Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2146-7900 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |


Dini Araştırmalarda Hedefleri Olan Bir Dergi

2012 yılında yayın hayatına başlayan Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde yılda iki sayı olarak Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan akademik bir dergidir. Dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşerî Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.  Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.  

Yayıncı

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Gümüşhane/Türkiye) tarafından yayımlanır.

Publisher:

The Journal of Gümüşhane University Faculty of Theology is published by Gümüşhane University Faculty of Theology (Gümüşhane/Turkey).  

Yayın Sıklığı

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda 2 sayı (15 Ocak. – 15 Temmuz) yayımlanan hakemli bir dergidir. 

Frequency of Publication:

The Journal of Gümüşhane University Faculty of Theology is a refereed journal that is biannually published as January 15 and July 15.

Makale Değerlendirme Süreci

Dergimize gönderilen yazılar, önce Yayın Kurulu’nca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir.

Belirtilen yazım ilkelerine uygun görülmeyen makaleler düzeltilmesi için yazarına iade edilir.

Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir.

 Değerlendirme için uygun bulunanlar, ilgili alanda en az iki hakeme gönderilir. Dergimizde "Kör Hakemlik" uygulanmakta olup hakem raporları beş yıl süreyle saklanmaktadır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla intihal kontrolünden geçirilir. 

Process of Assessment of Article:

The writings that are sent to our journal are examined by the broadcasting board in terms of suitability for the principles of the journal firstly.

Articles which are not considered as suitable for determined spelling principles are returned to their authors to be fixed.

Academic impartiality and scientific quality are the most important criterions in the assessment of articles that are delivered for publication.

Articles which are considered as suitable for the assessment are sent to at least two arbitrators who are relevant to fields. The names of the arbitrators are hided and the reports are saved for five years. In case one of the arbitrators’ reports is positive and the other one is negative, the writing can be sent to the third arbitrator or  the broadcasting board can decide after examination of the arbitrators’ reports as an ultimate judgment. The authors consider the arbitrator’s and the broadcasting board’s criticisms and suggestions. If there are some points that they disagree, they have a right for objection with their reasons. The writings that are not accepted for publication are not returned to their authors.

The articles that are sent to publish are checked by a special program that is used in detection of plagiarism.

Yayın Dili

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin yazım dili Türkiye Türkçesidir. Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde İngilizce, Arapça ve Almanca ile yazılmış yazılara da yer verilebilir.

Makaleler, İngilizce başlık, öz (en az 150 kelime), anahtar kelimeler (en az 5 kavram), özet (en az 750 kelime) ve İSNAD stilinde hazırlanan kaynakça içerir. 

Language of Publication:

The language of writing of the journal of Gümüşhane University Faculty of Theology is Turkish language of Turkey but there can be some writings in Arabic and English unless it will exceed one third of the journal in every publication.

The articles contains English title, abstract (at least 150 words), keywords (at least 5 words), abstract (at least 750 words), and bibliography that is prepared in the style of ISNAD.

Atıf ve Referans Sistemi

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, atıf ve kaynakça yazımında İSNAD stilinin kullanılmasını şart koşmaktadır.

System of Citation and Reference:

The Journal of Gümüşhane University Faculty of Theology has a condition of using the style of ISNAD in writing citation and bibliography.

İntihal Tespit Politikası

İntihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

Policy of Detection of Plagiarism:

The articles are confirmed not being published before and not containing plagiarism via a special program that is used in detection of plagiarism.

Açık Erişim Politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Policy of Open Access:

This journal has provided open access in an instant to its content while adopting a principle of enhancing of knowledge’ global share of presenting scientific researches to public free of charge.

Değerlendirme Ücreti

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Price of Assessment:

The Journal of Gümüşhane University Faculty of Theology has not requested any price for assessment of article and process of publication from the authors. 

Telif Hakkı

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörlüğü'ne devredilmiş sayılır. 

Copyright:

The copyright of the writings that are accepted to publish in the journal of Gümüşhane University Faculty of Theology is regarded as being assigned to the  editorship of the journal.

Makale Kabul

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'ne gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır.

Makalelerin Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.  Makale Gönderimi için Yol Gösterici Video için Tıklayınız.

Admission of Article:

There is a condition of being an examination that is unique article filling a gap in its own field or evaluates previously published researches, produces new and remarkable views on this subject in the writings which will be sent to the journal of Gümüşhane University Faculty of Theology.

For the articles to be published in the journal of Gümüşhane University Faculty of Theology, it is necessary to not be published in another place or not be accepted to publish. The notices that were previously presented in any scientific meetings can be accepted with the condition of specificiation this situation distinctly.

Makale Kabul Tarihleri

Temmuz sayısı için 15 Mayıs;

Ocak sayısı için 15 Kasım.

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2146-7900 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dini Araştırmalarda Hedefleri Olan Bir Dergi

2012 yılında yayın hayatına başlayan Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde yılda iki sayı olarak Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan akademik bir dergidir. Dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşerî Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.  Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.  

Yayıncı

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Gümüşhane/Türkiye) tarafından yayımlanır.

Publisher:

The Journal of Gümüşhane University Faculty of Theology is published by Gümüşhane University Faculty of Theology (Gümüşhane/Turkey).  

Yayın Sıklığı

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda 2 sayı (15 Ocak. – 15 Temmuz) yayımlanan hakemli bir dergidir. 

Frequency of Publication:

The Journal of Gümüşhane University Faculty of Theology is a refereed journal that is biannually published as January 15 and July 15.

Makale Değerlendirme Süreci

Dergimize gönderilen yazılar, önce Yayın Kurulu’nca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir.

Belirtilen yazım ilkelerine uygun görülmeyen makaleler düzeltilmesi için yazarına iade edilir.

Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir.

 Değerlendirme için uygun bulunanlar, ilgili alanda en az iki hakeme gönderilir. Dergimizde "Kör Hakemlik" uygulanmakta olup hakem raporları beş yıl süreyle saklanmaktadır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla intihal kontrolünden geçirilir. 

Process of Assessment of Article:

The writings that are sent to our journal are examined by the broadcasting board in terms of suitability for the principles of the journal firstly.

Articles which are not considered as suitable for determined spelling principles are returned to their authors to be fixed.

Academic impartiality and scientific quality are the most important criterions in the assessment of articles that are delivered for publication.

Articles which are considered as suitable for the assessment are sent to at least two arbitrators who are relevant to fields. The names of the arbitrators are hided and the reports are saved for five years. In case one of the arbitrators’ reports is positive and the other one is negative, the writing can be sent to the third arbitrator or  the broadcasting board can decide after examination of the arbitrators’ reports as an ultimate judgment. The authors consider the arbitrator’s and the broadcasting board’s criticisms and suggestions. If there are some points that they disagree, they have a right for objection with their reasons. The writings that are not accepted for publication are not returned to their authors.

The articles that are sent to publish are checked by a special program that is used in detection of plagiarism.

Yayın Dili

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin yazım dili Türkiye Türkçesidir. Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde İngilizce, Arapça ve Almanca ile yazılmış yazılara da yer verilebilir.

Makaleler, İngilizce başlık, öz (en az 150 kelime), anahtar kelimeler (en az 5 kavram), özet (en az 750 kelime) ve İSNAD stilinde hazırlanan kaynakça içerir. 

Language of Publication:

The language of writing of the journal of Gümüşhane University Faculty of Theology is Turkish language of Turkey but there can be some writings in Arabic and English unless it will exceed one third of the journal in every publication.

The articles contains English title, abstract (at least 150 words), keywords (at least 5 words), abstract (at least 750 words), and bibliography that is prepared in the style of ISNAD.

Atıf ve Referans Sistemi

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, atıf ve kaynakça yazımında İSNAD stilinin kullanılmasını şart koşmaktadır.

System of Citation and Reference:

The Journal of Gümüşhane University Faculty of Theology has a condition of using the style of ISNAD in writing citation and bibliography.

İntihal Tespit Politikası

İntihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

Policy of Detection of Plagiarism:

The articles are confirmed not being published before and not containing plagiarism via a special program that is used in detection of plagiarism.

Açık Erişim Politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Policy of Open Access:

This journal has provided open access in an instant to its content while adopting a principle of enhancing of knowledge’ global share of presenting scientific researches to public free of charge.

Değerlendirme Ücreti

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Price of Assessment:

The Journal of Gümüşhane University Faculty of Theology has not requested any price for assessment of article and process of publication from the authors. 

Telif Hakkı

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörlüğü'ne devredilmiş sayılır. 

Copyright:

The copyright of the writings that are accepted to publish in the journal of Gümüşhane University Faculty of Theology is regarded as being assigned to the  editorship of the journal.

Makale Kabul

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'ne gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır.

Makalelerin Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.  Makale Gönderimi için Yol Gösterici Video için Tıklayınız.

Admission of Article:

There is a condition of being an examination that is unique article filling a gap in its own field or evaluates previously published researches, produces new and remarkable views on this subject in the writings which will be sent to the journal of Gümüşhane University Faculty of Theology.

For the articles to be published in the journal of Gümüşhane University Faculty of Theology, it is necessary to not be published in another place or not be accepted to publish. The notices that were previously presented in any scientific meetings can be accepted with the condition of specificiation this situation distinctly.

Makale Kabul Tarihleri

Temmuz sayısı için 15 Mayıs;

Ocak sayısı için 15 Kasım.