Conference Paper
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The Effect of Inquiry Based Learning Method on Students' 21st Century Skills and Reflective Thinking Levels

Year 2020, Volume 6, Issue 3, 344 - 360, 30.11.2020

Abstract

The concept of the human circulatory system needs to be structured correctly by students in their minds. For this purpose, biology education should be managed by using different teaching and techniques. Thanks to these different methods and techniques, each student can process information in their minds, perceive them correctly, and increase their permanence. This study has been conducted on the inquiry-based learning method, which has been increasingly used in biology education today. In the study, the effect of the activities prepared on the circulatory system according to the inquiry-based learning method on the 21st-century skills and reflective thinking levels of 11th-grade students in terms of gender was examined. In the research, various scales were used to determine the 21st-century skills and reflective thinking levels of the students. These scales; ‘21. Century Skill Scale "is the" Attitude towards Stem Scale "is the 21st-century sub-dimension scale and" Reflective Thinking Level Determination "Scale. These scales were applied to both female students and male students as pre-test and post-test. It was conducted with 11th-grade female and male students in Tülay Başaran Anatolian High School in Samsun province's İlkadım district in the spring of 2016-2017. A total of 45 students, 24 from the female student group and 21 from the male student group, were included in the study. The data obtained after the application were analyzed using the SPSS.21 statistical program. According to the findings obtained as a result of the analysis, there is no significant difference between the students in terms of gender in the data obtained after the first application. However, in the data obtained after the second application, a significant difference was found for all three scales in the male student group compared to the female students.

References

 • Aydın, M., & Çelik, T. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 169-131.
 • Başar, S. (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının fende matematiğin kullanımına yönelik özyeterlik inançları, 21. yy becerileri ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Başaran, M. (2005). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgi okuryazarlıklarının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Dergisi, 25(3), 163-177.
 • Başol, G., & Evin-Gencel, İ. (2013). Yansıtıcı düşünme düzeyini belirleme ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 13(2), 929-946.
 • Colwill, I., & Gallagher, C. (2007). Developing a curriculum for the twenty-first century: the experiences of England and Northern Ireland. Prospects. 37(4), 411-425.
 • Cüceloğlu, D. (1995). İyi düşün doğru karar ver. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Çakıcı, Y. (2007). Bilimsel araştırma yaklaşımları. (Ed: Durmuş Ekiz, 2007, s. 45-60). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Dalgıç, G. (2011). Okul yöneticilerinin yansıtıcı düşünme beceri ve uygulamalarının incelenmesi: İstanbul ve Kopenhag örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Demiralp, D., & Kazu, H. (2017). Öğretmen adayları için kişisel-mesleki yetkinlikler algı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 23(3), 425-464.
 • Duban, N., & Yelken, T. Y. (2010). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve yansıtıcı öğretmen özellikleriyle ilgili görüşleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 343-360.
 • Ekici, G. (2001). Biyoloji öğretmenlerinin öğretim yöntemleri konusundaki teorik bilgi yeterliliklerinin incelenmesi. Çağdaş Eğitim, 274, 40-46.
 • Ergüven, S. (2011). Öğretmenlerin yansıtıcı düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Eryılmaz, S., & Ulusoy, Ç. (2015). 21. yüzyıl becerileri işığında fatih projesi değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(35), 209-229.
 • Faber, M., Unfried, A., Wiebe, E. N., Corn, J., Townsend, L. W., & Collins, T. L. (2013). Student attitudes toward STEM: The development of upper elementary school and middle/high school student surveys. In the Proceedings of the 120th American Society of Engineering Education Conference. 2013, Amerika
 • International Technology Education Association (2003). Advancing excellence in technological literacy: Student assessment, professional development, and program standards. Reston, VA: Author.
 • Gülen Ş. B. (2013) Ortaokul öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme becerileri ve bilişim teknolojileri ile destekleme düzeylerinin cinsiyet ve sınıf seviyesine göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kalyoncu, A. T. (2012). Yirmibirinci yüzyılda öğrencilerin sahip olması gereken bazı temel becerilere ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Kang, M., Kim, B., Kim, B., & You, H. (2012). Developing an instrument to measure 21st century skills for elementary students. The Korean Journal of Eductional Methodolocy Studies, 25(2).
 • Karadağ M. (2010). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme düzeylerinin incelenmesi: Şanlıurfa ili örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Karakaş, M., M. (2015). Ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik 21. yüzyıl beceri düzeylerinin ölçülmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karakoyun, F. (2014). Çevrimiçi ortamda oluşturulan dijital öyküleme etkinliklerine ilişkin öğretmen adayları ve ilköğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karakuş, M. (2011). Eğitim ve yaratıcılık. Eğitim ve Bilim Dergisi, 26(119), 3-7.
 • Karamustafaoğlu, S., & Havuz, A. C. (2016). Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme ve etkililiği. International Journal of Assessment Tools in Education, 3(1), 40-54.
 • Korkut, F. (2002). Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 177-184.
 • Kuzu, S. (2015). Fen bilgisi öğretmenlerinin yansıtıcı düşünmeye ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi: Şırnak ili örneği. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 • Llewellyn, D. (2005). Teaching high school science through inquiry: A case study approach. Corwin Press.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Ortaokul fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Ortaokul fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Murat, A. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları ile STEM'e yönelik tutumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Özçakır Sümen, Ö., & Çalışıcı, H. (2017). Examining the 21st century skills of secondary school students: a mixed method study. Journal of Education & Social Policy, 4(4), 92-100.
 • Özden, Y. (2014). Öğrenme ve öğretme (12 b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Partnership for 21st Century Learning. (2015). P21 Framework definitions. http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_Definitions_New_Logo_2015.pdf. Erişim Tarihi: 04.04.2019
 • Sarıoğlan, A. B., & Fatih, D. (2017). Fen bilimleri dersinde öğrencilerin araştırma yaklaşımları ile ilgili fikirlerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(3),11-22.
 • Şişman, M., Acat, B., Aypay, A., & Karadağ, E. (2011). Uluslararası fen ve matematik öğrenci başarisi sinavi (trends in international mathematics and science study/TIMSS) Türkiye Ulusal Raporu. Ankara: MEB.
 • Tan, M., & Temiz, K. (2003). Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 89-101.
 • Tümkaya, S., & Hurioğlu, A. G. L. (2013). Öğretim elemanlarının yansıtıcı düşünme eğilimleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1), 243-256.
 • Tüysüz, M., Şardağ, M., & Durukan, A. (2017). Araştırma-sorgulama temelli öğrenme yaklaşımının fen bilimleri öğretmen adaylarının analitik kimya öğrenimine etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1657-1696.
 • Urhan, İ. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının yansıtıcı düşünme ile öğretmen öz yeterlik algısı arasındaki ilişkisinin incelenmesi: Niğde üniversitesi örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Üstünoğlu, E. (2006). Üst düzey düşünme becerilerini geliştirmede bilişsel soruların rolü. Çağdaş Eğitim Dergisi, 31(331), 17-24.
 • Yetim, N. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinde yansıtıcı düşünme becerisi, akademik stres düzeyi ve yabancı dil dersi akademik başarı ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İstanbul.
 • Yıldırım, B., & Selvi, M. (2015). Adaptation of STEM attitude scale to Turkish. Turkish Studies, 10(3), 1107-1120.

Sorgulama Temelli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin 21. Yüzyıl Becerilerine ve Yansıtıcı Düşünme Düzeylerine Etkisi

Year 2020, Volume 6, Issue 3, 344 - 360, 30.11.2020

Abstract

İnsanda dolaşım sistemi kavramının öğrenciler tarafından zihinlerinde doğru bir şekilde yapılandırılması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusun da biyoloji eğitiminde farklı öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanılarak ilgili eğitim süreci yönetilmelidir. Bu farklı yöntem ve teknikler sayesinde her öğrenci zihinlerinde bilgiyi işler ve doğru şekilde algılayıp kalıcılığını artırabilir. Bu çalışma günümüzde biyoloji eğitiminde zamanla kullanımı artan sorgulama temelli öğrenme yöntemi üzerine yapılmıştır. Araştırmada, sorgulama temelli öğrenme yöntemine göre dolaşım sistemi konusunda hazırlanan etkinliklerin 11. sınıf öğrencilerinin cinsiyetleri açısından 21. yüzyıl becerilerine ve yansıtıcı düşünme düzeyilerine yönelik etkisi incelenmiştir. Araştırmada, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini ve yansıtıcı düşünme düzeylerini tespit etmek için; ‘21. Yüzyıl Beceri Ölçeği’, ‘Stem’e Karşı Tutum Ölçeği’ 21. Yüzyıl alt boyut ölçeği ve ‘Yansıtıcı Düşünme Düzeyi Belirleme’ ölçekleri kullanılmıştır. Bu ölçekler öntest ve son test olmak hem kız öğrencilere hem de erkek öğrencilere uygulanmıştır. 2016-2017 yılı bahar döneminde Samsun ili İlkadım ilçesinde bulunan bir Anadolu lisesinde 11. sınıf kız ve erkek öğrencileriyle birlikte yürütülmüştür. Araştırmaya kız öğrenci grubundan 24 öğrenci, erkek öğrenci grubundan ise 21 olmak üzere toplam 45 öğrenci dahil edilmiştir. Uygulama sonrasında elde edilen veriler SPSS.21 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre ön testten elde edilen verilerde cinsiyet açısından öğrenciler arasında anlamlı fark bulunmamaktadır. Ancak sontestten sonrasında elde edilen verilerde erkek öğrenci grubundaki öğrencilerin her üç ölçekten aldıkları puanların kız grubundaki öğrencilerin puanlarına göre erkek öğrenciler lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir

References

 • Aydın, M., & Çelik, T. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 169-131.
 • Başar, S. (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının fende matematiğin kullanımına yönelik özyeterlik inançları, 21. yy becerileri ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Başaran, M. (2005). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgi okuryazarlıklarının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Dergisi, 25(3), 163-177.
 • Başol, G., & Evin-Gencel, İ. (2013). Yansıtıcı düşünme düzeyini belirleme ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 13(2), 929-946.
 • Colwill, I., & Gallagher, C. (2007). Developing a curriculum for the twenty-first century: the experiences of England and Northern Ireland. Prospects. 37(4), 411-425.
 • Cüceloğlu, D. (1995). İyi düşün doğru karar ver. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Çakıcı, Y. (2007). Bilimsel araştırma yaklaşımları. (Ed: Durmuş Ekiz, 2007, s. 45-60). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Dalgıç, G. (2011). Okul yöneticilerinin yansıtıcı düşünme beceri ve uygulamalarının incelenmesi: İstanbul ve Kopenhag örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Demiralp, D., & Kazu, H. (2017). Öğretmen adayları için kişisel-mesleki yetkinlikler algı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 23(3), 425-464.
 • Duban, N., & Yelken, T. Y. (2010). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve yansıtıcı öğretmen özellikleriyle ilgili görüşleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 343-360.
 • Ekici, G. (2001). Biyoloji öğretmenlerinin öğretim yöntemleri konusundaki teorik bilgi yeterliliklerinin incelenmesi. Çağdaş Eğitim, 274, 40-46.
 • Ergüven, S. (2011). Öğretmenlerin yansıtıcı düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Eryılmaz, S., & Ulusoy, Ç. (2015). 21. yüzyıl becerileri işığında fatih projesi değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(35), 209-229.
 • Faber, M., Unfried, A., Wiebe, E. N., Corn, J., Townsend, L. W., & Collins, T. L. (2013). Student attitudes toward STEM: The development of upper elementary school and middle/high school student surveys. In the Proceedings of the 120th American Society of Engineering Education Conference. 2013, Amerika
 • International Technology Education Association (2003). Advancing excellence in technological literacy: Student assessment, professional development, and program standards. Reston, VA: Author.
 • Gülen Ş. B. (2013) Ortaokul öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme becerileri ve bilişim teknolojileri ile destekleme düzeylerinin cinsiyet ve sınıf seviyesine göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kalyoncu, A. T. (2012). Yirmibirinci yüzyılda öğrencilerin sahip olması gereken bazı temel becerilere ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Kang, M., Kim, B., Kim, B., & You, H. (2012). Developing an instrument to measure 21st century skills for elementary students. The Korean Journal of Eductional Methodolocy Studies, 25(2).
 • Karadağ M. (2010). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme düzeylerinin incelenmesi: Şanlıurfa ili örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Karakaş, M., M. (2015). Ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik 21. yüzyıl beceri düzeylerinin ölçülmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karakoyun, F. (2014). Çevrimiçi ortamda oluşturulan dijital öyküleme etkinliklerine ilişkin öğretmen adayları ve ilköğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karakuş, M. (2011). Eğitim ve yaratıcılık. Eğitim ve Bilim Dergisi, 26(119), 3-7.
 • Karamustafaoğlu, S., & Havuz, A. C. (2016). Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme ve etkililiği. International Journal of Assessment Tools in Education, 3(1), 40-54.
 • Korkut, F. (2002). Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 177-184.
 • Kuzu, S. (2015). Fen bilgisi öğretmenlerinin yansıtıcı düşünmeye ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi: Şırnak ili örneği. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 • Llewellyn, D. (2005). Teaching high school science through inquiry: A case study approach. Corwin Press.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Ortaokul fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Ortaokul fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Murat, A. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları ile STEM'e yönelik tutumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Özçakır Sümen, Ö., & Çalışıcı, H. (2017). Examining the 21st century skills of secondary school students: a mixed method study. Journal of Education & Social Policy, 4(4), 92-100.
 • Özden, Y. (2014). Öğrenme ve öğretme (12 b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Partnership for 21st Century Learning. (2015). P21 Framework definitions. http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_Definitions_New_Logo_2015.pdf. Erişim Tarihi: 04.04.2019
 • Sarıoğlan, A. B., & Fatih, D. (2017). Fen bilimleri dersinde öğrencilerin araştırma yaklaşımları ile ilgili fikirlerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(3),11-22.
 • Şişman, M., Acat, B., Aypay, A., & Karadağ, E. (2011). Uluslararası fen ve matematik öğrenci başarisi sinavi (trends in international mathematics and science study/TIMSS) Türkiye Ulusal Raporu. Ankara: MEB.
 • Tan, M., & Temiz, K. (2003). Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 89-101.
 • Tümkaya, S., & Hurioğlu, A. G. L. (2013). Öğretim elemanlarının yansıtıcı düşünme eğilimleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1), 243-256.
 • Tüysüz, M., Şardağ, M., & Durukan, A. (2017). Araştırma-sorgulama temelli öğrenme yaklaşımının fen bilimleri öğretmen adaylarının analitik kimya öğrenimine etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1657-1696.
 • Urhan, İ. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının yansıtıcı düşünme ile öğretmen öz yeterlik algısı arasındaki ilişkisinin incelenmesi: Niğde üniversitesi örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Üstünoğlu, E. (2006). Üst düzey düşünme becerilerini geliştirmede bilişsel soruların rolü. Çağdaş Eğitim Dergisi, 31(331), 17-24.
 • Yetim, N. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinde yansıtıcı düşünme becerisi, akademik stres düzeyi ve yabancı dil dersi akademik başarı ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İstanbul.
 • Yıldırım, B., & Selvi, M. (2015). Adaptation of STEM attitude scale to Turkish. Turkish Studies, 10(3), 1107-1120.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Güz
Journal Section Educational Sciences and Field Education Studies
Authors

Şadiye KARAŞAH ÇAKICI (Primary Author)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6673-6366
Türkiye


Mehmet YAKIŞAN
ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
0000-0002-5359-2826
Türkiye

Publication Date November 30, 2020
Application Date September 8, 2020
Acceptance Date November 26, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 6, Issue 3

Cite

APA Karaşah Çakıcı, Ş. & Yakışan, M. (2020). Sorgulama Temelli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin 21. Yüzyıl Becerilerine ve Yansıtıcı Düşünme Düzeylerine Etkisi . Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi , 6 (3) , 344-360 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gebd/issue/58009/792018

-