Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2018, Volume 2018, Issue 11, 84 - 103, 18.10.2018

Abstract

References

 • Açıkgöz, K. Ü. (2000). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Akay, C. (2005), Ortaöğretim İngilizce Dersinde Okuma ve Yazma Becerilerinin Kazandırılmasında Oluşturmacılık (Constructivism) Temelli Sosyal Etkileşim Modelinin Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Akkoyunlu, B. (1995). Bilgi Teknolojilerinin Okullarda Kullanımı ve Öğretmenlerin Rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11, 105-109.
 • Akyol, H. (2006). Yeni Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Ay, S. (2006) Yabancı Dil Öğretiminde Ortak Günce Kullanımı. Dil Dergisi, 134, 55-68.
 • Babadoğan, C. (2000). Öğretim Stili Odaklı Ders Tasarımı Geliştirme. Milli Eğitim Dergisi. 147, 61-63.
 • Bedir, G. (2007). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencileri, Öğretmenleri ve Velilerinin Öğrenme Stili Profilinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Bernstein, M. (2004). Do we blogs improve writing? Retrieved February 17, 2010, from http://markbernstein.org/Jan0401.html
 • Çakır, İ. (2010).Yazma Becerisinin Kazanılması Yabancı Dil Öğretiminde Neden Zordur?. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 28, 165-176.
 • Deneme, S. (2008). Yabancı Dilde Yazma Becerisinin Gelişiminde Özetleme Tekniğinin Öğretimi ve Başarıya Etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Erginer, E. (2002). Öğrenme Tipleri Envanterinin Geliştirilmesine Yönelik Model Araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Erginer, E ve Yar, V. (2013). The meaning attributed to writing skills in English by Turkish children: A concept map study. Education. 133(3), 369-407.
 • Erice, D. (2008). Elektronik Portfolyo Kullanımının Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hazırlık Programı Yabancı Dil Öğrencilerinin Yazma Becerilerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Erkan, D. Y. (2004). İngilizce Yazma Becerisini Geliştirmek İçin Elektronik Posta Yolu ile Uluslararası Mektuplaşmanın Etkinliği: Türk Üniversite Hazırlık Öğrencileri İçin Bir Perspektif. Yayımlanmamış doktora tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Felder, R. M. ve Henriques. E. R. (1995). Learning and Teaching Styles in Foreign and Second Language Education. Foreign Language Annals. 28(1), 21-31.
 • Gürgen, L. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Tipi ile İçinde Bulunduğu Sınıfın Öğrenme Tipinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Güven, M. (2004). Öğrenme Stilleri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Harmer, J. (2007). The Practise Of English Language Teaching (4th Ed.). China: Longman.
 • Hein, T. L. ve Budny, D. D. (2000). Styles and Types in Science and Engineering Education. Paper Presented International Conference on Engineering and Computer Education. Sao Paulo, Brazil.
 • İnal, S. (2006). İngilizce Yazılı Anlatım Dersinin Sorunları Üzerine Bir İnceleme. Journal of Language and Linguistic Studies. 2(2), 181-203.
 • Johnson, K. (2008). An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching (2. Ed). Harlow: Pearson Longman.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Karim, H. A. (2010). The Use Of L1 And L2 in Prewriting Discussions in EFL Writing and Students‘ Attitudes Towards L1 and L2 Use in Prewriting Discussions. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bilkent Üniversitesi, Ankara.
 • Khaldieh, S. A. (2000). Learning strategies and writing processes of proficient vs. less-proficient learners of Arabic. Foreign Language Annals. 33(5), 522–534. https://doi.org/10.1111/j.1944-9720.2000.tb01996.x
 • Kızıldağ, A. (2002). The Use of to Develop Essay-Writing Skills of EFL Learners. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.Lawrence, G. (1993) People Types and Tiger Stripes: A Practical Guide to Learning Styles, 3rd Edition. Gainesville, FL: Center For Applications of PsychologicalType. Mccarthy, B. (1987). The 4 Mat System: Teaching to Learning Styles with Right/Left Mode Techniques, Excel, Inc., Barrington.
 • MEB (2007). Öğretim Programı. www.meb.gov.tr. Erişim Tarihi: 04.04.2010.
 • MEB.(2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6.,7.,8. Sınıflar). Ankara: MEB.
 • Meyers, A. (2006). Composing with Confidence. New York: Pearson.
 • Oral, B. (2003). Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin İncelenmesi. Eğitim Yönetimi Dergisi, 9(3), 418-435.
 • Oral, G. (2003). Yine Yazı Yazıyoruz -Okulda/İşyerinde/Evde Kullanılabilecek Yaratıcı Yazı Etkinlikleri ve Kuramsal Temelleri. Ankara: Pegem A. Öner, G. (2000). İngilizce Yazım Dersindeki Etkinliklere Yönelik Sorunlara İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Özbay, M. (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara: Öncü.
 • Özsoy, N., Yağdıran, E. ve Öztürk, G. (2004). Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Geometrik Düşünme Düzeyleri. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 16, 50-63. Özünlü, Ü. (2001). Edebiyatta Dil Kullanımları. İstanbul: Multilingual.
 • Reid, J. M. (1987). The Learning Style Preferences Of ESL Students. TESOL Quartetly. 21 (1), 87-111. Sallabaş, M. E. (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Değerlendirilmesi. Milli Eğitim. 181, 94-106.
 • Smith, C. B. (2000). Writing Instruction: Current Practises in The Classroom. Clearing house on Reading English and Communication Bloomington. (ERIC Identifier: ED446338)
 • Stice, J. E. (1987). Using Kolb’s Learning Cycle to Improve Student Learning. Engineering Education. 77 (29), 1-296.Swenson, B. E. (1997). Recycle, Reformulate, Reevaluate: The Three R’s For Writing in the Classroom. Annual Meeting of the Central States Conference on Foreign Language.
 • Şeyihoğlu, Ş. (2010). Sanat Eğitiminde Bireysel Farklılıkların Kaynağı: Baskın Öğrenme Stilleri. Milli Eğitim. 186, 56-71.
 • Tabanlıoğlu, S. (2003). The Relationship Between Learning Styles and Language Learning Strategies of Pre-intermediate EAP Students. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. ODTÜ, Ankara.
 • Telçeker, H. (2007). The Effect of Written and Oral Feedback on Pre-intermediate Student Revisions in a Process Oriented EFL Writing Class. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Urzua, C. (1987). "You Stopped Too Soon" Second Language Children Composing and Revising. Tesol Quarterly. 21(2), 279-304.
 • Ülgen, G. (1995). Eğitim Psikolojisi-Birey ve Öğrenme. Ankara: Bilim Yayınları.
 • Ültanır, G. ve Ültanır, E. (2002). “İlköğretim Beşinci Sınıf Çocuklarda Öğrenme Tipleri”, AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 2, 38-56.
 • Wang, W. ve Wen, Q. (2002). L1 Use in the L2 Composing Process: An Exploratory Study of 16 Chinese Efl Writer. Journal Of Second Language Writing. 11(3), 225-246.
 • Yücel, C., Akar, C. ve Batur, Z. (2005). Konuşma ve Yazma Hedeflerinin Algılanan Önemi ve Öğrencilerin Bu Hedefleri Kazanma Düzeyleri. Eğitim Yönetimi Dergisi. 41, 113-132.

ORTAÖĞRETİM DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE YAZMA BECERİLERİ İLE ÖĞRENME TİPLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Year 2018, Volume 2018, Issue 11, 84 - 103, 18.10.2018

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretime devam eden öğrencilerin İngilizce yazma becerilerindeki başarı düzeylerini ve öğrenme tiplerini belirleyerek, öğrenme tipleri ile yazma becerileri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Anadolu Lisesi, Anadolu Kız Meslek Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesinde öğrenim gören dokuzuncu sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Toplamda 99 öğrencinin 28’i Anadolu Lisesinde, 27’si Anadolu Kız Meslek Lisesinde, 44’ü de Anadolu Öğretmen Lisesinde öğrenim görmektedirler. Araştırmada veri toplama araçları olarak, “Öğrenme Tipleri Testi”, “Yazma Öncesi ve Yazma Beceri Testleri” kullanılmıştır. Öğrenme tipi tercihlerinin birbiriyle olan ilişkileri, öğrenme tipleriyle yazma becerileri arasındaki ilişkileri, ön yazma ile yazma becerileri arasındaki ilişkiyi hesaplamak için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu kullanılmıştır. Yazma becerisinin diğer değişkenleri yordamasına ilişkin Regresyon Analizi yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre, öğrenciler dokunduklarının % 71’ini, gördüklerinin % 68’ini, okuduklarının % 41’ini, işittiklerinin de % 18’ini, hem okuyup, hem işitip, hem görüp, hem de dokunduklarının % 70’ini aklında tutmaktadırlar. Öğrencilerin yazma becerileri puan ortalamalarının % 60 civarında kaldığı görülmektedir. Öğrencilerin öğrenme tipleriyle (görme, okuma, işitme, dokunma, kombine) önyazma, yazma becerileri arasında anlamlı bir ilişki görülmemektedir. Öğrencilerin öğrenme tipleri diğer araştırmaların da desteklediği gibi dokunsal ağırlıklı olması durumu, uygulamada görev yapan diğer öğretmenlerle paylaşılabilir. Dokunsal öğrenme tipine yönelik ön yazma etkinlikleri hazırlanarak, öğrencilerin yazma becerisindeki başarılarına bakılabilir. 

References

 • Açıkgöz, K. Ü. (2000). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Akay, C. (2005), Ortaöğretim İngilizce Dersinde Okuma ve Yazma Becerilerinin Kazandırılmasında Oluşturmacılık (Constructivism) Temelli Sosyal Etkileşim Modelinin Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Akkoyunlu, B. (1995). Bilgi Teknolojilerinin Okullarda Kullanımı ve Öğretmenlerin Rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11, 105-109.
 • Akyol, H. (2006). Yeni Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Ay, S. (2006) Yabancı Dil Öğretiminde Ortak Günce Kullanımı. Dil Dergisi, 134, 55-68.
 • Babadoğan, C. (2000). Öğretim Stili Odaklı Ders Tasarımı Geliştirme. Milli Eğitim Dergisi. 147, 61-63.
 • Bedir, G. (2007). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencileri, Öğretmenleri ve Velilerinin Öğrenme Stili Profilinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Bernstein, M. (2004). Do we blogs improve writing? Retrieved February 17, 2010, from http://markbernstein.org/Jan0401.html
 • Çakır, İ. (2010).Yazma Becerisinin Kazanılması Yabancı Dil Öğretiminde Neden Zordur?. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 28, 165-176.
 • Deneme, S. (2008). Yabancı Dilde Yazma Becerisinin Gelişiminde Özetleme Tekniğinin Öğretimi ve Başarıya Etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Erginer, E. (2002). Öğrenme Tipleri Envanterinin Geliştirilmesine Yönelik Model Araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Erginer, E ve Yar, V. (2013). The meaning attributed to writing skills in English by Turkish children: A concept map study. Education. 133(3), 369-407.
 • Erice, D. (2008). Elektronik Portfolyo Kullanımının Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hazırlık Programı Yabancı Dil Öğrencilerinin Yazma Becerilerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Erkan, D. Y. (2004). İngilizce Yazma Becerisini Geliştirmek İçin Elektronik Posta Yolu ile Uluslararası Mektuplaşmanın Etkinliği: Türk Üniversite Hazırlık Öğrencileri İçin Bir Perspektif. Yayımlanmamış doktora tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Felder, R. M. ve Henriques. E. R. (1995). Learning and Teaching Styles in Foreign and Second Language Education. Foreign Language Annals. 28(1), 21-31.
 • Gürgen, L. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Tipi ile İçinde Bulunduğu Sınıfın Öğrenme Tipinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Güven, M. (2004). Öğrenme Stilleri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Harmer, J. (2007). The Practise Of English Language Teaching (4th Ed.). China: Longman.
 • Hein, T. L. ve Budny, D. D. (2000). Styles and Types in Science and Engineering Education. Paper Presented International Conference on Engineering and Computer Education. Sao Paulo, Brazil.
 • İnal, S. (2006). İngilizce Yazılı Anlatım Dersinin Sorunları Üzerine Bir İnceleme. Journal of Language and Linguistic Studies. 2(2), 181-203.
 • Johnson, K. (2008). An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching (2. Ed). Harlow: Pearson Longman.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Karim, H. A. (2010). The Use Of L1 And L2 in Prewriting Discussions in EFL Writing and Students‘ Attitudes Towards L1 and L2 Use in Prewriting Discussions. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bilkent Üniversitesi, Ankara.
 • Khaldieh, S. A. (2000). Learning strategies and writing processes of proficient vs. less-proficient learners of Arabic. Foreign Language Annals. 33(5), 522–534. https://doi.org/10.1111/j.1944-9720.2000.tb01996.x
 • Kızıldağ, A. (2002). The Use of to Develop Essay-Writing Skills of EFL Learners. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.Lawrence, G. (1993) People Types and Tiger Stripes: A Practical Guide to Learning Styles, 3rd Edition. Gainesville, FL: Center For Applications of PsychologicalType. Mccarthy, B. (1987). The 4 Mat System: Teaching to Learning Styles with Right/Left Mode Techniques, Excel, Inc., Barrington.
 • MEB (2007). Öğretim Programı. www.meb.gov.tr. Erişim Tarihi: 04.04.2010.
 • MEB.(2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6.,7.,8. Sınıflar). Ankara: MEB.
 • Meyers, A. (2006). Composing with Confidence. New York: Pearson.
 • Oral, B. (2003). Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin İncelenmesi. Eğitim Yönetimi Dergisi, 9(3), 418-435.
 • Oral, G. (2003). Yine Yazı Yazıyoruz -Okulda/İşyerinde/Evde Kullanılabilecek Yaratıcı Yazı Etkinlikleri ve Kuramsal Temelleri. Ankara: Pegem A. Öner, G. (2000). İngilizce Yazım Dersindeki Etkinliklere Yönelik Sorunlara İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Özbay, M. (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara: Öncü.
 • Özsoy, N., Yağdıran, E. ve Öztürk, G. (2004). Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Geometrik Düşünme Düzeyleri. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 16, 50-63. Özünlü, Ü. (2001). Edebiyatta Dil Kullanımları. İstanbul: Multilingual.
 • Reid, J. M. (1987). The Learning Style Preferences Of ESL Students. TESOL Quartetly. 21 (1), 87-111. Sallabaş, M. E. (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Değerlendirilmesi. Milli Eğitim. 181, 94-106.
 • Smith, C. B. (2000). Writing Instruction: Current Practises in The Classroom. Clearing house on Reading English and Communication Bloomington. (ERIC Identifier: ED446338)
 • Stice, J. E. (1987). Using Kolb’s Learning Cycle to Improve Student Learning. Engineering Education. 77 (29), 1-296.Swenson, B. E. (1997). Recycle, Reformulate, Reevaluate: The Three R’s For Writing in the Classroom. Annual Meeting of the Central States Conference on Foreign Language.
 • Şeyihoğlu, Ş. (2010). Sanat Eğitiminde Bireysel Farklılıkların Kaynağı: Baskın Öğrenme Stilleri. Milli Eğitim. 186, 56-71.
 • Tabanlıoğlu, S. (2003). The Relationship Between Learning Styles and Language Learning Strategies of Pre-intermediate EAP Students. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. ODTÜ, Ankara.
 • Telçeker, H. (2007). The Effect of Written and Oral Feedback on Pre-intermediate Student Revisions in a Process Oriented EFL Writing Class. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Urzua, C. (1987). "You Stopped Too Soon" Second Language Children Composing and Revising. Tesol Quarterly. 21(2), 279-304.
 • Ülgen, G. (1995). Eğitim Psikolojisi-Birey ve Öğrenme. Ankara: Bilim Yayınları.
 • Ültanır, G. ve Ültanır, E. (2002). “İlköğretim Beşinci Sınıf Çocuklarda Öğrenme Tipleri”, AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 2, 38-56.
 • Wang, W. ve Wen, Q. (2002). L1 Use in the L2 Composing Process: An Exploratory Study of 16 Chinese Efl Writer. Journal Of Second Language Writing. 11(3), 225-246.
 • Yücel, C., Akar, C. ve Batur, Z. (2005). Konuşma ve Yazma Hedeflerinin Algılanan Önemi ve Öğrencilerin Bu Hedefleri Kazanma Düzeyleri. Eğitim Yönetimi Dergisi. 41, 113-132.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Veda YAR YILDIRIM> (Primary Author)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2129-4189
Türkiye


Ergin ERGİNER This is me
nevşehir hacı bektaş veli üniversitesi
Türkiye

Publication Date October 18, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 2018, Issue 11

Cite

APA Yar Yıldırım, V. & Erginer, E. (2018). ORTAÖĞRETİM DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE YAZMA BECERİLERİ İLE ÖĞRENME TİPLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2018 (11) , 84-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/39821/457995