Year 2021, Volume 6 , Issue 2, Pages 209 - 221 2021-06-21

An Investigation of The Social Physical Anxiety Levels of Individuals in University Education

Ünal TÜRKÇAPAR [1] , Yavuz YASUL [2]


The aim of this study is to determine how the social physics anxiety levels of individuals who study at university and take physical education lessons are shaped.In the research, descriptive survey model was used. 163 male and 120 female participants who studying in different departments of the Kyrgyzstan Turkey Manas University constitute the study group of the study and volunteerism was taken as a basis for participation. The data of the study were used by the "personal information form" prepared by the researcher and the social physics anxiety inventory developed by Hart et al (1989) and adapted into Turkish by Mülazımoğlu and Aşçı (2006) in order to measure the anxiety levels of individuals. The data obtained were evaluated in computer environment using the SPSS 21.0 statistics program. By conducting normality analysis, Independent Sample t test was used for pairwise group comparisons, and One Way Anova test was used for comparisons of three or more groups. As a result of the study, it was seen that there was no significant difference between the anxiety levels of university students and gender, sports branch, class, age, academic achievement and the department they studied, but it was found that the family income levels of the students had an effect on the determination of the anxiety levels of the participants. In this study, it was concluded that family income level may have an important effect on determining the level of anxiety in university students.
Anxiety, Physical Education, University education, Social physics anxiety
 • Abanoz, Ö.( 2016). Egzersiz yapan adelosanların sosyal fizik kaygı durumlarının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Samsun.
 • Antony, M.M, Swinson, R.P. (2000). The Shyness and Social Anxiety Workbook. Oakland, New Harbinger.
 • Arabacı, R.(2008). Relationship Between Social Physique Anxiety, Walking Activity and Body Composition in University Students. E-Journal of New World Sciences Academy Health Sciences, 3 (3), 145-153.
 • Baltacı, Ö.(2010). Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı, sosyal destek ve problem çözme yaklaşımları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çağlar, M., Dinçyürek, S., Arsan, N. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygılarının Analizi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (43), s.106-116.
 • Çepikkurt, F, Çoşkun, F.(2010). Üniversiteli Dansçıların Sosyal Fizik Kaygı ve Beden İmgesinden Hoşnut Olma Düzeyleri. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 1 (2), 17-24.
 • Dilbaz, N. ve Güz, H. (2002). Sosyal kaygı bozukluğunda cinsiyet farklılıkları. Klinik Psikiyatri Dergisi,6(1), s.32-38.
 • Doğan, T.(2011). Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin Ergenlerden Oluşan Bir Örneklemde İncelenmesi. İlköğretim Online, 10 (1), 12-19.
 • Doğan, T., Çoban, A.E.(2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34 (153), 157-168.
 • Eren, Z.(2012). Spor Salonuna Giden Yetişkinlerin Yeme Tutumları, Sosyal Fizik Kaygı ve Narsistik Yapılanmaları Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 78.
 • Eriş, Y. ve İkiz, F.,E. (2013). Ergenlerin benlik saygısı ve sosyal kaygı düzeyleri arasındaki ilişki ve kişisel değişkenlerin etkileri, Turkish Studies, 8(6), 179-193.
 • Erkan, Z.(2002). Ergenlerin sosyal kaygı düzeyleri, ana-baba tutumları ve ailede görülen risk faktörleri üzerinde bir çalışma. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Ersöz, G.(2011). Egzersize Katılım Güdüsü, Sürekli Optimal Performans Duygu Durumu ve Sosyal Fizik Kaygı Düzeyinin Egzersiz Davranış Basamağına ve Fiziksel Aktivite Düzeyine Göre İrdelenmesi, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 265.
 • Göksel, A.G., Caz, Ç., Yazıcı, Ö.F., Zorba, E.(2018). Spor Hizmeti Alan Bireylerin Sosyal Görünüş Kaygısı ve Öznel Mutluluklarının İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3 (3), 88-101.
 • Gültekin, B. K. ve Dereboy, I. F. (2011). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Fobinin Yaygınlığı ve Sosyal Fobinin Yaşam Kalitesi, Akademik Başarı ve Kimlik Oluşumu Üzerine Etkileri, Türk Psikiyatri Dergisi, 22(3), ss. 150-58.
 • Gümüş, E.(2017). Egzersizde motivasyonel düzenlemelerin ve sosyal fizik kaygı düzeyinin, yaşam kalitesi bağlamında incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden eğitimi ve spor anabilim dalı, Afyon.
 • Hagger , M. S. , and Stevenson , A. (2010 ) Social physique anxiety and physical self-esteem: gender and age effects . Psychology and Health , 25 ( 1 ), 89 - 110 .
 • Hart, E., Leary, M.R., Rejeskı, J.W. (1989). The measurement of social physique anxiety. Journal Of Sport and Exercise Psychology, 11: 94–104.
 • Heimberg, R. G., Holt, C. S., Schneier, F. R., Spitzer, R. L., Liebowitz, M. R. (1993). The issue of subtypes in the diagnosis of social phobia. Journal of Anxiety Disorders, 7(3), 249- 269.
 • Karakaş, Y. (2008). Lise öğrencilerinin mükemmeliyetçilik düzeyleri ile sosyal kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans tezi.
 • Karasar, N. (1994). “Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler”. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Köknel, Ö. (2005). Kaygıdan mutluluğa kişilik. 17. Basım, Altın Kitaplar. İstanbul.
 • Küçük, O. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Mehtalia, K.V. and Vankar, G.K.(2004). Social anxiety in adolescents. Indian Journal of Psychiatry;46(3):221-227.
 • Mülazımoğlu, Ö., Aşçı, F.H. (2006). Sosyal Fizik Kaygı Envanterinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Journal of Sport Sciences. 17 (1), 11-19.
 • Öztürk, O.(2020). Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Fiziksel Kaygı Durumları İle Egzersiz Yapmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Sarıkabak, M, Karakulak, İ, Sunay, H.(2019). Lise Öğrencilerinin Sosyal Fizik Kaygı Durumları ve Duygusal Zeka Düzeylerinin Spor Yapma Değişkenine Göre İncelenmesi. SPORMETRE, 17 (3), 119-133.
 • Seki, T., Dilmaç, B.( 2015). Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler ile Öznel İyi Oluş ve Sosyal Görünüş Kaygı Düzeyleri Arasındaki Yordayıcı İlişkiler: Bir Model Önerisi. Eğitim ve Bilim, 40 (179), 57-67.
 • Şahin, A.(2018). Spor Salonuna Giden Yetişkinlerin Sosyal Fiziki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi 2018, 14-26.
 • Teachman, B.A. and Allen, J.P.(2007). Development of social anxiety: social ınteraction predictors of ımplicit and explicit fear of negatif evaluation. J Abnorm Child Psychol;35,63-78.
 • Telli, E., Ünal, Z.(2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Sosyal Görünüş Kaygısı: Bir Alan Araştırması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 134-146.
 • Ümmet, D.(2007). Üniversite öğrencilerinde sosyal kaygının cinsiyet rolleri ve aile ortamı bağlamında incelenmesi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Yaman, Ç., Teşneli, Ö., Gelen, N., Koşu, S., Tel, M., Yalvarıcı, N.(2008). Elit Seviyedeki Değişik Spor Branşlarının Fiziksel Benlik Algısı Üzerine Etkisi. Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (2), 1-17.
 • Yaşartürk, F., Çelik, F., Kul, M., Türkmen, M., Akyüz, H.(2014). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Sosyal Fiziki Kaygı Durumlarının İncelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport, 1, 863-869.
 • Yılmaz, C.Y., Dinç, Z.F.(2010). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Genç Kadın ve Erkek Öğrencilerin Kilofobi Düzeylerinin Karşılaştırılması. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8 (1), 29-34.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Authors

Orcid: 0000-0002-4205-6446
Author: Ünal TÜRKÇAPAR
Institution: KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY, SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Country: Kyrgyzstan


Orcid: 0000-0002-9458-1664
Author: Yavuz YASUL (Primary Author)
Institution: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 21, 2021

Bibtex @research article { gaunjss923870, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {209 - 221}, doi = {10.31680/gaunjss.923870}, title = {An Investigation of The Social Physical Anxiety Levels of Individuals in University Education}, key = {cite}, author = {Türkçapar, Ünal and Yasul, Yavuz} }
APA Türkçapar, Ü , Yasul, Y . (2021). An Investigation of The Social Physical Anxiety Levels of Individuals in University Education . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 6 (2) , 209-221 . DOI: 10.31680/gaunjss.923870
MLA Türkçapar, Ü , Yasul, Y . "An Investigation of The Social Physical Anxiety Levels of Individuals in University Education" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 6 (2021 ): 209-221 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/62715/923870>
Chicago Türkçapar, Ü , Yasul, Y . "An Investigation of The Social Physical Anxiety Levels of Individuals in University Education". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 6 (2021 ): 209-221
RIS TY - JOUR T1 - An Investigation of The Social Physical Anxiety Levels of Individuals in University Education AU - Ünal Türkçapar , Yavuz Yasul Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31680/gaunjss.923870 DO - 10.31680/gaunjss.923870 T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 221 VL - 6 IS - 2 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - doi: 10.31680/gaunjss.923870 UR - https://doi.org/10.31680/gaunjss.923870 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi An Investigation of The Social Physical Anxiety Levels of Individuals in University Education %A Ünal Türkçapar , Yavuz Yasul %T An Investigation of The Social Physical Anxiety Levels of Individuals in University Education %D 2021 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 6 %N 2 %R doi: 10.31680/gaunjss.923870 %U 10.31680/gaunjss.923870
ISNAD Türkçapar, Ünal , Yasul, Yavuz . "An Investigation of The Social Physical Anxiety Levels of Individuals in University Education". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 6 / 2 (June 2021): 209-221 . https://doi.org/10.31680/gaunjss.923870
AMA Türkçapar Ü , Yasul Y . An Investigation of The Social Physical Anxiety Levels of Individuals in University Education. GUJSS. 2021; 6(2): 209-221.
Vancouver Türkçapar Ü , Yasul Y . An Investigation of The Social Physical Anxiety Levels of Individuals in University Education. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2021; 6(2): 209-221.
IEEE Ü. Türkçapar and Y. Yasul , "An Investigation of The Social Physical Anxiety Levels of Individuals in University Education", Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 209-221, Jun. 2021, doi:10.31680/gaunjss.923870