Conference Paper
PDF EndNote BibTex RIS Cite

YENİLENEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Year 2018, Volume 2018, Issue 11, 104 - 120, 18.10.2018

Abstract

ÖZ

Sosyal bilgiler müfredatında belirtilen amaçların etkili bir şekilde gerçekleştirilmesinde programın uygulayıcısı olan öğretmenlerin büyük bir rolü vardır. Bundan dolayı, öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların bulgulara dayalı olarak ortaya konulması önem taşımaktadır. Bu araştırma, 2017 ilköğretim Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı ile ilgili sosyal bilgiler öğret­menlerinin görüşlerini ortaya koyarak; programla ilgili değerlendirmelerde bulunmak, programın uygulamadaki görünümünü ortaya çıkarmak ve programın gelişimine katkı sağlamak amacı ile yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen ve gönüllülük esasına dayalı olarak Sivas İlinde görev yapan 110 Sosyal Bilgiler Öğretmeninden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 8 sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Örneklem dışında tutulan 3 sosyal bilgiler öğretmeni ile de ön görüşmeler yapılarak soruların anlaşıla bilirliği ölçülmüştür. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden tümevarımcı analiz kullanılmıştır. Bu araştırmaya özgü olarak gerçekleştirilen güvenirlik çalışmasında toplamda % 94 oranlarında bir uzlaşma (güvenirlik) sağlanmıştır.Sonuç olarak; araştırmaya katılıp hizmet içi eğitim aldığını belirten öğretmenlerin yarıdan fazlası bu eğitimin yeterli olmadığını,  bu eğitimlerin akademisyenler tarafından az kişinin katıldığı bir grup eğitimi ile sınıf ortamında uygulamalı olarak, verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Öğretmenler, yeni programın uygulanmasında özellikle ders saati sayısının yetersizliği, programın öğrenci seviyesine uygun olmaması, müfredatın yoğun olması, ders kitaplarının yeterli olmaması, programın pilot uygulama yapılmadan aniden uygulanması gibi durumlardan dolayı zorluklar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Eksikliği hissedilen konuların başında Atatürkçülük konuları gelmektedir. Öğretmenler, Atatürkçülük konularının ve ders saati sayısının arttırılması gerektiğini ifade etmişlerdir.

References

 • Aykaç, N. (2007). İlköğretim sosyal bilgiler dersi eğitim-öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 6(22),46-73, www.esosder.org Erişim Tarihi: 25. 03.2018.
 • Çelikkaya, T., Esen, Z. ve Kürümlüoğlu, M (2018) 2005 ve 2017 Sosyal Bilgiler Programı 4.ve 5. Sınıf Ders Kitaplarında Atatürk ve Atatürkçülük, Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (Dekus 2018) 12-14 Nisan 2018, Bildiri Özetleri, (s.119-120), İstanbul
 • Demirel, Ö. (2000). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem A Yayınevi.
 • Dinç, E. ve Doğan, Y. (2010) İlköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler öğretim programı ve uygulanması hakkında öğretmen görüşleri. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 17-49
 • Doğanay, A. ve Sarı, M. (2008). Öğretmen gözüyle yeni sosyal bilgiler programı: adana ilinde bir araştırma. İlköğretim Online. 7(2),468-484. http://ilkogretim- online.org.tr Erişim Tarihi: 12.03.2018
 • Erden, M. (bt). Sosyal bilgiler öğretimi. İstanbul: Alkim Yayinevi
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2017). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar), Ankara
 • Öztürk, C. ve Otluoğlu, R. (2002). Sosyal bilgiler öğretiminde edebî ürünler ve yazılı materyaller. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Sönmez, V. (1996). Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Program Geliştirme Merkezi,
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (2017) Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine, Ankara.
 • Tarman, B., Ergür, Ş. ve Eryıldız, F. (2012). Yenilenen sosyal bilgiler programına dair bir değerlendirme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (http://sbe.gantep.edu.tr) 11(1):103 -135
 • Taş, A. M. (2007). Yeni Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.17, 519-532
 • Tay, B. (2017). 2005 Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ile 2017 sosyal bilgiler dersi taslak öğretim programının karşılaştırması, International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(27), 461-487.
 • Varış, F. (1997). Eğitimde program geliştirme. İstanbul: Alkım yayınları.
 • Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2016) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

TEACHERS' OPINIONS ON THE RENEWED SOCIAL STUDIES CURRICULUM

Year 2018, Volume 2018, Issue 11, 104 - 120, 18.10.2018

Abstract

Teachers who are practitioners of the program have a major role in effectively achieving the goals outlined in the social studies curriculum. Therefore, it is important that the problems faced by the teachers are based on findings. This research reveals the views of social studies teachers related to the renewed Social Studies curriculum; to make evaluations about the program, to reveal the appearance of the program in practice and to contribute to the development of the program. The research used case study from qualitative research methods. The study group consists of 110 Social Studies Teachers who are working in the province of Sivas based on volunteerism determined by appropriate sampling method in 2017-2018 academic year. A structured interview form consisting of 8 questions  and developed by researchers was used as a data collection tool. Preliminary interviews were conducted with 3 social studies teachers who were excluded from the sample, and the understanding of the questions was measured. In the analysis of the obtained data was used inductive analysis from the types of content analysis. A reliability of 94 % was achieved in the reliability study.As a result; more than half of the teachers stated who had received in-service training were not enough; these trainings should be given practically by academicians in a classroom with a group training attended by few. Teachers stated that they had difficulties in implementing the new program, especially due to inadequate number of teaching hours; the curriculum is not suitable for the student's level, the curriculum is intensive, the textbooks are not sufficient, the curriculum is applied suddenly. There are Atatürkism topics at the beginning of the issues that are lacking. Teachers stated that the number of subjects and the number of teaching hours should be increased.

References

 • Aykaç, N. (2007). İlköğretim sosyal bilgiler dersi eğitim-öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 6(22),46-73, www.esosder.org Erişim Tarihi: 25. 03.2018.
 • Çelikkaya, T., Esen, Z. ve Kürümlüoğlu, M (2018) 2005 ve 2017 Sosyal Bilgiler Programı 4.ve 5. Sınıf Ders Kitaplarında Atatürk ve Atatürkçülük, Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (Dekus 2018) 12-14 Nisan 2018, Bildiri Özetleri, (s.119-120), İstanbul
 • Demirel, Ö. (2000). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem A Yayınevi.
 • Dinç, E. ve Doğan, Y. (2010) İlköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler öğretim programı ve uygulanması hakkında öğretmen görüşleri. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 17-49
 • Doğanay, A. ve Sarı, M. (2008). Öğretmen gözüyle yeni sosyal bilgiler programı: adana ilinde bir araştırma. İlköğretim Online. 7(2),468-484. http://ilkogretim- online.org.tr Erişim Tarihi: 12.03.2018
 • Erden, M. (bt). Sosyal bilgiler öğretimi. İstanbul: Alkim Yayinevi
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2017). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar), Ankara
 • Öztürk, C. ve Otluoğlu, R. (2002). Sosyal bilgiler öğretiminde edebî ürünler ve yazılı materyaller. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Sönmez, V. (1996). Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Program Geliştirme Merkezi,
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (2017) Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine, Ankara.
 • Tarman, B., Ergür, Ş. ve Eryıldız, F. (2012). Yenilenen sosyal bilgiler programına dair bir değerlendirme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (http://sbe.gantep.edu.tr) 11(1):103 -135
 • Taş, A. M. (2007). Yeni Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.17, 519-532
 • Tay, B. (2017). 2005 Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ile 2017 sosyal bilgiler dersi taslak öğretim programının karşılaştırması, International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(27), 461-487.
 • Varış, F. (1997). Eğitimde program geliştirme. İstanbul: Alkım yayınları.
 • Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2016) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Tekin ÇELİKKAYA> (Primary Author)
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-5684-6492
Türkiye


Mutlu KÜRÜMLÜOĞLU>
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
orcid.org/0000-0003-4189-2239
Türkiye

Publication Date October 18, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 2018, Issue 11

Cite

APA Çelikkaya, T. & Kürümlüoğlu, M. (2018). YENİLENEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2018 (11) , 104-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/39821/430128