Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Effect of Gender Activities İn Social Studies Lesson On The Perception and Attitude of the Primary Education Students

Year 2015, Volume 2015, Issue 5, 24 - 38, 31.10.2015

Abstract

The aim of this study was to investigate the effects of gender activities prepared by considering such values as being just, respect, freedom and tolerance in social studies curriculum on the students’ perceptions and attitudes. The participants of this study was composed of a total of 51 seventh graders in a secondary school in Tokat province, 26 of which were in the experimental group while 25 were in control. Developed by the authors, “Gender Attitude Scale” was used as the data collection tool. Within the scope of the study, social gender activities lasting eight weeks related to education, economy, politics, social life and social gender were prepared in order to raise awareness about the social gender. The Gender Attitude Scale was conducted both before and after the activities. In order to reveal the difference in the attitudes between the control and experimental group, pretest-posttest control group design was used. The mean, frequency, independent groups t-test and Mann Whitney U test were run. At the end of the research, a meaningful difference on behalf the students in the experimental group (t=2.219, p<.05) amongst the experimental process scores of the study group students came out as a result. When experimental group and control group students’ before and after research attitude scores are examined, both experimental group students’ and control group students’ attitude levels in relation to gender presented a meaningful difference according to sex (p<.05).  As a result of the study, the social gender activities were determined to be effective in raising social gender awareness. 

References

 • Abercrombie, N., Stephen, H., and Bryan, S. T. (1986). The Penguin Dictionary of Sociology. New York: Penguin Books.
 • Acker, S. (1988). “Teachers, Gender and Resistance, British Journal of Sociology of Education”, 9 (3), 307-322. Web: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0142569880090304?journalCode=cbse20, 20.08.2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Agacinski, S. (1998). Cinsiyetler siyaseti. (çev. İ. Yerguz,) Ankara: Dost Kitabevi.
 • Agrawal, A. (2011). “Social construction of gender, Human Rights”, Gender & Environment, University of Delfi. Web:www.du.ac.in/fileadmin/DU/Academics/course_material/hrge_04.pdf, 20.08.2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. (8. baskı), Ankara: Pegem Akademi.
 • Ersoy, E. (2009). “Cinsiyet kültürü içerisinde kadın ve erkek kimliği (Malatya Örneği)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (2), ss: 209-230.
 • Flowers, N. (Edt)(2009). Compasito Manual on human rights education for children. 2nd edition, Published by the Directorate of Youth and Sport of the Council of Europe.
 • Giddens, A. (2008). Sosyoloji, İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. (18. baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Linn, J. E. and Gronlund, M. A. (1995). Measurement and assesment in teaching. New York: Prentice Hall Inc.
 • MEB (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6-7 Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. (taslak basım), Ankara.
 • NCSS (2003). “Etkili bir sosyal bilgiler öğretimi ve öğrenimi düşüncesi”, (Çev. S.Yazıcı). Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (6): 427-439.
 • Öztürk, C. (2009). “Sosyal bilgiler: Toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış”. C.Öztürk. (Editör). Sosyal bilgiler öğretimi demokratik vatandaşlık eğitimi. Ankara: Pegem Akademi, ss. 10.
 • Pınar, G., Taşkın, L. ve Eroğlu, K. (2008). “Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Kalan Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları”. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 47–57. Web: http://hacettepehemsirelikdergisi.org/pdf/pdf_HHD_46.pdf adresinden 15.03. 2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Seçgin, F. ve Tural, A. (2011). “Sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları”, e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6 (4), pp. 2446-2458.
 • Stevenson, D.B. (1996). “Freud's Psychosexual Stages of Development”, Brown University.Web: http://www.victorianweb.org/science/freud/develop.html adresinden 10.06.2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayını.
 • Torgrimson, B. N. and Minson, C.T. (2005). “Sex and Gender: what is the difference?”. Journal of Applied Physiology, 99, 785-787. Web: http://jap.physiology.org/content/99/3/785 adresinden 20.04.2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Vefikuluçay, D., Zeyneloğlu, S., Eroğlu, K. ve Taşkın, L. (2007). “Kafkas Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açıları”. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 26–38.
 • Yılmaz V.D., Zeyneloğlu, S., Kocaöz, S., Kısa, S., Taşkın, L., ve Eroğlu, K. (2009). “Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (1): 775-792.
 • Yurtsever, K. (2011). “İlköğretim II. kademe öğretmenlerinin öğrencilere yönelik tutumlarının cinsiyet değişkenine göre incelenmesi”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Sosyal Bilgiler Dersinde Toplumsal Cinsiyet Etkinliklerinin Öğrencilerin Algı ve Tutumlarına Etkisi

Year 2015, Volume 2015, Issue 5, 24 - 38, 31.10.2015

Abstract

Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler programında yer alan adil olma, saygı, özgürlük, hoşgörü değerleri dikkate alınarak hazırlanan çeşitli toplumsal cinsiyet etkinliklerinin öğrencilerin algı ve tutumlarına etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Tokat il merkezinde yer alan bir ortaokulda öğrenim görmekte olan deney grubu 26, kontrol grubu ise 25 öğrenci olmak üzere toplam 51 7. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Toplumsal Cinsiyet Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında ayrıca toplumsal cinsiyete ilişkin farkındalık kazandırmak amacıyla sekiz haftalık ekonomi (çalışma yaşamı), eğitim, siyaset, sosyal yaşam alanlarına ve cinsiyet kalıp yargılarına özgü toplumsal cinsiyet etkinlikleri hazırlanmış ve geliştirilen “Toplumsal Cinsiyet Tutum Ölçeği” etkinlikler öncesi ve sonrası çalışma grubuna uygulanmıştır. Araştırmada, toplumsal cinsiyet etkinliklerinin uygulandığı deney grubu ile uygulanmadığı kontrol grubunun tutumları arasındaki farkı ortaya koymak amacıyla ön test-son test kontrol gruplu deneysel modelden yararlanılmıştır. Araştırmada nicel verilerin analizinde, aritmetik ortalama, frekans, bağımsız t testi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin incelenmesi sonucu çalışma grubundaki öğrencilerin deneysel işlem sonrası toplumsal cinsiyete ilişkin tutum puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu (t=2.219, p<.05) görülmüştür. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin deneysel işlem öncesi ve deneysel işlem sonrası toplumsal cinsiyete ilişkin toplam tutum puanları incelendiğinde, hem deney hem de kontrol grubu öğrencilerinin toplumsal cinsiyete ilişkin tutum puanları arasında kız öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<.05). Araştırma sonucunda toplumsal cinsiyet etkinliklerinin öğrencilerin toplumsal cinsiyete ilişkin algılarını somutlaştırdığı ve onlara farkındalık kazandırdığı görülmüştür.

References

 • Abercrombie, N., Stephen, H., and Bryan, S. T. (1986). The Penguin Dictionary of Sociology. New York: Penguin Books.
 • Acker, S. (1988). “Teachers, Gender and Resistance, British Journal of Sociology of Education”, 9 (3), 307-322. Web: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0142569880090304?journalCode=cbse20, 20.08.2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Agacinski, S. (1998). Cinsiyetler siyaseti. (çev. İ. Yerguz,) Ankara: Dost Kitabevi.
 • Agrawal, A. (2011). “Social construction of gender, Human Rights”, Gender & Environment, University of Delfi. Web:www.du.ac.in/fileadmin/DU/Academics/course_material/hrge_04.pdf, 20.08.2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. (8. baskı), Ankara: Pegem Akademi.
 • Ersoy, E. (2009). “Cinsiyet kültürü içerisinde kadın ve erkek kimliği (Malatya Örneği)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (2), ss: 209-230.
 • Flowers, N. (Edt)(2009). Compasito Manual on human rights education for children. 2nd edition, Published by the Directorate of Youth and Sport of the Council of Europe.
 • Giddens, A. (2008). Sosyoloji, İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. (18. baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Linn, J. E. and Gronlund, M. A. (1995). Measurement and assesment in teaching. New York: Prentice Hall Inc.
 • MEB (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6-7 Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. (taslak basım), Ankara.
 • NCSS (2003). “Etkili bir sosyal bilgiler öğretimi ve öğrenimi düşüncesi”, (Çev. S.Yazıcı). Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (6): 427-439.
 • Öztürk, C. (2009). “Sosyal bilgiler: Toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış”. C.Öztürk. (Editör). Sosyal bilgiler öğretimi demokratik vatandaşlık eğitimi. Ankara: Pegem Akademi, ss. 10.
 • Pınar, G., Taşkın, L. ve Eroğlu, K. (2008). “Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Kalan Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları”. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 47–57. Web: http://hacettepehemsirelikdergisi.org/pdf/pdf_HHD_46.pdf adresinden 15.03. 2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Seçgin, F. ve Tural, A. (2011). “Sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları”, e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6 (4), pp. 2446-2458.
 • Stevenson, D.B. (1996). “Freud's Psychosexual Stages of Development”, Brown University.Web: http://www.victorianweb.org/science/freud/develop.html adresinden 10.06.2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayını.
 • Torgrimson, B. N. and Minson, C.T. (2005). “Sex and Gender: what is the difference?”. Journal of Applied Physiology, 99, 785-787. Web: http://jap.physiology.org/content/99/3/785 adresinden 20.04.2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Vefikuluçay, D., Zeyneloğlu, S., Eroğlu, K. ve Taşkın, L. (2007). “Kafkas Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açıları”. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 26–38.
 • Yılmaz V.D., Zeyneloğlu, S., Kocaöz, S., Kısa, S., Taşkın, L., ve Eroğlu, K. (2009). “Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (1): 775-792.
 • Yurtsever, K. (2011). “İlköğretim II. kademe öğretmenlerinin öğrencilere yönelik tutumlarının cinsiyet değişkenine göre incelenmesi”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Fadime SEÇGİN> (Primary Author)

Türkiye


Şefika KURNAZ>

Türkiye

Publication Date October 31, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 2015, Issue 5

Cite

Bibtex @research article { goputeb381359, journal = {Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-2314}, address = {}, publisher = {Tokat Gaziosmanpasa University}, year = {2015}, volume = {2015}, number = {5}, pages = {24 - 38}, title = {Sosyal Bilgiler Dersinde Toplumsal Cinsiyet Etkinliklerinin Öğrencilerin Algı ve Tutumlarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Seçgin, Fadime and Kurnaz, Şefika} }
APA Seçgin, F. & Kurnaz, Ş. (2015). Sosyal Bilgiler Dersinde Toplumsal Cinsiyet Etkinliklerinin Öğrencilerin Algı ve Tutumlarına Etkisi . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2015 (5) , 24-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/34517/381359
MLA Seçgin, F. , Kurnaz, Ş. "Sosyal Bilgiler Dersinde Toplumsal Cinsiyet Etkinliklerinin Öğrencilerin Algı ve Tutumlarına Etkisi" . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2015 (2015 ): 24-38 <https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/34517/381359>
Chicago Seçgin, F. , Kurnaz, Ş. "Sosyal Bilgiler Dersinde Toplumsal Cinsiyet Etkinliklerinin Öğrencilerin Algı ve Tutumlarına Etkisi". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2015 (2015 ): 24-38
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Gender Activities İn Social Studies Lesson On The Perception and Attitude of the Primary Education Students AU - FadimeSeçgin, ŞefikaKurnaz Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 38 VL - 2015 IS - 5 SN - 2148-2314- M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 International Journal of Turkish Education Sciences Sosyal Bilgiler Dersinde Toplumsal Cinsiyet Etkinliklerinin Öğrencilerin Algı ve Tutumlarına Etkisi %A Fadime Seçgin , Şefika Kurnaz %T Sosyal Bilgiler Dersinde Toplumsal Cinsiyet Etkinliklerinin Öğrencilerin Algı ve Tutumlarına Etkisi %D 2015 %J Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2148-2314- %V 2015 %N 5 %R %U
ISNAD Seçgin, Fadime , Kurnaz, Şefika . "Sosyal Bilgiler Dersinde Toplumsal Cinsiyet Etkinliklerinin Öğrencilerin Algı ve Tutumlarına Etkisi". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2015 / 5 (October 2015): 24-38 .
AMA Seçgin F. , Kurnaz Ş. Sosyal Bilgiler Dersinde Toplumsal Cinsiyet Etkinliklerinin Öğrencilerin Algı ve Tutumlarına Etkisi. IJTES. 2015; 2015(5): 24-38.
Vancouver Seçgin F. , Kurnaz Ş. Sosyal Bilgiler Dersinde Toplumsal Cinsiyet Etkinliklerinin Öğrencilerin Algı ve Tutumlarına Etkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2015; 2015(5): 24-38.
IEEE F. Seçgin and Ş. Kurnaz , "Sosyal Bilgiler Dersinde Toplumsal Cinsiyet Etkinliklerinin Öğrencilerin Algı ve Tutumlarına Etkisi", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol. 2015, no. 5, pp. 24-38, Oct. 2015