (1994). Eğitim Sürecinde Grupla Danışmanlık Uygulamalarının Gençlerin Girişimcilik Gelişimine Etkisi. (Yenişehir Sağlık Meslek Lisesinde Deneysel Bir Uygulama). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.Uğurlu, U. (1994). Yetiştirme Yurdunda Yaşayan Ergenler ile Ailesi ile Birlikte Yaşayan Ergenlerin Özsaygı ve Atılganlık Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi. Erzurum.Voltan, N. (1980). Rathus Atılganlık Envanteri geçerlik ve güvenirlik çalışması. Psikoloji Dergisi, 10: 23-25.Voltan, N. (1980). Grupla Atılganlık Eğitiminin Bireyin Atılganlık Düzeyine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü. Doktora Tezi. Ankara.Wolpe, J. & Lazarus, A. (1966). Behavior Therapy Techniques, Oxford, Pergamman Pres.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Authors

Orcid: 0000-0002-6770-8711
Author: Sihmehmet YİĞİT (Primary Author)
Institution: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6770-8711
Author: Mihriay MUSA
Institution: Spor Bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6770-8711
Author: İbrahim DALBUDAK
Institution: Atabey Meslek Yüksekokulu
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 28, 2019

Bibtex @research article { gaunjss508139, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {190 - 198}, doi = {10.31680/gaunjss.508139}, title = {Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Yi̇ği̇t, Sihmehmet and Musa, Mihriay and Dalbudak, İbrahim} }
APA Yi̇ği̇t, S , Musa, M , Dalbudak, İ . (2019). Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 190-198 . DOI: 10.31680/gaunjss.508139
MLA Yi̇ği̇t, S , Musa, M , Dalbudak, İ . "Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (2019 ): 190-198 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/45377/508139>
Chicago Yi̇ği̇t, S , Musa, M , Dalbudak, İ . "Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (2019 ): 190-198
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi AU - Sihmehmet Yi̇ği̇t , Mihriay Musa , İbrahim Dalbudak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31680/gaunjss.508139 DO - 10.31680/gaunjss.508139 T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 190 EP - 198 VL - 4 IS - 2 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - doi: 10.31680/gaunjss.508139 UR - https://doi.org/10.31680/gaunjss.508139 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi %A Sihmehmet Yi̇ği̇t , Mihriay Musa , İbrahim Dalbudak %T Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi %D 2019 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 4 %N 2 %R doi: 10.31680/gaunjss.508139 %U 10.31680/gaunjss.508139
ISNAD Yi̇ği̇t, Sihmehmet , Musa, Mihriay , Dalbudak, İbrahim . "Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 / 2 (June 2019): 190-198 . https://doi.org/10.31680/gaunjss.508139
AMA Yi̇ği̇t S , Musa M , Dalbudak İ . Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi. GUJSS. 2019; 4(2): 190-198.
Vancouver Yi̇ği̇t S , Musa M , Dalbudak İ . Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2019; 4(2): 190-198.