PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SORGULAMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Year 2017, Volume 3, Issue 3, 0 - 5, 01.09.2017

Abstract

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının sorgulama becerilerini çeşitli değişkenler (cinsiyet, sınıf düzeyi, sosyal medya kullanım sıklığı ve kitap okuma sıklığı) açısından incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır.Araştırmanın örneklemini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenimlerini sürdüren 288 öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sorgulama Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde parametrik testler tercih edilmiş ve betimsel istatistikler kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre sınıf öğretmeni adaylarının sorgulama becerilerinin iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Bununla birlikte öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Ayrıca sınıf öğretmeni adaylarının sorgulama becerilerinin kitap okuma ve sosyal medya kullanma sıklığı değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği de ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede cinsiyet, kitap okuma ve sosyal medya kullanım sıklığının sınıf öğretmeni adaylarının sorgulama becerilerini belirlemede etkili bir değişken olmadığı tespit edilmiştir. Buna karşın bazı alt boyutlarda (bilgiyi kontrol etme ve özgüven) sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır.

The Investigation of Pre-Service Classroom Teachers’ Inquiry Skills

Year 2017, Volume 3, Issue 3, 0 - 5, 01.09.2017

Abstract

The aim of this study was to examine pre-service classroom teachers’ inquiry skills according to different variables. Survey model was used in the study. The sample was consisted of 288 pre-service primary teachers’ who continued their education in the first, second, third and fourth grades of Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education, and Department of Primary Education in the 2015-2016 academic year. The data were collected “ Inquiry Skills” scale As a result of analysis of research findings indicated that pre-service classroom teachers inquiry skills were a good level. In addition to that, the results of the study revealed that pre-service teachers’ inquiry skills differed with respect to grade levels. On the other hand, their genders, frequency of reading books and using social media tools had no significant effect over these pre-service teachers’ inquiry skills. In other words, gender, frequency of using of social media tools and reading of books were not to be effective variable for determining of pre- service classroom teachers’ inquiry skills

Details

Other ID JA57ZV33PJ
Journal Section Educational Sciences and Field Education Studies
Authors

Çavuş ŞAHİN This is me


Serdar ARCAGÖK This is me


Şirin ÇETİN This is me


Hüseyin MERTOL This is me


Göksel BORAN This is me

Publication Date September 1, 2017
Application Date September 1, 2017
Acceptance Date
Published in Issue Year 2017, Volume 3, Issue 3

Cite

APA Şahin, Ç. , Arcagök, S. , Çetin, Ş. , Mertol, H. & Boran, G. (2017). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SORGULAMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ . Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi , 3 (3) , 0-5 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gebd/issue/35209/390673

-