Year 2012, Volume 1 , Issue 10, Pages 189 - 210 2012-03-01

On the Word Chuvash Turkish “Юм/Yum”-Common Turkish “Yum”
ÇUVAŞÇA “ЮМ/YUM”- ORTAK TÜRKÇE “YUM” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE

M. Levent YENER [1]


Bu çalışmada, Çuvaşça yum sözcüğü tarihî ve çağdaş Türk dilleri ile birlikte incelenerek sözcüğün kavram ve anlam alanları değerlendirilmiştir. Daha önce aynı sözcük hakkında yapılan etimoloji çalışmaları değerlendirilip sözcüğün kökeni hakkında bilgi verilmiştir
 • ANDREYEV, İ. A.; GORİŞKOV, A. E.; İ, İVANOV A. (1985), Çuvaşsko-Russkiy Slovar'. Russkiy Yazık.
 • ARIK, D. (2005), Hıristiyanlaştırılan Türkler (Çuvaşlar). Ankara: Andaç Yayınları.
 • ARIKOĞLU, E., KUULAR, K. (2003), Tuva Türkçesi Sözlüğü. Ankara: TDK Yay.
 • Büyük Türkçe Sözlük. (2012), 08.03.2012 tarihinde www.tdk.org.tr: http://tdkterim.gov.tr/bts/ adresinden alındı.
 • CEYLAN-YILMAZ, E. (1997), Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • CEYLAN-YILMAZ, E. (2002), Çuvaşça Çok Zamanlı Morfoloji. Ankara: Grafiker Yayıncılık.
 • CLAUSON, S. G. (1972), An Etimological Dictionary of Pre- Thirteenth Century. London: Oxford University Press.
 • DENİSOV, P. V. (1959), Religioznie veovaniya Çuvaş. Çeboksarı.
 • DLT. (2005), Kaşgarlı Mahmut. Divanü Lugâti't-Türk. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • ERDAL, M. (1991), Old Turkic Word Formation, A Functional Approach to the Lexicon (Cilt I-II). Wiesbaden, Germany: Otto Harrassowitz.
 • ERSOY, F. (2007), Çuvaş Türkçesi. A. B. Ercilasun (Dü.) içinde, Türk Lehçeleri Grameri (s. 1285-1340). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ERSOY, F. (2008), Türk-Moğol Dil İlişkisi ve Çuvaşça. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • FEDOTOV, M. R. (1996), Etimologiçeskiy Slovar' Çuvaşskogo Yazıka. Çeboksarı: Çuvaşskiy Gosudarstvennıy İnstitüt Gumanitarnıh Nauk.
 • FİRÛZÂBÂDÎ, (1305), Kamus Tercümesi (Cilt IV). (A. Mütercim, Çev.) İstanbul: Cemal Efendi Matbaası. FİRÛZÂBÂDÎ, (2009),
 • El-Kâmusü’l-muhît. Beyrut, Lübnan: Darulmarife.
 • GÜNEŞ, K. (2010), El-mu'cem Arabi-Türki (Arapça-Türkçe Sözlük). İstanbul: Mektep Yay.
 • GÜRSOY-NASKALİa, E., DURANLI, M. (1999), Altayca-Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yay.
 • GÜRSOY-NASKALİb, E., BUTANAYEV, V., İSİNA, A., ŞAHİN, E., ŞAHİN, L., KOÇ, A. (2007), Hakasça Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yay.
 • LESSİNG, F. D. (2003), Moğolca Türkçe Sözlük (Cilt I). (G. Karaağaç, Çev.) Ankara: TDK Yay.
 • LEVİTSKAYA, L. S. (1976), İstoriçeskaya Morfologiya Çuvaşskogo Yazıka. Moskva.
 • MESZAROS, G. A. (1909), Csuvas Osvallas Emlekei. Budapeşte.
 • NECİP, E. N. (2008), Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü. (İ. Kurban, Çev.) Ankara: TDK Yay.
 • ÖLMEZ, M. (1991); Ana Altayca Sözbaşı *d-. Türk Dilleri Araştırmaları, 167-190.
 • ÖLMEZ, M. (2007), Tuwinischer Wortschatz, mit alttürkischen undmongolischen Parallelen = Tuvacanın Sözvarlığı: Eski Türkçe ve Moğolca Denkleriyle. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
 • ÖZKAN, İ. (1998), Türk Boylarının Sözlü Edebiyatındaki Nımah/Comok/Cumbak/Yomak Anlatım Türü Üzerine Bir Etimoloji Denemesi. Türk Dili(556), 368-378.
 • POPPE, N. (1994), Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Grameri- Karşılaştırmalı Ses Bilgisi (Cilt I). (Z. Kaymaz, Çev.) İstanbul: Fatih Ofset.
 • RÂGIB, E.-I. (1998), El-Müfredât Fî Garîbi’l Kur’ân. Beyrut, Lübnan: Daru'l-Marife.
 • RÄSÄNEN, M. (1969), Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen, oumalais-Ugrilainen Seura. Helsinki.
 • REDHOUSE, Sir J. W. (2006), Turkish and English Lexicon (New Edition). İstanbul: Çağrı Yay.
 • RONA-TAS, A. (1987), Chuvash Religion Encyclopedia of Religion (ER). (M. Eliade, Dü.) New York.
 • SEREBRENİKOV B. A. , N. Z. GADİJEVA. (2011), Türk Yazı Dillerinin Karşılaştırmalı Tarihi Grameri. (T. Hacıyev, M. Öner, Çev.) Ankara: TDK Yay.
 • SLOZANTAİ, J. (1982), The Etimology of Chuvash Word yumşı. A. Rona-Tas (Dü.) içinde, Chuvash Studies (s. 171-179). Budapest.
 • STAROSTİN S. A. , A. V. DYBO, O. A. MUDRAK. (2003), An Etymological Dictionary of Altaic Languages. Leiden: Brill.
 • Tarama Sözlüğü. (2012), 02. 29. 2012 tarihinde www.tdk.org.tr: http://www.tdkterim.gov.tr/tarama/ adresinden alındı
 • TEKİN, T. (1995), Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler (2. Baskı b.). Ankara: Simurg.
 • TEZCAN, S. (2001), Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar. İstanbul: YKY.
 • TOPARLI, R., VURAL, H., KARAATLI, R. (2007). Kıpçak Türkçesi Sözlüğü (2. Baskı b.). Ankara: TDK.
 • Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü. (2012, 02 2012). 02 21, 2012 tarihinde www.tdk.org.tr: http://tdkterim.gov.tr/ttas/ adresinden alındı
 • VASİLİEV, Y. (1995), Türkçe-Sahaca Sözlük. Ankara: TDK.
 • YUDAHİN, K. K. (1998), Kırgız Sözlüğü (Cilt I). (A. Taymas, Çev.) Ankara: TDK.
 • ZOLOTNİTSKİY, N. İ. (1831), O staroy Çuvaşskoy verı. Çetvertego arheologiçeşkogo s’ezda ve Rossi (Cilt II). Kazan.
 • ZOLOTNİTSKİY, N. İ. (1875). Sibirskiye şaman i Çuvaşskiye yumzi. Otrıvki iz Çuvaşskogo-Ruskogo slovar’ya. Kazan.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: M. Levent YENER

Dates

Publication Date : March 1, 2012

Bibtex @ { gaziturkiyat90366, journal = {Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi}, issn = {1307-914X}, eissn = {}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2012}, volume = {1}, pages = {189 - 210}, doi = {}, title = {ÇUVAŞÇA “ЮМ/YUM”- ORTAK TÜRKÇE “YUM” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE}, key = {cite}, author = {YENER, M. Levent} }
APA YENER, M . (2012). ÇUVAŞÇA “ЮМ/YUM”- ORTAK TÜRKÇE “YUM” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi , 1 (10) , 189-210 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gaziturkiyat/issue/6723/90366
MLA YENER, M . "ÇUVAŞÇA “ЮМ/YUM”- ORTAK TÜRKÇE “YUM” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE". Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (2012 ): 189-210 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaziturkiyat/issue/6723/90366>
Chicago YENER, M . "ÇUVAŞÇA “ЮМ/YUM”- ORTAK TÜRKÇE “YUM” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE". Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (2012 ): 189-210
RIS TY - JOUR T1 - ÇUVAŞÇA “ЮМ/YUM”- ORTAK TÜRKÇE “YUM” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE AU - M. Levent YENER Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 210 VL - 1 IS - 10 SN - 1307-914X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi ÇUVAŞÇA “ЮМ/YUM”- ORTAK TÜRKÇE “YUM” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE %A M. Levent YENER %T ÇUVAŞÇA “ЮМ/YUM”- ORTAK TÜRKÇE “YUM” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE %D 2012 %J Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi %P 1307-914X- %V 1 %N 10 %R %U
ISNAD YENER, M. Levent . "ÇUVAŞÇA “ЮМ/YUM”- ORTAK TÜRKÇE “YUM” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE". Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 / 10 (March 2012): 189-210 .
AMA YENER M . ÇUVAŞÇA “ЮМ/YUM”- ORTAK TÜRKÇE “YUM” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi. 2012; 1(10): 189-210.
Vancouver YENER M . ÇUVAŞÇA “ЮМ/YUM”- ORTAK TÜRKÇE “YUM” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi. 2012; 1(10): 210-189.