Year 2019, Volume 4 , Issue 2, Pages 199 - 210 2019-06-28

Sporda Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirmede 9-10 Yaş Çocukların Bazı Fiziksel Özellikleri ve Performans Profillerinin İncelenmesi: Kırıkkale Örneği

Aziz GÜÇLÜÖVER [1] , İrem Nur ŞAHİN [2] , Mehmet GÜLÜ [3] , Hüseyin Tolga ESEN [4]


Bu araştırmada sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirmede 9-10 yaş grubu çocukların fiziksel özellikleri ve bazı performans profilleri incelenerek yetenek değerlendirmesinin yapılması, yetenek ve sporcu seçiminde antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerinin bu konuda yapılacak olan çalışmalarına katkıda bulunmasını amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemini Kırıkkale Merkez Şehit Ramazan Akçadağ İlköğretim Okulunda öğrenim gören (n=12 erkek) ve (n=18 kız) oluşturmaktadır. Katılımcı çocuklara fiziksel ve performans verilerini tanımlamada eurofit test bataryası ve bazı antropometrik ölçümler yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde verilerin normalliği Shapiro-Wilk testiyle anlaşılmıştır. Katılımcılara verilerin tanımlanmasında tanımlayıcı istatistik yöntemi ve guruplar arası karşılaştırmalarda ise bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Yapılan tanımlayıcı istatistiksel analizler sonucunda katılımcıların antropometrik ortalama değerleri sırasıyla ; (erkek, yaş; 9,83 (yıl), boy;1,37 (m), ağırlık; 35,95 (kg), VKİ; 18,61) ve  (kız, yaş; 9,83 (yıl), boy; 1,39 (m), ağırlık; 35,25 (kg), VKİ; 17,86) olarak bulunmuştur. Bununla birlikte bağımsız örneklem t- testi sonuçlarında çocuk katılımcıların sadece sağ bacak otur-eriş esneklik testinde kızlar lehine (p<0,05) düzeyinde ve dayanıklılık mekik koşusu testinde ise (p<0,01) düzeyinde erkekler lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu sonuçlar bize ilköğretim çağı çocukların fiziksel ve performans verilerinde cinsiyetler bakımından benzer özellik ve gelişim düzeylerine sahip olduğunu göstermektedir. 

Yetenek seçimi, Çocuk, Eurofit testleri, Antropometri
 • Ayan, V., ve Mülazimoğlu, O. (2009). Sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirmede 8-10 yaş grubu erkek çocuklarının fiziksel özelliklerinin ve bazı performans profillerinin incelenmesi (Ankara Örneği). FÜ Sağ. Bil. Tıp Derg, 23(3), 113-118.
 • Balcı, Ş. S., Pekel, H. A., Karakuş, S., Hamdi, P. E. P. E., Revan, S., & Bağcı, E. (2008). 9-11 Yaş grubu İlköğretim Öğrencilerinin Performansla İlgili Fiziksel Uygunluklarının Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 103-108.
 • Çamlıyer H, (1999). Eğitim Bütünlüğü İçinde Çocuk Hareket Eğitimi ve Oyun. Can Ofset Basım, İzmir.
 • Çelik, A., Günay, E., & Aksu, F. (2013). 7-9 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Fiziksel Ve Motorik Özelliklerinin Değerlendirilmesi.
 • Demir, İ. (2001). Beden Eğitimi ve Sporun Beceri, Yetenek gelişimlerine etkisi (11–13 yaş grubunda Eurofit test değerlendirmesi) Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Demiral, Ş., Erdemir, İ., & Kızılyaprak, A. H. (2011). Bayan judocularda yetenek seçimi. Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi, 3(1).
 • Demirel, N., Şirinkan, A., & Şirinkan, Ş. Ö. (2016). Yaz spor okulunda jimnastik eğitimi alan okulöncesi çağı öğrencilerinin Eurofit testleriyle fiziksel gelişimlerinin incelenmesi (Erzurum örneği). International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(2), 850-858.
 • Diker, G., Zileli, R., Özkamçı, H., & Sadi, Ö. N. (2017). Genç tenis oyuncularının bazı fizyolojik ve biyomotor özelliklerinin değerlendirilmesi. International Journal of Sport, Exercise & Training Sciences, 3(1), 25-32.
 • Docherty, D. (1996). Measurement in pediatric exercise science (pp. 285-334). Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Eberline, A., Judge, L. W., Walsh, A., & Hensley, L. D. (2018). Relationship of Enjoyment, Perceived Competence, and Cardiorespiratory Fitness to Physical Activity Levels of Elementary School Children. Physical Educator, 75(3), 394-413.
 • Erikoğlu, G., Özkamçı, H., Golmoghanı, N., Suveren, C., Tuğçe, T. O. T., Şahin, N., ... & Güzel, N. A. 7–12 Yaş Çocuklarda Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Eurofit Test Bataryası İle Performans Parametrelerinin Değerlendirilmesi. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(4), 49-64.
 • Freedson, P. S., Cureton, K. J., & Heath, G. W. (2000). Status of field-based fitness testing in children and youth. Preventive medicine, 31(2), S77-S85.
 • Hasan, K. (2008). Edirne iline bağlı ilkokullardaki (Şehit Asim İlköğretim Okulu ve Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı İlköğretim Okulu) 8-11 Yaş Arasindakı Öğrencilerin Eurofıt Testlerı İle Fiziksel Kondisyonlarinin Değerlendirilmesı. Y. Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Hasırcı, S., Sevimli, D., Durusoy, EA. (2009). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Nobel Kitabevi.
 • Haywood, K., & Getchell, N. (2014). Life Span Motor Development 6th Edition. Human Kinetics.
 • Heimer, S., Misigoj, M., & Medved, V. (1988). Some anthropological characteristics of top volleyball players in SFR Yugoslavia. The Journal of sports medicine and physical fitness, 28(2), 200.
 • Hobbs, M. (2014). Childhood Fitness and Academic Performance: An Investigation into the Effect of Aerobic Capacity on Academic Test Scores. Online Submission.
 • Karl, K. (2001). Sporda Yetenek Arama Seçme ve Yönlendirme (Çeviri: H. Harputluoğlu). Bağırgan Yayımevi, Ankara.
 • Kızılakşam, E. (2006). Edirne il merkezi ilköğretim okullarındaki 12-14 yaş grubu aktif olarak spor yapan ve yapmayan (beden eğitimi dersine giren) öğrencilerin eurofit test bataryaları uygulama sonuçlarının karşılaştırılması.
 • Koç, H. (1996). 14-16 yaş grubu hentbolcu ve beden eğitimi dersi alan öğrencilerin bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelerinin eurofit test bataryasında değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
 • Muratlı, S. (2013). Çocuk ve Spor. Nobel Basımevi, Ankara.
 • Oğuz, O. (1991). Bazı Eurofıt testleri ile 12-14 yaşları arasındaki erkek öğrencilerin fiziksel uygunluklarının ölçülmesi (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Pekel, A. (2007). Olarak 10-12 Yaş Grubu Çocuklarda Bazı Değişkenler Üzerinde Normatif Çalışma. Doktora Tezi. Ankara: GÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Robertson, J. (2017). The Relationship between Physical Fitness and Academic Achievement for Fourth Grade Students in Southeast Texas. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway, PO Box 1346, Ann Arbor, MI 48106.
 • Saraç, H. (2012). Futbol Branşında 12-15 Yaş Gurubu Erkek Çocukların Fiziksel Gelişiminin Eurofit Test Bataryasıyla Değerlendirilmesi. Y. Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Tutkun, E. (2002). Samsun İli İlk Öğretim Çağı Çocuklarının Yetenek Seçim Yönteminin Geliştirilmesi. Doktora Tezi. Samsun: On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Tutkun, E. (2007). Futbolda Yetenek Seçimi Modelleri. Akademi Basın ve Yayıncılık. İstanbul.
 • Uzuncan, H. (1991). Eurofit testleri ile 10-12 yaşları arasındaki erkek öğrencilerin aerobik güç ve fiziksel uygunluklarının ölçülmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Konya.
 • World Health Organization Nutrition Anemia’s (1968). Who Teaching Report Series, Who Priting Office: Geneva, 405.
 • Yenal, T. H., Çamlıyer, H., & Saracaloğlu, A. S. (1999). İlköğretim İkinci Devre Çocuklarında Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Motor Beceri ve Yetenekler Üzerine Etkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 15-24.
 • Ziyagil, M. A., Tamer, K., Zorba, E., Uzuncan, S., & Uzuncan, H. (1996). Eurofit test bataryası vasıtasıyla 10-12 yaşları arasındaki erkek ilkokul öğrencilerinin fiziksel uygunluk ve antropometrik özelliklerinin yaş gruplarına ve spor yapma alışkanlıklarına göre değerlendirilmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 20-28.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Hareket ve Antrenman Bilimleri
Authors

Orcid: 0000-0003-1014-5011
Author: Aziz GÜÇLÜÖVER (Primary Author)
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1432-6901
Author: İrem Nur ŞAHİN
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7633-7900
Author: Mehmet GÜLÜ
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0836-5234
Author: Hüseyin Tolga ESEN
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 28, 2019

Bibtex @research article { gaunjss513784, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {199 - 210}, doi = {10.31680/gaunjss.513784}, title = {Sporda Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirmede 9-10 Yaş Çocukların Bazı Fiziksel Özellikleri ve Performans Profillerinin İncelenmesi: Kırıkkale Örneği}, key = {cite}, author = {Güçlüöver, Aziz and Şahi̇n, İrem Nur and Gülü, Mehmet and Esen, Hüseyin Tolga} }
APA Güçlüöver, A , Şahi̇n, İ , Gülü, M , Esen, H . (2019). Sporda Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirmede 9-10 Yaş Çocukların Bazı Fiziksel Özellikleri ve Performans Profillerinin İncelenmesi: Kırıkkale Örneği . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 199-210 . DOI: 10.31680/gaunjss.513784
MLA Güçlüöver, A , Şahi̇n, İ , Gülü, M , Esen, H . "Sporda Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirmede 9-10 Yaş Çocukların Bazı Fiziksel Özellikleri ve Performans Profillerinin İncelenmesi: Kırıkkale Örneği" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (2019 ): 199-210 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/45377/513784>
Chicago Güçlüöver, A , Şahi̇n, İ , Gülü, M , Esen, H . "Sporda Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirmede 9-10 Yaş Çocukların Bazı Fiziksel Özellikleri ve Performans Profillerinin İncelenmesi: Kırıkkale Örneği". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (2019 ): 199-210
RIS TY - JOUR T1 - Sporda Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirmede 9-10 Yaş Çocukların Bazı Fiziksel Özellikleri ve Performans Profillerinin İncelenmesi: Kırıkkale Örneği AU - Aziz Güçlüöver , İrem Nur Şahi̇n , Mehmet Gülü , Hüseyin Tolga Esen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31680/gaunjss.513784 DO - 10.31680/gaunjss.513784 T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 210 VL - 4 IS - 2 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - doi: 10.31680/gaunjss.513784 UR - https://doi.org/10.31680/gaunjss.513784 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Sporda Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirmede 9-10 Yaş Çocukların Bazı Fiziksel Özellikleri ve Performans Profillerinin İncelenmesi: Kırıkkale Örneği %A Aziz Güçlüöver , İrem Nur Şahi̇n , Mehmet Gülü , Hüseyin Tolga Esen %T Sporda Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirmede 9-10 Yaş Çocukların Bazı Fiziksel Özellikleri ve Performans Profillerinin İncelenmesi: Kırıkkale Örneği %D 2019 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 4 %N 2 %R doi: 10.31680/gaunjss.513784 %U 10.31680/gaunjss.513784
ISNAD Güçlüöver, Aziz , Şahi̇n, İrem Nur , Gülü, Mehmet , Esen, Hüseyin Tolga . "Sporda Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirmede 9-10 Yaş Çocukların Bazı Fiziksel Özellikleri ve Performans Profillerinin İncelenmesi: Kırıkkale Örneği". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 / 2 (June 2019): 199-210 . https://doi.org/10.31680/gaunjss.513784
AMA Güçlüöver A , Şahi̇n İ , Gülü M , Esen H . Sporda Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirmede 9-10 Yaş Çocukların Bazı Fiziksel Özellikleri ve Performans Profillerinin İncelenmesi: Kırıkkale Örneği. GUJSS. 2019; 4(2): 199-210.
Vancouver Güçlüöver A , Şahi̇n İ , Gülü M , Esen H . Sporda Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirmede 9-10 Yaş Çocukların Bazı Fiziksel Özellikleri ve Performans Profillerinin İncelenmesi: Kırıkkale Örneği. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2019; 4(2): 199-210.