BibTex RIS Cite

Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası: 53 olgunun retrospektif değerlendirilmesi

Year 2015, Volume: 5 Issue: 3, 152 - 156, 26.08.2015
https://doi.org/10.16899/ctd.59290

Abstract

Özet

Amaç: Henoch-Schönlein purpurası (HSP) çocukluk ça­ğında en sık görülen vaskülit olup; başta deri, eklem, böbrek ve GİS olmak üzere birçok organı etkileyebilen sistemik bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı 2010-2015 yılları arasında kliniğimizde HSP tanısı ile izlenen hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde 2010-2015 yılları arasında HSP tanısı alarak tedavi ve takibi yapılan 53 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların tanısı; 1990 Amerikan Romatoloji Birliği HSP tanı ölçütlerine göre en az iki ölçütün var olmasına dayanılarak konuldu. Tedavide nonsteroid antienflamatuvar ve/veya kortikosteroid kullanıldı.

Bulgular: Hastaların 28’i kız, 25’i erkekti. Hastaların yaş aralığı 3-17 yıl, yaş ortalaması 9,8 yıl idi. Klinik bulgulardan cilt döküntüsü hastaların tamamında mevcuttu. Artrit/artralji 24 (%45.3), karın ağrısı 33 (%62.3), baş ağrısı 6 (%11.3) hastada görüldü. Proteinüri 22 (%41), hematüri 9 (%17) ve gaitada gizli kan pozitifliği 20 (%37.7) hastada tespit edildi. 25 hastada (%47) böbrek tutulumu, 33 hastada (%62.3) GİS tutulumu mevcuttu. GİS tutulumu olan 20 hastaya (%37.7) steroid tedavisi verildi. 6 hasta (%11) ağır böbrek bulguları olması nedeniyle ileri inceleme yapılmak üzere Çocuk Nefroloji Kliniği olan dış merkeze sevk edildi. 15 (%28.3) hastada döküntülerin tamamen geçtikten sonra ilk 6 ay içinde tekrar ortaya çıktığı görüldü.

Sonuç: HSP cilt ve eklemler başta olmak üzere birçok organ ve sistemi tutabilen bir vaskülit olup, kısa dönemde prognozunun iyi olduğu ve hastaların çoğunluğunun sekelsiz iyileşebildiği görülmüştür. Bununla beraber erken ve geç dönemde gelişebilecek özellikle GİS ve böbrek tutulumu gibi komplikasyonlar açısından yakın takip edilmelidir.

References

 • Yang YH, Yu HH, Chiang BL. The diagnosis and classification of Henoch-Schonlein purpura: an updated review. Autoimmun Rev 2014;13(4-5):355-8.
 • Yang YH, Hung CF, Hsu CR, Wang LC, Chuang YH, Lin YT et al. A nationwide survey on epidemiological characteristics of childhood Henoch-Schonlein purpura in Taiwan. Rheumatology (Oxford) 2005;44(5):618-22.
 • Mills JA, Michel BA, Bloch DA, Calabrese LH, Hunder GG, Arend WP et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of Henoch-Schonlein purpura. Arthritis Rheum 1990;33(8):1114-21.
 • Onat T. Henoch-Schönlein Vasküliti. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları cilt II. Eksen Yayınları 1996;987-9.
 • Al-Sheyyab M, El-Shanti H, Ajlouni S, Sawalha D, Daoud A et al. The clinical spectrum of Henoch-Schonlein purpura in infants and young children. Eur J Pediatr 1995;154(12):969-72.
 • Kawasaki Y. The pathogenesis and treatment of pediatric Henoch-Schonlein purpura nephritis. Clin Exp Nephrol 2011;15(5):648-57.
 • Cassidy JT, Petty RE. Leukocytoclastic vasculitis. In: Cassidy JT, Petty RE, editors. Textbook of Pediatric Rheumatology. 5th ed. W.B. Saunders Co. Philadelphia 2005; 496-501.
 • Saulsbury FT. Henoch Schonlein purpura in children: report of 100 patients and review of the literature. Medicine 1999;78:395-409.
 • Gürgöze MK, Gündüzalp M. Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası: 50 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi 2010;15(1):27-30.
 • Tizard EJ. Henoch-Schonlein purpura. Arch Dis Child 1999;89:380-3.
 • Garcia-Porrua C, Calvino MC, Llorca J, Couselo JM, Gonzalez Gay MA. Henoch-Schonlein purpura in children and adults: clinical differences in a defined population. Semin Arthritis Rheum 2002;32:149-156.
 • Calvino MC, Llorca J, Garcia-Porrua C, Fernandez Iglesias JL. Henoch-Schonlein purpura in children from Northwestern Spain. Medicine (Baltimore) 2001;80:279-90.
 • Nuhoğlu Ç, Gedikoğlu H, Sönmez EO, Ozkozacı T, Ceran O. Henoch-Schönlein Purpurası olan çocuk ol¬guların demografik özellikleri ve laboratuar bulguları¬nın retrospektif analizi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2009;49(2):125-9.
 • Cakır M. Henoch-Schonlein purpura in North-Eastern Turkey. Ann Trop Paediatr 2006;26(1):59-65.
 • Trapani S, Micheli A, Grisolia F, Resti M, Chiappini E, Falcini F. Henoch-Schonlein Purpura in Childhood: Epidemiological and Clinical Analysis of 150 Cases Over a 5-year Period and Review of Literature. Semin Arthritis Rheum 2005;35:143-53.
 • Ece A, Yolbaş İ, Balık H, Kocamaz H, Yel S, Uluca Ü ve ark. Çocuklarda Henoch-Schönlein purpurası: 214 hastanın değerlendirilmesi. Journal of Clinical and Experimental Investigations 2012;3(1):91-5.
 • Dönmez O,Yıldırım NS, Durmaz O. Henoch Schonlein Purpuralı 137 Olgunun 10 Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi. Güncel Pediatri 2011;9:63-7.
 • Acar BÇ, Arıkan Y, Arıkan Fİ, Dallar Y. Çocukluk çağında henoch schönlein purpurası tanısı ile izlenen 168 olgunun sistem tutulumlarının değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi 2010;49(1):7-12.
 • Bagga A, Kabra SK, Srivastava RN, Bhuyan UN. Henoch-Schönlein syndrome in Northern Indian chil¬dren. Indian Pediatr 1991;28(10):1153-7.
 • Gow KW, Murphy JJ, Blair GK, Hailey J et al. Multiple entero-entero fistulae: an unusual complication of Henoch- Schönlein purpura. J Pediatr Surg 1996;31(7):809-11.
 • Davin JC, Coppo R. Henoch-Schönlein purpura nephritis in children. Nat Rev Nephrol 2014;10(10):563-73.
 • Muslu A, Gök F, Dilber C, Dağdemir A, İşlek İ, Küçüködük Ş. Henoch Schönlein Vaskülitli olguların değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2001;18(4):277-82.
 • Ersen A, Aydınöz S, Karademir F, Süleymanoğlu S, Meral C, Özkaya H ve ark. Çocukluk Dönemi Henoch-Schönlein Purpurası: 42 Olgunun Retrospektif Analizi. Dirim Tıp Gazetesi 2009;84(2):35-41.
 • Chen JY, Mao JH. Henoch-Schönlein purpura nephritis in children: incidence, pathogenesis and management. World J Pediatr 2015;11(1):29-34.
 • Kaku Y, Nohara K, Honda S. Renal involment in Henoch-Schonlein purpura: A multivariate anlysis of prognostic factors. Kidney Int 1998;53:1755-59.
 • Kawasaki Y, Suziki J, Nozawa R, Suziki S, Suziki H. Efficacy of metilprednisolone and urokinase pulse therapy for severe Henoch-Schonlein nephritis. Pedi¬atrics 2003;111:785-9.
Year 2015, Volume: 5 Issue: 3, 152 - 156, 26.08.2015
https://doi.org/10.16899/ctd.59290

Abstract

References

 • Yang YH, Yu HH, Chiang BL. The diagnosis and classification of Henoch-Schonlein purpura: an updated review. Autoimmun Rev 2014;13(4-5):355-8.
 • Yang YH, Hung CF, Hsu CR, Wang LC, Chuang YH, Lin YT et al. A nationwide survey on epidemiological characteristics of childhood Henoch-Schonlein purpura in Taiwan. Rheumatology (Oxford) 2005;44(5):618-22.
 • Mills JA, Michel BA, Bloch DA, Calabrese LH, Hunder GG, Arend WP et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of Henoch-Schonlein purpura. Arthritis Rheum 1990;33(8):1114-21.
 • Onat T. Henoch-Schönlein Vasküliti. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları cilt II. Eksen Yayınları 1996;987-9.
 • Al-Sheyyab M, El-Shanti H, Ajlouni S, Sawalha D, Daoud A et al. The clinical spectrum of Henoch-Schonlein purpura in infants and young children. Eur J Pediatr 1995;154(12):969-72.
 • Kawasaki Y. The pathogenesis and treatment of pediatric Henoch-Schonlein purpura nephritis. Clin Exp Nephrol 2011;15(5):648-57.
 • Cassidy JT, Petty RE. Leukocytoclastic vasculitis. In: Cassidy JT, Petty RE, editors. Textbook of Pediatric Rheumatology. 5th ed. W.B. Saunders Co. Philadelphia 2005; 496-501.
 • Saulsbury FT. Henoch Schonlein purpura in children: report of 100 patients and review of the literature. Medicine 1999;78:395-409.
 • Gürgöze MK, Gündüzalp M. Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası: 50 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi 2010;15(1):27-30.
 • Tizard EJ. Henoch-Schonlein purpura. Arch Dis Child 1999;89:380-3.
 • Garcia-Porrua C, Calvino MC, Llorca J, Couselo JM, Gonzalez Gay MA. Henoch-Schonlein purpura in children and adults: clinical differences in a defined population. Semin Arthritis Rheum 2002;32:149-156.
 • Calvino MC, Llorca J, Garcia-Porrua C, Fernandez Iglesias JL. Henoch-Schonlein purpura in children from Northwestern Spain. Medicine (Baltimore) 2001;80:279-90.
 • Nuhoğlu Ç, Gedikoğlu H, Sönmez EO, Ozkozacı T, Ceran O. Henoch-Schönlein Purpurası olan çocuk ol¬guların demografik özellikleri ve laboratuar bulguları¬nın retrospektif analizi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2009;49(2):125-9.
 • Cakır M. Henoch-Schonlein purpura in North-Eastern Turkey. Ann Trop Paediatr 2006;26(1):59-65.
 • Trapani S, Micheli A, Grisolia F, Resti M, Chiappini E, Falcini F. Henoch-Schonlein Purpura in Childhood: Epidemiological and Clinical Analysis of 150 Cases Over a 5-year Period and Review of Literature. Semin Arthritis Rheum 2005;35:143-53.
 • Ece A, Yolbaş İ, Balık H, Kocamaz H, Yel S, Uluca Ü ve ark. Çocuklarda Henoch-Schönlein purpurası: 214 hastanın değerlendirilmesi. Journal of Clinical and Experimental Investigations 2012;3(1):91-5.
 • Dönmez O,Yıldırım NS, Durmaz O. Henoch Schonlein Purpuralı 137 Olgunun 10 Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi. Güncel Pediatri 2011;9:63-7.
 • Acar BÇ, Arıkan Y, Arıkan Fİ, Dallar Y. Çocukluk çağında henoch schönlein purpurası tanısı ile izlenen 168 olgunun sistem tutulumlarının değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi 2010;49(1):7-12.
 • Bagga A, Kabra SK, Srivastava RN, Bhuyan UN. Henoch-Schönlein syndrome in Northern Indian chil¬dren. Indian Pediatr 1991;28(10):1153-7.
 • Gow KW, Murphy JJ, Blair GK, Hailey J et al. Multiple entero-entero fistulae: an unusual complication of Henoch- Schönlein purpura. J Pediatr Surg 1996;31(7):809-11.
 • Davin JC, Coppo R. Henoch-Schönlein purpura nephritis in children. Nat Rev Nephrol 2014;10(10):563-73.
 • Muslu A, Gök F, Dilber C, Dağdemir A, İşlek İ, Küçüködük Ş. Henoch Schönlein Vaskülitli olguların değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2001;18(4):277-82.
 • Ersen A, Aydınöz S, Karademir F, Süleymanoğlu S, Meral C, Özkaya H ve ark. Çocukluk Dönemi Henoch-Schönlein Purpurası: 42 Olgunun Retrospektif Analizi. Dirim Tıp Gazetesi 2009;84(2):35-41.
 • Chen JY, Mao JH. Henoch-Schönlein purpura nephritis in children: incidence, pathogenesis and management. World J Pediatr 2015;11(1):29-34.
 • Kaku Y, Nohara K, Honda S. Renal involment in Henoch-Schonlein purpura: A multivariate anlysis of prognostic factors. Kidney Int 1998;53:1755-59.
 • Kawasaki Y, Suziki J, Nozawa R, Suziki S, Suziki H. Efficacy of metilprednisolone and urokinase pulse therapy for severe Henoch-Schonlein nephritis. Pedi¬atrics 2003;111:785-9.
There are 26 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Original Research
Authors

Samet Özer

Tuba Kasap

Resul Yılmaz

Ergün Sönmezgöz This is me

Şeyma Ünüvar This is me

Publication Date August 26, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 5 Issue: 3

Cite

APA Özer, S., Kasap, T., Yılmaz, R., Sönmezgöz, E., et al. (2015). Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası: 53 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. Çağdaş Tıp Dergisi, 5(3), 152-156. https://doi.org/10.16899/ctd.59290
AMA Özer S, Kasap T, Yılmaz R, Sönmezgöz E, Ünüvar Ş. Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası: 53 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. J Contemp Med. October 2015;5(3):152-156. doi:10.16899/ctd.59290
Chicago Özer, Samet, Tuba Kasap, Resul Yılmaz, Ergün Sönmezgöz, and Şeyma Ünüvar. “Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası: 53 Olgunun Retrospektif değerlendirilmesi”. Çağdaş Tıp Dergisi 5, no. 3 (October 2015): 152-56. https://doi.org/10.16899/ctd.59290.
EndNote Özer S, Kasap T, Yılmaz R, Sönmezgöz E, Ünüvar Ş (October 1, 2015) Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası: 53 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. Çağdaş Tıp Dergisi 5 3 152–156.
IEEE S. Özer, T. Kasap, R. Yılmaz, E. Sönmezgöz, and Ş. Ünüvar, “Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası: 53 olgunun retrospektif değerlendirilmesi”, J Contemp Med, vol. 5, no. 3, pp. 152–156, 2015, doi: 10.16899/ctd.59290.
ISNAD Özer, Samet et al. “Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası: 53 Olgunun Retrospektif değerlendirilmesi”. Çağdaş Tıp Dergisi 5/3 (October 2015), 152-156. https://doi.org/10.16899/ctd.59290.
JAMA Özer S, Kasap T, Yılmaz R, Sönmezgöz E, Ünüvar Ş. Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası: 53 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. J Contemp Med. 2015;5:152–156.
MLA Özer, Samet et al. “Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası: 53 Olgunun Retrospektif değerlendirilmesi”. Çağdaş Tıp Dergisi, vol. 5, no. 3, 2015, pp. 152-6, doi:10.16899/ctd.59290.
Vancouver Özer S, Kasap T, Yılmaz R, Sönmezgöz E, Ünüvar Ş. Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası: 53 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. J Contemp Med. 2015;5(3):152-6.