Etik Kurallar

Etik Kurallar:

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır (Bk. COPE Yönerge Türkçe).

Ayrıca bk. İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı Kararları (20/01/2018)

Hakemli dergide bir makalenin yayımlanması uyumlu ve saygı duyulan bilgi ağının gelişmesinde gerekli bir temel yapı taşıdır. Bu, yazarların ve onları destekleyen enstitülerinin çalışmalarının kalitesinin doğrudan yansımasıdır. Hakemli makaleler bilimsel metotları destekler ve şekillendirir. Bu yüzden beklenen etik davranışların standartlarında anlaşmaya varmak yayımlama ile ilgili tüm taraflar, yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar için önemlidir: 

1. Yazarlık

 • Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır.

 • İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.

 • Aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına teşebbüs edilmemeli, bilim araştırma ve yayın etiğine uymalıdır.

Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:


a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,

b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8).

2. Yazarın Sorumlulukları

 • Tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.

 • Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyanı gerekir.

 • Tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.

3. Hakemliklerin Sorumlulukları

 • Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.

 • Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

 • Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.

 • Kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır. 

4. Editöryal Sorumluluklar

 • Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir. 

 • Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır. 

 • Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir. 

 • Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir. 

 • Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.

 

Hakemlik süreci bilimsel yayımlamanın başarısının merkezinde bulunmaktadır. Hakemlik sürecinin korunması ve iyileştirilmesi taahhüdümüzün bir parçasıdır ve Gümüşhane İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin bilim camiasına yayıncılık etiği ile ilgili her durumda özellikle şüpheli, yinelenen yayınlar olması durumunda ya da intihal durumlarında yardım etme zorunluluğu vardır.  

Okuyucu Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikâyeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr adresine mail atarak şikâyette bulunabilir.  Şikayetler gelişmemiz için fırsat sağlayacağından şikayetleri memnuniyetle karşılarız, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapmayı amaçlarız.

İntihali Ortaya Çıkarma

Dergimize gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Ethİcal Rules:

The processes of publication which are applied in the the journal of Gümüşhane University Faculty of Theology have provided a basis for development of information in impertial and reputable way and its distribution. The processes which are applied accordingly have reflected on the quality of the authors’ and the institutions’ that support the authors works directly. The refereed works are studies that concretize a scientific method and support it. Conforming to the standards intended for the ethical rules of all stakeholders (as authors, readers, researchers, publisher, arbitrators and editors) have an importance at this point. The journal of Gümüşhane University Faculty of Theology has requested that all stakeholders have following the ethical responsibilities in the scope of publication ethics.

The following ethical duties and responsibilities had been prepared by considering the guides that are published by Committee on Publication Ethics (COPE) and the policies as open access (See COPE Instruction in English).

(See also The Workshop’s Decisions of Editors of Divinity Field Journals (20/01/2018))

Publication of an article in a refereed journal is a necessary integral part in the  improvement of compatible and respected information network. This is a direct reflection of the quality of the works of the authors’s and the institutions’ that support them. The refereed journals support scientific methods and give form to them. For this reason, an agreement on the standards of expected ethical behaviours is important for all sides, author, editor of journal, arbitrator and publisher institutions.

1.      Authorship

 • The list of bibliography should be complete.

 • There should not be plagiarism and counterfeit data.

 • The same research should not be published in more than one journal and it should confirm to scientific research and publication ethics.

 

The actions that are against scientific research and publication ethics as follows:

a)      Plagiarism: Presenting the others’ opinions, methods, data, applications, writings, shapes or works as if it is partially or completely his/her work without citation to the owners according to the scientific rules.

b)     Forgery: Producing data which does not base on a research, arranging or changing a work that is presented or published based on counterfeit data, reporting or publishing these, showing unaccomplished research as if it is fulfillied.

c)      Distortion: Falsifying records of the research and obtained data, showing unused method, device and materials in the research as if they are used, not evaluating data which is not suitable for the research’s hypothesis, changing data or results to adjust related theory or assumption, falsifying or forming results of the research according to profits of the individual and the institutions which support.

d)     Republish: Presenting more than one work containing same results of a  research as different works in the assessments of examination of associate professorship and academic promotion.

e)      Slicing: Presenting results of a research in a way that corrupts its integrity while disintegrating in improper form and having a great number of publications without citation as different works in the assessments of examination of associate professorship and academic promotion.

f)      Unjust Authorship: Including the individuals who do not have an active contribution among the authors, not including the individuals who have an active contribution among the authors, changing the list of the authors without a cause in improper form, removing the names of the authors’ having an active contribution during publication or in the next publications, adding his/her name among the authors though he/she does not have an active contribution by using his/her influence.

g)     Other Kinds of Ethical Violation: Not expressing clearly individuals, institutions and organizations promoting in researches’ publications that are conducted by receiving support and their contributions in the research, not obeying the ethical rules in the research that is on human being and animals, not respecting to the rights of patients in publications, sharing some information about the work that is charged with a duty of examination as an arbitrator before publication, miusing the sources, places, opportunities and devices that are provided and assigned for a scientific research, accusing of ethical violation intentionally and completely in baseless and inappropriate form (The Instruction of YOK Scientific Research and Publication Ethics, The Eighth Item).

2.      Responsibilities of Author

 • All the authors should contribute a research considerably.

 • There should be a declaration containing the information all data are real and original.

 • All the authors have to ensure retraction and correction of  mistakes.

3.      Responsibilities of Arbitration

4.      Editorial Responsibilities

 • Editors have all the responsibilities and authority to accept an article or reject it.

 • Editors should not have conflict of benefits about an article that he/she accept or reject.

 • The only articles that contribute to the field should be accepted.

 • If some mistakes are founded, he/she should support publication or retracts of correction.

 • He/she should keep the authors’ names secret and prevent plagiarism and counterfeit data.

The process of arbitration is situated in the center of scientific publication’s success. The protection and improvement of the process of arbitration are the part of our commitment. In addition, there is an obligation for the journal of Gümüşhane University Faculty of Theology to help the scientific community in every situation about publication ethics especially the situations of suspicious publication, republishing or plagiarism.

When the reader notice an important fault or mistake in an article which is published at the journal of Gümüşhane University Faculty of Theology or have any complaint about editorial content (plagiarism, republished articles etc.), he/she can complain by sending an e-mail to the address of ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr. We welcome the complaints because they provide an opportunity for our development and we aim to return in rapid and constructive way.

Detection of Plagiarism

The articles that are sent to our journal are subject to assessment of at least two arbitrators via double-sided blind arbitration. Also previously unpublished and unplagiarized articles have been confirmed via special program that is used in detection of plagiarism.