Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2018, Volume 2018, Issue 11, 29 - 44, 18.10.2018

Abstract

References

 • Aktaş, E., Uzuner Yurt, S., (2015). Türkçe eğitimi alanındaki makale özetlerine yönelik bir içerik analizi, Turkish Studies - Volume 10/7 Spring p. 73-96, Ankara.
 • APA. (2009). Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu. (ed. Halil Ekşi). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Bahar. M. A. (2014). Lisansüstü eğitimde akademik yazma ve önemi. International Journal of Language Academy. 2/4. 209-233.
 • Balcı, A. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Ç., Ebru, Akgün Ö, E., Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Day, R. A. (2000). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? (Çev. Gülay Aşkar Altay). TUBİTAK Yayınları.
 • Deniz, K. ve Karagöl, E. (2017). Akademik yazma açısından tez yazım kılavuzları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 287-312.
 • İnce, M,. Gül, H., ve Bozyiğit, S. (2017). Türkiye’de turizm pazarlaması konusunda yazılan lisansüstü tezlerin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi: 1990-2016. Journal of Social Studies. Vol.: 6 No: 5
 • Karasar, N. (2011). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2016). Genişletilmiş Bir Kaynak Kitap: Nitel Veri Analizi. (S. A. Altun, A. Ersoy Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özçakmak, H. (2017). Türkçe eğitimi lisansüstü araştırmalarında yeni yönelimler (2011- 2015). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1607-1618.
 • Sevim, O., Özdemir Eren, N. H, (2012). Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin başlıklarına ve özetlerine eleştirel bir bakış. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. Sayı: 1/3 2012 s. 174-186.
 • Şenyurt, S., Özer Özkan, Y. (2017). Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi. Elementary Education Online, 2017; 16(2): 628-653.
 • Tavşancıl, E. & Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Yağmur Şahin, E., Kana, F., & Varışoğlu, B. (2013). Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. International Journal of Human Sciences, 10(2), 356-378.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (5. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz M. C. ve Emiroğlu O. N. (2005) Bilimsel Makale Nasıl Yazılır? Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 1(2), 26-38.

TÜRKÇE EĞİTİMİ ALANINDA HAZIRLANAN DOKTORA TEZ ÖZETLERİNE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

Year 2018, Volume 2018, Issue 11, 29 - 44, 18.10.2018

Abstract

Bilimsel araştırma çalışmalarının en önemli kısımlarından biri araştırmanın özetidir. Özet, okuyucuların araştırma hakkında kısa süre içerisinde bilgi sahibi olması açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı Türkçe eğitimi alanında hazırlanan doktora tez özetlerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışma, nitel araştırma türlerinden olan betimsel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 2007-2017 yılları arasında Türkçe eğitimi alanında hazırlanan 223 doktora tez özeti incelenmiştir. Tezler araştırmacı tarafından hazırlanan “Tez Özeti Analiz Formu” kullanılarak incelenmiştir. Form aracılığıyla incelenen tez özetleri içerik analizine tabi tutularak elde edilen veriler, tablolaştırılarak frekans ve yüzdelerle gösterilmiştir. Araştırma bulgularına göre araştırmanın amacı ve sonucu bilgisine yeterli düzeyde yer verildiği; araştırmanın önemi, örneklemi, veri toplama ve veri analiz teknikleri, bulgular ve öneri bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarından hareketle şu önerilerde bulunulmuştur: Doktora tez özetlerinde araştırmanın amacı, önemi, yöntemi, veri toplama ve analizi teknikleri, örneklemi, bulguları, sonuçları ve önerileri ile ilgili bilgilere yer verilmelidir. Tez yazım kılavuzlarında özet kısmının yazımına yönelik ayrıntılı bilgilere yer verilmelidir.

References

 • Aktaş, E., Uzuner Yurt, S., (2015). Türkçe eğitimi alanındaki makale özetlerine yönelik bir içerik analizi, Turkish Studies - Volume 10/7 Spring p. 73-96, Ankara.
 • APA. (2009). Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu. (ed. Halil Ekşi). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Bahar. M. A. (2014). Lisansüstü eğitimde akademik yazma ve önemi. International Journal of Language Academy. 2/4. 209-233.
 • Balcı, A. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Ç., Ebru, Akgün Ö, E., Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Day, R. A. (2000). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? (Çev. Gülay Aşkar Altay). TUBİTAK Yayınları.
 • Deniz, K. ve Karagöl, E. (2017). Akademik yazma açısından tez yazım kılavuzları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 287-312.
 • İnce, M,. Gül, H., ve Bozyiğit, S. (2017). Türkiye’de turizm pazarlaması konusunda yazılan lisansüstü tezlerin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi: 1990-2016. Journal of Social Studies. Vol.: 6 No: 5
 • Karasar, N. (2011). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2016). Genişletilmiş Bir Kaynak Kitap: Nitel Veri Analizi. (S. A. Altun, A. Ersoy Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özçakmak, H. (2017). Türkçe eğitimi lisansüstü araştırmalarında yeni yönelimler (2011- 2015). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1607-1618.
 • Sevim, O., Özdemir Eren, N. H, (2012). Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin başlıklarına ve özetlerine eleştirel bir bakış. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. Sayı: 1/3 2012 s. 174-186.
 • Şenyurt, S., Özer Özkan, Y. (2017). Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi. Elementary Education Online, 2017; 16(2): 628-653.
 • Tavşancıl, E. & Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Yağmur Şahin, E., Kana, F., & Varışoğlu, B. (2013). Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. International Journal of Human Sciences, 10(2), 356-378.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (5. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz M. C. ve Emiroğlu O. N. (2005) Bilimsel Makale Nasıl Yazılır? Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 1(2), 26-38.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Lokman TURAN>
Atatürk University,Erzurum,Turkey
Türkiye


Oğuzhan SEVİM>
Atatürk University,Erzurum,Turkey
Türkiye


Muhammed TUNAGÜR> (Primary Author)
Ağrı İbrahim Çeçen University, Faculty of Education, Ağrı, Turkey
0000-0002-6427-6431

Publication Date October 18, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 2018, Issue 11

Cite

APA Turan, L. , Sevim, O. & Tunagür, M. (2018). TÜRKÇE EĞİTİMİ ALANINDA HAZIRLANAN DOKTORA TEZ ÖZETLERİNE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2018 (11) , 29-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/39821/411933